X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 17753

Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny dla ucznia z Zespołem Aspergera, pierwszy etap edukacyjny

Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny
dla ucznia z Zespołem Aspergera
pierwszy etap edukacyjny


I. Dane dotyczące ucznia:
1. Informacje o uczniu:
Imię i nazwisko:
Data i miejsce urodzenia:
Adres zamieszkania:
Imiona i nazwisko rodziców (prawnych opiekunów dziecka):
2. Rozpoznanie wiodące:
Zespól Aspergera
Orzeczenie nr ..... wydane przez Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej ........
3. Informacje uzupełniające:
Nazwa szkoły, do której uczęszcza uczeń:
Klasa: Ia
Wychowawca: mgr .........................
Nauczyciel wspierający: mgr ............................
Rewalidacja: mgr ...............................
Język angielski: mgr ..................................
Wychowanie fizyczne: mgr ........................................
Religia: mgr ........................................
Zajęcia basenowe: mgr ........................................

II. Wyniki rozpoznania z wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia:
1. Możliwości / mocne strony dziecka:
• obszerna wiedza na tematy przyrodnicze, techniczne,
• chęć bycia docenionym,
• uzdolnienia artystyczne,
• bogaty zasób słów.
2. Ograniczenia / słabe strony funkcjonowania dziecka:
• niepełna umiejętności odczytywania i interpretowania znaczenia zachowań innych ludzi,
• występowanie nieadekwatnych reakcji emocjonalnych (płaczliwość podczas wykonywania nowych zadań, wycofywanie się),
• niska potrzeba kontaktu z rówieśnikami (przygląda się, obserwuje, jest jakby „obok” dzieci),
• problemy z „wychodzeniem” na przerwę na korytarzu (zbyt głośno, brak zorganizowanego czasu),
• rzadko inicjuje kontakty społeczne z rówieśnikami, lecz je akceptuje,
• w komunikacji pozawerbalnej: niekiedy pojawia się nieadekwatna ekspresja mimiczna, nietaktowny język ciała (buja się na krześle, zakłada nogę na nogę),
• w komunikacji werbalnej: zdarza mu się mruczeć, podśpiewywać podczas lekcji i wydawać „nietypowe” dźwięki.
3. Funkcjonowanie dziecka w zespole klasowym:
• próbuje dołączać się do grupy dzieci podczas przerwy, na placu zabaw,
• coraz częściej spontanicznie nawiązuje kontakt z nauczycielami (dzieli się swoją wiedzą, choć nadal niechętnie odpowiada na pytania; powie to, co chce i odchodzi),
• wykonuje zadania, choć wymaga ciągłej uwagi ze strony nauczyciela, aktywizowania i ukierunkowywania uwagi.

III. Zintegrowane działania nauczycieli, wychowawców, specjalistów uczących dziecko.
Cele programu indywidualnego:
A. Terapeutyczny: kształtowanie samodzielności w życiu codziennym, kształtowanie kontaktów społecznych i nauka zachowań społecznie akceptowanych, pomoc w uwalnianiu się od zachowań niepożądanych, nauka umiejętności przebywania w grupie oraz opanowania umiejętności wspólnej zabawy i pracy, kształtowanie rozumienia mowy, wykształcenie motywacji do komunikowania się, wzbudzanie zainteresowania otoczeniem, poprawa umiejętności spostrzegania, odbioru i przetwarzania informacji napływających z otoczenia, usprawnianie motoryczne, zmniejszanie i redukowanie zachowań utrudniających naukę, budowanie poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa, łagodzenie stresu, pozytywne wzmacnianie osiągnięć, ćwiczenie funkcji pamięci.
B. Edukacyjny: poszerzenie zakresu wiedzy ogólnej ucznia, pomoc w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych, a także w ramach posiadanych przez niego realnych możliwości, wyposażanie go w takie umiejętności i wiadomości, aby uczeń:
- porozumiewał się z otoczeniem w najpełniejszy sposób, werbalnie lub pozawerbalnie,
- zdobył maksymalną niezależność życiową w zakresie zaspakajania podstawowych potrzeb życiowych,
- był zaradny w życiu codziennym adekwatnie do własnego, indywidualnego poziomu umiejętności i sprawności oraz miał poczucie sprawczości,
- uczestniczył w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami danej społeczności, znając i przestrzegając norm przez nią przyjętych, zachowując prawo do swej inności.

