X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17832
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJACEGO SIĘ O AWANS
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


mgr Monika Faraś -Dzieża

Nauczyciel – wychowawca
Nauczyciel - Pedagog szkolny
Zespołu Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic
dla dzieci i Młodzieży w Orzeszu

Ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego


Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy


Rozpoczęcie stażu – 01.09.2010 r.
Zakończenie stażu – 31.05.2013 r.
Informacje o nauczycielu:

mgr Monika Faraś – Dzieża
Nauczyciel mianowany
Wykształcenie : wyższe – studia magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie
Kierunek: pedagogika opiekuńczo – resocjalizacyjna
Dodatkowe kwalifikacje zawodowe: kursy kwalifikacyjne:
- pedagogika lecznicza,
- oligofrenopedagogika,
- terapia pedagogiczna
Staż pracy: 9 lat na stanowisku wychowawca – nauczyciel
Miejsce pracy: Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu

Plan rozwoju zawodowego opracowałam zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi dla nauczycieli mianowanych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego zawartymi w rozporządzeniu MEN z dn. 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (DZ. U. Nr 260, poz. 2593) z późniejszymi zmianami z dn. 14 listopada 2007 r. (Dz. U. Nr 214, poz. 1580).

Akty prawne:
1. Ustawa – Karta Nauczyciela z dnia 26.01.1982 r. rozdział 3a, Awans zawodowy nauczycieli.
2. Ustawa z dnia18.02.2000 r. o zmianie Ustawy – Karty Nauczyciela.
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.12.2007 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.


Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
(§ 8 ust. 2 pkt 1)

Zadania

1. Zapoznanie z procedurą dotyczącą awansu zawodowego nauczycieli
•Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem stopnia nauczyciela dyplomowanego (ustawa, opinie ekspertów, Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli)

2. Zdefiniowanie potrzeb własnego rozwoju – wstępna ocena własnych umiejętności
• Autorefleksja
• Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

3. Odbycie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego
• Wdrożenie do realizacji planu rozwoju zawodowego oraz dokumentowanie realizacji jego założeń
• Sporządzenie sprawozdania z realizacji zadań wytyczonych planem rozwoju zawodowego, autoanaliza i wnioski do dalszej pracy

4. Współtworzenie dokumentów szkolnych
• Współtworzenie:
- Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania
- Planu pracy Zespołu Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej
- Planów obchodów imprez i uroczystości szkolnych
- Sprawozdań z posiedzeń Zespołów Wychowawczych
- Diagnozy pedagogicznej uczniów – pacjentów

5. Wzbogacanie warsztatu i metod pracy
• Opracowanie i wdrożenie narzędzi
diagnostycznych np.:
- Test czytania wyrazów prawdziwych
• Stosowanie metod aktywizujących w procesie dydaktycznym i wychowawczym
• Wzbogacanie warsztatu pracy poprzez przygotowanie pomocy dydaktycznych (testy, psychozabawy, konkursy, rebusy, quizy, płyty z muzyką relaksacyjną, olejki zapachowe do aromaterapii itd.) i poszukiwanie nowych metod i form pracy z dzieckiem
• Utworzenie „Koła teatralnego”
- Wystawianie przedstawień teatralnych z okazji obchodów różnych uroczystości szkolnych

6. Podejmowanie różnorodnych form doskonalenia zawodowego na rzecz własnego rozwoju. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych umożliwiających poszerzenie działań edukacyjnych
• Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego według potrzeb własnych oraz ofert edukacyjnych
• Kurs kwalifikacyjny: Terapia zajęciowa
• Udział w konferencjach szkoleniowych w ramach WDN
• Udział w warsztatach teatralnych
- Przenikanie teatru
- Nowatorski teatr szkolny
- Szkolny teatr amatorski

Samokształcenie
• Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej, metodycznej, czasopism fachowych oraz nowości wydawniczych
• Korzystanie z zasobów internetowych portali edukacyjnych


Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
(§ 8 ust. 2 pkt 2 )

1. Umiejętne posługiwanie się komputerem jako narzędziem pracy i Internetem jako źródłem informacji
• Wykorzystanie technologii komputerowej do:
- do sporządzania narzędzi diagnostycznych
- opracowania różnorodnych kart pracy, materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć wychowawczych i terapeutycznych
- opracowania konspektów zajęć, scenariuszy uroczystości szkolnych, inscenizacji, scenariuszy przedstawień kółka teatralnego, materiałów do konkursów, dyplomów, zaproszeń itp.
• Wykorzystanie komputera do sporządzania sprawozdań z posiedzeń Zespołów Wychowawczych i oraz posiedzeń Zespołu Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej
• Wykorzystanie technologii komputerowej do opracowania dokumentacji awansu zawodowego
• Korzystanie z Internetu w poszukiwaniu informacji dotyczących pracy z dzieckiem przewlekle chorym, pedagogiki, psychologii oraz innowacji pedagogicznych
• Korzystanie z wiedzy i doświadczeń nauczycieli publikujących materiały na stronach internetowych
• Systematyczne śledzenie stron internetowych MENiS oraz portali edukacyjnych

