X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18621
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO,
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: Małgorzata Trzcińska
Szkoła: Szkoła Podstawowa w Wejdzie
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (27.08.2012 – 31.05.2015 r.)
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Beata Nicewicz

Dyrektor Szkoły: mgr Jan Drężek

Rodzaj działań
i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z 03.08.2000 r.
Formy realizacji
Termin Dowody realizacji
1. § 7.1.1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły. 1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.
• udział w pracy zespołu nanoszącego zmiany w Statucie Szkoły Podstawowej w Wejdzie.

2. Sprawowanie funkcji opiekuna samorządu szkolnego.
• współorganizacja zabaw (dyskotek) dla dzieci oraz konkursów
• organizacja akademii szkolnych
• wykonywanie gazetek szkolnych

3. Współpraca z Radą Rodziców.
• uczestniczenie w posiedzeniach Rady Rodziców dotyczących współpracy ze szkołą i niesienia jej pomocy w sprawach wychowawczych jak i materialnej.
• wygłoszenie referatu pt.. „Agresja jak chwast w ogrodzie” w ramach pedagogizacji rodziców.
 Praca w różnego rodzaju komisjach egzaminacyjnych
Organizacja konkursów szkolnych
Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady

Według terminarza

W okresie trwania stażu

Potwierdzenie obecności na szkoleniach Rady

Potwierdzenia

2. § 7.1.2. Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych.

1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu.
• uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych.
3. Udział w warsztatach metodycznych - konferencjach.
4. Udział w różnego rodzaju pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje, nadających kwalifikacje, doskonalących wiedzę i umiejętności.
5. Prowadzenie dokumentacji przyswojonych pozycji z zakresu dydaktyki i metodyki

Cały okres stażu

W okresie trwania stażu

Potwierdzenie

Potwierdzenie

Potwierdzenie

Spis zebranych pozycji:
książki,
czasopisma,
materiały, adresy portali, wykorzystane publikacje

§ 7.1.3. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty.

Analiza dokumentacji.
• Rozporządzenie MEN z 3 sierpnia 2000r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
• Karta Nauczyciela.
• Rozporządzenie MEN z 19 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
• Ustawa o systemie oświaty.
• Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały, publikacje w prasie oświatowej, Internet).
Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.
W okresie trwania stażu

Potwierdzenia
Notatki
§ 7.2.1. Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, analizowania i dokumentowania własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania stosownych korekt w tym działaniu. 1. Współpraca z opiekunem stażu.
• Zawarcie kontraktu.
• Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
• Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
• Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli - wnioski z obserwacji.
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu -konsultacja , opracowanie konspektów zajęć, analiza.

• Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.

2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
• analiza i wybór programów nauczania w oparciu o jego merytoryczne wartości.
• opracowanie przedmiotowych zasad oceniania z języka angielskiego.
• stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania.
• opracowanie pomocy dydaktycznych – gazetki, postery, testy, pokazy w Power Poincie itp..
• dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania,
3. Publikowanie własnych prac.
• opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie www.publikacje.edux.pl
4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki lekcyjne, dzienniki pozalekcyjne, arkusze ocen

IX 2012 r.

Raz w miesiącu

Raz na dwa miesiące

Dwa razy w semestrze

Kontrakt
Plan rozwoju zawodowego
Konspekty

Konspekty

Nr programów nauczania
Kryteria oceniania

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego

Zdjęcia

Notatka

Potwierdzenie

5. § 7.2.2. Umiejętność uwzględniania w swojej pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. 1. Współorganizowanie wyjazdów dla dzieci i młodzieży po najbliższej okolicy.
2. Przygotowanie uroczystości
szkolnych
3. Przygotowanie ściennych gazetek szkolnych o tematyce anglojęzycznej.
4. Współorganizowanie i udział w realizacji projektów edukacyjnych.
5. Współorganizowanie konkursów
6. Udział w przygotowaniu uczniów do konkursów.

Co roku

Wg planu zajęć

W ciągu całego stażu

W ciągu całego stażu

Co roku

Karty wycieczek

Scenariusze

Potwierdzenia
Zdjęcia

Protokół

Potwierdzenie

Podziękowania

6. § 7.2.3. Uczestnictwo w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz specyfiki typu i rodzaju szkoły. 1. Uczestnictwo w tworzeniu i realizacja programu wychowawczego i profilaktyki Szkoły Podstawowej w Wejdzie
2. Współpraca z Dyrektorem Szkoły oraz gronem pedagogicznym
• Współorganizowanie
konkursów szkolnych i międzyszkolnych.
• prowadzenie zajęć dodatkowych tj. koło języka angielskiego, które ma głównie na celu pogłębianie wiedzy uczniów z zakresu słownictwa i różnych struktur gramatycznych, jak również zajęć wyrównawczych, których zadaniem jest wyrównywać różnice programowe wśród uczniów.
3. Realizacja zadań opiekuńczo- wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły
• Dostarczenie uczniom pozytywnych wzorców,
• Organizowanie klasowych imprez
• Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść pozaszkolnych,
4. Realizacja ścieżek edukacyjnych
• Uwzględnianie treści ścieżek edukacyjnych w nauczaniu języka angielskiego
• Utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami uczniów: wywiadówki, konsultacje, spotkania indywidualne

5. Współpraca z biblioteką szkolną.
W ciągu całego stażu

W ciągu całego stażu

Protokoły

W ciągu całego stażu

W ciągu całego stażu

Notatki

Notatki

Plan wychowawczy

Potwierdzenia
Ksero z dziennika

Karty wycieczek

Potwierdzenie
7. § 7.2.4. Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej. 1. Opracowanie materiałów dydaktycznych przy pomocy komputera
2. Wykorzystanie w swojej pracy Internetu.
3. Wykonywanie pomocy dydaktycznych.

Cały okres stażu.

Adres strony

Testy, quizy, krzyżówki itp.

Adres strony

Potwierdzenie

Konspekty, sprawozdania
8. § 7.2.5. Wiedza z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych w zakresie specyfiki zadań realizowanych przez nauczyciela. 1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.
• Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma).
• Znajomość aktualnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem właściwości okresu rozwojowego.
• Aktywna praca nad samokształceniem.

Przez cały okres stażu

W okresie całego stażu
Notatki

Notatki
9. § 7.2.6. Znajomość przepisów dotyczących systemu oświaty w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż, oraz umiejętność posługiwania się tymi przepisami. 1. Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego, uczestnictwo w przygotowaniu nowych rozwiązań bądź modyfikacji: Statut Szkoły, Programu wychowawczego i profilaktyki Szkoły Podstawowej w Wejdzie, Plan rozwoju szkoły, wewnątrzszkolny system oceniania uczniów.
2. Analiza przepisów prawa oświatowego.
IX, X 2012 r.

W ciągu całego stażu
Notatki

Data zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego: ........................................
Zatwierdził : ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.