X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 1716
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Karty pracy dla uczniów gimnazjum: "Mała ojczyzna - Sicienko i okolice"

Ćwiczenie nr 1: GMINA NA TLE PODZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO PAŃSTWA
………………………………………………………………………
imię nazwisko, klasa
1. GMINA
a. Jak się nazywa gmina, w której mieszkasz?
…………………………………………………………
b. Ile sołectw wchodzi w jej skład?
…………………………………………………………
c. Wypisz sołectwa wchodzące w skład twojej gminy.
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
e. Wypisz nazwy gminy sąsiadujących z twoją gminą.
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
2. POWIAT
a. Jak się nazywa powiat, w którym mieszkasz?
…………………………………………………………
b. Ile gmin wchodzi w jego skład?
…………………………………………………………
c. Wypisz gminy wchodzące w skład twojego powiatu.
……………………………………………………………………………………………………
3. WOJEWÓDZTWO
a. Jak się nazywa województwo, w którym mieszkasz?
…………………………………………………………
c. Wypisz województwa, z którymi graniczy.
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
d. W jakim mieście ma siedzibę wojewoda?
……………………………………………………………………………………
e. W jakim mieście jest siedziba sejmiku samorządowego?
……………………………………………………………………………………

Ćwiczenie nr 2: HISTORIA MOJEJ GMINY
…………………………………………………………………………………..
imię nazwisko, klasa

1. Z lekcji historii wiesz, że ziemie polskie nie zawsze leżały w obrębie państwa polskiego. Na podstawie atlasu historycznego sprawdź, do jakiego państwa ziemie gminy Sicienko należały w podanym roku i w wyniku jakich wydarzeń się tam znalazły.

a . 1331-…………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………….
b. 1772-……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
c. 1807-……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
d. 1815-……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
e. 1920-……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
f. 1939-……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
g. 1945-……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
h. 1989-……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Ćwiczenie nr 3: KTO RZĄDZI W GMINIE ?
……………………………………………………………………………………
imię nazwisko, klasa
1. Co to jest gmina?
………………………………………………………………………………………………………………
2. Jak nazywa się gmina, w której mieszkasz?
……………………………………………………………………………………
3. Uzupełnij zdania korzystając ze słów umieszczonych pod tekstem.

Władzę w gminie pełni wybierana przez jej mieszkańców .......
Mieszkańcy wybierają także ..... Radni i .... są wybierani co .....lata. Rada Gminy obraduje na spotkaniach zwanych .... Radni pracują w grupach zwanych ......
SESJE – RADA GMINY – WÓJT – CZTERY – KOMISJE
4. Radni gminy Sicienko tworzą cztery komisje. Wymień trzy z nich.
a. …………………………………………
b. …………………………………………
c. …………………………………………
5. W Radzie Gminy Sicienko zasiada 15 radnych. Podaj nazwiska 4 z nich.
a. …………………………………………
b. …………………………………………
c. …………………………………………
d. …………………………………………
6. Zadania gminy
Spośród wymienionych zadań zaznacz te, którymi zajmuje się gmina.
a. budowa i remont autostrad
b. zarządzanie szkołami podstawowymi, gimnazjami
c. opieka nad teatrami
d. usuwanie odpadków na terenie gminy
e. opieka nad domami kultury
f. nadzorowanie policji
g. remont i utrzymanie budynków komunalnych
h. zarządzanie szkołami średnimi
i. lokalna gospodarka wodą
j. opieka nad szpitalami specjalistycznymi
k. opieka nad przychodniami

Ćwiczenie 4 : SIEDZIBA GMINY – SICIENKO

……………………………………………………………………………………
imię i nazwisko, klasa
1. W Sicienku znajdują się ślady po Niemcach zamieszkujących te tereny przed I wojną światową. Przy pomocy rodziców, nauczycieli, kolegów odszukaj te miejsca i wypisz poniżej.
…………………………………………………………………………………………………
2. Korzystając z encyklopedii lub słownika historycznego wyjaśnij pojęcia:
a. ewangelicy- ……………………………………………………………………
b. mur pruski - …………………………………………………………………

