X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17487
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Joanna Beata Jedlińska
nauczyciel kontraktowy
wychowawca w
Bursie Szkolnej w Białymstoku
Ul. Dobra 3

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJACEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2012 r.
Planowany termin zakończenia stażu: 31.05.2015 r.
Posiadane kwalifikacje:
1. mgr Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej
2. Kurs Kwalifikacyjny z zakresu Oligofrenopedagogiki
3. Studia Podyplomowe z Historii
Opiekun stażu: mgr Anna Gibulska - wychowawca
Dyrektor Bursy: mgr Janina Halina Łukaszuk

Cele podstawowe podejmowanego stażu:
• poszerzenie zakresu wiedzy, doskonalenie własnych umiejętności,
• doskonalenie warsztatu i metod pracy, podniesienie poziomu pracy Bursy, poprzez realizację przedsięwzięć wykraczających poza wykonywane obowiązki.
• uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Rodzaj działań i przedsięwzięć wynika z wymagań Rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r., z uwzględnieniem zmian z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
§ 7 ust.1 pkt . 1
Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

Zadania
do wykonania Formy realizacji Termin
realizacji Potwierdzenie
realizacji
1. Współpraca z opiekunem
Młodzieżowej Rady Bursy.

- współpraca podczas organizacji różnorodnych imprez bursianych
wg. harmonogramu imprez Potwierdzenie opiekuna MRB
1. Udział w posiedzeniach Rady
Pedagogicznej.
- czynne uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej- dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach, szkoleniach, wymiana doświadczeń
- współpraca z Dyrektorem Bursy Szkolnej, wychowawcami
wg. harmonogramu posiedzeń Rady Pedagogicznej

na bieżąco, cały okres stażu listy obecności, notatki w teczce dokumentującej przebieg stażu
2. Praca w Zespole
Wychowawczym, Zespole Profilaktyki, Zdrowia i Sportu, Zespole Inicjatyw Młodzieżowych. - udział w zebraniach Zespołów
- realizacja zadań zlecony w ramach pracy Zespołów
- współorganizowanie imprez, prelekcji profilaktycznych itd. wg. harmonogramu potwierdzenia przewodniczących Zespołów
3. Czynny udział w
posiedzeniach Zespołu WDN. - wymiana doświadczeń z wychowawcami
- współprowadzenie Rady szkoleniowej pt. „Trudności wychowawcze” wg. harmonogramu spotkań Zespołu WDN
I semestr 2012 r.
Cały okres stażu, zgodnie z planem pracy WDN

potwierdzenie przewodniczącego Zespołu WDN

§ 7 ust.1 pkt . 2
Pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
Zadania
do wykonania Formy realizacji Termin
realizacji Potwierdzenie
realizacji
1. Doskonalenie posiadanych
kwalifikacji i wiedzy w zakresie problematyki wychowawczej w różnych formach doskonalenia nauczycieli. - aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki na kursach, szkoleniach, warsztatach
• Szkolenie „Uczeń w świecie multimediów" (CEN)
• „ Jak rozmawiać o trudnych filmach z młodzieżą?”(MODM)
• Kurs „Trening umiejętności wychowawczych i komunikacyjnych” (MODM)
• Warsztat „Używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież – uwarunkowania i konsekwencje” (MODM)
• Warsztat „ Złość- tak, agresja-nie, czyli o profilaktyce zachowań agresywnych dzieci i młodzieży” (KLANZA)
oraz innych warsztatów, szkoleń, kursów z zakresu profilaktyki i wychowania wg. harmonogramu
- udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych , posiedzeniach Zespołu WDN
- korzystanie ze zbiorów biblioteki bursy i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma) cały okres stażu, wg. harmonogramu szkoleń, kursów, warsztatów
Wrzesień/październik 2012 r.
Kwiecień 2013 r.

listopad 2012r.

październik 2012 r.

grudzień 2012 r.

