X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17195
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Sprawozdanie z pracy dydaktyczno-wychowawczej w grupie dzieci 5,6-letnich

Sprawozdanie z pracy wychowawczo- dydaktycznej w grupie dzieci 5-6 letnich za rok I semestr 2010/2011


DANE O GRUPIE
Do grupy „Biedronki” uczęszczało 19 dzieci, w tym 11 sześciolatków i 8 pięciolatków.

PROGRAM W OPARCIU O KTÓRY PRACOWAŁA GRUPA
Praca wychowawczo- dydaktyczna prowadzona była na podstawie podstawy programowej i obejmowała realizację treści zawartych w programie „Nasze przedszkole” Małgorzaty Kwaśniewskiej, Wiesławy Żaby – Żabińskiej.
Głównym celem mojej pracy było wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci zmierzające do osiągnięcia stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

KSIĄŻKI POMOCNICZE, W OPARCIU O KTÓRE PRACOWAŁA GRUPA:
„Bawię się i uczę” M. Kwaśniewska, W. Żaba- Żabińska, wyd. MAC Edukacja Kielce

SPOSÓB PISANIA PLANÓW PRACY – miesięczne


ANALIZA OSIĄGNIĘĆ DZIECI

Umiejętności społeczne i emocje
Realizacja treści programowych pozwoliła na opanowanie kompetencji społecznych u dzieci. Dzieci mają poczucie własnej odrębności i swojego sprawstwa, a także odpowiedzialności za to, co robią i jak się zachowują. Potrafią porozumiewać się z innymi, mówić o swoich zamierzeniach i potrzebach, a także starają się rozumieć innych. Wiedzą, że należy pomagać dzieciom, dorosłym, szanować rośliny i mądrze zachowywać się względem zwierząt. Grupa brała udział w akcji „Góra grosza” - zbieraliśmy pieniążki dla potrzebujących dzieci z domów dziecka.
Dzieci rozumieją, że przynależność do grupy oznacza także przestrzeganie obowiązujących w niej umów społecznych. Mają rozeznanie, co do własności: to jest moje, to twoje, to nasze wspólne. W większości potrafią zachować się zgodnie z przyjętymi zwyczajami. Jeden z chłopców (Samuel Ch.) ma problem z właściwym zachowaniem, często nie przestrzega przyjętych przez grupę reguł.
Potrafią w parach i większych zespołach podejmować i realizować różne zadania. Dyskutują i uczą się dochodzić do kompromisu. Formułują ocenę zachowań własnych i innych osób. Dokonują wyborów i przeżywają pozytywne efekty własnych działań. Potrafią określić swoje uczucia, a także uczucia drugiego człowieka.

Czynności samoobsługowe
Nawyki kulturalne i higieniczne są przez dzieci w pełni opanowane. Wychowankowie mają wyrobiony nawyk mycia rąk przed spożywaniem posiłków, po powrocie z podwórka, po załatwieniu swoich potrzeb fizjologicznych. Podczas spożywania posiłków zachowują się kulturalnie według ustalonych zasad, używają zwrotów grzecznościowych. Wszystkie czynności związane z samoobsługą wykonują poprawnie i sprawnie. Potrafią samodzielnie się ubrać, rozebrać, jednak umiejętność wiązania sznurowadeł nie jest jeszcze przez niektóre dzieci dobrze opanowana.
Samodzielnie przygotowują sobie miejsce i przybory do pracy i zabawy oraz sprzątają po sobie. Potrafią zadbać o czystość i wygląd swojej sali.

Czynności intelektualne
Troszcząc się o rozwój mowy wychowanków prowadzono ćwiczenia artykulacyjne, ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, rozwijano słuch fonematyczny i wdrażano do wyrazistego mówienia. Dzieci wykazują się umiejętnością słuchania innych i mówienia tak, aby inni rozumieli. Większość dzieci poprawnie wypowiada się pod względem gramatycznym, składniowym i logicznym. Potrafią w skupieniu słuchać czytanych baśni, powiastek i opowiadań, a potem wypowiadać się na ich temat, jednak ich wypowiedzi nie zawsze są pełne (często wypowiadają się jednym słowem).
Wdrażano dzieci do pamięciowego opanowania wierszy, które potrafią przedstawić z właściwą modulacją głosu. Potrafią przedstawić tekst własnymi słowami i skupić uwagę na rozmówcy. Ich zasób słów jest coraz bogatszy. Zapewniano dzieciom kontakt z literaturą dziecięcą poprzez częste czytanie bajek.
Dzieci, które mają trudności z wybrzmiewaniem poszczególnych głosek objęte są pomocą logopedyczną. Zajęcia logopedyczne odbywają się w przedszkolu. Z zajęć korzystało 11 dzieci z różnymi wadami wymowy.
Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych odbywało się przez porównywanie i grupowanie przedmiotów, przez przewidywanie czynności manipulacyjnych i łączenie przyczyny ze skutkiem, a także poprzez omawianie ilustracji i historyjek obrazkowych. Manipulacja przedmiotami pozwoliła dzieciom łączyć doświadczenia poznawcze i czuciowe z obserwacją skutków wykonywanych czynności.

