X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18685
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomwanego

Bożena Kusiuk
nauczyciel bibliotekarz

w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2010 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2013 r.

Zastrzega się możliwość modyfikacji planu rozwoju zawodowego w trakcie trwania stażu.

REALIZOWANIE ZADAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO UZYSKANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

L.p. Zadania Forma realizacji Termin
1. Zapoznanie z procedurą awansu zawodowego. Analiza aktów prawnych w zakresie awansu zawodowego,
- opracowanie i złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu,
- opracowanie i złożenie planu rozwoju zawodowego.
IX 2010
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Gromadzenie dokumentacji. cały okres stażu
3. Sporządzenie sprawozdania
z realizacji planu rozwoju zawodowego. Opracowanie zgromadzonej dokumentacji,
- opis i analiza dokonań ,
- sformułowanie wniosków.
VI 2013
4. Złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne. Sformułowanie i złożenie wniosku
o postępowanie kwalifikacyjne. Do 30 VI 2013

§ 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej
na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej
i podniesienie jakości pracy szkoły.

L.p. Zadania Forma realizacji Termin
1. Doskonalenie własnej wiedzy, umiejętności
i warsztatu pracy w związku z planowanym rozwojem zawodowym. Aktywny udział w formach doskonalenia
i dokształcania zawodowego, samokształcenie.
Okres stażu

2. Cykliczna obserwacja i analiza poziomu czytelnictwa oraz preferencji uczniów
i pracowników szkoły. Pogadanki propagujące czytelnictwo, rozmowy indywidualne z użytkownikami biblioteki.
Opracowanie i przeprowadzenie ankiety dotyczącej preferencji czytelniczych uczniów. Okres stażu

3. Współorganizowanie i prowadzenie szkolnych imprez. Zorganizowanie samodzielnie i we współpracy z innymi nauczycielami uroczystości szkolnych, konkursów.
Okres stażu

4. Realizowanie edukacji czytelniczej i medialnej. Opracowywanie scenariuszy lekcji.
Prowadzenie zajęć.
Organizowanie wystaw tematycznych, gazetek, ekspozycji książek i czasopism.
Organizacja konkursów czytelniczych.
Współpraca z nauczycielami różnych przedmiotów.
Okres stażu
5. Prowadzenie kroniki szkolnej. Zbieranie i opracowywanie materiałów.
Fotografowanie i filmowanie najważniejszych uroczystości.
Okres stażu

§ 8 ust .2 pkt 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

L.p. Zadania Forma realizacji Termin
1. Wdrażanie programu bibliotecznego MOL Optivum w zakresie udostępniania
i opracowania zbiorów. Budowa bazy elektronicznej
w programie MOL Optivum.
Poszerzanie wiedzy w zakresie opracowania książek.
Okres stażu
2. Tworzenie strony internetowej biblioteki szkolnej. Przygotowanie materiałów o imprezach bibliotecznych i szkolnych i umieszczanie ich na stronie internetowej biblioteki szkolnej.
Okres stażu
3. Wykorzystanie komputera i technologii informacyjnej jako elementu warsztatu własnej pracy.
Komputerowe opracowanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym. Sporządzenie planu rozwoju zawodowego , sprawozdań.
Wyszukiwanie i opracowywanie materiałów znajdujących się w Internecie do planowania
i prowadzenia zajęć w bibliotece.
Opracowywanie planów pracy biblioteki, sprawozdań przy pomocy komputera.
Przygotowywanie materiałów na gazetki tematyczne
i dekoracje pomieszczeń.
Przygotowywanie dyplomów, zaproszeń. Okres stażu

§ 8 ust .2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w tym prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli lub innych zajęć.

L.p. Zadania Forma realizacji Termin
1. Współpraca z nauczycielami szkoły w ramach pracy Zespołu Humanistycznego. Wspólne planowanie pracy zespołu
Konsultacje w sprawach dydaktycznych i wychowawczych
Współorganizacja imprez
i uroczystości szkolnych. Okres stażu
2. Prowadzenie lekcji otwartych. Przygotowanie lekcji otwartej.
Okres stażu
3. Udzielanie informacji dotyczących awansu zawodowego nauczycielom odbywającym staż. Udostępnianie zgromadzonych materiałów,
udzielanie instruktaży indywidualnych. Okres stażu,
w miarę potrzeb

& 8 ust. 2 pkt 4 a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych , wychowawczych , opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą , pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

L.p. Zadania Forma realizacji Termin

1. Opracowanie i wdrożenie programu zajęć pozalekcyjnych „Koła dziennikarskiego”. Opracowanie i wdrożenie programu. Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4 c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

L.p. Zadania Forma realizacji Termin

1. Prowadzenie „Aktywu bibliotecznego”. Opracowanie i wdrażanie planu pracy aktywu. Okres stażu
2. Opracowanie materiałów promujących ZSCKR w Jabłoniu w środowisku lokalnym. Współtworzenie folderu poświęconego 60 rocznicy powstania Zespołu Szkół CKR w Jabłoniu. Publikacja artykułów prasowych. Okres stażu
3. Przygotowanie uczniów do konkursów wojewódzkich. Przygotowanie uczniów do konkursów, wyszukiwanie materiałów, opracowywanie scenariuszy. Okres stażu
4. Przeprowadzenie akcji „Kiermasz używanych podręczników”. Opracowanie regulaminu, promocja i przeprowadzenie kiermaszu. Okres stażu
5. Pełnienie funkcji opiekuna uczniów na wycieczkach. Opracowanie programu wycieczki, opieka nad uczniami.
6. Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole. Praca w komisjach. W miarę potrzeb
w okresie stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawie nieletnich, we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi
lub innymi podmiotami.

L.p. Zadania Forma realizacji Termin

1. Współpraca z bibliotekami Wymiana doświadczeń, pozyskiwanie książek, współorganizacja wystaw Okres stażu
2. Promowanie szkoły. Udział w spotkaniach z gimnazjalistami podczas Dni Otwartych w szkole. Wyjazdy do szkół gimnazjalnych, udział w targach edukacyjnych. Okres stażu
3. Współpraca z lokalnymi instytucjami kultury. Współorganizacja uroczystości, wystaw, wycieczki do muzeum Okres stażu
4. Współpraca z wydawnictwami. Zakup i pozyskiwanie książek Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony.

L.p. Zadania Forma realizacji Termin

1. Umiejętne rozpoznanie i rozwiązanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych.

Opis i analiza dwóch problemów z którymi można się spotkać w bibliotece szkolnej. Okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.