X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17113
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i Nazwisko: Jolanta Grochowska
Szkoła:
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy ( 01 wrzesień 2012 - 31 maj 2015)
Opiekun stażu:
Dyrektor Szkoły:

Akty prawne:
-Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku, Karta Nauczyciela
-Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku, w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Wymagania egzaminacyjne niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, §7 ust. 2 pkt 1)

Zadania do wykonania:
1. Poznanie procedury awansu zawodowego
2. Samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych
3. Umiejętność organizacji i planowania działań dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi
4. Samoocena podejmowanych działań wychowawczo-dydaktycznych
5. Tworzenie własnego warsztatu pracy
6. Opracowanie rozkładów materiału do pracy całorocznej
7. Pomoc w nauce i wyrównywaniu braków szkolnych
8. Projekt sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego

Formy i sposoby realizacji
1. Analiza dokumentów prawnych, śledzenie stron internetowych MEN
2. Warsztaty metodyczne, czytanie literatury pedagogicznej, śledzenie stron internetowych. Udział w Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli, udział w pozaszkolnych formach szkolenia zawodowego
3. Współpraca z opiekunem stażu w ramach:
- opracowania projektu sprawozdania
- obserwacji lekcji prowadzonych przez opiekuna
- prowadzenie lekcji w obecności opiekuna
- doskonalenie umiejętności tworzenia konspektów lekcji
- wdrażanie aktywizujących metod pracy z uczniem
- rozmowa, ustalenie zasad współpracy
4. Analiza skuteczności i efektów pracy wychowawczo-dydaktycznej
5. Gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych
6. Napisanie planu pracy dydaktyczno – wychowawczej
7. Prowadzenie zajęć wyrównawczych
8. Plan rozwoju zawodowego, autorefleksja

Termin realizacji

1. Okres stażu
2. Okres stażu
3. IX 2012
Okres stażu
4. Okres stażu
5. Na bieżąco
6. IX 2012
X 2013
XI 2014
7. Okres stażu
8. V 2015

Sposób dokumentowania
1. Pan rozwoju, teczka „awansu zawodowego”
2. Zaświadczenia, potwierdzenia, notatki
3. Kontrakt
Konspekty
Konspekty
Konspekty
4. Sprawozdanie
5. Materiały
Pomoce
Konspekty
Scenariusze przedstawień
Notatki
6. Potwierdzenie
7. Zapis w dziennikach pozalekcyjnych
8. Sprawozdanie

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, §7 ust. 2 pkt 2)

Zadania do wykonania:
1. Poznanie sytuacji uczniów i ich środowiska Nawiązanie współpracy z rodzicami
2. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci. Współpraca z nauczycielami w rozpoznawaniu i rozwiązywaniu trudności wychowawczych i edukacyjnych uczniów
3. Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz wychowania, wspierającymi działalność szkoły
4. Udział w realizacji programów profilaktycznych
5. Motywowanie i wspieranie uczniów w rozwoju
6. Współpraca z innymi nauczycielami
7. Wdrażanie nowatorskich form pracy z dziećmi

Formy i sposoby realizacji
1. Uczestnictwo w zebraniach z rodzicami oraz spotkania indywidualne z rodzicami
2. Rozmowy z uczniami, indywidualne spotkania z rodzicami oraz psychologiem szkolnym Pomoc uczniom mającym trudności w nauce
3. Prowadzenie pracy wychowawczej w zakresie promocji zdrowia i przeciwdziałania patologiom społecznym przy współpracy ze Strażą Miejską, Służbą Zdrowia, psychologiem szkolnym
4. Prowadzenie i organizowanie zajęć
5. Apele szkolne Wspieranie twórczych inicjatyw uczniów – pomoc w przygotowaniu uczniów do konkursów
6. Nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami z innych placówek
7. Studiowanie literatury, udział w warsztatach, surfowanie w Internecie

Termin realizacji
1. Okres stażu
2. Okres stażu
3. Cały staż
4. Okres stażu
5. Okres stażu
6. Okres stażu
7. Okres stażu