Wg. harmonogramu posiedzeń RP oraz WDN

cały okres stażu
zaświadczenia uczestnictwa

zaświadczenia ukończenia szkoleń, kursów, warsztatów

listy obecności, notatki

notatki w teczce dokumentującej przebieg stażu

§ 7 ust. 1 pkt . 3
Poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a Karty Nauczyciela - przepisy dotyczące pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

Zadania
do wykonania Formy realizacji Termin
realizacji Potwierdzenie
realizacji
1. Znajomość przepisów dotyczących prawa oświatowego oraz innych aktów prawnych. - analiza przepisów prawa oświatowego
• Ustawa o Systemie Oświaty (z dn. 25 lipca 1998 ze zm.),
• Ustawa z 26 stycznia 1982, z 18 lutego 2000 ze zm., z sierpnia 2004 - Karta Nauczyciela
• Rozporządzenie MEN w sprawie klasyfikowania , promowania, sprawdzania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych z września 2004 z późniejszymi zmianami
• Rozporządzenie MENiS z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych
• Rozporządzenie MENiS
z dnia 31 grudnia 2002 r. (z póź. zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
• Rozporządzenie MENiS z dn. 07.03.2005 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz.U. Nr 52, poz. 467, z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 26 Października 1982 r. (z póź. zmianami) o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
- zapoznanie się z:
• Konwencją Praw Dziecka z dn. 20 listopada 1989
• Kodeksem Pracy wrzesień / październik 2012 r.
oraz na bieżąco, wraz z pojawiającymi się zmianami w prawie oświatowym notatki w teczce dokumentującej przebieg stażu

§ 7 ust. 2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych
działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Zadania
do wykonania Formy realizacji Termin
realizacji Potwierdzenie
realizacji
1. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. - zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy
- poznanie procedur awansu zawodowego
- przygotowanie Planu Rozwoju Zawodowego
- udział w szkoleniu organizowanym przez CEN w Białymstoku dotyczącym procedur awansu zawodowego
- ustalenie terminów spotkań z opiekunem
- rozmowy z opiekunem stażu

wrzesień 2012 r.

12 wrzesień 2012 r.

raz w miesiącu/w miarę potrzeb
kontrakt

Plan Rozwoju Zawodowego

zaświadczenie ukończenia szkolenia

notatki ze spotkań

2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej. - opracowanie planu pracy z grupą
- hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych wychowawców – wnioski z obserwacji
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie konspektów, analiza
- stosowanie aktywnych metod oraz stosowanie różnorodnych narzędzi w procesie przygotowywania zajęć w bursie
- ewaluacja własnych działań, bieżący obraz własnej pracy, równomierne rozłożenie planowanych prac, monitorowanie własnych osiągnięć, uzupełnianie braków
- opracowanie pomocy dydaktycznych (gazetki, ankiety, scenariusze)
- aktywne uczestnictwo w kursach, konferencjach, szkoleniach i spotkaniach
organizowanych przez Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego, Centrum Edukacji Nauczycieli, ETAP, MONAR, Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne oraz inne instytucje, z zakresu profilaktyki i wychowania
- gromadzenie refleksji o przeczytanej literaturze psychologiczno-pedagogicznej
- opracowywanie i współopracowanie scenariuszy imprez uroczystości w Bursie – („Przyjęcie Pierwszoklasistów do społeczności Bursy”, „Dzień Edukacji Narodowej”, „Andrzejki”, „Spotkanie opłatkowe”, „Walentynki”, „Dzień Kobiet”, „Dzień Chłopaka”, „Dzień Sportu, Zdrowia i Urody”,” Pożegnanie Absolwentów”)
wrzesień 2012 r.

cały okres stażu (przynajmniej 2 razy w semestrze)

cały okres stażu

w zajęciach organizowanych z grupą wychowawczą

na bieżąco

cały okres stażu
wg harmonogramu spotkań

cały okres stażu

wg. harmonogramu imprez

plan pracy z grupą wychowawczą

konspekty zajęć, notatki z obserwacji

konspekty zajęć, opis i analiza realizacji

notatki w teczce dokumentującej przebieg stażu

prezentacje multimedialne na CD ,notatka

potwierdzenia uczestnictwa

notatki własne

scenariusze imprez, uroczystości zdjęcia, listy obecności

3. Publikowanie własnych prac. - opublikowanie Planu Rozwoju Zawodowego na stronie internetowej http://www.awans.net
- zamieszczenie scenariuszy zajęć, konspektów na stronie http:www.//literka.pl październik 2012 r.

cały staż opis i analiza realizacji
4. Prowadzenie dokumentacji bursy.

