X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16928
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO.

Aneta Pukaluk – nauczyciel mianowany
Przedszkole Nr 84 w Lublinie.
Termin rozpoczęcia stażu: 1 września 2011r.


W okresie odbywania stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego stawiam sobie następujące cele ogólne:
1. Podejmowanie zadań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy.
2.Wykorzystywanie własnego potencjału twórczego oraz umiejętności dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi.
3. Uczestniczenie w realizacji zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki służbowe.
4. Wzbogacanie kwalifikacji i umiejętności pedagogicznych.
Powyższe cele będę realizowała tak, aby sprostać zadaniom wynikającym z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004. ze zmianami z dnia 14 listopada 2007r. stawianym przed nauczycielem mianowanym ubiegającym się o tytuł nauczyciela dyplomowanego.
Opracowany i opublikowany plan rozwoju stanowi propozycje sposobu realizacji zadań w rozwoju zawodowym na nauczyciela dyplomowanego.


&8.2.Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego obejmują:
&8 ust.2 pkt 1 roz:
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją;

PLANOWANE ZADANIA, DZIAŁANIA FORMY REALIZACJI TERMIN

• Wszelkie formy kształcenia i doskonalenia zawodowego;

• Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla innych nauczycieli;

• Prowadzenie zajęć w ramach pedagogizacji rodziców;

• Organizacja uroczystości

• Prowadzenie dodatkowych zajęć w oparciu o programy i plany np. z dzieckiem zdolnym, słabym;

• Przygotowanie wychowanków i udział w różnorodnych konkursach;

• Rozwijanie i doskonalenie swego warsztatu pracy np. tworzenie pracowni przedmiotowych, przygotowanie pomocy dydaktycznych;

• Organizowanie i przeprowadzanie różnorodnych akcji np. zbierania surowców wtórnych, charytatywnych;

• Organizowanie wycieczek

• Różne formy promocji przedszkola w środowisku;


Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (kursach, warsztatach), adekwatnych do potrzeb własnych i przedszkola; szkoleniach, radach szkoleniowych;
Literatura, publikacje, współpraca z innymi nauczycielami;
Studiowanie publikacji dotyczących nauczania przedszkolnego na stronach WWW.

Opracowanie i przedstawienie na radach szkoleniowych referatów, projektów i propozycji rozwiązań metodycznych;
Dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach i warsztatach pedagogicznych;

Prowadzenie zajęć otwartych i integracyjnych dla rodziców;
Opracowanie planu współpracy z rodzicami;
Redagowanie gazetki przedszkolnej pt. „Przedszkolaczek”;
Udział rodziców
w zebraniach informacyjnych
i tematycznych.
Pomoc ze strony rodziców w organizowaniu imprez okolicznościowych.
Organizowanie imprez integracyjnych
Aktualizacja tablicy tematycznej dla rodziców oraz wystawy prac plastycznych.

Organizacja uroczystości, imprez grupowych:
- Pasowanie na przedszkolaka,
- Mikołaj
- Jasełka
- Dzień Babci i Dziadka

- Dzień Niebieski

- Powitanie Wiosny

- Dla Mamy i Taty - piknik integracyjny

Prowadzenie pracy terapeutycznej w oparciu o indywidualny program.

Przygotowanie i udział dzieci w konkursach plastycznych, muzycznych, tanecznych, recytatorskich;

Gromadzenie pomocy dydaktycznych o charakterze ekologicznym.
Segregowanie surowców wtórnych i wykorzystywanie ich w zabawach plastycznych.
Dbanie o aranżację sali - tworzenie ciekawych kącików zainteresowań /kącik teatralny/.Zmiana dekoracji w sali w zależności od pory roku.

Udział w akcjach charytatywnych: „Akcja Psiak” Animals; REBA-zbieranie zużytych baterii, „Posprzątajmy Lublin na wiosnę” ,
„ Hurra makulatura”-Książki do bibliotek.Udział w konkursie zorganizowanym przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin.