Sposób dokumentowania

1. Harmonogram zebrań z rodzicami
2. Potwierdzenia
Zapis w dziennikach zajęć pozalekcyjnych
3. Rozmowy indywidualne, notatki, adnotacje w dziennikach zajęć
4. Scenariusze, notatki, wpisy w dzienniki zajęć
5. Lista konkursów, ksero dyplomów
6. Notatki, adnotacje w dzienniku zajęć, podziękowania, potwierdzenie dyrektora
7. Notatki, zaświadczenia

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, §7 ust. 2 pkt 3)
Zadania do wykonania:
1. Wykorzystanie Internetu i komputera do czynności z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego
2. Zamieszczenie planu rozwoju na portalu internetowym

Formy i sposoby realizacji
1. Uzyskanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet (portale poświęcone awansowi) Konsultowanie się z innymi nauczycielami odbywającymi awans poprzez fora internetowe Publikacje własnych materiałów na stronach internetowych Opracowanie przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego testów, sprawdzianów dokumentacji szkolnej, dyplomów Przygotowanie scenariuszy lekcji, konspektów przy użyciu komputera i Internetu Udział w szkoleniach z zakresu obsługi komputera Przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku
2. Zamieszczenie planu na stronie internetowej
Termin realizacji
1. Okres stażu Okres stażu
2. IX – X 2012
Sposób dokumentowania
1. Teczka ze zgromadzonymi dokumentami nauczyciela Adresy stron Scenariusze, konspekty Potwierdzenie Plan rozwoju zawodowego
2. Zaświadczenie
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, §7 ust. 2 pkt 4)

Zadania do wykonania:
1. Aktualizacja wiedzy z wymienionych dziedzin poprzez aktywne samokształcenie
2. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów

Formy i sposoby realizacji
1. Studiowanie literatury przedmiotu Udział w kursach i warsztatach służących poszerzeniu wiedzy Zaświadczenia o ukończeniu kursów, warsztatów Korzystanie z zasobów Internetu w celu poszerzenia wiedzy Wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy wychowawcy
2. Rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej Współpraca z wychowawcami, psychologiem szkolnym w celu rozwiązywania problemów wychowawczych Praca z uczniem słabym, wyrównywanie braków szkolnych

Termin realizacji
1. Cały staż
2. Na bieżąco Cały staż Według potrzeb

Sposób dokumentowania
1. Wykaz lektur, notatki Zaświadczenia o ukończeniu kursów, warsztatów Spis stron WWW Konspekty, scenariusze
2. Wpisy w dzienniku Potwierdzenie od psychologa szkolnego Zapisy w dziennikach pozalekcyjnych
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, §7 ust. 2 pkt 5)

Zadania do wykonania:
1. Analiza przepisów prawa oświatowego i procedury nadania stopni awansu zawodowego nauczycieli
2. Studiowanie dokumentacji szkolnej, ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela
3. Poszerzenie wiedzy z zakresu prawa oświatowego
4. Aktywne uczestnictwo w pracach organów szkoły

Formy i sposoby realizacji
1. Analiza podstawowych aktów prawnych Systematyczne śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego
2. Dokładna analiza dokumentów szkoły – statutu, planów, regulaminów i programów
3. Analiza podstawowych aktów prawnych Systematyczne śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego Wykazanie się znajomością przepisów w konkretnych działaniach
4. Udział w Radach Pedagogicznych

Termin realizacji
1. Okres stażu IX 2012r
2. Okres stażu
3. Cały staż Cały staż Cały staż
4. Okres stażu

Sposób dokumentowania
1. Akty prawne Sprawozdania
2. Notatki, wykaz dokumentów
3. Wypisy z obowiązujących aktów prawnych Potwierdzenia
4. Zapisy w protokołach
Plan zatwierdzono do realizacji:
Zatwierdziła:
Sporządziła: Jolanta Grochowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.