X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18062
Przesłano:

Awans zawodowy - wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
(& 8 ust.2 pkt 2)

WYKORZYSTANIE W PRACY DYDAKTYCZNEJ I WYCHOWAWCZEJ TECHNOLOGII KOMPUTEROWEJ I INFORMACYJNEJ

OPIS

Nowe technologie nieustannie i nieodwracalnie wkraczają do wszystkich aspektów naszego życia a szczególnie technologia informacyjna i komunikacyjna. Przed nauczycielami stoi ważne zadanie, polegające na integrowaniu zaawansowanej technologii z zadaniami szkoły. Komputer stał się więc nieodzownym narzędziem w pracy każdego nauczyciela, w tym także mojej. W swoich działaniach edukacyjnych, wychowawczych oraz życiu codziennym bardzo często korzystam z umiejętności komputerowych. Komputer jest niezbędnym narzędziem w mojej pracy. Chcąc się do tego lepiej przygotować uczestniczę na bieżąco w różnych formach kształcenia i szkoleniach zespołu przedmiotowego, z konsultacji z nauczycielem informatyki zatrudnionym w naszej szkole oraz samodzielnie uzupełniam swoją wiedzę i umiejętności w oparciu o fachową literaturę.
Oto przykłady zastosowania techniki komputerowej i komunikacyjnej, które podzieliłam na cztery obszary:

1.Przygotowując i prowadząc zajęcia dydaktyczne wykorzystuję komputer do takich przedsięwzięć , jak:
-opracowanie materiałów dydaktycznych, którymi są: testy, sprawdziany, kartkówki, wszelkie ćwiczenia, sprawdziany pierwszoklasisty i drugoklasisty,
-przygotowanie gier i zabaw,
-sporządzanie scenariuszy zajęć,
-opracowywanie ankiet,
-korzystanie z zasobów sieci internetowej w celu przygotowania się do zajęć, polegających na wyszukiwaniu, gromadzeniu i selekcjonowaniu i informacji na potrzebne tematy ,
-wzbogacanie mojego warsztatu pracy o pomoce przygotowane przy pomocy komputera np. prezentacje multimedialne, słowniczek wizualny,
-wykorzystanie gier i zabaw oraz ciekawostek ze strony www.kula.gov.pl

2.Od początku swojej pracy pełnię rolę wychowawcy klasowego. Pełniąc tę rolę nie wyobrażam sobie nie mieć do dyspozycji komputera osobistego, który jest niezbędny w takich czynnościach, jak:
-prowadzenie zajęć komputerowych z udziałem całej klasy ,
-korespondencja z rodzicami,
-opracowywanie ankiet dla uczniów i rodziców umożliwiających poznanie ich opinii na wiele tematów,
-przygotowywanie scenariuszy zajęć edukacyjnych i uroczystości,
-sporządzanie ocen śródrocznych,
-wypisywanie świadectw z wykorzystaniem programu komputerowego Ocenianie Opisowe Optivum /Vulkan- zarządzanie oświatą/,
-opracowywanie kart i programów wycieczek.

3.Pracując w zespole przedmiotowym posługiwałam się komputerem w celu:
-sporządzania planów wynikowych,
- przygotowywania regulaminów konkursów i zadań konkursowych,
-przygotowanie i opracowanie kartoteki sprawdzianów kompetencji : pierwszoklasisty i drugoklasisty oraz analiza wyników dla wszystkich klas pierwszych i drugich.

4.Oprócz tego komputer wykorzystywałam i wykorzystuję regularnie do :
-prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i kompensacyjno-korekcyjnych,
-sporządzania opinii o praktykach studenckich,
-przygotowałam i opracowałam dokumentację związaną z własnym rozwojem zawodowym,
-publikowania opracowanych przeze mnie materiałów dydaktycznych na stronach portalu edukacyjnego edux.pl ,

Postanowiłam umieścić opracowane przez siebie lub opracowane zespołowo materiały na jednym z tych portali. Wybór portalu podyktowany był między innymi względami praktycznymi: publikacja a następnie jej udostępnienie zainteresowanym osobom jest bezpłatna.

Publikuję tylko sprawdzone w praktyce materiały, których przydatność i użyteczność została potwierdzona nie tylko przeze mnie, ale też przez korzystających z nich nauczycieli z mojej szkoły. Udostępniając własne prace, rozszerzam ofertę edukacyjną Internetu. Sama niejednokrotnie z niej korzystam , a to ułatwia mi pracę i uatrakcyjnia lekcje.
-współprowadzenia bloga SKO dostępnego pod adresem http://www.szkolneblogi.pl/blogi/sp-buk.

Internet służy mi jako źródło niezbędnych informacji oraz środkiem komunikacji z otoczeniem. W swej pracy regularnie korzystam z zasobów sieci internetowej: odwiedzam portale edukacyjne i oświatowe /m.in.: toplista.pl, literka.pl, nowaera.pl, edukacja.pl, profesor.pl, interklasa.pl, operon.pl/, aktualizuję wiedzę na temat prawa oświatowego, korzystam z poczty elektronicznej (kontakt z organizatorami konkursów i akcji, w których uczniowie brali udział, wymiana ciekawych pomysłów i doświadczeń z innymi nauczycielami ).
W pracy zawodowej korzystałam i korzystam także na bieżąco z tradycyjnych narzędzi takich jak: kasety audio, płyty CD i DVD, kasety VHS, radio, atlasy, mapy, słowniki, instrumenty muzyczne, plansze, tablice interaktywne , tradycyjna tablica i kreda oraz długopis.