Gotowość do pisania
Rozwijano sprawność grafomotoryczną dzieci, dzięki czemu uczniowie prawidłowo posługują się ołówkiem, przyjmują prawidłową postawę przy rysowaniu. Większość dzieci prawidłowo odwzorowuje figury geometryczne. Część próbuje samodzielnie pisać litery pisane – są to dzieci zdolne. Chętnie wykonują prace plastyczne z użyciem plasteliny, kleju czy nożyczek. Mimo dużej ilości ćwiczeń sprawność manualna wielu dzieci jest na niskim poziomie, prace są wykonywane przez nie niestarannie.

Gotowość do czytania
Dzieci potrafią podzielić zdanie na kilka wyrazów, wyrazy na sylaby, wyodrębniają także pierwszą i ostatnia głoskę, z podanych sylab potrafią złożyć wyraz. Dzieci lubią słuchać opowiadań, czytania bajek, wysłuchana treść potrafią opowiedzieć.

Wychowanie zdrowotne
Realizując wychowanie zdrowotne wdrażano dzieci do profilaktyki zdrowotnej. Dzieci wiedzą, że warunkiem zdrowia jest przestrzeganie higieny, zdrowe odżywianie oraz aktywność ruchowa. Potrafią uzasadnić konieczność przestrzegania zasad higieny, potrafią wyjaśnić konieczność odpowiedniego przygotowania żywności do spożycia, potrafią wymienić, jakie produkty są zdrowe, a jakie należy ograniczać. Brały udział w przygotowaniu sałatki jarzynowej.

Wychowanie przez sztukę
W wychowaniu plastycznym wspomagano dziecięcą wyobraźnię i wrażliwość na piękno, rozwijano zdolności oraz kształtowano umiejętności twórczego wypowiadania się w różnych formach działalności plastycznej. W efekcie dzieci potrafią eksperymentować barwami, sprawnie posługiwać się poznanymi technikami, eksperymentować w zakresie łączenia różnych technik i materiałów, potrafią zaplanować swoją pracę, ilustrować opowiadania, bajki, tworzyć różnorodne kompozycje płaskie według wzoru i własnego pomysłu. Wytwory prac dziecięcych można było podziwiać na wystawie w korytarzu przedszkola, a także służyły one do wystroju naszej sali.
Dzieci poznały także dużo piosenek i chętnie je śpiewały, a swoje umiejętności prezentowały na uroczystościach przedszkolnych.

Edukacja przyrodnicza i techniczna
Pomagając dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych obserwowaliśmy pogodę w okresie późnego lata, jesieni, zimy i wiosny utrwalając przy tym symbole pogody. Dzieci potrafią opisać charakterystyczne zjawiska występujące w danej porze roku. Znają również zagrożenia wynikające z siły przyrody. Dzieci dzieliły się informacjami na temat zimy- była to okazja, aby uświadomić dzieciom wpływ warunków atmosferycznych na świat ludzi i zwierząt. Witały pory roku (jesień i zimę) – dzień czerwony i biały.
W zakresie poszanowania roślin i zwierząt dzieci rozpoznają rośliny i zwierzęta żyjące w takich środowiskach przyrodniczych, jak las, pole, sad, ogród, znają sposoby przystosowania się zwierząt do poszczególnych pór roku: odloty i przyloty ptaków, zapadanie w sen zimowy, wymieniają warunki konieczne do rozwoju roślin i zwierząt, wiedzą, jaki pożytek przynoszą zwierzęta środowisku, znają zagrożenia dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka (zatruwanie powietrza, pożary, wyrzucanie śmieci), wiedzą, że należy dbać o przyrodę ( nie śmiecić, szanować rośliny, zachowywać ciszę w lesie), pomagają ptakom przetrwać zimę.


WNIOSKI
Zachęcać dzieci do budowania dłuższych wypowiedzi, w związku z powtarzającym się często wypowiadaniu jednym słowem na dany temat czy zadane pytanie.
Nadal prowadzić ćwiczenia grafomotoryczne, dla usprawnienia umiejętności pisania.


Opracowanie:
Mgr Anna Sumionka

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.