X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 17796

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


mgr Anna Molisak

nauczyciel mianowany Szkoły Podstawowej nr 33 im. I. J. Paderewskiego w Kielcach
nauczany przedmiot: wychowanie przedszkolne
Data rozpoczęcia stażu: 3 września 2012 r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data zakończenia stażu: 31 maja 2015 r.§ 8 ust.2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Zadania do realizacji
1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w tworzeniu dokumentacji szkolnej oraz w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu
Formy realizacji
- Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego umożliwiających poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych ( warsztaty, kursy, konferencje), wynikających z indywidualnych potrzeb nauczyciela oraz potrzeb szkoły, np. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
- Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
- Udział w WDN na terenie placówki
- Gromadzenie materiałów służących jako pomoc naukowa w pracy dydaktyczno-wychowawczej. W okresie stażu

Spodziewane efekty
Rozwijanie własnych umiejętności, poszerzenie wiedzy specjalistycznej, wzbogacenie warsztatu pracy


2. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej oraz interesujących artykułów w czasopismach pedagogicznych, poszukiwanie nowości wydawniczych.
Formy realizacji
- Czytanie literatury, czasopism pedagogicznych.

Spodziewane efekty
Uzyskanie lepszych efektów nauczania i wychowania


3. Uatrakcyjnienie i wzbogacenie zajęć poprzez stosowanie różnych metod pracy. Obserwacja i analiza możliwości dzieci.
Formy realizacji
- Stosowanie różnorodnych nowoczesnych metod nauczania na zajęciach i podczas zabawy.
- Obserwacja i analiza możliwości dzieci.

Spodziewane efekty
Lepsze zainteresowanie dzieci omawianym tematem, łatwość przyswajania przez nie nowej wiedzy, lepsza wiedza nauczyciela o możliwościach dzieci i łatwiejszy dobór form i metod pracy z dzieckiem


4. Dbanie o wystrój sali przedszkolnej.
Formy realizacji
- Aktualizacja dekoracji sali, przedszkola związana z porami roku, wzbogacanie kącików zainteresowań.

Spodziewane efekty
Estetyczny i atrakcyjny wygląd sali, rozwijanie kreatywności dzieci


5. Aktywne wspieranie dzieci w różnego rodzaju przeglądach i konkursach.
Formy realizacji
- Odkrywanie zdolności dzieci i wykorzystywanie ich umiejętności.
- Przygotowanie dzieci do konkursów plastycznych i muzycznych.

Spodziewane efekty
Rozbudzenie motywacji uczniów do samodzielnej pracy, rozwijanie i doskonalenie zdolności plastycznych i muzycznych


6. Organizacja imprez i konkursów dla dzieci.
Formy realizacji
- Organizowanie imprez miejscowych i wyjazdowych dla dzieci, konkursów dla grup 0 lub klas 0- III.

Spodziewane efekty
Integracja nauczyciela z dziećmi, rozbudzanie zainteresowań i wzbudzanie motywacji dzieci do udziału w konkursach


7. Doskonalenie umiejętności współpracy z rodzicami. Zwiększanie świadomości wychowawczej rodziców.
Formy realizacji
- Współorganizowanie wycieczek.
- Organizowanie spotkań z rodzicami w formie warsztatów.
- Przedstawienie rodzicom na spotkaniu referatu na temat dojrzałości szkolnej i emocjonalnej dziecka pięcio- i sześcioletniego.

Spodziewane efekty
Zainteresowanie rodziców sprawami klasy i szkoły, zacieśnienie współpracy z rodzicami, zwiększanie świadomości wychowawczej rodziców§ 8 ust.2 pkt.2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadania do realizacji
1. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.
Formy realizacji
- Opracowywanie scenariuszy zajęć, scenariuszy uroczystości, referatów, kart pracy, dyplomów, zaproszeń, ankiet, ogłoszeń, materiałów na gazetki tematyczne oraz wszystkich niezbędnych materiałów związanych z awansem zawodowym.
- Przygotowanie pomocy dydaktycznych.
- Wykorzystanie na zajęciach prezentacji multimedialnych i programów edukacyjnych.