- prowadzenie dziennika zajęć z grupą wychowawczą w Bursie,
- prowadzenie dokumentacji uzupełniającej:
• Rejestr Uwag Ogólnych
• Rejestr Obecności na Ciszy Nocnej
• Rejestr Nagród i Kar
• Zeszyt Dyżuru Stołówkowego
• Arkusze Spostrzeżeń
- analiza dokumentacji związanej z wyjściami i wyjazdami do domu
• Monitorowanie zachowań
wychowanków grupy na podstawie powyższej dokumentacji cały okres stażu

cały staż, na bieżąco Dziennik zajęć z grupą wychowawczą

opis i analiza realizacji, sprawozdania semestralne, zapisy w dzienniku pracy z grupą wychowawczą , Arkusze Spostrzeżeń
5.Propagowanie zdobytej wiedzy i doświadczeń na forum placówki i w środowisku - prowadzenie zajęć otwartych
- współprowadzenie rady samokształceniowej, w ramach pracy zespołu WDN, pt. „Trudności wychowawcze” Cały okres stażu
I rok stażu, kolejne zgodnie z planem pracy WDN Scenariusze zajęć, zdjęcia
Potwierdzenie dyrekcji


6.Określenie dalszej drogi rozwoju - sprawozdanie z przebiegu stażu
- wnioski do dalszej pracy Na zakończenie każdego semestru Sprawozdanie

§ 7 ust.2 pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki
środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Zadania
do wykonania Formy realizacji Termin
realizacji Potwierdzenie
realizacji
1. Poznanie środowiska lokalnego i rodzinnego wychowanków. - udzielenie pomocy wychowankom klas I
w procesie adaptacji do nowych warunków
szkolnych i bytowych
- diagnozowanie środowiska wychowanków
- otoczenie opieką dzieci z rodzin wielodzietnych i niewydolnych wychowawczo
- organizowanie spotkań z rodzicami wychowanków mających kłopoty z naukąi zachowaniem
- współpraca z wychowawcami klas i nauczycielami uczącymi celem wymiany informacji o wychowankach, ich postępach
w nauce i zachowaniu
- podejmowanie działań naprawczych
- pedagogizacja rodziców – współpraca z rodzicami(spotkania, rozmowy telefoniczne) wrzesień 2012 r./2013/2014/

cały okres stażu

opis i analiza realizacji

notatki ze spotkań
notatki z dziennika pracy z grupą wychowawczą

2. Współpraca z Policją, Policyjną Izbą Dziecka - aktywizowanie wychowanków do udziału w prelekcjach nt. „Odpowiedzialności Karna Nieletnich” październik 2012 /2013/2014/2015 r. potwierdzenia, listy obecności, zdjęcia
3. Współpraca z Etapem - aktywizowanie wychowanków do udziału w spotkaniach z zakresu profilaktyki uzależnień wrzesień/ październik 2012 /2013/2014/2015 r. Zaświadczenie uczestnictwa Zespołu Profilaktyki, Zdrowia i Sportu, zdjęcia
4. Współpraca z Biblioteką
Bursy i Wojewódzką Biblioteką Publiczną - promocja czytelnictwa poprzez:
• organizowanie oraz uczestniczenie w spotkaniach z pisarzami
• Udział w projekcie czytelniczym organizowanym przez CEN w Białymstoku „Podlaskie Spotkania z Pisarzami. 3 Edycja”
• Współorganizacja „Światowego Dnia Książki”
- organizowanie zbiorów książek do biblioteczki Bursy oraz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
- korzystanie z materiałów dostępnych w bibliotece do pracy dydaktyczno-wychowawczej
cały okres stażu

cały okres trwania projektu, cyklicznie przez cały okres stażu

kwiecień 2013 /2014/2015 r.