Organizowanie wycieczek do różnych środowisk społecznych i przyrodniczych

„W świecie zawodów”- wycieczka na pocztę, do przychodni dentystycznej, apteki, sklepu warzywnego. Przybliżenie dzieciom środowiska lokalnego. Współudział rodziców.

Współpraca z Biblioteką osiedlową – wystawki prac plastycznych dzieci, lekcje biblioteczne,
„Zielone jutro" - udział w akcji edukacji ekologicznej;
„Festyn Parafialny”-zebranie fantów dla uczestniczących dzieci.

Udział w organizacji kiermaszów świątecznych.

„Dni otwarte przedszkola”- zabawy integracyjne.

W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
Listopad 2011
Grudzień 2012
Grudzień 2012
Styczeń
2011-14
Luty 2012
Marzec 2113
Czerwiec 2013
2011-2014
2011-2014
W okresie stażu
Okazjonalnie
2011-2014
2011-2014
Okazjonalnie
2011-2014
2011-2014
Grudzień 2012
Czerwiec 2012-2014


&8 ust.2 pkt 2 roz:
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
• Stosowanie i wykorzystanie Internetu w życiu codziennym i w pracy, publikacje, elektroniczny kontakt nauczycieli;

• Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych;

• Stworzenie i prowadzenie strony przedmiotowej, własnej;

• Komputerowe redagowanie gazetki przedszkolnej i innych wydawnictw;
Publikowanie scenariuszy, referatów, w Internetowym Magazynie Publikacji Literka. pl
Kontaktowanie się za pomocą: e-maila, GG, Skype oraz uczestniczenie w grupach dyskusyjnych i w Forum na wybranych portalach internetowych przeznaczonych dla pedagogów.

Komputerowe opracowanie materiałów – tworzenie kart pracy dla dzieci oraz pomocy dydaktycznych do zajęć /przetwarzanie obrazu za pomocą skanera i aparatu cyfrowego,
Redagowanie i przygotowywanie materiałów do gazetki przedszkolnej pt. „Przedszkolaczek”;
Prowadzenie komputerowej dokumentacji pracy /obserwacje, program pracy indywidualnej, plan współpracy z rodzicami/;
Pisanie ogłoszeń, zaproszeń, zamierzeń dydaktycznych na gazetkę dla rodziców.

Przygotowanie własnej strony internetowej, gromadzenie i opracowywanie materiałów, zarządzanie tą stroną;

Redagowanie i przygotowywanie materiałów w formie referatów, artykułów, informatorów z zakresu wychowania i edukacji dzieci w wieku przedszkolnym. W okresie stażu

2011-2014
Październik 2012
W okresie stażu
W okresie stażu
2011-2014


&8 ust.2 pkt 3 roz:
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;

• Prowadzenie zajęć otwartych i lekcji koleżeńskich dla nauczycieli, rodziców oraz zajęć, warsztatów, konferencji w innych placówkach;

• Pełnienie obowiązków opiekuna stażu:

• Publikacje zarówno tradycyjne: książkowe, w czasopismach, biuletynach itp.; elektroniczne: na stronach portali edukacyjnych, szkolnych i własnych stronach WWW.; ewentualnie autorskie referaty wygłoszone podczas szkoleń;

• Opracowanie i udostępnienie do wykorzystania w szkole np. w bibliotece szkolnej scenariuszy zajęć, testów, kart pracy, scenariuszy imprez i uroczystości szkolnych oraz innych materiałów, propozycji cyklu zajęć z rodzicami z zastosowaniem metod aktywizujących w ramach pedagogizacji rodziców;
Prowadzenie zajęć otwartych dla Członków Komisji Lubelskiego Kuratora Oświaty,
Prowadzenie zajęć dla innych nauczycieli z zastosowaniem nowych metod nauczania;
Prowadzenie zajęć otwartych wynikających z potrzeb i założeń planu rocznego;
Prowadzenie warsztatów szkoleniowych dla Rady Pedagogicznej

Pełnienie obowiązków opiekuna stażu nauczyciela kontraktowego Anny Najdy;