Spodziewane efekty
Wspomaganie procesu nauczania, podniesienie wyglądu estetycznego dokumentacji, uatrakcyjnianie zajęć


2. Wykorzystanie Internetu jako dodatkowego źródła informacji.
Formy realizacji
- Śledzenie aktualności na portalach internetowych.
- Korzystanie z encyklopedii multimedialnych.
- Udział w systematycznym uaktualnianiu strony internetowej szkoły.
- Pobieranie ciekawych materiałów z Internetu do realizacji (np. kolorowanki, opis zagadnień pedagogicznych lub psychologicznych na spotkania z rodzicami).
- Śledzenie innowacji w nauczaniu poprzez odwiedzanie edukacyjnych stron internetowych.
- Komunikowanie się za pośrednictwem poczty elektronicznej z różnymi instytucjami i osobami.

Spodziewane efekty
Wzbogacenie działań edukacyjno- wychowawczych, szybkie uzyskanie nowych oraz zaktualizowanych informacji, umiejętność samodzielnego poszukiwania, selekcjonowania i porządkowania informacji, promowanie szkoły w środowisku lokalnym, wzbogacenie swojej wiedzy z zakresu komunikacji internetowej


3. Poszerzanie wiedzy informatycznej i wykorzystywanie jej w codziennej pracy.
Formy realizacji
- Samokształcenie i dokształcanie się w zakresie obsługi komputera.

Spodziewane efekty
Sprawniejsze posługiwanie się komputerem w codziennej pracy


§ 8 ust.2 pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Zadania do realizacji
1. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami.
Formy realizacji
- Organizacja i prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli.
- Opracowywanie i udostępnianie do wykorzystanie przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych.
- Dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach, wymiana doświadczeń z nauczycielami.

Spodziewane efekty
Wymiana doświadczeń w zakresie dydaktyki oraz sprawowania funkcji wychowawczo- dydaktycznych, nawiązywanie współpracy z gronem pedagogicznym


2. Publikacje w Internecie.
Formy realizacji
- Opublikowanie w portalu edukacyjnym planu rozwoju zawodowego.
- Publikacja zestawu pytań sprawdzających wiadomości dzieci na temat pór roku.

Spodziewane efekty
Dzielenie się swoimi materiałami z nauczycielami na stronach internetowych portali edukacyjnych, zestawienie najważniejszych wiadomości o porach roku ( test wyboru+ odpowiedzi)§ 8 ust.2 pkt.4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Zadania do realizacji
1. Pomoc dzieciom z trudnościami w uczeniu się.
Formy realizacji
- Opracowanie i wdrożenie „ Programu terapii pedagogicznej dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym”.

Spodziewane efekty
Program edukacyjny, wzrost wyników nauczania, lepszy kontakt z dziećmi, które wymagają pomocy w nabywaniu różnych umiejętności§ 8 ust.2 pkt.4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Zadania do realizacji
1. Udział dzieci w różnych formach kultury na terenie miasta.
Formy realizacji
- Wyjazdy do kina i teatru.

Spodziewane efekty
Nabywanie przez dzieci umiejętności właściwych zachowań w miejscach publicznych, wzbudzanie zainteresowania różnymi formami kultury, rozwijanie wrażliwości estetycznej


2. Organizacja imprez, akcji, uroczystości szkolnych.
Formy realizacji
- Organizacja imprez, akcji, uroczystości dla dzieci i rodziców.

Spodziewane efekty
Rozwijanie więzi emocjonalnych pomiędzy dziećmi a ich rodzicami, nabywanie umiejętności występowania przed publicznością, odczuwanie potrzeby wspólnej zabawy w większym gronie


3. Przygotowanie i przeprowadzenie szkolnego konkursu wokalnego dla klas 0- III „ Piosenka patriotyczna”.
Formy realizacji
- Opracowanie regulaminu i przeprowadzenie konkursu.