cały okres stażu Potwierdzenie

zdjęcia, opis i analiza realizacji

potwierdzenia opiekunów Biblioteki Bursy oraz bibliotekarzy z WBP
notatki
5. Dostosowanie działań wychowawczych do potrzeb
poszczególnych wychowanków. - pomoc wychowankom mającym trudności
w nauce poprzez nadzorowanie działalności
sekcji naukowej i organizowanie pomocy
koleżeńskiej wg potrzeb opis i analiza realizacji
6. Praca z wychowankami -
organizacja i prowadzenie zajęć. - przygotowywanie uroczystości i imprez
w Bursie
- opieka nad Kołem Teatralno – Kabaretowym ( zbudowanie zespołu, zorganizowanie szkoleń z zakresu ruchu scenicznego, emisji głosu, opracowanie programu artystycznego, udział Koła Teatralno – Kabaretowego w imprezach bursianych oraz przeglądach zewnętrznych)
- przygotowywanie ściennych gazetek
okolicznościowych (17. IX, Agresja ZSRR na Polskę, Święto Niepodległości, Dzień Zaduszny, Boże Narodzenie, Wielkanoc, i.inn.)
- wdrażanie do samodyscypliny w zakresie
nauki własnej
- przygotowanie i realizacja programu służącego podniesieniu kultury osobistej wychowanków Bursy – „Savoir Vivre na co dzień”
- Organizacja zajęć dotyczących sposobu radzenia sobie ze stresem oraz metod efektywnej nauki wg harmonogramu
imprez

cały staż

zgodnie z kalendarzem imprez i świąt

cały okres stażu

przygotowanie I sem. 2012 r., realizacja cały okres stażu

zgodnie z planem pracy z grupą wychowawczą
notatki, scenariusze, zdjęcia

dziennik zajęć pozalekcyjnych, efekty (dyplomy z przeglądów, itp.), listy obecności

zdjęcia

notatki wychowawcy w teczce dokumentującej przebieg stażu
scenariusze zajęć, listy obecności na zajęciach, opis i analiza realizacji

scenariusze zajęć, zapisy w dzienniku zajęć z grupą wychowawczą
7. Profilaktyka w Bursie - przygotowanie prezentacji multimedialnej „Narkotyki- dziękuję, nie biorę”
- warsztaty tematyczne „Anoreksja i bulimia – śmiertelna pułapka”
- organizacja obchodów „Światowego Dnia bez Papierosa” (konkurs na plakat „Dziękuję, nie palę”, prezentacja multimedialna o szkodliwości palenia, gazetka ścienna, zorganizowanie punktu badania spirometrycznego płuc (przy współpracy z Bezpłatnym Punktem Poradnictwa Antynikotynowego w Białymstoku)
- zorganizowanie spotkania z położną z zakresu profilaktyki raka piersi
- zorganizowanie spotkania z lekarzem seksuologiem
- zorganizowanie spotkania ze specjalistą z zakresu Cyber-przemocy w ramach obchodów dnia „Bezpiecznego Internetu”
- akcje plakatowe, test wiedzy prozdrowotnej
- uczestniczenie z młodzieżą w spotkaniu informacyjnym w Młodzieżowym Ośrodku Terapii i Readaptacji - "Etap", pt. „Uzależnienie- jak można go uniknąć?” zgodnie z planem pracy z grupą wychowawczą

maj 2013/2014/2015 r.

październik 2012/2013/2014/2015 r.

luty/marzec 2013/2014/2015 r.

zgodnie z harmonogramem prac Zespołu Profilaktyki, Zdrowia i Sportu

październik 2012/2013/2014/2015 r.
prezentacja
potwierdzenie, zdjęcia

zdjęcia, prezentacja

Listy obecności, zdjęcia

Listy obecności, zdjęcia

§ 7 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadania
do wykonania Formy realizacji Termin
realizacji Potwierdzenie
realizacji
1. Doskonalenie umiejętności
korzystania z komputera i Internetu. - udział w szkoleniach z zakresu obsługi komputera:
• E- learningowy kurs „ Adobe Photoshop” - podstawy obsługi i wykorzystania programu”
• Jak przygotować film edukacyjny z wykorzystaniem aplikacji Windows Movie Maker?
• „Istnieć wirtualnie, czyli tworzenie stron internetowych w języku HTML
z wykorzystaniem darmowego oprogramowania” (wersja on-line)
- przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową
- wykorzystanie Internetu i jego zasobów w tworzeniu i realizacji procesu dydaktycznego
- sporządzanie dokumentacji Bursy przy użyciu komputera (pisanie konspektów, scenariuszy, planów, ankiet, sprawozdań)

grudzień 2012 r.

