X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 17536

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Edyta Żukowska
Nazwa i adres placówki:placówki: Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Złotowska 86, 71-793 Szczecin
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Kamilla Jasionowska
Czas trwania stażu: 03.09.2012-31.05.2013
Kwalifikacje: studia I stopnia na kierunku pedagogika (specjalizacja: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna)

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity DZ.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zmianami),
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
(Dz. U. Nr 260, poz. 2593) (Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 214, poz. 1580)

CEL GŁÓWNY:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy, nauki i wypoczynku.
4. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
a. wewnątrz placówki,
b. poza placówką,
c. samokształcenie.
7. Wspieranie aktywności twórczej dzieci.
8. Pogłębianie współpracy z rodzicami.

§ 6 ust. 2 pkt 1
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki
ZADANIA:
1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego
• FORMY REALIZACJI:
- analiza przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego, tj. Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
- gromadzenie informacji z Internetu i prasy poświęconej oświacie
• SPODZIEWANE EFEKTY:
- poznanie przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego,
- poprawnie sformułowany plan rozwoju zawodowego,
• SPOSÓB DOKUMENTACJI:
- krótkie notatki z analizy przepisów
- napisanie planu rozwoju zawodowego
• OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE: Opiekun stażu
• TERMIN REALIZACJI: wrzesień 2012

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
• FORMY REALIZACJI:
- bezpośrednia rozmowa na temat systemu awansu zawodowego
- zawarcie kontraktu i stworzenie harmonogramu i tematyki spotkań
- ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych
• SPODZIEWANE EFEKTY:
- współpraca z opiekunem stażu
- poznanie zasad wzajemnej współpracy
- potwierdzony przez dyrektora planu rozwoju zawodowego
• SPOSÓB DOKUMENTACJI:
- zatwierdzony plan rozwoju zawodowego
- kontrakt z opiekunem stażu
- konspekty zajęć i potwierdzenie opiekuna stażu.
• OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE: Opiekun stażu
• TERMIN REALIZACJI: wrzesień 2012 i na bieżąco przez okres stażu

3. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły
• FORMY REALIZACJI:
- analiza dokumentacji szkoły:
o Statut Szkoły
o Szkolny Program Wychowawczy
o Program Profilaktyczny
o WSO
o zasady współpracy dyrektora z nauczycielami
- prowadzenie dziennika
- zapoznanie z zasadami zastępstw
- udział w zebraniach Rad Pedagogicznych, spotkaniach zespołu samokształceniowego
• SPODZIEWANE EFEKTY: czynny udział w zebraniach Rady Pedagogicznej
• SPOSÓB DOKUMENTACJI: zapis w dokumentacji przebiegu stażu
• OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE: Opiekun stażu, inni nauczyciele
• TERMIN REALIZACJI: Cały okres stażu

4. Poznanie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego
• FORMY REALIZACJI: zapoznanie się z programami realizowanymi w placówce
• SPODZIEWANE EFEKTY: poznanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i innych programów nauczania:
- "W kręgu zabawy"
- "Śpiewaj i tańczy"
- "Taniec i zabawa"
- "Chcę mówić poprawnie!"
• SPOSÓB DOKUMENTACJI: zapis w dokumentacji przebiegu stażu
• OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE: opiekun stażu, inni nauczyciele
• TERMIN REALIZACJI: Cały okres stażu

5. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa higieny pracy w szkole
• FORMY REALIZACJI: analiza regulaminu BHP, udział w szkoleniach wewnętrznych
• SPODZIEWANE EFEKTY: poznanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie szkoły
• SPOSÓB DOKUMENTACJI: zapis w dokumentacji przebiegu stażu
• OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE: Opiekun stażu, inni nauczyciele
• TERMIN REALIZACJI: wrzesień 2012

