X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 18785

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomwanego

mgr Hanna Zantowicz
nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie

Data rozpoczęcia stażu: 13. 09. 2010 r.
Data zakończenia stażu: 13.06. 2013 r.
Wymiar stażu: 2 lata 9 miesięcy
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
Wykształcenie.
* wyższe magisterskie filologia polska

UZYSKANIE POZYTYWNYCH EFEKTÓW PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ
LUB OPIEKUŃCZEJ NA SKUTEK WDROŻENIA DZIAŁAŃ, MAJĄCYCH NA CELU DOSKONALENIE
PRACY WŁASNEJ I PODNIESIENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY

Zadania Formy realizacji Termin Dokumentowanie realizacji zadań
Wstępna analiza własnych umiejętności. Autorefleksja. wrzesień 2010r. Teczka dotychczasowych osiągnięć zawodowych
Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju. Analiza dokumentów prawnych, śledzenie stron internetowych. wrzesień 2009r. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
Śledzenie zmian dokonywanych w prawie oświatowym. Dyskusje na temat awansu z nauczycielami, wymiana dokumentów, przygotowanych projektów. okres stażu
Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym
i zewnętrznym doskonaleniu. Przypomnienie organizacji, zasad funkcjonowania i zadań szkoły. Analiza dokumentacji szkoły: statutu, regulaminów, WSO. październik – grudzień 2010r. Opis wprowadzonych zmian, arkusze ewaluacyjne, ankiety
Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych. okres stażu Dokumentacja z posiedzeń Rad Pedagogicznych
Udział w kursach, szkoleniach, konferencjach i warsztatach. okres stażu Potwierdzenie udziału
Obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli. okres stażu Scenariusze zajęć
Bieżące śledzenie publikacji w Internecie związanych z dydaktyką języka polskiego oraz technologią informatyczną. Samokształcenie – czytanie prasy
i literatury fachowej.
na bieżąco

okres stażu
Wykaz interesujących adresów internetowych

Bibliografia,
artykuły

Diagnozowanie
i badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów. - konstruowanie testów kompetencji ucznia, przeprowadzanie badań, analiza i wnioski do dalszej pracy
- przeprowadzanie próbnych egzaminów maturalnych z języka polskiego oraz ich opracowanie, analiza i wnioski do dalszej pracy okres stażu Opis działań i uzyskanych efektów
Wykorzystanie wyników z egzaminu w celu podniesienia jakości pracy szkoły. Analiza raportów CKE.
Współudział w tworzeniu raportów wewnątrzszkolnych.. Raporty wewnątrzszkolne

Działania na rzecz uczniów w celu podniesienia jakości pracy szkoły. Organizacja i pomoc w organizacji imprez, akcji, uroczystości, wycieczek i apeli szkolnych. na bieżąco Potwierdzenia dyrektora
Współpraca
z rodzicami Organizowanie ogólnych
i indywidualnych spotkań z rodzicami.
Pedagogizacja rodziców.
Przygotowanie imprez i spotkań okolicznościowych dla rodziców. według harmonogramu szkoły

Sprawozdania

Scenariusze

§8 ust.2 pkt 2
WYKORZYSTANIE W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ

Zadania Formy realizacji Termin Dokumentowanie realizacji zadań
Stosowanie technologii komputerowej w opracowywaniu dokumentacji, narzędzi badawczych i przygotowaniu pomocy dydaktycznych do pracy
z uczniami. Opracowywanie dokumentów. okres stażu Przykładowe dokumenty i pomoce dydaktyczne
Prowadzenie lekcji z języka polskiego i zajęć indywidualnych z wykorzystaniem technologii informacyjnej.
Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych, Internetu.
Wykorzystanie technologii komputerowej do tworzenia pomocy dydaktycznych z języka polskiego oraz zajęć indywidualnych. okres stażu Scenariusze zajęć, prezentacje multimedialne,
potwierdzenie dyrektora szkoły