grudzień 2012 r.

cały okres stażu Potwierdzenia

Przykładowe ankiety, scenariusze
2.Wykorzystanie technologii
komputerowej i informacyjnej w pracy opiekuńczo-wychowawczej Bursy - korzystanie z komputerowych programów
edukacyjnych m.in. Multimedialna Baza Wiedzy eduROM, PowerPoint
- przygotowanie prezentacji multimedialnej
- korzystanie z Internetu
- przygotowywanie dokumentacji bieżącej wg potrzeb

na bieżąco

prezentacja
3.Korzystanie ze środków audiowizualnych - zorganizowanie cyklu projekcji filmowych poruszających tematykę tolerancji, bezdomności, wykluczenia społecznego (dyskusja nad filmem, zaproszenie osób związanych z tematyką prezentowanych zagadnień ) oraz filmów dotyczących profilaktyki, edukacji ekologicznej, zdrowotnej
cały okres stażu opis i analiza realizacji
4.Pozyskiwanie za pomocą Internetu bieżących materiałów metodycznych - przeglądanie stron internetowych, m.in. http://www.45minut.pl, http://www.edux.pl/ i innych - pod kątem publikacji z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej
- korzystanie z encyklopedii multimedialnej cały okres stażu gromadzenie wybranych artykułów
5.Opracowanie dokumentacji rozwoju zawodowego z zastosowaniem technologii komputerowej - dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego- tworzenie niezbędnych tekstów związanych z awansem zawodowym cały okres stażu dokumentacja rozwoju zawodowego
6. Publikacje własnych materiałów - opublikowanie na stronie internetowej artykułu dotyczącego specyfiki pracy opiekuńczo-wychowawczej w bursie pt. „ Jak przełamać stereotyp myślenia, że bursy i internaty są „przechowalnią młodzieży”? – na przykładzie działalności Bursy Szkolnej w Białymstoku”
- publikacja wybranych scenariuszy zajęć wychowawczych na bieżąco publikacje w Internecie i inne

§7 ust. 2 pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych
przez nauczyciela zadań.
Zadania
do wykonania Formy pracy Termin realizacji Potwierdzenie realizacji
1. Aktywna realizacja zadań
wychowawczych i opiekuńczych.
- wspólne wycieczki wychowanków bursy, wyjścia do muzeum, na wystawy, do kina
- przygotowanie oraz współudział w organizacji imprez bursianych:
„Przyjęcie Pierwszoklasistów do społeczności Bursy”, „Dzień Edukacji Narodowej”, „Andrzejki”, „Spotkanie opłatkowe”, „Walentynki”, „Dzień Kobiet”, „Dzień Chłopaka”, „Dzień Sportu”, „Zdrowia i Urody”,” Pożegnanie Absolwentów”)
- kształtowanie świadomości ekologicznej, poczucia odpowiedzialności, właściwych postaw wobec środowiska poprzez wdrażanie wychowanków do dbania o czystość najbliższego otoczenia oraz uczenie odpowiedzialności za powierzone mienie:
• udział w akcji „ Sprzątanie Świata”
• mobilizowanie wychowanków do utrzymywania czystości w pokojach
- opieka nad uczniami w czasie wycieczek, imprez, wyjść pozaszkolnych- aktywne pełnienie funkcji opiekuna na bieżąco

wg harmonogramu
uroczystości i imprez bursianych

cały okres stażu

wrzesień 2012 r.