Spodziewane efekty
Rozbudzanie zainteresowania pieśniami o tematyce żołnierskiej, rozwijanie talentów muzycznych, przezwyciężane lęku przed wystąpieniami publicznymi


4. Prowadzenie zajęć dla dzieci mających trudności.
Formy realizacji
- Prowadzenie zajęć wg opracowanego po wstępnej diagnozie przedszkolnej „ Indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka” i praca z ujętymi w programie dziećmi.

Spodziewane efekty
Postępy edukacyjne dzieci, zachęcenie dzieci do wykonywania różnych czynności pozwalających usprawnienie danej sfery


5. Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi.
Formy realizacji
- Poznawanie zawodów rodziców i innych osób bliskich dzieciom.

Spodziewane efekty
Wzbogacenie wiedzy dzieci na temat charakteru pracy w różnych zawodach, angażowanie rodziców w proces nauczania


6. Organizacja wycieczek.
Formy realizacji
- Organizowanie wyjazdów i wycieczek.

Spodziewane efekty
Bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu na wycieczce, rozbudzanie zainteresowań, poszerzanie wiedzy wychowanków


§ 8 ust.2 pkt.4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Zadania do realizacji
1. Współpraca z Miejskim Zespołem Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych w Kielcach.
Formy realizacji
- Współpraca ze specjalistami w przypadku problemów dydaktyczno-wychowawczych.
-Zachęcanie rodziców do korzystania z pomocy specjalistów w poradni psychologiczno- pedagogicznej.

Spodziewane efekty
Udzielenie pomocy dzieciom- wykorzystanie wskazówek i uwag pracowników MZPPP w pracy z dziećmi


2. Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną nr 11 w Kielcach celem rozwijania zainteresowań czytelniczych.
Formy realizacji
- Wizyty w bibliotece i udział w zajęciach.
- Poznanie pracy bibliotekarza.

Spodziewane efekty
Rozwijanie zainteresowań czytelniczych


3. Współpraca z rodzicami. Zachęcanie rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły.
Formy realizacji
- Wycieczki, uroczystości, zebrania, tablica informacyjna.

Spodziewane efekty
Angażowanie rodziców w proces dydaktyczno- wychowawczy, w życie szkoły, pomoc w opiece nad dziećmi podczas wycieczek, współorganizowanie uroczystości klasowych


4. Współpraca z Policją i ze Strażą Pożarną.
Formy realizacji
- Zorganizowanie spotkania z policjantem, prelekcja na temat: „Bezpieczna droga”.
- Zwiedzanie Komendy Państwowej Straży Pożarnej.
Zapoznanie z zasadami postępowania na wypadek pożaru.

Spodziewane efekty
Podniesienie wśród dzieci świadomości zagrożeń, nauka bezpiecznych zachowań


5. Współpraca z pielęgniarką szkolną
Formy realizacji
- Współpraca z pielęgniarką szkolną w zakresie profilaktyki zdrowotnej i higieny osobistej.

Spodziewane efekty
Przestrzeganie zasad higieny przez dzieci, zwiększenie świadomości dzieci na temat zachowania w czasie choroby i zapobiegania jej


6. Współpraca z logopedą przedszkolnym.
Formy realizacji
- Konsultacje logopedyczne dzieci mających wady wymowy.

Spodziewane efekty
Pomoc dzieciom mającym wady wymowy, poprzez mobilizowanie rodziców do uczęszczania z dziećmi na terapię logopedyczną,§ 8 ust.2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych,z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Zadania do realizacji

1. Opis i analiza dwóch przypadków edukacyjnych bądź wychowawczych.
Formy realizacji
- Zdiagnozowanie wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
- Ustalenie metod pracy z dziećmi i opis podjętych działań.
- Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu.
- Uzyskane rezultaty i wnioski końcowe.

Spodziewane efekty
Działania umożliwiające dokonanie konkretnych rozwiązań w każdym z przypadków, pedagogizacja rodziców

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.