Wykonane pomoce, karty pracy
Przygotowanie narzędzi
i artykułów podnoszących jakość pracy szkoły oraz ułatwiających pracę nauczyciela. Wypisywanie świadectw w formie elektronicznej okres stażu Narzędzia, publikacje na stronach WWW
Wykorzystanie Internetu jako źródła cennych informacji. Systematyczne odwiedzanie stron internetowych
o tematyce pedagogiczno – oświatowej.
Gromadzenie informacji. w miarę potrzeb Wykaz stron internetowych

§8 ust.2 pkt 3
UMIEJĘTNOŚCI DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI,
W TYM PRZEZ PROWADZENIE OTWARTYCH ZAJĘĆ, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI
STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKTOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI
W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ

Zadania Formy realizacji Termin Dokumentowanie realizacji zadań
Prowadzenie zajęć dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych. Opracowanie scenariuszy.
Omówienie lekcji. okres stażu Scenariusze
Opublikowanie w Internecie Planu Rozwoju Zawodowego. Przygotowanie planu
i publikacja. wrzesień – październik
2010 r. Publikacja w Internecie
Współpraca z nauczycielami przy wykorzystaniu pracowni komputerowej do zajęć dydaktycznych. Konsultacje z nauczycielami korzystającymi ze sprzętu i oprogramowania pracowni komputerowej. Opracowanie i udostępnienie do wykorzystywania w szkole scenariuszy zajęć, testów, kart pracy. Współpraca z innymi nauczycielami – wspólne opracowywanie scenariuszy uroczystości szkolnych, apeli. na bieżąco Oświadczenia nauczycieli

Scenariusze zajęć, karty pracy
Promocja osiągnięć szkoły i własnych w szerszym środowisku. Publikowanie informacji na szkolnej stronie WWW. na bieżąco Opublikowane prace

Współpraca z pedagogiem szkolnym Zaproszenie pedagoga na lekcje wychowawcze, ciągła współpraca dotycząca uczniów sprawiających problemy wychowawcze, uczniów posiadających opinie PPPP, potrzebujących wsparcia psychologicznego lub materialnego, itp. okres stażu Potwierdzenie pedagoga.

§8 ust.2 pkt 4 lit. a
OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH,
OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH ODPOWIEDNIO Z OŚWIATĄ, POMOCĄ SPOŁECZNĄ
LUB POSTĘPOWANIEM W SPRAWACH NIELETNICH

Zadania Formy realizacji Termin Dokumentowanie realizacji zadań
Przygotowanie i realizacja programu zajęć edukacyjnych pozalekcyjnych – zajęć wyrównawczych z języka polskiego Opracowanie programu.
Wdrożenie programu oraz jego ewaluacja. Okres stażu
Opracowany program
Opracowanie i wdrożenie planu wychowawczego dla
klasy IV TI Opracowanie programu. wrzesień 2010 Plan wychowawczy

Praca z grupą uczniów uzdolnionych Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach. okres stażu Osiągnięcia uczniów

§8 ust.2 pkt 4 lit. b
WYKONYWANIE ZADAŃ EGZAMINATORA OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

Zadania
Formy realizacji
Termin Dokumentowanie realizacji zadań
Pełnienie funkcji egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Sprawdzanie testów maturalnych
z zakresu języka polskiego w razie powołania. Praca w zespole egzaminatorów. okres stażu Zaświadczenie OKE
o pracy w komisji

§8 ust.2 pkt.4 lit. c
POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, A W SZCZEGÓLNOŚCI DZIAŁAŃ SZKOŁY DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH

