X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 17866
Przesłano:
Dział: Języki obce

Program nauczania języka angielskiego na zajęciach fakultatywnych dla klas o profilu językowo-europejskim

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

NA ZAJĘCIACH FAKULTATYWNYCH

DLA KLAS O PROFILU JĘZYKOWO-EUROPEJSKIMmgr Edyta Pietrzykowska

nauczyciel języka angielskiego w ZSz w Przecławiu


Etap nauki: III etap edukacyjny, poziom początkujący/kontynuacyjny
Wymiar godzin: 2 godziny w tygodniu, w trzyletnim cyklu nauczania


ZAŁOŻENIA I UCZESTNICY PROGRAMU

Program został opracowany z myślą o uczniach o zróżnicowanym poziomie uzdolnień. Powinien być traktowany jako program bazujący, uzupełniający i rozwijający program nauczania języka angielskiego na zajęciach obowiązkowych.
Sugeruje się realizację programu w sali ze swobodnym dostępem do map i atlasów oraz słowników języka angielskiego. Stosownym uzupełnieniem wyposażenia sali byłby sprzęt pozwalający na prezentacje materiałów audiowizualnych.


CELE PROGRAMU

Głównym celem programu jest rozwijanie u uczniów zainteresowań językowych, rozbudowa kompetencji językowej oraz pogłębianie wiedzy z zakresu:

· kultury krajów anglojęzycznych
· kultury i tradycji krajów UE
· procesów integracyjnych we współczesnej Europie

CELE KSZTAŁCENIA

1) rozwijanie umiejętności rozumienia za słuchu i mówienia
2) rozwijanie umiejętności czytania i pisania
3) opanowanie repertuaru funkcji językowych umożliwiających posługiwanie się językiem angielskim w różnych sytuacjach życia codziennego
4) opanowanie struktur gramatycznych niezbędnych do swobodnego wyrażania przeszłości, teraźniejszości i przyszłości
5) opanowanie słownictwa dotyczącego życia codziennego, jak i geografii, kultury oraz historii
6) zapoznanie z wybranymi elementami wiedzy kulturowej, geograficznej i historycznej krajów europejskich jak i anglojęzycznych
7) zaznajomienie z podstawowymi terminami anglojęzycznymi dotyczącymi UE
8) rozwijanie w uczniach tożsamości europejskiej i narodowej przy wykorzystaniu języka angielskiego


TREŚCI KSZTAŁCENIA

I. Treści kształcenia z zakresu języka angielskiego bazują na i są rozszerzeniem treści nauczania języka angielskiego dla gimnazjum wydawnictwa Oxford autorstwa Melanie Ellis i Marianny Niesobskiej (do wglądu w szkolnym zestawie programów przeznaczonych do pracy w gimnazjum).

II. Treści kształcenia dotyczące krajów anglojęzycznych koncentrują się głównie na obszarach Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej i Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Obejmują swą tematyka poniższe zagadnienia:

1) Geografia krajów anglojęzycznych.

2) Historia krajów anglojęzycznych.

3) Kultura i życie społeczne krajów anglojęzycznych.


Tematyka zajęć z tego zakresu :

1. The American land and people – podstawowe informacje nt terenów USA, liczby mieszkańców i struktury społecznej.
2. Holiday in America – atrakcje turystyczne.
3. The milestones in American history – najważniejsze wydarzenia historyczne: kolonia Jamestown, przybycie Purytan, Deklaracja Niepodległości, Wojna Domowa.
4. America’s economy and natural resources – gospodarka i zasoby naturalne.
5. Who comes from the USA? Amerykanie, którzy zaznaczyli się w historii narodu i świata.
6. American festivals and celebrations – typowe amerykańskie uroczystości i święta (Thanhsgiving, Halloween, Christmas, Independence Day, Memorial Day)
7. Social problems in the USA (terrorism, unemployment, racial unrest, health problems) – problemy społeczne USA.
8. How is school different in the USA? Różnice między amerykańskim a polskim systemem szkolnictwa.
9. Sports and sportspeople from the US – amerykańscy sportowcy i sporty narodowe.
10. The British and their land – Brytyjczycy i ich kraj, fakty dotyczące powstania Zjednoczonego Królestwa.
11. The British on holiday – atrakcje turystyczne.
12. British history in a nutshell – historia w pigułce (od pierwszych najeźdźców i osiedleńców, poprzez powstanie monarchii, ustanowienie Kościoła Anglikańskiego, wojna domowa, bezkrwawą rewolucję 1688, podboje kolonialne do rewolucji przemysłowej).
13. Britain’s most recognized citizens – najbardziej uznani obywatele Wielkiej Brytanii.
14. British festivals and celebrations – tradycyjne brytyjskie święta i uroczystości (Christmas, Easter, Guy Fawke’s Night, Valentine’s Day, Halloween).
15. Social problems (teen drinking and smoking, adolescent pregnancies) – problemy społeczne w UK.
16. Sport in a typical Brit’s life – sport w zyciu typowego Brytyjczyka.
17. British schools – jak podobna jest polska szkoła do brytyjskiej?
18. Different „Englishes” – różnice i podobieństwa w amerykańskiej i brytyjskiej odmianie języka angielskiego.

