X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 18500

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegajacego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


NAUCZYCIEL MINOWANY: mgr Mirella Adamczak
nauczyciel j. niemieckiego
w Gimnazjum nr 1 im. Szarych Szeregów
w Namysłowie


CZAS STAŻU: 01.09.2012 – 31.05.2015


I. Czynności organizacyjne.

L.P.
ZADANIE/DZIAŁANIE
FORMY REALIZACJI DZIAŁAŃ/ZADAŃ
INF. O REALIZACJI ZADAŃ
TERMIN REALIZACJI
(Tabela - dop. red.)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego. - analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego nauczycieli (np. Karta Nauczyciela, Rozporządzenie MENiS z dnia 01.12.2004, strony internetowe) - prawidłowo sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu, IX.2012
2. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły. - zapoznanie z nowymi lub ujednoliconymi dokumentami szkoły: program wychowawczy szkoły, statut, WSO - plan rozwoju zawodowego zintegrowany z dokumentacją szkoły IX-X.2012
3. Wstępna ocena własnych umiejętności. - podsumowanie pracy własnej, skompletowanie dokumentów ocenianych w pracy - złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu IX. 2012
4. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. - zbieranie informacji o realizacji zadań, gromadzenie materiałów i dokumentów - gromadzenie dokumentów: świadectw, zaświadczeń, sprawozdań, potwierdzeń, opracowanych materiałów W czasie stażu
5. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. - opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju - sprawozdanie
- autorefleksja, analiza V. 2012


II. Zadania wynikające z Rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004 roku

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podnoszenie jakości pracy szkoły.
§ 8 ust. 2 pkt 1

1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z niej zadań. - czynny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
- praca w zespole przedmiotowym języków obcych, wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły - zaświadczenia W czasie stażu
2. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnatrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym oraz wykorzystywanie jej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły. - udział w procesie wewnątrzszkolnego dokształcania nauczycieli
- udział w kursach i szkoleniach organizowanych przez instytucje pozaszkolne - zaświadczenia
- notatki z udziału w szkoleniach W czasie stażu
3. Badanie poziomu przyrostu wiedzy uczniów - przeprowadzenie testów diagnostycznych i analiza wyników - notatka
- wyniki z testu W czasie stażu
4. Praca z uczniem zdolnym - przygotowanie uczniów do konkursów - zaświadczenia
- zdjęcia W czasie stażu
5. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej - poszukiwanie nowości wydawniczych dotyczących dydaktyki, wychowania, aktywizujących metod pracy,
- korzystanie z zasobów bibliotek - zestawienie bibliografii
- recenzje wybranych pozycji W czasie stażu
6. Podsumowanie rocznej pracy z wnioskami i aktualizacją. - analiza przebiegu pracy, samoocena, autorefleksja - sprawozdanie VI 2013, 2014, 2015


Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
§ 8 ust. 2 pkt 2

1. Wykorzystanie technologii komputerowej do dokumentowania awansu zawodowego - opracowanie dokumentacji awansu zawodowego z wykorzystaniem technologii komputerowej - dokumentacja W czasie stażu
2. Doskonalenie warsztatu pracy w zakresie posługiwania się technologią informacyjną
i komunikacyjną. - Udział w szkoleniach służących efektywnemu wykorzystaniu technologii komputerowej w nauczaniu i nabywanie dodatkowych umiejętności w zakresie nowoczesnych technik komunikacyjnych.
- Zapoznanie się z ustawami, rozporządzeniami i komunikatami ukazującymi się na stronach MENiS, Kuratorium oraz OKE i innych portali edukacyjnych.
- zaświadczenia z odbytych form doskonalenia. W czasie stażu
3. Wykorzystanie technologii komputerowej na lekcjach
j. niemieckiego - prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej z wykorzystaniem programów multimedialnych, tablicy multimedialnej, zasobów Internetu - scenariusze lekcji W czasie stażu
4. Wykorzystanie technologii komputerowej do wzbogacenia warsztatu pracy - opracowanie i udostępnianie pomocy dydaktycznych, prac klasowych, sprawdzianów, testów z wykorzystaniem technologii komputerowej
- korzystanie z Internetu: poznanie nowinek dydaktycznych, korzystanie z witryn edukacyjnych, śledzenie zmian w prawie oświatowym, wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami poprzez Internet - przykładowe testy
- adresy stron W czasie stażu


Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym poprzez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli lub innych zajęć.
§ 8 ust. 2 pkt 3

1. Aktywne uczestnictwo w pracach zespołu przedmiotowego nauczycieli języków obcych, praca na rzecz Rady Pedagogicznej - prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli języków obcych, a w szczególności dla nauczycieli stażystów kontraktowych
- obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli,
- opracowanie i udostępnianie do wykorzystania w szkole scenariuszy zajęć
- opracowanie i udostępnianie prezentacji multimedialnych o krajach niemieckojezycznych - konspekty lekcji
- bank materiałów w bibliotece szkolnej
- notatki z obserwowanych zajęć W czasie stażu
2. Wykorzystanie technologii komputerowej w celu dzielenia się zdobytą wiedzą i doświadczeniem - opublikowanie w Internecie planu rozwoju zawodowego,
- udostępnianie w Internecie testów, quizów i innych materiałów do pracy na lekcji - publikacje W czasie stażu
3. Wymiana doświadczeń - uczestnictwo w posiedzeniach zespołu przedmiotowego,
- rozmowy na forach - zaświadczenia
- notatki
- adresy stron W czasie stażu


Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
§ 8 ust. 2 pkt 4a

1. Praca z uczniem mającym trudności w nauce
2. Praca z uczniem zdolnym Przygotowanie planu działań w ramach konsultacji
3. Praca z uczniem posiadającym zalecenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - dostosowanie wymagań do możliwości ucznia
- opracowanie Planu Działań Wspierających dla uczniów z problemami w nauce i zaleceniami z poradni


Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
§8 ust 2 pkt 4c

1. Poszerzenie wiedzy i doskonalenie warsztatu pracy. - udział w kursach, szkoleniach, warsztatach adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły
- wdrażanie zdobytej wiedzy i umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły - zaświadczenia W trakcie stażu
2. Praca z uczniem zdolnym i słabym. - przygotowanie uczniów do udziału w konkursach,
- przeprowadzenie szkolnego etapu Konkursu Wiedzy o Austrii Biblioteki Austriackiej w Opolu - dokumentacja szkolna, zaświadczenia, dyplomy W trakcie stażu
3. Inicjatywy na rzecz edukacji kulturalnej podejmowane samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami. - organizowanie wycieczek dydaktyczno – krajoznawczych - dokumentacja szkolna W trakcie stażu
4. Stałe monitorowanie sytuacji rodzinnej wychowanków. - diagnozowanie środowiska rodzinnego uczniów
- stała współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym
- współpraca z rodzicami. - dokumentacja szkolna (dziennik lekcyjny, teczka wychowawcy), potwierdzenie pedagoga i psychologa szkolnego
W trakcie stażu


Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
§ 8 ust.2 pkt 4 lit. e

1. Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną w Namysłowie. - praca z uczniem mającym opinię/orzeczenie Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej
- kierowanie do poradni uczniów z zaburzeniami emocjonalnymi, trudnościami w nauce i podejrzeniem o dysleksję
- wdrażanie zaleceń poradni w nauczaniu języka niemieckiego
- korzystanie z porad pracowników poradni w sprawach dotyczących uczniów
- wymiana informacji nt. uczniów sprawiających trudności wychowawcze, rozwiązywanie problemów
- zapraszanie na zajęcia pedagoga i psychologa szkolnego - dokumentacja szkolna (dziennik lekcyjny, teczka wychowawcy), potwierdzenie pedagoga i psychologa szkolnego. W trakcie stażu
2. Przygotowanie uczniów do udziału w życiu kulturalnym i korzystania z dóbr kultury - organizacja wyjść do kina, biblioteki, wycieczek - sprawozdania z imprez, zdjęcia W czasie stażu
3. Współpraca z Biblioteką Austriacką w Opolu, Instytutem Goethego i innymi instytucjami promującymi język niemiecki - udział w akcjach i przedsięwzięciach organizowanych przez Bibliotekę Austriacką w Opolu oraz Goethe Institut - potwierdzenie Dyrektora Szkoły, zaświadczenia, dyplomy W czasie stażu


Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w którym nauczyciel jest zatrudniony
§8 ust 2 pkt 5

1. Opis i analiza dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych.
- diagnoza wybranych problemów edukacyjnych i wychowawczych
- ustalenie i zastosowanie środków zaradczych Opis przypadku Cały okres stażu zgodnie z rzeczywistą sytuacją i potrzebami

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.