X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 17511
Przesłano:
Dział: Języki obce

Das ist mein Zimmer - scenariusz lekcji języka niemieckiego w II kl. gimnazjum (początkujący)

Konspekt lekcji języka niemieckiego
Temat : Das ist mein Zimmer. – To jest mój pokój.

Cele zajęć:
terapeutyczne:
- stworzenie miłej i przyjaznej atmosfery na lekcji
- terapia pracą – stosowanie naprzemienności obciążeń i odciążeń

- wzmacnianie poczucia własnej wartości poprzez umożliwienie osiągnięcia sukcesu
- aktywny rozwój fizyczny i umysłowy

wychowawcze:
- rozbudzanie wrażliwości językowej
- rozwijanie motywacji uczniów do pogłębiania wiedzy i dalszego rozwoju
umiejętności i zdolności w zakresie posługiwania się językiem niemieckim
- rozwijanie umiejętności pracy w grupie i współodpowiedzialności za efekty pracy

Szczegółowe wymagania z nowej podstawy programowej:
- Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych z tematu: dom (np. miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia);
- Uczeń rozumie ze słuchu bardzo proste, krótkie wypowiedzi artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka; reaguje na polecenia;
- Uczeń formułuje krótkie, proste i spójne wypowiedzi ustne z zastosowaniem form gramatycznych odpowiednich do wyrażania teraźniejszości – opisuje wygląd pokoju/mieszkania opisując rozmieszczenie mebli i sprzętów;
- Uczeń tworzy bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi pisemne w formie prostych wyrażeń i zdań: tworzy zdania z podanego materiału, odpowiada na pytania, tworzy krótki opis pokoju;
- Uczeń przetwarza tekst ustnie lub pisemnie; przekazuje informacje zawarte w materiałach wizualnych (np. mapach, symbolach, piktogramach);
- Uczeń współdziała w grupie, np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych językowych pracach projektowych;
- Uczeń stosuje strategie komunikacyjne - domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, Uczeń wyszukuje w tekście żądaną informację lub szczegół;
- Uczeń korzysta ze słownika dwujęzycznego.
Uczeń po lekcji:
- rozpoznaje i poprawnie nazywa typowe sprzęty wyposażenia mieszkania,
- potrafi opisać swój pokój, podając ustawienia mebli i sprzętu, - zna i poprawnie stosuje przyimki z celownikiem, - rozumie wysłuchany tekst, - utrwala, rozumie i stosuje poznaną leksykę, - rozwija umiejętność pracy ze słownikiem, - umie odpowiadać na zadawane pytania, - czuje się współodpowiedzialny pracując w grupie, - umie pracować indywidualnie i w grupie, - poprawnie odczytuje informacje przedstawione za pomocą obrazków, - samodzielnie formułuje regułę gramatyczną.

Metody: pokazowa, ćwiczeniowa, selektywne rozumienie tekstu słuchanego, wizualna (praca z obrazem), praca z tekstem, praca ze słownikiem dwujęzycznym

Formy: indywidualna, grupowa, zbiorowa

Pomoce dydaktyczne: karty pracy, obrazki przedstawiające meble i sprzęty domowe, podpisy do obrazków, magnesy, karty z ilustracjami do przyimków w celowniku, podręczniki przedmiotowe (Aha Neu kl. II oraz Kompass 2).

Przebieg zajęć:
• Rozgrzewka językowa/powtórzenie materiału leksykalnego:

na tablicy znajdują się kartoniki z nazwami mebli i sprzętów, natomiast uczniowie otrzymują obrazki przedstawiające te przedmioty. (zał. 1) Zadaniem uczniów jest dopasowanie obrazka do właściwego napisu i poprawne przeczytanie go. Uczniowie pod kontrolą nauczyciela korygują ewentualne błędy fonetyczne.

• Wprowadzenie do tematu:

Nauczyciel informuje uczniów, iż tematem zajęć będą przyimki miejsca, prosi o wyjaśnienie po polsku tego pojęcia i o podanie przykładów również w języku ojczystym. Następnie nauczyciel prezentuje niemieckie przyimki miejsca za pomocą obrazków i prosi uczniów o podanie ich znaczenia (obrazki są wskazówką) (zał. 2). Nauczyciel zadaje pytanie „Wo steht/liegt/sitzt/hängt der Geist?” – „Gdzie stoi,leży/siedzi/wisi duszek?”

• Część właściwa:

Nauczyciel prosi uczniów o przypomnienie jak brzmią w języku niemieckim rodzajniki określone w mianowniku i przykleja na tablicy kartki z wymienionymi rodzajnikami określonymi. Następnie uczniowie otrzymują na kartach pracy dwa zadania polegające na wstawieniu odpowiedniego przyimka miejsca, a przez to określeniu położenia psa i clowna. (zał. 3) Po wykonaniu zadania uczniowie samodzielnie uzupełniają regułę gramatyczną, dotyczącą użycia przyimków miejsca z celownikiem. (zał. 4)

• Ćwiczenia utrwalające:

Uczniowie wykonują ćwiczenia utrwalające poznany materiał leksykalno-gramatyczny we własnych podręcznikach:
Kompass 2 – podręcznik, str. 62, zad. 1 (tłumaczenie podpisów pod rysunkami);
Aha Neu 2a – zeszyt ćwiczeń, str. 93, ćw. 17 (tworzenie poprawnych zdań z rozsypanki wyrazowej)

• Podsumowanie – dyktando obrazkowe:

Uczniowie zostają podzieleni na dwie grupy. Każda z nich otrzymuje kartę z zarysem pokoju oraz zestaw obrazków z meblami i sprzętami domowymi. (zał. 5) Nauczyciel czyta głośno opis pokoju (zał. 6), a uczniowie w trakcie słuchania starają się umieścić obrazki we właściwych miejscach pomieszczenia. Po dwukrotnym (w razie potrzeby trzykrotnym) przeczytaniu tekstu, nauczyciel przykleja na tablicy kartę z poprawnie umeblowanym pokojem. Grupy wymieniają się swoimi kartami i sprawdzają poprawność wykonania zadania przez drużynę przeciwną. Uczniowie z grupy, która umeblowała swój pokój najwierniej oryginałowi otrzymują ocenę bardzo dobrą.

• Zadanie domowe:

Aha Neu – zeszyt ćwiczeń, str. 92, ćw. 15;
Kompass – zeszyt ćwiczeń, str. 58, ćw. 11.


- Zadanie dodatkowe :
Wo ist dieKatze? – Gdzie jest kot? (zał. 7)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.