X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 17586

Wniosek o zatwierdzenie projektu planu rozwoju zawodowego nauczyciela

Warszawa, dnia 03 .09.2012r.

Szkoła Podstawowa nr 154 z Oddziałami Integracyjnymi
im. P. E. Strzeleckiego
Warszawa, ul. Leśnej Polanki 63/65

Andrzej Glinka
język polski
nauczyciel kontraktowy
(staż na nauczyciela mianowanego)
/Odbywany staż/
01.09.2012r. – 31.05.2015
/Data rozpoczęcia i zakończenia stażu /

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE
PROJEKTU PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA

Na podstawie art. 9c. pkt 3 Karty Nauczyciela proszę zatwierdzenie przedstawionego
w załączeniu projektu planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

..................................
/podpis wnioskującego/

Po zapoznaniu się z przedstawionym przez Panią/Pana projektem planu rozwoju zawodowego:
• zatwierdzam go do realizacji,
• nie zatwierdzam go do realizacji, gdyż wymaga naniesienia niezbędnych zmian w zakresie ........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
Proszę niezwłocznie poprawić projekt i ponownie przedłożyć go do zatwierdzenia do dnia ...........

........................................
/pieczątka i podpis dyrektora /
* niepotrzebne skreślić

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA nauczyciel kontraktowy
/stopień awansu zawodowego/

mgr Andrzeja Glinki
/imię i nazwisko/
nauczyciela języka polskiego
/nauczany przedmiot/
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
/stopień awansu zawodowego/
w Szkole Podstawowej nr 154 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie
ul. Leśnej Polanki 63/65
Wymiar stażu – 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu – 01.09.2012r.
Data zakończenia stażu – 31.05.2015r.
Imię i nazwisko opiekuna stażu – Małgorzata Rydzewska
/nie dotyczy nauczycieli ubiegających się o stopień dyplomowanego/

Każdą stronę projektu parafujemy, na ostatniej stronie składamy czytelny podpis i wpisujemy datę.
Do projektu jako 1 stronę dodajemy wniosek o zatwierdzenie projektu planu rozwoju zawodowego.

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Zadania do realizacji Forma realizacji Termin Oczekiwane efekty
1. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej:

2. Publikowanie własnych prac:

3.Doskonalenie zawodowe, podejmowanie różnych form doskonalenia wiedzy z zakresu nauczania j. polskiego oraz umiejętności wychowawczych:

4. Uczestnictwo w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli, przygotowanie do ewaluacji działań podejmowanych przez Radę Pedagogiczną:

5. Diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych, dokonywanie korekt, porównywanie wyników i skuteczności podejmowanych efektów: - opracowanie kryterialnego oceniania opisów, opowiadań, listów, krótkich form wypowiedzi pisemnych,
- stosowanie aktywnych metod nauczania np. metoda projektów, gry i zabawy ortograficzne,
- opracowanie pomocy dydaktycznych: testy, sprawdziany, tablice dydaktyczne.
- opublikowanie planu rozwoju zawodowego,
- publikacja kilku konspektów z wykorzystaniem metod aktywnych.
- kursy tematyczne,
- udział w konferencjach i spotkaniach, warsztaty
- aktywny udział w pracy zespołu humanistycznego, pełnienie funkcji jego przewodniczącego: analiza osiągnięć uczniów, opracowanie programów naprawczych,
- analiza wyników nauczania j. polskiego na podstawie testów kompetencji klasy 6.,
- udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
- udział w pracach zespołu ds. ewaluacji
-udział w zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli,
- opracowanie arkusza pohospitacyjnego, formułowanie wniosków po obserwacji lekcji,
-przeprowadzenie zajęć otwartych z zakresu nauczanego przedmiotu. Wrzesień 2012