3. Naszkicuj plan Sicienka i zaznacz na nim odpowiednimi literami:
A. Zespół Szkół
B. Bank Spółdzielczy
C. Urząd Gminy
D. Posterunek policji
E. Bibliotekę gminną
F. Przedszkole
G. Kościół
H. Sklepy
I. Stację paliw
J. Stadion gminny
K. Świetlicę

Ćwiczenie nr 5: MOJA MAŁA OJCZYZNA
……………………………………………………………………………………
imię nazwisko, klasa
1.Wyjaśnij jak rozumiesz te pojęcia:
a)ojczyzna-………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
b)region-…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
c)mała ojczyzna-…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
2. Co jest twoją małą ojczyzną?
……………………………………………………………………………………………………………
3. Narysuj plan swojej wsi i zaznacz na nim:
a. swój dom
b. sklepy
c. kościół
d. przystanek autobusowy
e. zabytki
f. dom sołtysa
g. drogi główne
h. drogi boczne
i. zbiorniki wodne
j. pola uprawne
k. inne ważne miejsca
4.Kto jest sołtysem w twojej wsi?
……………………………………………………………………………………
15. Kto wybiera sołtysa?
……………………………………………………………………………………
6. Jakie są zadania sołtysa?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
7. Zapytaj starsze osoby mieszkające w twojej miejscowości o historię tego miejsca. Wypisz w punktach informacje, jakie uzyskałaś/łeś.
…………………………………………………………………………………………

Ćwiczenie nr 6: HISTORIA NASZEJ SZKOŁY
……………………………………………………………………………………
imię i nazwisko, klasa
1. Sprawdź w kronice szkoły i napisz, w jakich latach zbudowano budynek szkoły podstawowej w Sicienku.
…………………………………………………………………………………….
2. Napisz, kiedy miało miejsce uroczyste otwarcie szkoły i kto został jej patronem?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
3. Czego dokonała osoba wybrana na patrona szkoły?
………………………………………………………………………………………
4. Napisz gdzie wcześniej mieściły się oddziały szkoły podstawowej?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
5. Napisz, kto w przeszłości sprawował funkcje kierownika lub dyrektora szkoły?
7. Wymień szkoły podstawowe, których uczniowie uczęszczają do Gimnazjum w Sicienku.
a. …………………………………………………………………………………
b. …………………………………………………………………………………
c. …………………………………………………………………………………
8. A teraz trochę danych statystycznych. Odpowiedz na pytania:
a. Ile jest klas w gimnazjum?
...........................
b. Ilu uczniów liczą poszczególne klasy?
...........................
c. Ilu nauczycieli uczy w gimnazjum?
...................
10. Wypisz skład samorządu uczniowskiego i podaj jego opiekuna.
Przewodniczący:…………………………………………klasa………………
Zastępca: …………………………………………………klasa……………
Skarbnik:…………………………………………………klasa ……………
Sekretarz:…………………………………………………klasa……………
Członkowie (wymień trzech):
………………………………………………klasa………………
………………………………………………klasa………………
………………………………………………klasa………………
Opiekun:………………………………………………………………………
11. Napisz, kto wybiera Samorząd uczniowski?
……………………………………………………………………………………
12. Jakie są zadania Samorządu uczniowskiego?
……………………………………………………………………………………………………………………
Ćwiczenie nr 7: BIBLIOTEKA SZKOLNA

