X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 16899
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Program nauczania zajęć technicznych

AUORSKI PROGRAM NAUCZANIA
ZAJĘĆ TECHNICZNYCH
GIMNAZJUM
liczba godzin: 65 godz. w cyklu

Opracowany przeze mnie program nauczania jest oparty na nowej podstawie programowej. Jest tak zaplanowany aby nauczyciel miał możliwość dostosować realizowaną tematykę zajęć do warunków szkolnych i możliwości grupy. Możliwe są przesunięcia w obrębie realizowanych zagadnień, które nie mają wpływu na realizację podstawy programowej. Różnorodność zastosowanych technik i metod pracy pozwala na kontrolowaną dowolność, która uatrakcyjnia zajęcia i daje więcej możliwości w realizowaniu zaplanowanych zadań. Rozwój informatyki i powszechność posiadania komputera przez uczniów powinna mieć odzwierciedlenie w programie nauczania, który jak dotąd nie został poszerzony o grafikę komputerową. Pojawiające się oferty pracy coraz częściej łączą np. umiejętność posługiwania się komputerem ze znajomością programów graficznych, czy umiejętności plastyczne z obsługą komputera i znajomością programów graficznych. Młodzi uzdolnieni ludzie dość sprawnie posługują się nowoczesnym sprzętem i chętnie po niego sięgają, z zainteresowaniem do wszelkich nowości informatycznych i chcą poznawać nowe programy. Poznanie programu graficznego, bezpłatnego i ogólnie dostępnego Gimpa umożliwi im zetchnięcie się z inną stroną informatyki nie tylko dla umysłów ścisłych, bardziej artystyczną i twórczą. Tradycjonalistów, którzy nie mogą przekonać się do komputera zajęcia te na pewno zachęcą do bliższego poznania nowoczesnego i wcale nie „strasznego” sprzętu. Grafika komputerowa to działanie plastyczne „w innym wymiarze”, zarówno dla plastyków jak i informatyków. Zajęcia techniczne to właśnie połączenie myśli techniczno-informatycznej z estetyką sztuk pięknych.
To program zarówno dla ucznia zdolnego, przeciętnego jak i słabego.
Uczniowie mają możliwość przygotowania ciekawego zadnia dla reszty klasy, przeprowadzenia lekcji tak, aby inni uczniowie umieli wykonać zadanie. Ten rodzaj zajęć najbardziej odpowiada młodym ludziom, którzy nie zawsze mają możliwość pokazać co potrafią. Przygotowując lekcję mogą zaistnieć na tle klasy i pokazać się z innej (bardzo często) nieznanej strony. Uczeń poznaje różne techniki, większość zadań wykonywana jest metodą projektu zawierającą w sobie wszystkie główne cele zajęć ( od pomysłu, poprzez projekt, planowanie pracy i dobór materiałów i narzędzi, wykonanie aż do pokazu).

CELE PONADPRZEDMIOTOWE:

1. Kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim
2. Przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informatycznym
3. Edukacja medialna – wychowanie mądrego i krytycznego odbiorcy środków masowego przekazu
4. Edukacja zdrowotna – dbanie o zdrowie własne i innych
5. Kształcenie wartości (uczciwość, szacunek, odpowiedzialność)
6. Kształcenie postaw obywatelskich, współdziałanie w zespole
7. Przygotowanie do uczestnictwa w kulturze
8. Poszanowanie kultury i tradycji narodu i regionu


PODSTAWA PROGRAMOWA
PRZEDMIOTU ZAJĘCIA TECHNICZNE

(przedmiot uzupełniający)
II etap edukacyjny
Cele kształcenia – wymagania ogólne
I. Rozpoznawanie urządzeń technicznych i rozumienie zasad ich działania.
II. Opracowywanie koncepcji rozwiązań typowych problemów technicznych
oraz przykładowych rozwiązań konstrukcyjnych.
III. Planowanie pracy o różnym stopniu złożoności, przy różnych formach
organizacyjnych pracy.
IV. Bezpieczne posługiwanie się narzędziami i przyrządami.
Metody pracy:
Rozkład obejmuje różnorodne metody pracy ucznia, przede wszystkim aktywizujące. Większość zadań wykonywana jest metodą projektu zawierającą w sobie wszystkie główne cele zajęć ( od pomysłu, poprzez projekt, planowanie pracy i dobór materiałów i narzędzi, wykonanie aż do pokazu). W pierwotnej fazie poznawania programu graficznego będą dominować metody odtwórcze – wykład połączony z pokazem, gdyż uczniowie muszą poznać podstawowe narzędzia występujące w programach, a nie znając ich nie będą mogli realizować zadań twórczych.
W fazie następnej dominować będą metody laboratoryjne: samodzielna praca uczniów, poprzedzona burzą mózgów (uczeń będzie musiał sam radzić sobie z postawionym problemem, szukając różnych sposobów wybrnięcia z sytuacji). W grafice jeden problem może być rozwiązany na wiele różnych sposobów i jego wybór należy do twórcy. Uczniowie oczywiście mogą wymieniać się spostrzeżeniami i zdobytymi umiejętnościami, ale do rozwiązania problemu dochodzą sami.

