X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18548
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Opracowała: mgr inż. Edyta Stanisławska

Posiadany stopień: nauczyciel stażysta

Zajmowane stanowisko: nauczyciel informatyki, techniki

Miejsce odbywania stażu:

Wymiar stażu: 9 miesięcy

Czas trwania stażu: 01.IX.2010r. – 31.V.2011r.

Opiekun stażu:

Założone cele opracowanego planu rozwoju zawodowego
1. Poznanie organizacji, zasad funkcjonowania szkoły oraz jej zadań statutowych oraz realizowanie zadań edukacyjnych i wychowawczych.
2. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego:
• wewnątrzszkolnych,
• pozaszkolnych,
• samokształcenia.
3. Pogłębienie oraz poszerzenie wiedzy dotyczącej przepisów prawa oświatowego.
4. Współpraca z rodzicami i wychowawcami klas.

§ 6 ust. 2 pkt.
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły oraz dokumentacji szkoły

Formy i sposoby realizacji
Poznanie procedur awansu zawodowego nauczycieli Poznanie przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli i innych przepisów prawa oświatowego. Gromadzenie rozporządzeń na dyskach przenośnych. Napisanie planu rozwoju zawodowego. IX.2010r.
Dowody realizacji
Dyski przenośne, wydruki rozporządzeń z notatkami. Zredagowanie i zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego.
2. Nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu
Formy i sposoby realizacji
Bezpośrednie porozumienie w formie rozmowy oraz zawarcie ustnego kontraktu z opiekunem.
Dowody realizacji
Opracowanie zasad współpracy oraz ustalenie hospitacji.
3. Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć na okres stażu, z uwzględnieniem zajęć obserwowanych.
Formy i sposoby realizacji
Opracowanie tematyki zajęć.
Dowody realizacji
Potwierdzenie opiekuna stażu.
4. Dokumenty związane z realizacją planu rozwoju zawodowego
Formy i sposoby realizacji
Gromadzenie dokumentów, scenariuszy, programów itp. Analiza własnych działań i ocena skuteczności.
Dowody realizacji
Wymienione dokumenty
5. Zapoznanie się z dokumentacją oraz z zasadami funkcjonowania szkoły
Formy i sposoby realizacji
Zapoznanie się ze statutem szkoły, programem dydaktyczno-wychowawczym, wewnątrzszkolnym systemem oceniania oraz szczegółowe przeanalizowanie dokumentacji.
Udział w radach pedagogicznych.
Dowody realizacji
Notatki, lista obecności udziału w Radach Pedagogicznych
6. Zapoznanie się z planem zajęć, dyżurami, zastępstwami
Formy i sposoby realizacji
Współpraca z innymi nauczycielami, udział w radach pedagogicznych.
Dowody realizacji
Obecność na zebraniach i radach pedagogicznych
7. Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły
Formy i sposoby realizacji
Planowanie i organizacja, lub udział w organizowanych wydarzeniach w życiu szkoły.
Dowody realizacji
Dokumentacja szkolna, zapisy w dziennikach
8. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy
Formy i sposoby realizacji
Udział w szkoleniu oraz analiza przepisów.
Dowody realizacji
Zaświadczenie
9. Przygotowanie projektu sprawozdania
Formy i sposoby realizacji
Opis realizacji niniejszego planu rozwoju
Dowody realizacji
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju

§ 6 ust. 2 pkt. 2 Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

1. Tworzenie własnego warsztatu pracy
Formy i sposoby realizacji
Analiza wybranych zestawów podręczników, tworzenie planów wynikowych. Zapoznanie się z funkcjonowaniem oraz ze stanem technicznym pracowni komputerowej.
Dowody realizacji
Plany wynikowe do wybranych programów nauczania
2. Realizacja programu nauczania informatyki i techniki.
Formy i sposoby realizacji
Prowadzenie zajęć lekcyjnych, poznanie podstawy programowej, poznanie kryteriów ocen opracowanych w szkole, poznanie standardów wymagań dla uczniów szkoły podstawowej.
Dowody realizacji
Rozkłady materiału nauczania, zapisy w dzienniku lekcyjnym.
3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły
Formy i sposoby realizacji
Opracowanie scenariusza lekcji, konsultacje z opiekunem, analiza lekcji.
Dowody realizacji
Scenariusze zajęć, zapisane uwagi
4. Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela.
Formy i sposoby realizacji
Hospitacja oraz omówienie lekcji.
Dowody realizacji
Arkusz obserwacji, notatki
5. Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym, wewnątrzszkolnym i samokształceniu.
Formy i sposoby realizacji
Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych oraz w doskonaleniu zawodowym w formie szkoleń, kursów, konferencji.
Dowody realizacji
Zaświadczenia
6. Prowadzenie dodatkowych zajęć
Formy i sposoby realizacji
Sporządzenie planu pracy z uczniami.
Dowody realizacji
Wpisy w dzienniku zajęć pozalekcyjnych
7. Zastosowanie metod aktywizujących
Formy i sposoby realizacji
Organizacja oraz współorganizacja konkursów wewnątrzszkolnych
Dowody realizacji
Sprawozdania, dokumentacja szkolna
8. Dokumentacja własnych działań pedagogicznych
Formy i sposoby realizacji
Gromadzenie dokumentacji, jej analiza i korzystanie z wniosków
Dowody realizacji
Scenariusze zajęć, programy, plany wynikowe, ankiety, testy

§ 6 ust. 2 pkt. 3 Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów

1. Zapoznanie się z programem wychowawczym i profilaktycznym szkoły.

Formy i sposoby realizacji
Analiza programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły.
Notatki własne
2. Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniów.
Formy i sposoby realizacji
Rozmowy ze szkolnym pedagogiem, wychowawcami klas.
Dowody realizacji
Potwierdzenie pedagoga, wychowawców.
3. Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły.
Formy i sposoby realizacji
Planowanie i organizacja lub udział w organizowanych wydarzeniach dotyczących życia szkoły.
Dowody realizacji
Dokumentacja szkolna, zapisy w dziennikach, potwierdzenia uczestnictwa w organizacji imprez szkolnych, programy imprez szkolnych.
4. Poznanie sytuacji uczniów, oraz przyczyn występowania trudności.
Formy i sposoby realizacji
Rozmowa z pedagogiem szkoły.
Dowody realizacji
Potwierdzenie pedagoga.
5. Nawiązanie współpracy z wychowawcami.
Formy i sposoby realizacji
Rozmowy, konsultacje, uwagi, wnioski, opinie o uczniach.
Dowody realizacji
Potwierdzenie wychowawców.
6. Pomoc w nauce oraz wyrównanie braków szkolnych.
Formy i sposoby realizacji
Absorbujące uczniów dodatkowe zajęcia wyrównawcze.
Dowody realizacji
Potwierdzenie opiekuna.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.