X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17934
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr Justyna Grabowska
Szkoła: Publiczna Szkoła Podstawowa w Kaczkowie Starym
Nauczany przedmiot: Wychowanie przedszkolne
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2012 r.
Planowany termin zakończenia stażu: 31.05.2013 r.
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Opiekun stażu: mgr Robert Krajewski
Dyrektor Szkoły: mgr Robert Krajewski
Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego- nauczyciela mianowanego


Data zatwierdzenia planu:
........................................ ........................................
Podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły
Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także ocenianie ich skuteczności i dokonywanie zmian w tych działaniach- § 7, ust.2, pkt 1
1. Poznanie procedury awansu zawodowego
• Analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego
• Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju zawodowego, sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
początek i koniec stażu
• Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu
• Plan rozwoju zawodowego
• Sprawozdanie
2. Współpraca z opiekunem stażu
• Zawarcie kontraktu
• Ustalenie terminów spotkań z opiekunem
• Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
Okres trwania stażu
• Kontrakt
• Wnioski z obserwacji zajęć
3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej
• Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (kursy, warsztaty, konferencje metodyczne itp.)
• Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania
• Organizowanie i współorganizowanie uroczystości szkolnych
• Opracowanie pomocy dydaktycznych
• Tworzenie własnego warsztatu pracy
• Opracowanie planów pracy dydaktyczno- wychowawczej
okres trwania stażu
• Zaświadczenia ukończenia kursów
• Pomoce dydaktyczne
• Plany pracy dydaktyczno- wychowawczej
4. Diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów
• Wstępna i końcowa diagnoza przedszkolna okres trwania stażu
• Arkusze obserwacji
• Notatki
• Dokumentacja szkolna
5. Poszerzanie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli
• Udział w szkoleniach w ramach WDN
• Udział w posiedzeniach rady pedagogicznej
okres trwania stażu
• Zaświadczenia
6. Publikacja własnych prac
• Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej
• Publikacja artykułów dydaktyczno- wychowawczych
okres trwania stażu
• Czasopisma
• Strony internetowe
7. Samoocena własnej pracy
• Ocena skuteczności własnych działań, w razie potrzeby, dokonywanie zmian w tych działaniach
okres trwania stażu
• Notatki
• Karty samooceny
8. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
• Gromadzenie świadectw, zaświadczeń, programów, notatek itp.
• Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
okres trwania stażu
• Dokumentacja
• Sprawozdanie
9. Udział w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań
• Współpraca z rodzicami
• Redagowanie protokołów ze spotkań z rodzicami
okres trwania stażu
• Sprawozdania ze spotkań

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych- § 7, ust. 2, pkt 2
1. Skoordynowanie własnych działań edukacyjnych i wychowawczych z innymi zaangażowanymi w to osobami
• Systematyczny kontakt z wychowawcami klas, rodzicami
okres trwania stażu
• Udział w spotkaniach
• Notatki z rozmów
• Wpis w dzienniku
2. Przygotowanie uczniów do konkursów
• Zainteresowanie uczniów tematem, zachęcanie i przygotowywanie do udziału w konkursach
okres trwania stażu
• Zdjęcia
• Notatki prasowe
• Ewentualne dyplomy i podziękowania
3. Angażowanie uczniów w organizowanie imprez szkolnych
• Zachęcanie uczniów do pracy na rzecz szkoły, wspólne przydzielanie zadań i osób odpowiedzialnych
Według kalendarza imprez
• Zdjęcia
• Scenariusze

Umiejętność wykorzystywania technologii informacyjnej i komunikacji- § 7, ust. 2, pkt 3
1. Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej
• Wykonywanie środków dydaktycznych przy pomocy komputera
• Opracowanie dokumentacji szkolnej
• Dokumentowanie przebiegu stażu

okres trwania stażu
• Zaświadczenia
2. Korzystanie z Internetu, publikacje w Internecie
• Pozyskiwanie informacji ze stron internetowych
• Publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego, artykułów okres trwania stażu,
plan rozwoju zawodowego- początek stażu
• Strony internetowe

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań- § 7, ust. 2, pkt 4
1. Doskonalenie warsztatu pracy pedagogicznej
• Aktywny udział we wszystkich formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły
Okres trwania stażu
• Zaświadczenia
2. Udział w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
• Udział w radach pedagogicznych
• Rzetelne wypełnianie dokumentacji szkolnej
• Pełnienie dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych
• Rozpoznanie sytuacji rodzinnej, zdrowotnej uczniów
• Realizowanie programu wychowawczego
okres trwania stażu
• Potwierdzenie
• Dokumentacja szkolna

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż- § 7, ust. 2, pkt 5
1. Zapoznanie się z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego
• Zapoznanie się z;
- Kartą Nauczyciela
- Rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej
na bieżąco
• Notatki
2. Posługiwanie się zasadami prawa oświatowego we własnej pracy
• Udział w pracach różnych komisji (socjalnej), zespołów (zespołu analizującego postępy uczniów klas I-III w nauczaniu ortografii)
• Konstruowanie planu pracy dydaktyczno- wychowawczej
• Udzielanie pomocy nauczycielom stażystom rozpoczynającym staż
• Posługiwanie się aktami prawnymi przy sporządzaniu planu rozwoju zawodowego, sprawozdaniu, prezentacji
• Prowadzenie dokumentacji szkolnej
• Pisanie protokołów ze spotkań z rodzicami
• Organizowanie pomocy dzieciom z trudnościami w nauce i problemami rodzinnymi
• Udzielanie informacji i pomocy rodzicom
okres trwania stażu
• Notatki ze spotkań i opis zaistniałych problemów
• Protokoły
3. Współpraca z organizacjami wspomagającymi pracę szkoły
• Nawiązanie współpracy z organizacjami działającymi na rzecz pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna, Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna
okres trwania stażu
• Notatki służbowe z rozmów
• Dokumentacja szkolna

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.