Cały okres stażu

Październik
2012

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

• Stosowanie ujednoliconego systemu oceniania prac, czyni go przejrzystym i zrozumiałym dla uczniów
• Usprawnienie pracy dydaktycznej
• Udoskonalenie i urozmaicenie warsztatu pracy
• Zdobycie nowych kompetencji w korzystaniu z nowoczesnych technologii w pracy dydaktycznej
• Podniesienie kwalifikacji w pracy dydaktycznej i wychowawczej, wzrost jakości merytorycznej prowadzonych zajęć
• Ubogacenie pracy zespołów o własną inicjatywę i zaangażowanie
• Własny rozwój zawodowy w zakresie funkcjonowania placówki oświatowej i podnoszenie umiejętności współdziałania w grupie
• Podniesienie poziomu własnych zajęć dydaktycznych
• Zapewnienie uczniom ciekawszych i bardziej atrakcyjnych metod nauczania
§ 7 ust.2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Zadania do realizacji Forma realizacji Termin Oczekiwane efekty
1.Poznanie środowiska lokalnego i rodzinnego uczniów:

2. Poszerzenie oferty szkoły o dodatkowe zajęcia w zakresie potrzeb uczniów:

3.Uaktywnienie środowiska szkolnego i lokalnego na rzecz rozwiązywania problemów społecznych i cywilizacyjnych:

4.Realizacja potrzeb uczniów wynikających ze specyficznych warunków:

5. Dostosowanie działań edukacyjnych do potrzeb uczniów:
- otoczenie opieką dzieci z rodzin wielodzietnych i niewydolnych wychowawczo,
- organizowanie pomocy dla dzieci mających problemy w nauce poprzez organizowanie pomocy koleżeńskiej,
- organizowanie spotkań z rodzicami uczniów mających kłopoty z nauką i zachowaniem,
- opracowanie i realizowanie planu wychowawczego klasy w oparciu o plan pracy szkoły, program profilaktyki, potrzeby rodziców.
- opracowanie planu pracy zajęć koła teatralnego dla klas 4-6,
- opracowanie planu pracy koła języka polskiego dla klas 4-6. ,
- opracowanie planu pracy zajęć zgodnych z art. 42 ust.2 Karty Nauczyciela,
- przygotowanie uroczystości szkolnych zgodnie z harmonogramem prac,
-organizowanie imprez klasowych .
- uwrażliwianie uczniów i rodziców na problemy wynikające z problemów cywilizacyjnych, zarówno na lekcjach j. polskiego, a także na lekcjach wychowawczych i zebraniach z rodzicami.
- poruszanie tematyki związanej z zagrożeniami współczesnego świata w ramach nauczanego przedmiotu np. zagrożenia AIDS, narkomania,
-w przypadku trudności wychowawczych spotkania z pedagogiem, przedstawicielami policji, sądu,
- pomoc przy kierowaniu uczniów na badania w PPP.
- prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów z opiniami i orzeczeniami PPP oraz z trudnościami w nauce Cały okres stażu

Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
• Podniesienie jakości współpracy pomiędzy mną a rodzicami
• Wzrost moich kompetencji w udzielaniu pomocy dzieciom z rodzin niewydolnych wychowawczo
• Rozwój skuteczności profilaktyki problemów wychowawczych i szkolnych

• Usprawnianie umiejętności redagowania planów pracy
• Wzbogacanie doświadczenia w organizacji, przygotowywaniu i prowadzeniu imprez szkolnych
• Wzrost wrażliwości uczniów i rodziców na problemy cywilizacyjne i społeczne
• Profilaktyka zachowań ryzykownych w klasie
• Uwrażliwianie na niebezpieczeństwa wynikające z zachowań ryzykownych
• Pomoc uczniom z trudnościami szkolnymi i wychowawczymi
§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Zadania do realizacji Forma realizacji Termin Oczekiwane efekty
1.Doskonalenie swoich umiejętności wykorzystania komputera i sprzętu multimedialnego na lekcjach języka polskiego:

2.Korzystanie z programów komputerowych oraz Internetu na lekcjach:

3.Publikacje materiałów własnych i uczniów na stronie internetowej: - publikacja planu rozwoju zawodowego i scenariuszy lekcji na portalu edukacyjnym,
- prowadzenie dokumentacji związanej z awansem zawodowym przy pomocy komputera,

- przygotowanie narzędzi potrzebnych na lekcjach j. polskiego na komputerze (sprawdziany, testy, notatki dla uczniów),
- wykorzystanie sprzętu multimedialnego oraz Internetu do przeprowadzenia lekcji języka polskiego,
- przeprowadzenie lekcji dotyczącej zagadnień związanych z filmem z wykorzystaniem projektora dla pokazania przykładów,
- wykorzystanie zasobów Internetu do bogacenia własnej wiedzy dotyczącej nauczania przedmiotu, wychowawstwa, awansu zawodowego,
- wykorzystanie bazy szkolnej oraz Internetu do przygotowania pomocy dydaktycznych dla uczniów i przez uczniów.

- publikacja planu rozwoju zawodowego i scenariuszy zajęć na stronie internetowej,
- przygotowanie wraz z uczniami prezentacji multimedialnej podsumowujący dział gramatyczny ( pod kierunkiem nauczyciela).

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu • Podniesienie kompetencji w zakresie wykorzystywania technologii informacyjnych w pracy dydaktycznej
• Wzrost atrakcyjności zajęć dla uczniów
• wzbogacanie wiedzy dotyczącej nauczanego przedmiotu, wychowawstwa, awansu zawodowego przy wykorzystaniu zasobów Internetu.
• Usprawnienie przygotowywania materiałów dydaktycznych,
• Wzrost atrakcyjności zajęć,
• Podniesienie kompetencji komputerowych
• Zdobycie nowych kompetencji w korzystaniu z nowoczesnych technologii w pracy dydaktycznej

§7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Zadania do realizacji Forma realizacji Termin Oczekiwane efekty
1.Pogłębianie własnych kompetencji wychowawczych:

2. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych:
- udział w kursach i warsztatach poszerzających moją wiedzę z zakresu pedagogiki i psychologii ,
- poznanie sytuacji rodzinnej uczniów, poprzez rozmowy wychowawcze, obserwacje uczniów, współpracę z PPP,
- organizowanie imprez klasowych, wyjść, wycieczek wg harmonogramu,
- wykorzystanie wiedzy z zakresy pedagogiki, znajomości prawa oświatowego w kierowaniu uczniów na badania do PPP, przygotowywania z pedagogiem wniosków do sądu itp.
2013/14

Cały okres stażu • Rozwój umiejętności wychowawczych
• Podniesienie się jakości pracy wychowawczej
• Aktywny udział w życiu szkoły i klasy
• Wzrost umiejętności organizatorskich

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
Zadania do realizacji Forma realizacji Termin Oczekiwane efekty
1.Przeanalizowanie aktów prawnych i poznanie procedur nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego:

2. Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego:

3.Realizacja znajomości aktów prawnych:

- śledzenie dokumentów,
- opracowanie dokumentacji potrzebnej do rozpoczęcia stażu.
- udział w szkoleniu na temat awansu
- analiza aktów prawnych, głównie dotyczących: udzielania rodzicom pomocy w kierowaniu dzieci na badania do PPP, organizowania pomocy dla dzieci z trudnościami w nauce i deficytami, współpracy z sądem, organizacji wycieczek i wyjść.
- udział w pracach różnorodnych komisji m.in.: konkursowych, egzaminacyjnych,
- organizacja wycieczek i wyjść zgodnie z ,
- udział w radach pedagogicznych uchwalających, modyfikujących lub opracowujących dokumenty wewnątrzszkolne.
Wrzesień 2012

Cały okres stażu

Cały okres stażu • Znajomość procedur związanych z awansem zawodowym
• Odpowiednie zaplanowanie działań na okres awansu
• Wzrost znajomości aktów prawnych
• Właściwe podejście do uczniów z trudnościami w nauce
• Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom przez znajomość i stosowanie procedur

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.