2. Korzystanie z programów komputerowych w pracy z dziećmi
• Korzystanie ze stron internetowych w ramach zajęć wyrównawczych
• Korzystanie z programów edukacyjnych w ramach zajęć wyrównawczych

3. Publikacje własne na stronach internetowych
• Opublikowanie na wybranej edukacyjnej stronie internetowej planu rozwoju zawodowego oraz niektórych scenariuszy inscenizacji i przedstawień teatralnych

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
(§ 8 ust. 2 pkt 3)

Sposoby dokumentowania
1. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
• Prowadzenie zajęć otwartych dla wychowawców
• Opracowanie i przekazanie do szkolnej biblioteki scenariuszy uroczystości szkolnych i przedstawień teatralnych wraz z płytoteką
• Sporządzanie opinii pedagogicznych w kartach obserwacji ucznia
• Sporządzanie sprawozdań z posiedzeń Zespołów Wychowawczych, dzielenie się wiedzą na temat uczniów na tych posiedzeniach
• Dzielenie się wiedzą na temat uczniów, na posiedzeniach Zespołu Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej
• Dzielenie się wiedzą na temat uczniów, zdobytą w czasie uczestnictwa w „Społeczności” - zebraniu uczniów - pacjentów oraz pracowników szkoły i ośrodka

2. Współpraca z wychowawcami, nauczycielami pedagogami, logopedami, terapeutami, psychologami
• Współpraca i pomoc nauczycielom i wychowawcom w przygotowaniu imprez i uroczystości szkolnych (dekoracje, stroje, rekwizyty udostępnianie scenariuszy itp.)
• Przekazywanie istotnych informacji dotyczących dziecka pracownikom szkoły i ośrodka
Okres stażu


Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
§ 8, ust.2, pkt 4a

1. Opracowanie autorskiego programu "Teatr Młodego Aktora"
• Opracowanie autorskiego programu Koła teatralnego "Młyn"
2. Wdrożenie programu
• Wystawianie przedstawień teatralnych o tematyce:
- Ekologicznej
- Prozdrowotnej
- Profilaktycznej
- Regionalnej
• Przygotowanie inscenizacji tematycznych, związanych z obchodami uroczystości szkolnych
• Wykonywanie rekwizytów, dekoracji, strojów
• Pisanie scenariuszy i tekstów piosenek


Poszerzenie zakresu działań szkoły, a w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych,wychowawczych lub opiekuńczych
§8, ust. 2, pkt 4c

1. Rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów
• Utworzenie koła teatralnego
• Prowadzenie zajęć plastycznych z wykorzystaniem nowych i ciekawych technik plastycznych
• Organizowanie konkursów plastycznych, wiedzy itd.
• Organizowanie spotkań z książką, wspólne czytanie, rozwijanie zainteresowań czytelniczych

2. Kształtowanie postaw prozdrowotnych
• Organizowanie wycieczek pieszych i rowerowych
• Prowadzenie zajęć o zdrowym stylu życia
• Aktywne spędzanie czasu wolnego
• Organizowanie zawodów sportowych, meczów piłki siatkowej, piłki nożnej, mini hokeja

3. Organizowanie imprez oraz uroczystości szkolnych • Organizowanie imprez i uroczystości szkolnych:
- Uroczystości zakończenia roku szkolnego
- Uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego
- Turniej sportowy
- Andrzejki
- Mikołajki
- Jasełka
- Zabawa karnawałowa
- Walentynki
- Powitanie wiosny
- Dzień Dziecka
• Wykonanie plakatów, zaproszeń, dekoracji, strojów, rekwizytów na szkolne uroczystości i przedstawienia koła teatralnego

4. „Spotkania z kulturą”
• Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi


Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
§8, ust.2, pkt 4

1. Współpraca z instytucjami, osobami oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz edukacji, bezpieczeństwa i zdrowia dzieci
• Współpraca z personelem medycznym ośrodka:
- Lekarzem
- Psychiatrą
- Pielęgniarkami
- Terapeutami
- Psychologami
• Współpraca z rodzicami uczniów
• Ścisła współpraca z personelem pedagogicznym:
- Nauczycielami przedmiotowymi,
- Psychologiem
- Logopedami
- Pedagogiem
- Wychowawcami klas
- Wychowawcami grup


Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły
§8, ust.2, pkt 5

1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych
• Diagnoza i obserwacja danego problemu edukacyjnego bądź wychowawczego
• Określenie przyczyny i dynamiki badanego zjawiska
• Zaplanowanie i podjęcie działań mających na celu pomoc w rozwiązaniu konkretnego problemu
• Opis i analiza przypadku


Monika Faraś - Dzieża

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.