6. Zapoznanie się ze sposobami prowadzenia obowiązującej w szkole dokumentacji
• FORMY REALIZACJI:
- zapoznanie się z rocznym planem pracy szkoły
- wpisy do dziennika zajęć
- prowadzenie teczki wychowawcy klasy
- analiza protokołów z posiedzeń rady pedagogicznej, zebrań z rodzicami
• SPODZIEWANE EFEKTY: prawidłowe prowadzenie dokumentacji obowiązującej w placówce
• SPOSÓB DOKUMENTACJI: sumienne prowadzenie dokumentacji przebiegu wychowania i nauczania, konspektów
• OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE:
• TERMIN REALIZACJI: Cały okres stażu

7. Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego
• FORMY REALIZACJI: gromadzenie dokumentów dotyczących realizowanego planu rozwoju zawodowego
• SPODZIEWANE EFEKTY: zgromadzenie potrzebnej dokumentacji
• SPOSÓB DOKUMENTACJI: zaświadczenia, sprawozdania, scenariusze, notatki, itp.
• OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE: Opiekun stażu
• TERMIN REALIZACJI: Cały okres stażu

8. Przygotowanie projektu sprawozdania
• FORMY REALIZACJI: opis realizacji sporządzonego planu rozwoju
• SPODZIEWANE EFEKTY: poprawne sprawozdanie z realizacji planu
• SPOSÓB DOKUMENTACJI: sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
• OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE: Opiekun stażu
• TERMIN REALIZACJI: czerwiec 2013

§ 6 ust. 2 pkt 2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki
ZADANIA:
1. Poznanie zasad konstruowania planów pracy i scenariuszy zajęć
• FORMY REALIZACJI:
- Opracowywanie rocznego planu pracy z uwzględnieniem treści i efektów pracy dydaktyczno-wychowawczej ustalonej w Programie Wychowania Przedszkolnego i w planie rocznym
- przygotowanie i analiza scenariuszy prowadzonych zajęć z opiekunem stażu
• SPODZIEWANE EFEKTY:
- utworzenie rocznego planu pracy dydaktyczno- wychowawczej
- prawidłowe pisanie scenariuszy
• SPOSÓB DOKUMENTACJI:
- plan pracy zatwierdzony do realizacji
- zgromadzone scenariusze
• OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE: Opiekun stażu
• TERMIN REALIZACJI: wrzesień 2012, systematycznie przez cały rok

2. Wzbogacanie własnego warsztatu pedagogicznego
• FORMY REALIZACJI:
- uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego m.in. w kursach, warsztatach, szkoleniach
- obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, prowadzenie zajęć obserwowanych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela
• SPODZIEWANE EFEKTY:
- zdobycie nowych doświadczeń i pomysłów
- poszerzenie własnego warsztatu pracy
• SPOSÓB DOKUMENTACJI: zaświadczenia o ukończonych kursach
• OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE: Opiekun stażu, inni nauczyciele
• TERMIN REALIZACJI: Okres stażu

3. Współpraca z logopedą oraz pedagogiem szkolnym
• FORMY REALIZACJI:
- rozmowa z nauczycielką prowadzącą zajęcia logopedyczne w szkole
- rozmowa z pedagogiem szkolnym
• SPODZIEWANE EFEKTY:
- pomoc dzieciom w korygowaniu wad wymowy
- doskonalenie umiejętności rozwiązywania problemów wychowanków
• SPOSÓB DOKUMENTACJI: potwierdzenie logopedy i pedagoga szkolnego
• OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE: Logopeda, pedagog szkolny
• TERMIN REALIZACJI: Na bieżąco cały rok

4. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
• FORMY REALIZACJI:
- tworzenie i opracowywanie wszelkiego rodzaju dokumentacji, korzystanie z nowoczesnych programów komputerowych: plany pracy, scenariusze zajęć, uroczystości, imprezy okolicznościowe, konkursy, sprawozdania, ogłoszenia
- przygotowywanie materiałów na spotkania z rodzicami, scenariusze zająć otwartych i imprez okolicznościowych,
- wykonywanie dyplomów dla dzieci i wszelkiego rodzaju zaproszeń dla rodziców i gości
- śledzenie informacji dotyczących aktualizacji prawa oświatowego
- opracowywanie dokumentacji związanych z własnym stażem
- korzystanie z poczty elektronicznej, posiadanie własnego adresu e-mail, który pomaga w szybkim przekazywaniu informacji i korespondencji z innymi nauczycielami i rodzicami wychowanków
• SPODZIEWANE EFEKTY:
- poszerzanie i wzbogacanie własnych pomysłów
- sumienne przygotowywanie i opracowywanie swoich artykułów
- ułatwienie pracy
- zwiększenie możliwości dobrego przygotowania do zajęć poprzez przygotowanie odpowiednich pomocy dydaktycznych
• SPOSÓB DOKUMENTACJI:
- publikacje w Internecie
- scenariusze zajęć
- pomoce dydaktyczne
• OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE:
• TERMIN REALIZACJI: Cały okres stażu

5. Poszerzanie wiedzy w zakresie nowoczesnych metod wychowania
• FORMY REALIZACJI: czytanie różnych pozycji książkowych, artykułów, pedagogicznych stron internetowych
• SPODZIEWANE EFEKTY:
- pogłębianie wiedzy
- zdobycie umiejętności weryfikacji odpowiednich stron i artykułów internetowych
• SPOSÓB DOKUMENTACJI: recenzje przeczytanych książek, artykułów
• OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE:
• TERMIN REALIZACJI: Cały okres stażu

6. Uczestnictwo w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia
• FORMY REALIZACJI:
- obserwacje zajęć koleżeńskich
- uczestniczenie w radach szkoleniowych
• SPODZIEWANE EFEKTY: wzbogacanie własnych pomysłów i warsztatu pracy
• SPOSÓB DOKUMENTACJI: zeszyt obserwacji
• OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE: Opiekun stażu, inni nauczyciele
• TERMIN REALIZACJI: Cały okres stażu

7. Dzielenie się posiadaną wiedzą z innymi nauczycielami
• FORMY REALIZACJI: publikacja planu rozwoju zawodowego w Internecie
• SPODZIEWANE EFEKTY: dzielenie się z nauczycielami wiadomościami zdobytymi na kursach
• SPOSÓB DOKUMENTACJI:
- portale internetowe
- plan dostępny w dokumentacji szkoły
• OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE:
• TERMIN REALIZACJI: Na bieżąco przez okres stażu

8. Wspomaganie aktywności dzieci poprzez udział w różnych konkursach
• FORMY REALIZACJI:
- konkurs recytatorski „Mikołaju nasz”
- konkurs plastyczno-techniczny „Bocian”
- konkurs plastyczny „Bezpieczne wakacje”
• SPODZIEWANE EFEKTY:
- zdobycie nowych doświadczeń
- współpraca z nauczycielami
- upowszechnienie kultury języka wśród dzieci
- rozwijanie recytatorskich i aktorskich talentów wśród dzieci
- uwrażliwienie dzieci na sztukę
- przyswojenie przez dzieci bezpiecznych sposobów spędzania wakacji
- rozwijanie umiejętności plastycznych i wyobraźni u dzieci
• SPOSÓB DOKUMENTACJI:
- zdjęcia,
- informacje na tablicach ogłoszeń
• OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE: Nauczyciele grup przedszkolnych, opiekun stażu
• TERMIN REALIZACJI:
- Grudzień 2012
- Kwiecień 2013
- Czerwiec 2013