Publikacja planu rozwojowego w internetowych portalach edukacyjnych

Opracowanie arkusza obserwacji dziecka 3-letniego, udostępnienie zainteresowanym koleżankom;
Opracowanie scenariuszy zajęć, kart pracy, zamieszczenie ich w segregatorze w pokoju nauczycielskim,
Opracowanie scenariuszy imprez z udziałem rodziców m. in. „Pasowanie na przedszkolaka Misiaka”, „Mikołajki”

Luty 20012
Wg harmonogramu
2011 – 2014
Wrzesień 2011
Październik 2012
Listopad -grudzień 2011
W okresie stażu


&8 ust.2 pkt 4a. roz:
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich;

• Programy edukacji regionalnej, ekologiczne, zielonych szkół, profilaktyczne; Opracowanie programu autorskiego:
Adaptacja dziecka 3-letniego w przedszkolu -„ Jestem dzielnym przedszkolakiem”

Opracowanie programu autorskiego pracy z dziećmi leworęcznymi:
„Malowanki-rysowanki”

Listopad 2011
Wrzesień 2012


&8 ust.2 pkt 4c. roz:
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych;
• Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych umożliwiających poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych opiekuńczych lub innych związanych z zadaniami szkoły: ukończenie studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych oraz sprawozdanie z praktycznego wykorzystania nabytych umiejętności i wiedzy;
Udział w formach doskonalenia zawodowego /kursach/ adekwatnych do potrzeb własnych i przedszkola;

Kontynuacja i ukończenie studiów st. II na wydziale Pedagogika.

W okresie całego stażu
Czerwiec 2012


&8 ust.2 pkt.4e roz.:
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami;

• Współpraca z komendą policji (zapraszanie funkcjonariuszy na pogadanki, spotkania z dziećmi);

• Współpraca z zakładami dydaktyki uczelni wyższych poprzez przyjmowanie na praktyki studentów; tzw. szkoły ćwiczeń, udział w sesjach naukowych organizowanych przez te uczelnie;

• Prowadzenie zajęć przedmiotowych poza szkołą (lekcje biblioteczne);

• Współpraca z muzeum regionalnym, domem kultury itp;

• Współpraca z innymi przedszkolami, szkołami np. organizowanie zawodów sportowych, konkursów między przedszkolnych;

• Współpraca z kołem myśliwskim (pogadanki, dokarmianie zwierząt), ze schroniskiem dla zwierząt (zbiórka darów, pomoc przy opiece);

• Przygotowanie wieczorków, spotkań z ciekawymi ludźmi, akademii prowadzonych nowatorskimi sposobami

Nawiązanie współpracy z Komisariatem Policji lub Strażą Miejską;
Prowadzenie praktyk studenckich;

Nawiązanie współpracy z Biblioteką Osiedlową, uczestniczenie w lekcjach bibliotecznych;

Nawiązanie współpracy z Osiedlowym Domem Kultury – współtworzenie wystaw plastycznych dzieci;

Organizowanie międzyprzedszkolnych konkursów plastycznych;
Nawiązanie współpracy z Przedszkolem nr 57,

Udział w zbiórce darów /karmy/dla zwierząt ze schronisk zorganizowanej przez Animals - „Akcja Psiak”

Zapraszanie na spotkania rodziców wykonujących ciekawy zawód, twórców ludowych;
- nawiązanie współpracy z Prezesem Stowarzyszenia Pszczelarzy Lubelskich

Od października 2011
Okazjonalnie
Okazjonalnie
W okresie stażu
2011-2014
W okresie stażu
W okresie stażu


&8 ust. 2 pkt 5 roz.:
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony;
• Dostrzeżenie istotnych trudności w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Opis i analiza przypadku 1. Problem dziecka nadpobudliwego psychoruchowo w wieku przedszkolnym;
2. Opracowanie:
• Planu współpracy Przedszkola
Nr 84 z Rodzicami;
• Planu współpracy Przedszkola
Nr 84 z Instytucjami;
• Procedury przyprowadzania i odbierania dzieci;
• Procedury bezpieczeństwa.
• Procedury organizacji wycieczki.
• Procedury wyjść na teren przedszkolny. 2013-2014

2011
2011
2011
2011
2011
2011

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.