X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 17163

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

1. Imię i nazwisko: mgr Joanna Filipowicz
2. Nauczany przedmiot: wychowanie fizyczne
3. Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Zawadzie
4. Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Renata XXX
5. Wymiar odbywania stażu: 2 lata 9 miesięcy
6. Czas trwania stażu: 1września 2012 r. - czerwiec 2015 r.

§ 7 ust. 2, pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
Zadania:
1.Wstępna ocena własnych umiejętności, poziomu dydaktycznego i intelektualnego
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
3. Prowadzenie i tworzenie dokumentacji szkolnej
4. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej
5. Publikowanie własnych prac
6. Pogłębianie wiedzy
i umiejętności w procesie aktywnego doskonalenia zawodowego
7. Podejmowanie dodatkowych wewnątrzszkolnych działań samodzielnie lub przy współpracy z innymi nauczycielami
Formy realizacji:
1. ewaluacja oraz podsumowanie własnej pracy:
a)monitorowanie własnych osiągnięć i rozwoju zawodowego
b)skompletowanie i analiza wszystkich dokumentów oceniających dotychczasową pracę
c)określenie mocnych i słabych stron
d)uświadomienie sobie własnych niedociągnięć wymagających poprawy
e)autorefleksja
2.a.określenie zasad współpracy oraz zawarcie kontraktu
b.ustalenie harmonogramu spotkań z opiekunem
c.korzystanie z pomocy opiekuna w prawidłowym sformułowaniu wniosku i planu rozwoju
d.opracowanie projektu sprawozdania
e.obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli
f.prowadzenie lekcji w obecności opiekuna stażu oraz późniejsze ich omawianie celem ewaluacji
3.a.wpisy w dzienniku lekcyjnym, dzienniku zajęć dodatkowych
b.tworzenie planów nauczania w ujęciu wynikowym kryteriów oceniania, programu fakultetu sportowego
4.a.stosowanie aktywizujących metod i form prowadzenia zajęć
b.opracowanie i przeprowadzenie testu sprawdzającego opanowanie wiedzy teoretycznej dot. gier zespołowych i ogólnej wiedzy o wf
c.opracowanie i przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej dot. zajęć wf i SKS
d.opracowanie PSO
5. publikacja planu rozwoju zawodowego i wybranych scenariuszy zajęć na stronach www portalu edukacyjnego
6.a.udział w konferencjach metodycznych, szkoleniach, warsztatach, kursach
b.udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych
7.a.współorganizowanie akademii szkolnych, przygotowanie dekoracji
b.zorganizowanie wewnątrzszkolnego turnieju tenisa stołowego kl IV-VI
c.organizacja konkursu rzeźby w śniegu klasy II-VI
d.organizacja wycieczki szkolnej promującej zdrowy i czynny wypoczynek

§7 ust.2, pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Zadania:
1.Poznanie środowiska uczniów i rodziców. Współpraca ze środowiskiem lokalnym
2.Planowanie i programowanie własnej pracy na zajęciach wychowania fizycznego
3.Kształtowanie właściwych postaw społecznych podczas zajęć wychowanie fizycznego
4.Obserwacja i analiza możliwości ucznia
5.Pedagogizacja rodziców
Formy realizacji:
1.a.obserwacje i rozmowy z uczniami
b.zebrania, dni otwarte oraz spotkania indywidualne z rodzicami
c.rozmowa z pielęgniarką szkolną
d.współorganizacja VI Ogólnowiejskich Biegów Przełajowych połączone ze świętem Pieczonego Ziemniaka – Zawada 2012
2.a.objęcie opieką dzieci mało sprawnych fizycznie
b.prowadzenie zajęć SKS z uwzględnieniem szczególnych zainteresowań uczniów
c.przygotowanie uczniów do zawodów szkolnych i międzyszkolnych
d.prowadzenie gablotki szkolnej o tematyce sportowo-rekreacyjnym
3.a.podczas oceniania przestrzeganie zasady sprawiedliwości, jawności
b.zachęcanie dzieci do wysiłku fizycznego poprzez motywowanie oceną, która jest wykładnią zaangażowania ucznia podczas lekcji
c.wpajanie dzieciom i młodzieży koleżeńskości i uczciwości, zasad fair-play
d.przygotowanie do czynnego wypoczynku
4.przeprowadzenie testu sprawności fizycznej Zuchory
5.a.Przygotowanie ulotki informacyjnej na temat wpływu nauki pływania na rozwój dziecka.
b.Pokaz przykładowych ćwiczeń z gimnastyki korekcyjno - kompensacynej możliwych do wykonania w domu

