X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18432
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


MAŁGORZATA KONOWALSKA
Przedszkole Nr 17
„Piastowska Gromada” w Gnieźnie


data rozpoczęcia stażu 1.09.2012
data ukończenia stażu 31.05.2015


§8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podnoszenia jakości pracy szkoły
1.Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli.
•Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli
•Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu
•Opracowanie planu rozwoju zawodowego
•Dokumentowanie realizacji planu
•Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
2. Aktywny udział w tworzeniu dokumentów przedszkola
• Udział w pracach zespołu opracowującego Koncepcję Pracy Przedszkola i Roczny Plan Pracy
3.Opracowanie i wdrożenie własnego projektu edukacyjnego
• Realizacja „Projektu adaptacyjnego dzieci 3-4 letnich do przedszkola”
• Opracowanie i przeprowadzenie ankiety dla rodziców
• Przeprowadzenie zajęć adaptacyjnych dla dzieci z rodzicami stosując zabawy integracyjne oraz min.ćwiczenia metodą Ruchu rozwijającego według Weroniki Sherborne.
4. Udział w Akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
•Ogólnopolski Tydzień Głośnego Czytania
*Włączenie do akcji rodziców lub innych członków rodziny
• Współudział w zorganizowaniu imprezy związanej z literaturą
*Urodziny Kubusia Puchatka
*Święto Pluszowego Misia
•Opracowanie i przeprowadzenie ankiety dla rodziców na temat czytania bajek
6. Organizowanie kiermaszy świątecznych
• Zorganizowanie kiermaszy świątecznych na Boże Narodzenie oraz Wielkanoc
7.Organizowanie kiermaszy świątecznych
• Zorganizowanie kiermaszy świątecznych na Boże Narodzenie oraz Wielkanoc
8. Organizowanie imprez przedszkolnych w celu integrowania dzieci i całej społeczności przedszkolnej
•Zorganizowanie i przeprowadzenie:
*Baliku Karnawałowego,
*Uroczystości z okazji Powitania Wiosny,
* Uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej
* Pasowanie na przedszkolaka
9.Organizowanie konkursów, przeglądów przedszkolnych i międzyprzedszkolnych
• Opracowanie regulaminów
* Konkurs o bajkach
10. Współpraca z rodzicami.Zachęcenie rodziców do aktywnego udziału w życiu przedszkola.
•Plan Współpracy z Rodzicami
•zajęcia otwarte dla rodziców
•pedagogizacja rodzców
•organizowanie spotkań indywidualnych
• organizowanie imprez i uroczystości dla rodziców.
•prowadzenie kącika –gazetki dla rodziców „Czego uczę się w przedszkolu
• zachęcenie rodziców do prac na rzecz grupy i przedszkola
11. Doskonalenie własnego warsztatu pracy, podwyższanie własnych kwalifikacji.
• Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:
kursach, szkoleniach, warsztatach, umożliwiających
poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych i
opiekuńczych
• Udział w posiedzeniach rad pedagogicznych


§8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
1. Wykorzystanie technologii informacyjnej i własnych umiejętności posługiwania się
Komputerem.
• Zamieszczanie na stronie internetowej
aktualnych informacji,zdjęć z wycieczek i innych wydarzeń z życia przedszkola
•opracowanie kart pracy, konspektów, scenariuszy, sprawozdań
• tworzenie dyplomów, zaproszeń i podziękowań
• zapoznanie się z programami multimedialnymi w celu wykorzystania ich w pracy z dziećmi przedszkolnymi
2. Wykorzystanie internetu w pracy jako źródła wielu informacji oraz jako sposobu komunikowania się
• Korzystanie z zasobów sieci Internetowej
•poczta internetowa w celu wymiany z innymi nauczycielami
• wykorzystanie zasobów internetowych do urozmaicenia zajęć dydaktycznych
•korzystanie z portali internetowych w celu Poszukiwania nowości wydawniczych i informacji z dziedziny pedagogiki


§8 ust. 2 pkt.3
Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego
1.Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem
• Współpraca z innymi nauczycielami
•Prowadzenie koleżeńskich zajęć otwartych dla nauczycieli
•Publikacje na stronie internetowej – Plan rozwoju zawodowego
2. Upowszechnianie ciekawych rozwiązań i pomysłów dotyczących pracy dydaktycznej i wychowawczej jako lider WDN
•Założenie własnego banku materiałów dydaktycznych: scenariuszy, inscenizacji i udostępnienie innym nauczycielom
•Wyszukiwanie ofert proponowanych kursów, szkoleń dla potrzeb placówki
3. Pełnienie funkcji opiekuna stażu
•Organizowanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających rozwojowi zawodowemu nauczyciela kontraktowego
•Pomoc i doradztwo metodyczne, pomoc w opracowaniu scenariuszy


§ 8 ust.2 pkt.4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą.

1.Opracowanie i wdrożenie programu „Muzyka w życiu dziecka”
• Realizacja programu „Muzyka w życiu dziecka”


§8 ust. 2 pkt.4c
Poszerzenie zakresu działania szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1.Wdrażanie elementów programu E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej „Dziecięca matematyka
•Plany miesięczne
•Wpisy do dziennika
2. Opracowanie i wdrażanie testu umiejętności dzieci 3-letnich w zakresie samodzielności
• Przygotowanie tablicy samodzielności „To ja potrafię”
•Przeprowadzenie badań
3. Udział w akcjach charytatywnych
•Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
• „Góra Grosza”
4. Integrowanie z rodziną i środowiskiem
•Realizacja działań w ramach tematu „Dziecko tygodnia”, „Tablica sławy”
• Festyn przedszkolny i środowiskowy
5. Poszerzanie działań prozdrowotnych
• Współudział w Klubie Wiewiórka
*Zorganizowanie wycieczek do gabinetu stomatologicznego dla wszystkich grup wiekowych
* Spotkanie z wolontariuszami PCK

§8 ust. 2pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1.Współpraca z Nadleśnictwem
•Zbiórka żołędzi, kasztanów i suchego chleba jako pokarmu dla zwierząt leśnych
2. Współpraca z Policją
•Zorganizowanie pogadanek na temat bezpiecznego zachowania się na drodze oraz zachowania się dzieci w kontaktach z osobami nieznanymi•Zorganizowanie pogadanek na temat bezpiecznego zachowania się na drodze oraz zachowania się dzieci w kontaktach z osobami nieznanymi
3. Współpraca z PCK
• Nawiązanie kontaktu z wolontariuszami
• Realizacja projektu lub programu PCK
4. Współpraca z Biblioteką Publiczną Miasta
•Udział w spotkaniach bibliotecznych
•Udział w konkursach bibliotecznych
•Spotkania z panią bibliotekarką
5. Współpraca ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt
• Organizowanie akcji gromadzenia pokarmu, zabawek i koców dla bezdomnych zwierząt
6. Współpraca z innymi przedszkolami
• Zaproszenie na przedstawienia

§ 8 ust. 2 pkt. 4f
Uzyskanie innych znacznych osiągnięć w pracy zawodowej

1.Udział w przedsięwzięciach wykraczających poza środowisko przedszkolne
• Udział w konkursach ogólnopolskich
2. Inne osiągnięcia.
Osiągnięcia w pracy zawodowej

§ 8 ust. 5
Opis i analiza co najmniej dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1.Opis i analiza dwóch przypadków rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych
Zdiagnozowanie dwóch przypadków wychowawczych.
•Ustalenie metod pracy z dziećmi i oddziaływań wychowawczych.
•Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.