§ 6 ust. 2 pkt 3
Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów
ZADANIA:
1. Poznanie sytuacji wychowawczej wychowanków
• FORMY REALIZACJI:
- rozmowy z rodzicami
- rozmowy z pedagogiem
- obserwacje dzieci
• SPODZIEWANE EFEKTY: znajomość sytuacji wychowanków
• SPOSÓB DOKUMENTACJI:
- notatki ze spotkań z rodzicami
- informacje w teczce wychowawcy
• OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE: Pedagog szkolny
• TERMIN REALIZACJI: Cały okres stażu

2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb wychowawczych dzieci
• FORMY REALIZACJI:
- rozmowy indywidualne z dzieckiem
- współpraca z rodziną
- udział w warsztatach szkoleniowych dotyczących różnych problemów rozwojowych dziecka
• SPODZIEWANE EFEKTY:
- prowadzony arkusz obserwacji dziecka
- zaświadczenia o ukończonych kursach
• SPOSÓB DOKUMENTACJI:
- notatki
- arkusze obserwacji
- zaświadczenia
• OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE:
• TERMIN REALIZACJI: Okres stażu

3. Współpraca z rodzicami
• FORMY REALIZACJI:
- rozmowy z rodzicami
- poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków
- informowanie na bieżąco o postępach i zachowaniu dziecka
- spotkania z rodzicami i zajęcia otwarte
- spotkania okolicznościowe
- pedagogizacja rodziców
• SPODZIEWANE EFEKTY:
- poznanie sytuacji rodzinnej dziecka
- ofiarowanie pomocy ze strony rodziców
- korzyści materialne dla grupy
• SPOSÓB DOKUMENTACJI: teczka indywidualna dziecka
• OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE:
• TERMIN REALIZACJI: Cały okres stażu

4. Organizacja i udział w uroczystościach, wyjściach klasowych oraz imprezach szkolnych zamkniętych i otwartych
• FORMY REALIZACJI:
- włączenie się do organizacji imprez okolicznościowych w szkole
- organizacja i udział w wyjściach klasowych
• SPODZIEWANE EFEKTY:
- zdobycie nowych doświadczeń
- współpraca z innymi nauczycielami
• SPOSÓB DOKUMENTACJI:
- potwierdzenie nauczyciela współpracującego
- zdjęcia
• OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE:
• TERMIN REALIZACJI: Cały okres stażu

5. Współpraca z instytucjami mogącymi pomóc w sprawach wychowawczych
• FORMY REALIZACJI: Rozmowa, wywiad, kontakt z pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznej
• SPODZIEWANE EFEKTY: Umiejętność współpracy z instytucjami mogącymi pomóc w sprawach wychowawczych
• SPOSÓB DOKUMENTACJI: Spis niezbędnych telefonów do instytucji wspomagających proces wychowawczy
• OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE: Pedagog szkolny, opiekun stażu, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej
• TERMIN REALIZACJI: Cały okres stażu


§ 6 ust. 2 pkt 4
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
ZADANIA:
1. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora
• FORMY REALIZACJI:
- przygotowanie scenariuszy zajęć
- prowadzenie zajęć w obecności dyrektora lub opiekuna stażu
- omówienie zajęć
• SPODZIEWANE EFEKTY:
- zrealizowanie zamierzonych celów
- opracowanie scenariuszy pod względem właściwego doboru metod i form
- pokorne przyjmowanie uwag
• SPOSÓB DOKUMENTACJI: scenariusze zajęć
• OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE: Opiekun stażu
• TERMIN REALIZACJI: Przez cały rok

2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innych nauczycieli
• FORMY REALIZACJI:
- obecność i obserwacja na zajęciach
- omówienie zajęć
• SPODZIEWANE EFEKTY: zdobycie większego doświadczenia w prawidłowym prowadzeniu zajęć
• SPOSÓB DOKUMENTACJI:
- notatki własne
- scenariusze zajęć
- wnioski z obserwacji
• OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE:
• TERMIN REALIZACJI: Okres stażu

(podpis stażysty)

(podpis opiekuna stażu)


Szczecin, 20.09. 2012 r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.