IV. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych.
Uczeń realizuje Program edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III szkoły podstawowej „Odkrywam siebie. Ja i moja szkoła” (Mac Edukacja), którego autorem jest Jolanta Faliszewska dostosowany do jego możliwości.
Dostosowanie programu nauczania do możliwości ucznia obejmuje:
• wzmacnianie pozytywne,
• niwelowanie zachować społecznie niepożądanych,
• rozwijanie zainteresowań dziecka na bazie już istniejących,
• doskonalenie umiejętności społecznych przez modelowanie zachowań, pokazywanie sposobów radzenia sobie w kontaktach z innymi dziećmi, odwoływanie się do doświadczeń,
• stosowanie jasnych, prostych poleceń, unikanie metafor, przenośni, wypowiedzi niejednoznacznych,
• wzmacnianie osiągnięć dziecka i wykorzystywanie wiedzy na dany temat w czasie zajęć,
• opracowanie i stosowanie sygnału przywołującego uwagę chłopca w czasie lekcji,
• dzielenie trudnych lub złożonych zadań na etapy, upewnienie się, że dziecko właściwie zrozumiało polecenie, zadanie,
• uwzględnienie wolnego tempa pracy, zwłaszcza przy wykonywaniu prac manualnych,
• doskonalenie sprawności motorycznej,
• eliminowanie stymulacji zgodnie z zaleceniami terapeuty dziecka i lekarza prowadzącego.

V. Procedury osiągania celów:
A. Zasady pracy:
W kontekście dysfunkcji komunikacyjnych:
- zdobycie uwagi dziecka zanim rozpocznie się rozmowę,
- dostosowanie języka do poziomu dziecka,
- mówienie i jednoczesne pokazywanie tego, co się ma na myśli- stosowanie języka gestów,
- zrozumienie prób komunikacyjnych dziecka,
- unikanie metafor i przenośni- pomoc w zrozumieniu,
- unikanie nadmiernego mówienia,
- mówienie o rzeczach ważnych i istotnych dla dziecka,
- informowanie o tym, co ma zrobić, a nie czego nie należy robić,
- powtarzanie i parafrazowanie tego, co mówi dziecko,
- „podpowiadanie” tego, co ma powiedzieć do innej osoby, szczególnie w sytuacjach dla niego nowych,
- odnoszenie wypowiedzi do zjawisk w otoczeniu, wskazując na nie, dotykając...,
- nauczenie sposobów proszenia o wyjaśnienie lub pomoc w momencie dezorientacji,
- pamiętanie o innych kanałach komunikacji poza mową: oddech, sygnały płynące z ciała, wyraz oczu, mimika, postawa- układ ciała, gestykulacja, odgłosy nieartykułowane.
W kontekście nieprawidłowości funkcjonowania społecznego:
- nauczenie dziecka prowadzenia obserwacji innych dzieci, aby miało wzór, co należy robić,
- zachęcanie do zabaw polegających na współpracy i współdziałaniu,
- modelowanie właściwego zachowania,
- zorganizowanie aktywności dziecka w czasie wolnym- np. w czasie przerw,
-zachęcanie do zawierania przyjaźni,
- prezentowanie przykładów wyrażania emocji,
- pomoc w wyrażaniu emocji,
W kontekście braku elastyczności w zachowaniu i myśleniu:
- redukowanie poziomu stresu,
- nauczenie koncepcji czasu- wspólne odtwarzanie rozkładu zajęć,
- uprzedzanie o mającej się zakończyć czynności(np. „ jeszcze jeden raz” „ za dwie minuty”),
W kontekście funkcjonowania sensorycznego:
-stosowanie bodźców uspakajających i organizujących- rysowanie podczas przerw,
W kontekście rozwijania funkcji poznawczych:
- wykorzystywanie mocnych stron dziecka- wiedzy o świecie etc...,
B. Metody pracy: oglądowa, słowna, praktycznego działania, podająca, problemowa, sytuacyjna, współpracy, integracyjna, aktywizująca, praca grupowa, praca z książką, dyskusja, gry dydaktyczne, burza mózgów, drama, scenki rodzajowe.
C. Formy pracy: ćwiczenia rozwijające naśladownictwo, percepcję, motorykę dużą i małą, koordynację wzrokowo-ruchową, działania poznawcze, mowę czynną, samodzielność i uspołecznienie.
D. Środki dydaktyczne: wszystkie dostępne i konieczne do zastosowania przy: przekazywaniu trudnych dla ucznia treści edukacyjnych, realizacji wskazań terapeutycznych, wypełniania założeń programu wychowawczego, wypełniania założeń szkolnego programu profilaktyki.