Zadania Formy realizacji Termin Dokumentowanie realizacji zadań
Stosowanie w pracy metod aktywizujących. Poszukiwanie nowych, ciekawych metod pracy. na bieżąco Scenariusze zajęć
Praca z uczniem zdolnym i słabym. Przygotowywanie uczniów do konkursów.
Przeprowadzenie szkolnego etapu konkursu z języka polskiego.
Zajęcia wyrównawcze dla uczniów słabszych,
dodatkowe zajęcia pozalekcyjne. wg potrzeb

okres stażu Sprawozdanie

Tematyka zajęć wyrównawczych
Wyzwalanie w uczniach współodpowiedzialności za wizerunek szkoły. Przygotowywanie uczniów do pozaszkolnych konkursów. uzależniony od organizatorów Dyplomy, podziękowania, prace uczniów
Udział w akcjach
i imprezach ogólnopolskich.
Udział w akcjach: np.:
„Góra grosza”,
„Sprzątanie świata” .
okres stażu Potwierdzenie organizatorów akcji, potwierdzenie dyrektora szkoły
Organizacja wycieczek krajoznawczych, wyjazdów do kina, teatru lub muzeów. Oglądanie spektakli teatralnych i filmów.
Zwiedzanie muzeów
i wystaw.
Wyjazdy na wycieczki krajoznawcze. w miarę możliwości Potwierdzenia wyjazdów

§8 ust.2 pkt.4 lit. e
WYKONYWANIE ZADAŃ NA RZECZ OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA
W SPRAWACH NIELETNICH WE WSPÓŁPRACY Z INNYMI OSOBAMI, INSTYTUCJAMI SAMORZĄDOWYMI
LUB INNYMI PODMIOTAMI

Zadania Formy realizacji Termin Dokumentowanie realizacji zadań
Współpraca z innymi nauczycielami przy tworzeniu dokumentów i projektów szkolnych. Zespołowe redagowanie projektów uroczystości szkolnych.
Projektowanie konkursów.
Tworzenie narzędzi pomiaru dydaktycznego. okres stażu Projekty, scenariusze, testy, ankiety
Współpraca z Domem Opieki Społecznej w Lubkowie i z Hospicjum w Pucku Odwiedzanie pensjonariuszy Domu Opieki Społecznej okres stażu

Potwierdzenie Kierownika Domu Pomocy Społecznej
Akcje charytatywne Pomoc dzieciom niepełnosprawnym Okres stażu Zaświadczenie Dyrektora Szkoły
Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej i stosunków interpersonalnych. Prowadzenie zebrań, spotkania indywidualne
z rodzicami, pedagogizacja rodziców w ramach potrzeb klasy.
Integracja zespołu klasowego: imprezy klasowe, wycieczki, pomoc koleżeńska. Diagnozowanie potrzeb uczniów.
Rozpoznawanie i rozwiązywanie trudności wychowawczych. okres stażu
Plany zebrań

Praca w komisji podczas egzaminu maturalnego. Pełnienie funkcji przewodniczącego lub członka zespołu egzaminacyjnego i udział w pracach komisji. okres stażu - zaświadczenia
- potwierdzenia

§8 ust.2 pkt.5
UMIEJĘTNOŚĆ ROZPOZNAWANIA I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW EDUKACYJNYCH,
WYCHOWAWCZYCH LUB INNYCH, Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI TYPU I RODZAJU SZKOŁY,
W KTÓREJ NAUCZYCIEL JEST ZATRUDNIONY

Zadania Formy realizacji Termin Dokumentowanie realizacji zadań
Poznanie sytuacji rodzinnej słuchaczy.
Ankieta, indywidualne spotkania, rozmowy, analiza dokumentów wychowawczych Na bieżąco Sprawozdania
Kształtowanie umiejętności, radzenie sobie z uczniem trudnym. Spotkania z psychologiem, ewentualnie uczestnictwo w kursach Czas stażu Opis sytuacji, zaświadczenia.
Obserwacja i analiza możliwości uczniów. Zbieranie informacji, przygotowywanie narzędzi pomiaru
Na bieżąco Okres stażu

Kłanino, dnia 13 września 2010 roku

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.