§ 7 ust.2, pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Zadania:
1.Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej
2.Wykorzystanie komputera do przygotowania zajęć wychowania fizycznego
3.Wykorzystanie Internetu i komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu
Formy realizacji:
1.a.przygotowanie planów wynikowych, kryteriów oceniania, planów pracy
b.dyplomów itp.
c.przygotowanie materiałów potrzebnych do prezentacji gablotki szkolnej
d.korzystanie ze stron WWW do poszerzania wiedzy z zakresu metodyki nauczania wychowania fizycznego
e.przygotowanie artykułów o tematyce sportowej do publikacji na stronie szkoły
2.a.opracowanie scenariuszy zajęć
b.przygotowanie ankiet do ewaluacji
c.przygotowanie testu wiedzy ogólnej z wf
3.a.zapoznanie się z przepisami dotyczącymi uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego
b.opracowywanie dokumentacji awansu
c.Publikacje własnych materiałów na stronach internetowych portalów edukacyjny

§ 7 ust.2, pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
Zadania:
1.Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych
2.Realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym.
3.Umiejętne stosowanie wiedzy z zakresu dydaktyki.
Formy realizacji:
1.a.Gromadzenie i czytanie literatury fachowej, artykułów metodycznych, czasopism, gazet, książek
b.Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej, wymiana doświadczeń
2.a.Prowadzenie zajęć zgodnie z możliwościami uczniów, indywidualizacja w ocenie postępów uczniów
b.rozwijanie sprawności fizycznej i zainteresowań uczniów dyscyplinami sportowymi, przygotowanie uczniów do zawodów sportowych
c.integracja grup klasowych poprzez udział uczniów w grach zespołowych
d.przeciwdziałanie konfliktom, nauka tolerancji dla drugiego człowieka, samopomoc koleżeńska w podnoszeniu sprawności fizycznej
e.działania na rzecz podnoszenia kultury osobistej
f.przeciwdziałanie nałogom i uzależnieniom poprzez propagowanie potrzeby uprawiania sportu
3.a.wprowadzenie nowych metod aktywizujących w pracy dydaktycznej
b.urozmaicanie ćwiczeń

§7 ust.2, pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
Zadania:
1.Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli oraz analiza aktów prawnych dotyczących awansu
2.Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego
3.Zapoznanie się z obowiązującymi przepisami związanymi z funkcjonowaniem szkoły
Formy realizacji:
1.a.dokładna analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących ścieżek awansu zawodowego
b.stałe konsultacje z dyrektorem szkoły, opiekunem stażu oraz innymi nauczycielami
c.założenie teczki „Awans zawodowy”
d.złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju zawodowego, sprawozdania
2.a.Analiza Karty Nauczyciela, Ustawy o Systemie Oświaty, Rozporządzenia MENiS dotyczących funkcjonowania oświaty
b.Zapoznanie się z nową podstawą programową z wf dla kl IV
c.monitorowanie na bieżąco nowo pojawiających się przepisów
3.a.analiza dokumentów obowiązujących w szkole: Statut Szkoły, Programu Wychowawczego i Profilaktycznego, PSO i obowiązujących w placówce regulaminów, BHP
b.Udział w zebraniach Rady Pedagogicznej.

Zatwierdzam do realizacji
data i podpis Dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.