CELE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA:

- rozwijanie wrażliwości, wyobraźni i intelektu ucznia
- kształcenie i doskonalenie umiejętności odbioru multimediów
- kształtowanie osobowości młodego człowieka twórczo uczestniczącego w kulturze

CELE SZCZEGÓŁOWE:

• kształtowanie zainteresowań i zamiłowań technicznych poprzez tworzenie swoich dzieł
• kształcenie umiejętności posługiwania się różnymi technikami (papieroplastyka, formy przestrzenne )
• kształcenie umiejętności posługiwania się programem graficznym Gimp
• rozwijanie umiejętności pracy w grupie w oparciu o aktywność twórczą,
• kształtowanie umiejętności pracy metodą projektu
• indywidualny rozwój działalności twórczej i odtwórczej ( w fazie poznawania podstawowych operacji programów)
• wykształcenie postawy otwartej wobec nowości
• podniesienie własnej wartości (nie mając wybitnych zdolności plastycznych uczniowie mogą stworzyć bardzo dobre prace)
• zbudowanie własnej motywacji.

• Kolejność realizacji tematów może ulec zmianie w zależności od potrzeb, zainteresowania danym tematem i stopniem opanowywania umiejętności;
• W przypadku pojawienia się trudności, czas przeznaczony na konkretne zagadnienie może zostać wydłużony;
• Jeśli uczniowie będą w szybszym tempie opanowywali temat zajęcia zostaną poszerzone o dodatkowe zagadnienia przeznaczone do twórczego rozwiązania (prace projektowe);


KRYTERIA OCENIANIA:

Ze względu na indywidualizację wymagań wynikających ze specyfikacji zajęć technicznych ocena obejmuje następujące obszary:
- aktywność na zajęciach,
- celowość podejmowania działań,
- systematyczność,
- wytrwałość w pracy,
- pomysłowość w planowaniu pracy,
- zaangażowanie w pracę twórczą – przygotowanie materiałów,
- kulturę twórczości i w zakresie komponowania prac,
- odpowiednie zachowanie podczas pracy,
- walory artystyczne powstających prac w odniesieniu do zdolności, temperamentu twórczego, indywidualności ucznia,
- łączenie umiejętności praktycznych z wiedzą.

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu:
Ocena celująca:
Uczeń
• Opanował zakres wiadomości i umiejętności objętych programem w stopniu bardzo dobrym :
- zna i umie zastosować w praktyce podstawowe techniki: papieroplastykę, rysunek linearny flamastrami, długopisem, cienkopisem , wycinankę, wydzierankę, collage, fotomontaż,
- zna podstawy programu graficznego Gimp
- umie zastosować w praktyce umiejętności zdobyte podczas poznawania programu graficznego (zaprojektować stronę gazetki, zaproszenie itp.)
- sprawnie posługuje się podstawowymi narzędziami: linijką, nożyczkami, nożem do cięcia papieru, gilotyną do cięcia papieru, komputerem,
- zna i stosuje zasady kompozycji,
- umie zastosować odpowiednią technikę (formę) do tematu pracy (treści),
• Uzyskuje bardzo dobre i celujące ceny cząstkowe,
• Wykazuje się dużą aktywnością na lekcji (nie otrzymał żadnej oceny niedostatecznej z pracy na lekcji),
• Nie lekceważy obowiązków ucznia (oddał wszystkie prace),
• Wykazuje się szczególnie oryginalnymi i twórczymi pomysłami podczas realizacji poszczególnych zadań,
• Aktywnie uczestniczy w życiu artystycznym szkoły (pomoc w dekoracjach, udział w dodatkowych zajęciach artystycznych),
• Bierze udział w konkursach lub oddał prace (tzw. dodatkowe) wykonane poza zajęciami lekcyjnymi
• Widać jego pasję w rozwijaniu swoich zainteresowań

Ocena bardzo dobra :
Uczeń
• Opanował zakres wiadomości i umiejętności objętych programem w stopniu bardzo dobrym :
- zna i umie zastosować w praktyce podstawowe techniki: papieroplastykę, rysunek linearny flamastrami, długopisem, cienkopisem , wycinankę, wydzierankę, collage, fotomontaż,
- zna podstawy programu graficznego Gimp
- umie zastosować w praktyce umiejętności zdobyte podczas poznawania programu graficznego (zaprojektować stronę gazetki, zaproszenie itp.)
- sprawnie posługuje się podstawowymi narzędziami: linijką, nożyczkami, nożem do cięcia papieru, gilotyną do cięcia papieru, komputerem,
- zna i stosuje zasady kompozycji,
- umie zastosować odpowiednią technikę (formę) do tematu pracy (treści),
• Uzyskuje bardzo dobre i dobre oceny cząstkowe,
• Wykazuje się dużą aktywnością na lekcji (nie otrzymał żadnej oceny niedostatecznej z pracy na lekcji),
• Nie lekceważy obowiązków ucznia (oddał wszystkie prace),
• Wykazuje się oryginalnymi i twórczymi pomysłami podczas realizacji poszczególnych zadań,
• Aktywnie uczestniczy w życiu artystycznym szkoły (pomoc w dekoracjach, udział w dodatkowych zajęciach).