ANALIZA

Podczas szkoleń i działań dotyczących wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej opanowałam umiejętności niezbędne w mojej pracy i systematycznie je wykorzystuję. Odbyte szkolenia, konsultacje i samokształcenie umożliwiły mi zapoznanie z komputerem i poznanie podstaw obsługi komputera, takich jak obsługa systemu Windows, a szczególnie edytora tekstu Word. Od tej pory używam ich niemal codziennie, ciągle je doskonalę. Wszelkie dokumenty nich: pisma, materiały do zajęć, scenariusze lekcji, ankiety, opinie o praktykach studenckich, analizy i wykresy, regulaminy, programy, plany wynikowe, ocena śródroczna, świadectwa i wiele, wiele innych sporządzam przy pomocy komputera. Również cała dokumentacja związana z odbywanym stażem i awansem zawodowym wykonana została przeze mnie komputerowo. Ważną umiejętnością jest także fakt korzystania z zasobów Internetu, w tym: wyszukiwanie i selekcjonowanie informacji, pozyskiwanie materiałów ze stron internetowych i przetwarzanie ich, kompresowanie zgromadzonych materiałów. Dzięki umiejętnościom korzystania z zasobów Internetu na bieżąco poznaję prawo oświatowe, mam możliwość doskonalenia swojej wiedzy, uzyskiwania aktualnych informacji z licznych stron internetowych np.: top lista.pl, literka.pl, nowaera.pl, edux.pl, edukacja.pl, profesor.pl, interklasa.pl, operon.pl, edussek.pl, oraz publikowania w sieci własnych pomysłów. Podczas moich zajęć stwarzam uczniom możliwość wykorzystania bogactwa materiałów dostępnych w Internecie, co sprawia, że wdrażają się do sprawnego ich wyszukiwania, gromadzenia i selekcjonowania a komputer staje się dla nich narzędziem pracy wspomagającym proces przyswajania wiadomości. Sprawnie i codziennie korzystam z poczty elektronicznej. Często komunikuję się mailowo nie tylko z nauczycielami ale również z ich rodzicami. Podczas lekcji z wykorzystaniem technik komputerowych nauczyciel jest organizatorem uczenia się uczniów-stwarza odpowiednie warunki, umiejętnie steruje i kontroluje efekty, w mniejszym efekcie nastawia się na przekaz wiedzy.
Technologia komputerowa przyczynia się do rozwoju intelektualnego uczniów. Stosując ją podczas zajęć komputerowych wpływam na rozwój swoich wychowanków, rozwijam ich umiejętności i zainteresowania, pobudzam do myślenia oraz działania. Stwarzam możliwość korzystania z niewyczerpanego źródła informacji, jakim jest Internet.
Urządzenia i oprogramowania komputerowe są powszechne i dostępne w życiu codziennym, w szkole i w domu. Wzbogacanie mojego warsztatu pracy o aktualną wiedzę na temat możliwości wykorzystania sieci Internetowej zaowocowało dla moich uczniów propozycjami ciekawych i pożytecznych zajęć z wykorzystaniem wiadomości pozyskanych z Internetu. Znaczenie technologii informacyjnej i komunikacyjnej dla dzisiejszego ucznia a przyszłego studenta czy pracownika, nakłada na szkołę olbrzymi obowiązek przygotowania młodych ludzi do realizacji współczesnych zadań w szkole i do roli, jaką mają pełnić w swojej przyszłości. Myślę, że jako nauczyciel i wychowawca spełniam ten obowiązek. Uważam, że wykorzystywanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w mojej pracy pedagogicznej i wychowawczej ma wpływ na podwyższanie jakości pracy szkoły.
W związku z tym, że technologia informacyjna poprzez swoje programy użytkowe staje się nierozłącznym elementem w nowoczesnej edukacji, nie zamierzam z niej rezygnować w procesie dydaktycznym.
Wszystkie wymienione środki i narzędzia pracy pomagały dzieciom lepiej przyswoić i pogłębić daną tematykę. Uczniowie mogą w każdej chwili obejrzeć czy odsłuchać jakiegoś fragmentu, lepiej zapamiętać i utrwalić go sobie. Niewątpliwie ogromną radość i ciekawość przynoszą ćwiczenia w czytaniu, które nagrywam na kasety audio. Dzięki temu dzieci mogą usłyszeć same siebie i dokonać analizy własnej w zakresie czytania. Dodatkowym atutem jest fakt, że kasety audio i VHS oraz sprzęt do ich odtwarzania zanika i stanowiąc pamiątkę przeszłości jednak nadal kojarzony jest ze szkołą.
Kilka razy w roku organizuję wyjazdy do teatru, wyjścia na przedstawienia i apele organizowane przez uczniów naszej szkoły oraz zaproszone grupy.
Repertuar przedstawień teatralnych dobieram tak, żeby były dobrze zrozumiałe przez uczniów i zintegrowane z treściami nauczania oraz zwyczajami bliskimi dziecku np: ”Królowa śniegu”, ”Kopciuszek”, ”Dziadek do orzechów”, „Dziewczynka z zapałkami”, ”Biesiady wigilijne”.
Poprzez udział w tego typu formach dzieci poznają różnorodność przekazu sztuki, uczą się jej odbierać, empatii, przekazywać , rozumieć. Dla mnie jest to możliwość pracy nad umiejętnościami scenarzysty, reżysera i obserwatora, a dla szkoły możliwość prezentacji umiejętności uczniów na terenie placówki i poza nią a tym samym propagowanie w sferze dydaktycznej i wychowawczej.
Z radością stwierdzam, że moi podopieczni również chcą być aktorami i chętnie przygotowują się do wyznaczonych ról.

Opracowała:
Justyna Gramała

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.