X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17533
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
mgr Katarzyna Starzyńska
nauczyciel kontraktowy w Zespole Szkół nr 1 w Łęcznej
ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1.Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli.

Formy realizacji:

Tworzenie na własny użytek biblioteczki tekstów aktów prawnych dotyczących awansu.

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju .

Uaktualnianie wiedzy na temat awansu (portale internetowe, czasopisma fachowe).

Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu oraz planu rozwoju zawodowego.

Dowody realizacji, wskazówki, uwagi:
Zbiór dokumentacji. Przedłożenie wniosku o rozpoczęcie stażu, opracowanie planu rozwoju zawodowego.

Przewidywane efekty:
Właściwa organizacja przebiegu stażu.

2.Współpraca z opiekunem stażu.
Formy realizacji:

Ustalenie zasad współpracy z opiekunem stażu.

Korzystanie z pomocy opiekuna w prawidłowej realizacji planu rozwoju.

Nadzór opiekuna nad opracowaniem cząstkowych sprawozdań planu rozwoju zawodowego.

Nadzór opiekuna opracowaniem sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Dowody realizacji, wskazówki, uwagi:
Kontrakt określający zasady współpracy, harmonogram spotkań i obserwacji zajęć.

Przewidywane efekty:
Efektywna współpraca podczas trwania stażu

3.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna
i innych nauczycieli oraz powadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
Formy realizacji:

Obserwacja lekcji prowadzonych przez opiekuna i innych nauczycieli.

Prowadzenie lekcji w obecności opiekuna.

Omówienie prowadzonych i obserwowanych lekcji w celu doskonalenia umiejętności omawiania i ewaluacji własnych i obserwowanych lekcji.

Dowody realizacji, wskazówki, uwagi:
Arkusze obserwacji, notatki, scenariusze lekcji, notatki opiekuna stażu.

Przewidywane efekty:
Doskonalenie własnego warsztatu pracy, korzystanie z doświadczeń opiekuna stażu i modyfikowanie form i kierunków własnego rozwoju.

4.Dzielenie się wiedzą z nauczycielami.

Formy realizacji:

Udział w zespole samokształceniowym nauczycieli matematyki.

Spotkania i dyskusje z nauczycielami informatycznych przedmiotów zawodowych.

Prowadzenie zajęć w obecności praktykantów i opiekuna stażu.

Opieka nad nowymi nauczycielami.

Dowody realizacji, wskazówki, uwagi:
Scenariusze lekcji, poświadczenia, notatka o współpracy.

Przewidywane efekty:
Doskonalenie własnego warsztatu pracy, przekazywanie własnej wiedzy i doświadczeń innym nauczycielom, wdrażanie nabytych umiejętności do pracy z uczniem.

5.Podnoszenie własnych kwalifikacji, poszerzanie wiedzy.

Formy realizacji:

Uczestnictwo w kursach, szkoleniach i warsztatach dotyczących zarówno sfery dydaktycznej jak i wychowawczej.

Studia podyplomowe.

Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych.

Udział w konferencjach organizowanych przez wydawnictwa szkolne.

Dowody realizacji, wskazówki, uwagi:
Świadectwa ukończenia form doskonalenia, poświadczenia o uczestnictwie w Radach Pedagogicznych.

Przewidywane efekty"
Wzrost efektywności pracy dydaktycznej i wychowawczej.

6.Analiza i określenie słabych i mocnych stron własnej działalności.

Formy realizacji:

Dokumentacja efektów własnej pracy (konspekty, dzienniki zajęć dodatkowych itp.).

Pozyskiwanie informacji zwrotnych ze strony uczniów oraz innych nauczycieli (uwagi, rozmowy, ankiety).

Dowody realizacji, wskazówki, uwagi:
Ocena uczniów w postaci przeprowadzonej ankiety, arkusz spostrzeżeń opiekuna stażu, notatki własne dotyczące współpracy z rodzicami.

Przewidywane efekty"
Doskonalenie i / lub zmiana oddziaływań dydaktycznych i wychowawczych.

7.Rozbudowa własnego warsztatu pracy.