III. Treści kształcenia dotyczące Unii Europejskiej i jej krajów członkowskich.

1) Proces integracji europejskiej.
2) Instytucje UE i ich zadania.
3) Polityka gospodarcza UE.
4) Kultura i nauka.
5) Edukacja w UE .
6) Języki UE, język angielski jako język UE.
7) Droga Polski do UE, cele integracji z UE.
8) UE i świat.

Tematyka zajęć z tego zakresu:
1. Wydarzenia historyczne mające wpływ na kształtowanie się Europy: Kongres Europejski, utworzenie Rady Europy, powołanie EWWiS, EWEA i EWG.
2. Ojcowie współczesnej Europy – politycy, którzy mieli największy wpływ na powstanie Wspólnoty Europejskiej.
3. Parlament Europejski jako reprezentacja obywateli unii i ciało prawodawcze.
4. Rada Unii Europejskiej i jej uprawnienia prawodawcze, kreacyjne i kontrolne.
5. Komisja Europejska i jej rola jako organu dbającego o interesy wspólnoty.
6. Jednolity rynek i zasada czterech swobód, czyli jak działa gospodarka UE.
7. Handel, rolnictwo, turystyka, transport i przemysł w UE.
8. Najwybitniejsi przedstawiciele UE – kulturowa mapa Europy.
9. Wspieranie i promowanie kultury poprzez festiwale, projekty i fundusze.
10. Ochrona dziedzictwa kulturowego, stowarzyszenie Euroregio, program „Kultura 2000” oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.
11. Programy edukacyjne Da Vinci, Erasmus i Comenius jako sposoby na wyrównanie szans edukacyjnych młodych Europejczyków.
12. Oficjalne języki UE, język angielski jako lingua franca UE.
13. Droga Polski do UE, poprzez umowę ze Wspólnotą Europejska z 1989, przyjęcie do Rady Europy, podpisanie Układu Europejskiego do zaproszenia do rozmów nad warunkami do przystąpienia do UE w 1998.
14. Polityka bezpieczeństwa UE: struktury wojskowe, założenia EPBiO.
15. UE jako członek Światowej Organizacji Handlu – polityka gospodarki zagranicznej
16. Działanie o zasięgu globalnym: wspieranie krajów niezamożnych, współpraca z krajami AKP, umowy o partnerstwie gospodarczym.
17. Działalność humanitarna UE – Biuro Pomocy Humanitarnej (ECHO) i jego misje.

Ilość godzin przeznaczonych na realizację poszczególnych bloków tematycznych jest elastyczna i zależeć będzie od poziomu wiedzy z danej dziedziny danej grupy/klasy oraz mniejszej bądź większej potrzeby rozszerzenia zagadnień z programu języka angielskiego na zajęciach obowiązkowych.

METODY I TECHNIKI NAUCZANIA
1) Metoda komunikacyjna.
Podstawa nauczania języka w celach określonych powyższym programem. Zgodnie z metodą komunikacyjną wszystkie sytuacje występujące na lekcji są pretekstem do komunikowania się. Komunikacja ma miejsce w sytuacji, w której występują: luka informacyjna, możliwość wyboru treści i form językowych a także reakcja rozmówcy.
2) Nauka przez zabawę – gry i zabawy językowe.
3) Nauka przez piosenkę.
4) Projekty.
5) Nauka z wykorzystaniem technik multimedialnych (internet, programy komputerowe, video).


SUGEROWANE MATERIAŁY NAUCZANIA I ŚRODKI DYDAKTYCZNE

Słowniki
Oxford Elementary Essential Dictionary
Oxford Wordpower, słownik angielsko-polski i polsko-angielski

Podręczniki do gramatyki
Oxford Living Grammar

Video/DVD
English Channel
Window on Britain

Pozycje dot. Krajów anglojęzycznych
Spotlight on Britain
Spotlight on the USA
An Illustrated History of the USA (Bryn O’Callaghan)
An Illustrated History of Britain (David McDowall)
Oxford Guide to English and American Culture

Źródła dotyczące UE
Biblioteczka Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej (ewentualnie inne dotyczące UE)
Europa.eu – oficjalny portal Unii Europejskiej
Twoja Europa.pl
Kraje Europy.pl

W zależności od potrzeb, stopnia zaawansowania językowego uczniów oraz dostępności źródeł dotyczących UE należy dobierać własne materiały i środki, tak, by zoptymalizować wykorzystanie programu dla nauczanej klasy/grupy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.