X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18749
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Nauczyciel kontraktowy języka polskiego
mgr Bernardeta Wollek

Staż pracy:5 lat
Okres trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Data rozpoczęcia: 1 września 2010 roku
Opiekun stażu: mgr Małgorzata Kozak

Zespół Szkół im. Św. Antoniego
w Urzejowicach
Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z dnia 1 grudnia 2004 Formy realizacji Termin Dowody realizacji

§ 7 ust.1 pkt. 1

Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły
i środowiska lokalnego.

1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.

2. Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść pozaszkolnych.

Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady Pedagogicznej

W okresie trwania stażu

Lista obecności na posiedzeniach Rady Pedagogicznej

§ 7 ust.1 pkt. 2

Pogłębianie wiedzy
i umiejętności
zawodowych, samodzielnie lub przez udział w

różnych formach kształcenia ustawicznego.

1. Poszerzenie wiedzy i
umiejętności poprzez
aktywny udział w
wewnątrzszkolnym
doskonaleniu.

2. Udział w różnych
zewnętrznych formach
doskonalenia zawodowego.

3. Prowadzenie dokumentacji przeczytanych pozycji z zakresu psychologii, dydaktyki i metodyki.

4. Rozbudowywanie własnego warsztatu pracy:

• Budowanie bazy materiałów dydaktycznych, testów, czasopism, lektur itp.
W okresie trwania stażu

W okresie trwania stażu

W okresie trwania stażu

W okresie trwania stażu
Potwierdzenie udziału

Zaświadczenia z ukończonej formy doskonalenia

Lista pozycji książkowych i artykułów

Materiały dydaktyczne, czasopisma, lektury

§ 7 ust.1 pkt.3

Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty,
z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

1. Analiza dokumentacji.

• Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu
zawodowego przez
nauczycieli.
• Karta Nauczyciela.

• Rozporządzenie MEN z 7 września 2004 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
• Ustawa o systemie oświaty.
• Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego
2. Aktualizacja wiedzy na
temat obowiązującego
prawa oświatowego.

W okresie trwania stażu

Notatki własne

§ 7 ust.2 pkt.1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania

ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Współpraca z
opiekunem stażu.
a. Zawarcie kontraktu i
omówienie zasad
współpracy.
b. Przygotowanie Planu
Rozwoju Zawodowego.

c. Konsultacje z
opiekunem.
d. określenie mocnych
i słabych stron własnej
działalności.

2. Doskonalenie warsztatu
i metod pracy
pedagogicznej.
a. Wybór programu nauczania w oparciu o jego merytoryczne wartości
b. Opracowanie rocznych planów dydaktycznych z języka polskiego.
c. Opracowanie rocznych planów dydaktycznych na lekcje wychowawcze.
d. Opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z języka polskiego.
e. Stosowanie aktywnych metod nauczania.
f. Opracowanie pomocy dydaktycznych – gazetki ścienne, testy, karty pracy.
g. Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania.

3. Prowadzenie dokumentacji
szkolnej: dzienniki lekcyjne,
dzienniki zajęć dodatkowych , arkusze ocen.

4. Wymiana doświadczeń i
spostrzeżeń w gronie
nauczycieli – dzielenie się
wiedzą.

Wrzesień 2009

Wrzesień 2009

W razie potrzeby

Wrzesień 2009

W okresie trwania stażu

W okresie trwania stażu

W okresie trwania stażu

Kontrakt

Plan Rozwoju Zawodowego

Notatki własne

Plany dydaktyczne

Plany dydaktyczne

Przedmiotowy system oceniania

Pomoce dydaktyczne

Notatki własne

Zaświadczenie

Dokumentacja szkolna

Notatki własne

§ 7 ust.2 pkt.2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Spotkania z rodzicami
uczniów i integrowanie ich
ze społecznością szkolną.

2. Systematyczne
gromadzenie informacji o
sytuacji rodzinnej
wychowanków - analiza
dokumentacji pozaszkolnej
(opinie, wyniki badań).

3. Poznawanie środowiska swoich wychowanków (ankiety, karty obserwacji).

4. Stała współpraca z
pedagogiem szkolnym.

5. Organizowanie spotkań z rodzicami uczniów mających kłopoty z nauką i zachowaniem.
6. Udział w przygotowaniu
uczniów do różnorodnych
konkursów.

7. Przygotowanie
uroczystości szkolnych.

8. Przygotowanie ściennych
gazetek o różnorodnej
tematyce.
9. Praca z uczniem zdolnym:
- przygotowanie uczniów do udziału w konkursach polonistycznych, ortograficznych ,czytelniczych
i innych
-szkolne kółko teatralne przygotowanie inscenizacji i przedstawień , poszerzenie wiedzy na temat teatru
W okresie trwania stażu

W okresie trwania stażu

W okresie trwania stażu

W okresie trwania stażu

W okresie trwania stażu

W okresie trwania stażu

Według kalendarza uroczystości szkolnych

W okresie trwania stażu

Na bieżąco

W okresie trwania
stażu

Potwierdzenie obecności rodziców

Notatki własne

Narzędzia badawcze

Wpisy w dzienniku

Potwierdzenia

Scenariusze uroczystości

Potwierdzenie

Potwierdzenia, ksero dyplomów uczniów

potwierdzenia

§ 7 ust.2 pkt.3

Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Opracowanie przy użyciu
technik komputerowych
różnych narzędzi pomiaru
dydaktycznego, testów,
sprawdzianów,
dokumentacji szkolnej,
dyplomów itp.

3. Przygotowanie konspektów
lekcji przy
użyciu komputera i
Internetu.

4. Przygotowanie
dokumentacji dotyczącej
awansu zawodowego przy
użyciu komputera.

5. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej na zajęciach lekcyjnych:
- korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych

6.Współpraca z lokalną prasą mająca na celu promowanie działalności szkoły

W okresie trwania stażu

W okresie trwania stażu

W okresie trwania stażu

wg potrzeb

w okresie trwania
stażu

Materiały przygotowane przy użyciu technik komputerowych

Konspekty lekcji

Dokumenty dotyczące awansu zawodowego

ksero artykułów

§ 7 ust.2 pkt.4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu
psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz
ogólnych zagadnień w zakresie oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela.

1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.

2. Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej, miejskiej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma).

3. Znajomość właściwości okresu rozwojowego uczniów.

4. Formułowanie opinii na temat osiągnięć edukacyjnych uczniów na lekcjach języka polskiego dla potrzeb Zespołów Orzekających działających przy Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych.

5. Pedagogizacja rodziców – współpraca z rodzicami.

6. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych:
- wspólne wycieczki klasowe, szkolne,
- imprezy klasowe( Dzień Chłopaka, Mikołajki , Dzień Kobiet, Dzień Dziecka),

W okresie trwania stażu

Na bieżąco
Notatki własne

Karty wycieczek

Wpisy w dzienniku

§ 7 ust.2 pkt.5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach
nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
1. Udzielanie pomocy rodzicom w kierowaniu do PPP, zdobywaniu pomocy finansowej itp.

2. Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego, uczestnictwo w przygotowaniu nowych rozwiązań bądź modyfikacji:

• statut szkoły,
• program rozwoju szkoły,
• program wychowawczy,
• program profilaktyki,
• wewnątrzszkolny system oceniania.

3. Analiza przepisów prawa oświatowego.

4. Udział w pracach różnorodnych komisji – egzaminacyjnej, konkursów przedmiotowych itp.

W ciągu całego stażu

W ciągu całego stażu

W ciągu całego stażu

W ciągu całego stażu
Notatki własne

Notatki własne

Notatki własne


Potwierdzenia

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.