Formy realizacji:

Uzupełnianie zaplecza dydaktycznego, studiowanie literatury pedagogicznej i zawodowej.

Śledzenie oraz wdrażanie najnowszych metod i form pracy na zajęciach lekcyjnych.

Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli.

Dowody realizacji, wskazówki, uwagi:
Zbiór kart pracy, testów, scenariuszy zajęć, notatek.

Przewidywane efekty:
Doskonalenie warsztatu pracy i efektywne wykorzystanie nabytej wiedzy w procesie dydaktycznym.

8. Podejmowanie dodatkowych wewnątrzszkolnych działań z zaangażowaniem innych nauczycieli.

Formy realizacji:

Opieka nad salą matematyczna i informatyczną.

Pomoc w organizowaniu apeli okolicznościowych.

Opieka nad uczniami podczas imprez i dyskotek szkolnych.

Opieka nad uczniami podczas wyjść i wycieczek szkolnych.

Organizacja konkursów matematycznych.

Dowody realizacji, wskazówki, uwagi:
Materiały przygotowane na konkurs, sprawozdanie z przebiegu konkursu.

Przewidywane efekty:
Wychowawcza praca z uczniami.Wzrost motywacji i zainteresowania nauką wśród uczniów.

§7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1.Poznawanie środowiska uczniowskiego.

Formy realizacji:

Obserwacja i analiza możliwości uczniów.

Monitorowanie frekwencji, ocen uczniów oraz ich zachowania.

Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym.

Współpraca z rodzicami.

Dowody realizacji, wskazówki, uwagi:
Bieżąca dokumentacja (adnotacje w dziennikach lekcyjnych), notatki

Przewidywane efekty:
Diagnoza potrzeb i oczekiwań uczniów w procesie dydaktycznym i wychowawczym

2.Współdziałanie ze środowiskiem lokalnym i strukturami samorządowymi.

Formy realizacji:

Współpraca z różnego typu organizacjami, udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę oraz władze miasta.

Dowody realizacji, wskazówki, uwagi:
Notatki, adnotacje w dziennikach, potwierdzenia przez dyrekcję szkoły, podziękowania, zdjęcia.

Przewidywane efekty:
Kształtowanie właściwych postaw uczniowskich wobec niepełnosprawności, pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych, z problemami.

3.Realizacja zadań wynikających z procesu kształcenia i wychowania

Formy realizacji:

Organizowanie zajęć dydaktyczno - wychowawczych dla uczniów .

Dowody realizacji, wskazówki, uwagi:
Dzienniki zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

Przewidywane efekty:
Motywowanie uczniów do pogłębiania wiedzy. Praca z uczniem zdolnych i uczniem mającym problemy w uczeniu się.

4.Poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów, (współ)organizacja imprez integrujących uczniów

Formy realizacji:

(Współ)organizowanie wycieczek dydaktycznych oraz wyjść dla uczniów.

Udział uczniów w lokalnych imprezach środowiskowych, konkursach .

Przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych, pozaszkolnych, egzaminów maturalnych, współtworzenie gazetek szkolnych (gromadzenie materiałów w zależności od tematu realizowanej gazetki oraz wykonanie gazetki).

Dowody realizacji, wskazówki, uwagi:
Karty wycieczek, zdjęcia, scenariusze imprez, wpisy w dzienniku lekcyjnym lub pozalekcyjnym

Przewidywane efekty:
Integracja społeczności uczniowskiej i mobilizowanie uczniów do angażowania się w życie klasy i szkoły.

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1.Zastosowanie technologii informacyjnej i komputerowej w procesie lekcyjnym i pozalekcyjnym.

Formy realizacji:

Opracowanie testów, sprawdzianów, kart pracy oraz pomocy dydaktycznych.

Kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania informacji przez Internet w procesie uczenia się.

Dokumentowanie przebiegu stażu.

Dowody realizacji, wskazówki, uwagi:
Przykładowe testy, karty pracy, sprawdziany

Przewidywane efekty:
Wzrost efektywności organizacji procesu dydaktycznego, nabywanie i przekazanie umiejętności samodzielnego uczenia się.

