X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18587
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela plastyki, techniki i informatyki ubiegającego się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko: mgr Agnieszka Stradomska -Michalska
Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Łysakowie
Stopień: nauczyciel mianowany
Data odbywania stażu: 01.09.2010 – 31.05.2013
Nauczane przedmioty: technika, plastyka, informatyka
Kompetencje przedmiotowo – metodyczne:
a) Studia magisterskie: kierunek –technika z elementami plastyki
w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach
b) Studia podyplomowe: kierunek-informatyka ; Akademia Świętokrzyska w Kielcach
CELE STAŻU:
• Poszerzenie zakresu wiedzy.
• Doskonalenie warsztatu, metod i form pracy w celu uzyskiwania przez uczniów dobrych wyników nauczania, zaspokajania ich potrzeb i zainteresowań.
• Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.
• Podniesienie poziomu pracy szkoły.
• Doskonalenie kompetencji w zakresie pracy opiekuńczo – wychowawczej.

Plan rozwoju ma charakter otwarty.
Poszczególne zadania mogą być modyfikowane lub rozszerzone w miarę potrzeb wynikających z planu pracy i zmian zachodzących w szkolnictwie.

Zadania do realizacji
Formy realizacji zadań
Termin
Dowody potwierdzające realizację

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE

Poznanie procedury awansu zawodowego.

1. Analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego.

2. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

VIII-IX 2010

IX 2010

- Znajomość procedury awansu zawodowego
- poprawne formułowanie wniosku o rozpoczęciu stażu
-Złożenie wniosku
o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego
Dokumentowanie realizacji zadań wynikających z planu rozwoju
zawodowego

1. -systematyczne gromadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację planu rozwoju zawodowego
2.-skompletowanie dokumentów mających znaczenie dla oceny pracy .
na bieżąco
-gromadzenie dokumentacji

Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
1.-sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

VI 2013
Sprawozdanie

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA MEN
§ 8. ust.2. pkt 1.
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
1.Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystanie zdobytej wiedzy, umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły
1.. Uczestniczenie w warsztatach, konferencjach, kursach,
Okres stażu

wg potrzeb
i możliwości

Potwierdzenia uczestnictwa

Zaświadczenia ukończenia kursów
2.Pełnienie dodatkowych funkcji i zadań
w szkole
1. Pełnienie funkcji opiekuna Samorządu Szkolnego,
redagowanie kroniki szkolnej , aktualizowanie gazetki samorządowej,
organizowanie konkursów szkolnych i poza szkolnych, praca w komisjach konkursowych.
na bieżąco

wg potrzeb
i możliwości szkoły

Dokumentacja nauczyciela

potwierdzenia dyrekcji
3.Opieka nad plastycznym wizerunkiem szkoły
1.Aktualizacja gazetek szkolnych
2. Ekspozycja prac plastycznych uczniów naszej szkoły
- wystrój szkoły z okazji świąt
Okres stażu

-potwierdzenia dyrektora szkoły, zdjęcia

4.Aktywna realizacja zadań wychowawczych
i opiekuńczych.
1.Organizowanie i przeprowadzenie uroczystości szkolnych.

2.Uczestnictwo wraz
z uczniami w różnych formach kultury – pełnienie funkcji opiekuna wycieczek szkolnych.

wg harmonogramu
imprez szkolnych

wg potrzeb
i możliwości

Sprawozdanie
z działań,
potwierdzenia dyrekcji, zdjęcia

§ 8 ust.2 pkt.2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1.Wykorzystanie technologii komputerowej
i informacyjnej w pracy pedagogicznej

1. Stosowanie techniki komputerowej przy opracowywaniu narzędzi pomiaru dydaktycznego, materiałów na zajęcia dydaktyczne i poza lekcyjne, pomocy dydaktycznych.
2.Opracowanie
i umieszczenie materiałów edukacyjnych na stronach internetowych.

3. Opracowanie prezentacji
komputerowych w Power Point i wykorzystywanie ich na lekcjach.
(techniki,plastyki,informatyki)

W ciągu trwania stażu

W ciągu trwania stażu

ciągu trwania stażu

Potwierdzenie dyrektora.