……………………………………………………………………………………
imię nazwisko, klasa


1.Sprawdź w słowniku wyrazów obcych, z jakiego języka pochodzi słowo biblioteka i co oznacza.
biblioteka -……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
2.Jak należy się zachowywać w bibliotece? Sporządź mini-regulamin.
.............................................................
3. Książki w bibliotece są podzielone na różne działy tematyczne.
Wypisz cztery z nich.
a)…………….........................................
b)…………….........................................
c)…………….........................................
d)…………….........................................
4. Wyjaśnij, co to jest katalog?
katalog-…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
5. Napisz, czym się różni katalog alfabetyczny od rzeczowego?
..................................................
6. Na podstawie katalogu sporządź 3 zapisy bibliograficzne.
a)………………………………………………………………………………….
b)………………………………………………………………………………….
c)………………………………………………………………………………….
7. W dziale regionalnym odszukaj i wypisz 3 książki dotyczące historii regionu,
w którym mieszkasz.
a)………………………………………………………………………………….
b)………………………………………………………………………………….
c)………………………………………………………………………………….
8. Ile książek wypożyczyłeś w tym roku szkolnym z biblioteki?
……………………………………………………………………………………

Ćwiczenie nr 8: KOŚCIÓŁ W SICIENKU
…………………………………………………………………………………….
imię i nazwisko, klasa

1. Kiedy został wybudowany kościół w Sicienku?
…………………………………………………………………………………….
2. Kto jest patronem kościoła?
…………………………………………………………………………………….
3. Na lekcjach historii i plastyki poznałeś różne elementy architektury sakralnej. Dopisz do tych definicji odpowiednie pojęcia: nawa – przypora – witraż – prezbiterium – absyda – wieża – portal – kruchta

a. pionowa budowla zazwyczaj kilkukondygnacyjna, wyrastająca ponad inne, otaczające ją zabudowania lub partie tego samego budynku ……………………
b. niewielkie pomieszczenie poprzedzające główne, niekiedy także boczne wejście do kościoła, często w formie odrębnej przybudówki ……………………
c. część, w której gromadzą się wierni ……………………………………………
d. kompozycja dekoracyjna z kawałków barwnego szkła, łączona ołowiem, wypełniająca okna ………………………………………………………………
e. konstrukcja przenosząca ciężar sklepienia, co umożliwia zmniejszenie masy ścian ………………………………………………………………………………
f. część świątyni, w której sprawowana jest liturgia, przeznaczona dla kapłanów, wyodrębniona zazwyczaj od reszty kościoła ……………………………………
g. półkoliste lub wieloboczne zamknięcie prezbiterium lub nawy ………………
h. architektoniczno-rzeźbiarska oprawa drzwi ……………………………………
4. Wklej lub narysuj kościół w Sicienku i zaznacz na ilustracji pięć elementów architektonicznych omówionych w poprzednim ćwiczeniu.
5. Co to jest styl architektoniczny?
............................................
6. W jakim stylu zbudowano kościół w Sicienku?
............................................

Ćwiczenie nr 9: PODSUMOWANIE WIADOMOŚCI
............................................
imię i nazwisko, klasa

1. Na mapie gminy Sicienko zaznacz:
a. kolorem zielonym cztery miejsca gdzie można aktywnie spędzić czas
wolny, ponumeruj te miejsca i wypisz poniżej.
-
-
-
-
b. kolorem niebieskim cztery miejsca, w których można zrobić zakupy,
ponumeruj te miejsca i wypisz poniżej.
-
-
-
-
c. kolorem czerwonym miejsca, w których można:
- zameldować się …………………………………
- zaciągnąć pożyczkę …………………………………
- wysłać telegram …………………………………
obok dopisz co to za miejsce.
d. kolorem żółtym miejscowości, w których znajdują się zabytki, wypisz
pięć z nich poniżej.
-
-
-
-
-
e. kolorem czarnym zaznacz trasę jaką przebywasz w drodze do szkoły.
2. Przygotuj krzyżówkę tak, aby hasłem było słowo Sicienko. Hasła wpisz poniżej. Wykorzystaj informacje zawarte we wcześniejszych ćwiczeniach.
HASŁA
1………………………………………………………………………………
2………………………………………………………………………………
3………………………………………………………………………………
4………………………………………………………………………………
5………………………………………………………………………………
6………………………………………………………………………………
7………………………………………………………………………………
8………………………………………………………………………………

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.