2.Publikowanie materiałów dydaktycznych na stronie szkoły.

Formy realizacji:

Umieszczanie arkuszy maturalnych z matematyki na stronie szkoły.

Umieszczanie dodatkowych materiałów dydaktycznych dla uczniów z matematyki oraz programowania na stronie szkoły oraz innych stronach internetowych.

Dowody realizacji, wskazówki, uwagi:
Wydruki stron internetowych.

Przewidywane efekty:
Łatwy dostęp do materiałów dydaktycznych dla uczniów.

3.Wykorzystanie umiejętności informatycznych w organizacji przedsięwzięć.

Formy realizacji:

Opracowanie i przygotowanie oprawy przedsięwzięć szkolnych.
Pomoc innym nauczycielom.

Dowody realizacji, wskazówki, uwagi:
Przykładowe dyplomy, zaproszenia, ogłoszenia.

Przewidywane efekty:
Eksponowanie estetyki w podejmowaniu działań, wykorzystania technologii komputerowej.

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1.Doskonalenie zawodowe.

Formy realizacji:

Uczestnictwo w szkoleniach, kursach wewnątrzszkolnych oraz kursach i szkoleniach organizowanych przez jednostki zewnętrzne.

Dowody realizacji, wskazówki, uwagi:
Zaświadczenia o szkoleniach i ukończonych kursach, notatki własne.

Przewidywane efekty:
Podnoszenie własnych kwalifikacji i wdrażanie ich do pracy pedagogicznej.

2.Poszerzanie wiedzy pedagogicznej i psychologicznej.

Formy realizacji:

Korzystanie z księgozbioru bibliotecznego, publikacji internetowych.

Stały kontakt z pedagogiem i psychologiem.

Dowody realizacji, wskazówki, uwagi:
Wykaz literatury, recenzje.

Przewidywane efekty"
Doskonalenie własnego warsztatu pracy, nabywanie umiejętności komunikacyjnych.

3. Współpraca z pedagogiem i psychologiem.

Formy realizacji:

Systematyczne konsultacje

Dowody realizacji, wskazówki, uwagi:
Poświadczenie o współpracy.

Przewidywane efekty:
Zdobywanie doświadczeń, właściwe rozwiązywanie problemów wychowawczych.

§7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1.Analiza oraz posługiwanie się aktami prawa oświatowego oraz dokumentacji szkolnej.

Formy realizacji:

Analiza podstawowych aktów prawnych, analiza dokumentacji szkolnej.

Analiza rozporządzeń dotyczących pracy nauczyciela.

Udział w pracach komisji nadzorującej egzamin maturalny oraz egzamin zawodowy.

Dowody realizacji, wskazówki, uwagi:
Potwierdzenie opiekuna stażu o analizie wymienionych dokumentów, akty prawne, dokumentacja szkolna.

Przewidywane efekty:
Zastosowanie zdobytej wiedzy w swojej pracy.
2.Posługiwanie się przepisami regulującymi funkcjonowanie szkoły.

Formy realizacji:

Analiza dokumentów: statut szkoły, programu wychowawczy szkoły, program profilaktyczny szkoły, wewnątrzszkolny system oceniania, plan rozwoju szkoły, regulaminy, przepisy BHP.

Dowody realizacji, wskazówki, uwagi:
Poświadczenia, notatki własne.

Przewidywane efekty;
Znajomość dokumentów organizujących pracę szkoły, prawidłowa organizacja i przebieg procesu nauczania i bezpieczeństwa w szkole.

3.Znajomość funkcji i zadań instytucji związanych z pomocą społeczną i postępowaniem w sprawach nieletnich.

Formy realizacji:

Poznanie przepisów dotyczących funkcjonowania instytucji: MOPS, PCPR, PPP, Powiatowej Komendy Policji, wskazywanie uczniom i rodzicom możliwości różnych form pomocy.

Dowody realizacji, wskazówki, uwagi:
Poświadczenia

Przewidywane efekty:
Pomoc na rzecz ucznia i jego rodziny w sprawach dydaktycznych, wychowawczych i bytowych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.