Potwierdzenie, przykładowy referat.

§ 8 ust.2 pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach
wewnątrz-szkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1.Opracowanie publikacji referatów lub innych materiałów związanych z wykonywaną pracą i opublikowanie ich wygłoszenie lub popularyzację w innej formie.

1.-Opracowanie referatów
o tematyce dydaktyczno-wychowawczej.- *Pedagogizacja rodziców.

2.-Udostępnienie referatów, scenariuszy zajęć, inscenizacji innym nauczycielom.

Okres stażu

Potwierdzenie dyrektora

2.Organizowanie form wewnątrz-szkolnego dokształcania

1.-opracowanie i przygotowanie materiałów szkoleniowych
- przeprowadzenie szkoleniowej Rady Pedagogicznej dla nauczycieli

Okres stażu

- materiały szkoleniowe

3.Współpraca
z innymi nauczycielami podczas działań pedagogicznych.
Wspólne przygotowywanie uroczystości szkolnych i konkursów.
okres stażu
Przykładowe scenariusze, sprawozdania i analiza działań wspólnych

2.Dzielenie się swoją wiedzą
i doświadczeniem
z nauczycielami innych szkół
1.Obserwacja zajęć otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli.
Wymiana spostrzeżeń.
wg potrzeb
i możliwości
Scenariusze, analizy
i sprawozdania

§ 8 ust.2 pkt.4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą , pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych i wychowawczych.
1.-Opracowanie i wdrożenie program edukacyjnego z zakresu BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO w kl IV-VI.

2010/11

Dokumentacja,
potwierdzenie dyrekcji

2.Kształtowanie postaw zdrowego trybu życia .
1.Prowadzenie w kl. IV-VI cyklu zajęć profilaktycznych –„Stop nałogom”
W czasie trwania stażu Dokumentacja,
potwierdzenie dyrekcji

§ 8 ust. 2 pkt.4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły , w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1.Zorganizowanie i wdrożenie własnych pomysłów dydaktyczno -wychowawczych

1.-organizowanie na terenie szkoły kiermaszy świątecznych, akcji charytatywnych, aukcji...
okres stażu
Potwierdzenie dyrektora szkoły, zdjęcia

2. Organizowanie na terenie szkoły konkursów plastycznych dla uczniów klas IV - VI

1.opracowanie regulaminów konkursów
- powołanie komisji konkursowej
- wykonanie dyplomów
- pozyskiwanie sponsorów
okres stażu
Potwierdzenie dyrektora szkoły, zdjęcia

§ 8 ust. 2 pkt.4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1. Współpraca
ze strukturami samorządowymi
i instytucjami na rzecz edukacji oraz pomocy społecznej.

*Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
w Jędrzejowie.

*Współpraca z Komendą Powiatową Policji
w Jędrzejowie.

*Współpraca z Domem Kultury
w Jędrzejowie.
okres stażu
Potwierdzenie
z poradni.

Potwierdzenie
z policji ,

z Domu Kultury
w Jędrzejowie

2.Współpraca ze Szkołą Podstawową w Niegosławicach - organizowanie konkursów między szkolnych
okres stażu
Potwierdzenie współpracy
3.Podejmowanie różnych działań zmierzających do modernizacji klaso-pracowni -Wykonywanie prac remontowych
w ramach tzw. środków własnych. Wyposażenie klaso- pracowni
w niezbędne pomoce dydaktyczne własnego pomysłu. okres stażu Potwierdzenie dyrektora

§ 8 ust.2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych , wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki i typu i rodzaju szkoły.

1.Opis i analiza dwóch przypadków wychowawczych.

1. Identyfikacja zjawiska.
2. Opisanie historii zjawiska.
3. Ustalenie znaczenia problemu.
4. Postawienie prognozy.
5. Szukanie rozwiązań

okres stażu
Opis i analiza dwóch przypadków
Opracowała: Agnieszka Stradomska- Michalska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.