cały okres stażu

zdjęcia, opis i analiza realizacji

opis i analiza realizacji, zdjęcia

potwierdzenia, opis i analiza realizacji

zaświadczenie udziału w akcji

karty wycieczek, listy obecności

2.Rozpoznawanie problemów wychowawczych. - wnikliwa obserwacja wychowanków, diagnoza problemów: opracowanie wyników ankiety diagnozującej potencjalne sytuacje problemowe, trudności z jakimi spotykają się wychowankowie, ustalenie środków zaradczych
cały okres stażu Arkusze Spostrzeżeń, opis i analiza problemu
3. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wśród wychowanków grupy. - rozmowa, kontrakt, zastosowanie nagród i kar, zebrania z grupą
- warsztaty z zakresu konstruktywnego rozwiązywaniu konfliktów – „Konflikt i co dalej?”
- warsztaty z zakresu przeciwdziałania agresji cały okres stażu

terminy do ustalenia z opiekunem stażu kontrakt, listy obecności

scenariusze zajęć, notatki własne
4. Prowadzenie zajęć z młodzieżą - stosowanie różnych form i metod aktywnych ( np. „drzewo decyzyjne”, „burza mózgów”, „metoda projektu”, „meta plan” i inne) w prowadzeniu zajęć ( tematyka zajęć korespondująca z planem pracy grupy na dany rok szkolny)
cały okres stażu
scenariusze zajęć
opis i analiza realizacji

§ 7 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej
lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły,
w której nauczyciel odbywał staż.

Zadania
do wykonania Formy pracy Termin realizacji Potwierdzenie realizacji
1. Znajomość zasad funkcjonowania i organizacji zadań Bursy. - dogłębna analiza dokumentacji obowiązującej w Bursie:
• Statutu Bursy
• Regulamin Rady Pedagogicznej Bursy Szkolnej w Białymstoku
• Regulamin wycieczek w Bursie Szkolnej
• Strategie postępowania w wybranych sytuacjach problemowych:
- Procedura skreślenia z listy mieszkańców Bursy Szkolnej w Białymstoku
- Procedura postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo
- Procedury postępowania wychowawców w przypadku : zauważenia palenia papierosów przez wychowanka; zauważenia, podejrzenia, że na terenie bursy znajduje się wychowanek pod wpływem alkoholu; w przypadku kradzieży na terenie bursy; w przypadku zagrożenia poczucia bezpieczeństwa
• Regulaminu Mieszkańca Bursy Szkolnej w Białymstoku
• Regulaminu Dyżurnego Bursy Szkolnej w Białymstoku
• Zasad Regulowania Opłat za Bursę Szkolną w Białymstoku
• Zasad Odwiedzin w Bursie Szkolnej w Białymstoku
• Regulaminu Wykwaterowania się z Bursy Szkolnej w Białymstoku
- aktywny udział w pracach:
• Zespołu Inicjatyw Młodzieżowych
• Zespołu Wychowawczego
• Zespołu Profilaktyki, Zdrowia i Sportu wrzesień/ październik 2012 r.

cały staż notatki w teczce dokumentującej przebieg stażu

sprawozdania z prac zespołów
2. Zapoznanie wychowanków z dokumentami i procedurami obowiązującymi w bursie. - szkolenie BHP i P. POŻ.
- zebranie organizacyjne i zapoznanie wychowanków z przepisami obowiązującymi w Bursie:
• Statutem Bursy Szklonej w Białymstoku
• Regulaminem Mieszkańca Bursy Szkolnej w Białymstoku
• Regulaminem Dyżurnego Bursy Szkolnej w Białymstoku
• Zasadami Regulowania Opłat za Bursę Szkolną w Białymstoku
• Zasadami Odwiedzin w Bursie Szkolnej w Białymstoku
• Regulaminem Wykwaterowania się z Bursy Szkolnej w Białymstoku
• Procedurą skreślenia z listy mieszkańców Bursy Szkolnej w Białymstoku
• Procedurą postępowania w przypadku : zauważenia palenia papierosów przez wychowanka; podejrzenia, że na terenie bursy znajduje się wychowanek pod wpływem alkoholu; w przypadku kradzieży na terenie bursy; Wrzesień 2012 r. lista obecności na zebraniach, zapisy w Dzienniku Zajęć z Grupą Wychowawczą


Plan Rozwoju Zawodowego realizowany od 1 września 2012 roku do 31 maja 2015 roku posiada formę otwartą na ewentualne zmiany pojawiające się podczas realizacji w obszarach moich działań.

Podpis nauczyciela kontraktowego ........................................
Podpis opiekuna stażu ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.