E. Rodzaj pomocy i wsparcia niezbędny dla realizacji celów głównych i treści nauczania:
• zadawania dodatkowych pytań, w trakcie wypowiedzi ustnych,
• niwelowanie presji czasu,
• wzmacnianie pozytywne,
• zachęcanie do pracy samodzielnej,
• indywidualna pomoc nauczyciela w wykonywaniu zadań,
• indywidualny kontakt podtrzymujący uwagę,
• używanie jasnych i konkretnych komunikatów,
• dostosowanie tempa pracy do możliwości psychomotorycznych dziecka,
• współpraca z rodzicami dziecka.

VI. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna:

1. Tygodniowy rozkład zajęć obowiązkowych, wynikający realizacji podstaw programowej:
2. Tygodniowy rozkład zajęć specjalistycznych:

rewalidacja:
3. Inne formy wsparcia dziecka na terenie szkoły:
opieka pedagoga szkoły
Rodzaj pomocy Czas trwania pomocy Uwagi

VII. Zakres współpracy z rodzicami ucznia:
• wszystkie działania konsultowane będą na bieżąco z rodzicami dziecka,
• obowiązujące metody i zasady codziennej pracy, dostosowane zostaną do kondycji psychofizycznej ucznia.

VIII. Działania wspierające rodziców dziecka:
Porady, konsultacje: drzwi otwarte, zebrania, zespoły
Osoby odpowiedzialne -

VIII. Ewaluacja.
Po przeprowadzeniu klasyfikacji śródrocznych, planuje się dokonanie oceny porównawczej osiągnięć ucznia z zamierzeniami określonymi w programie nauczania z poszczególnych przedmiotów. Analiza problemu dokonana wśród zespołu nauczycieli pozwoli na sformułowanie wniosków do dalszej pracy i korekt w indywidualnych programach edukacyjnych.

IX. Ocena efektywności pomocy psychologiczno- pedagogicznej udzielanej uczniowi.
1. Sposób oceny osiągnięć ucznia (ewaluacja pod koniec I semestru roku szkolnego 2012/2013).

Osiągnięcia ucznia Analiza założonych celów szczegółowych
Zalecenia/modyfikacja
Osoba oceniająca
Edukacyjne
(mierzone ilościowo: wiedza, dane umiejętności, poziom wiadomości, oceny)
Terapeutyczne
(mierzone jakościowo: poziom motywacji, stosunek do wykonywanych zadań, kontakty z rówieśnikami)

Wnioski do dalszej pracy na II semestr: ........................................

2. Sposób oceny osiągnięć ucznia (ewaluacja pod koniec II semestru roku szkolnego 2012/2013)

Osiągnięcia ucznia Analiza założonych celów szczegółowych
Zalecenia/modyfikacja
Osoba oceniająca
Edukacyjne
(mierzone ilościowo: wiedza, dane umiejętności, poziom wiadomości, oceny)
Terapeutyczne
(mierzone jakościowo: poziom motywacji, stosunek do wykonywanych zadań, kontakty z rówieśnikami)

Wnioski do dalszej pracy na czas ........................................
........................................

3. Zalecenia dotyczące modyfikacji oddziaływań pracy z uczniem na czas.................................
Obszar modyfikacji
(formy, sposoby pracy) Zalecenia dotyczące zmiany oddziaływań Osoba odpowiedzialna

X. Terminy spotkań Zespołu ds. pomocy psychologiczno- pedagogicznej:
Data spotkania .........................
Data spotkania ...........................
Data spotkania ..........................

Osoby planowane do uczestnictwa w Zespole:
(Tabela - dop. red.)

Lp. Imię i nazwisko osoby uczestniczącej w zespole Funkcja Podpis
1. przewodnicząca wychowawca
2. nauczyciel wspierający
3. nauczyciel wychowania fizycznego
4. nauczyciel języka angielskiego
5. Nauczyciel religii
6. nauczyciel rewalidant


Zatwierdzenie Indywidualnego Programu Edukacyjno - Terapeutycznego przez Dyrektora szkoły w dniu ..........................
........................................
podpis dyrektora


Zapoznałam/em się z Indywidualnym Programem Edukacyjno- Terapeutycznym dla mojego dziecka.
...................................... ........................................
data imię i nazwisko rodzica

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.