Ocena dobra:
Uczeń
• Opanował zakres wiadomości i umiejętności objętych programem w stopniu dobrym :
- zna i umie zastosować w praktyce podstawowe techniki: papieroplastykę, rysunek linearny flamastrami, długopisem, cienkopisem, wycinankę, wydzierankę, collage, fotomontaż,
- zna podstawy programu graficznego Gimp
- umie zastosować w praktyce umiejętności zdobyte podczas poznawania programu graficznego (zaprojektować stronę gazetki, zaproszenie itp.)
- sprawnie posługuje się podstawowymi narzędziami: linijką, nożyczkami, nożem do cięcia papieru, gilotyną do cięcia papieru, komputerem,
- zna i stosuje zasady kompozycji,
- umie zastosować odpowiednią technikę (formę) do tematu pracy (treści),
• Uzyskuje dobre i dostateczne oceny cząstkowe,
• Wykazuje się niższą aktywnością na lekcji
• Nie lekceważy obowiązków ucznia (oddał wszystkie prace),

Ocena dostateczna:
Uczeń
• Opanował zakres wiadomości i umiejętności objętych programem w stopniu dostatecznym :
- zna i umie zastosować w praktyce podstawowe techniki: papieroplastykę, rysunek linearny flamastrami, długopisem, cienkopisem, wycinankę, wydzierankę, collage, fotomontaż,
- zna podstawy programu graficznego Gimp
- umie zastosować w praktyce umiejętności zdobyte podczas poznawania programu graficznego (zaprojektować stronę gazetki, zaproszenie itp.)
- sprawnie posługuje się podstawowymi narzędziami: linijką, nożyczkami, nożem do cięcia papieru, gilotyną do cięcia papieru, komputerem,
- ma problemy w stosowaniu zasad kompozycji,
- ma problemy z zastosowaniem odpowiedniej techniki (formy) do tematu pracy (treści),
• Uzyskuje dostateczne oceny cząstkowe,
• Wykazuje się niższą aktywnością na lekcji
• Zdarza mu się lekceważyć obowiązki ucznia (nie oddał wszystkich prac),

Ocena dopuszczająca:
Uczeń
• Opanował zakres wiadomości i umiejętności objętych programem w stopniu minimalnym :
- zna i umie zastosować w praktyce podstawowe techniki: papieroplastykę, rysunek linearny flamastrami, długopisem, cienkopisem, wycinankę, wydzierankę, collage, fotomontaż,
- zna podstawy programu graficznego Gimp
- umie zastosować w praktyce umiejętności zdobyte podczas poznawania programu graficznego (zaprojektować stronę gazetki, zaproszenie itp.)
- sprawnie posługuje się podstawowymi narzędziami: linijką, nożyczkami, nożem do cięcia papieru, gilotyną do cięcia papieru, komputerem,
- ma problemy w stosowaniu zasad kompozycji,
- ma problemy z zastosowaniem odpowiedniej techniki (formy) do tematu pracy (treści),
• Uzyskuje dostateczne oceny cząstkowe,
• Wykazuje się niewielką aktywnością na lekcji (ma oceny niedostateczne z aktywności)
• Zdarza mu się lekceważyć obowiązki ucznia (nie oddał wszystkich prac),

Ocena niedostateczna:
Uczeń
• Nie opanował zakresu wiadomości i umiejętności objętych programem w stopniu minimalnym :
- w stopniu niewystarczającym zna i stosuje w praktyce podstawowe - techniki: papieroplastykę, rysunek linearny flamastrami, długopisem, cienkopisem, wycinankę, wydzierankę, collage, fotomontaż,
- nie opanował podstaw programu graficznego Gimp
- nie potrafi zastosować w praktyce umiejętności zdobytych podczas poznawania programu graficznego (zaprojektować stronę gazetki, zaproszenie itp.)
- sprawnie posługuje się podstawowymi narzędziami: linijką, nożyczkami, nożem do cięcia papieru, gilotyną do cięcia papieru, komputerem,
- ma problemy w stosowaniu zasad kompozycji,
- ma problemy z zastosowaniem odpowiedniej techniki (formy) do tematu pracy (treści),
• Uzyskuje dostateczne i dopuszczające oceny cząstkowe,
• Wykazuje się niewielką aktywnością na lekcji (ma oceny niedostateczne z aktywności)
• lekceważy obowiązki ucznia (nie oddaje prac).

*w przypadku nieobecności usprawiedliwionej na zajęciach technicznych uczeń może, ale nie musi wykonać pracę samodzielnie w domu
*na zajęciach artystycznych i technicznych aktywność oceniana jest na każdej lekcji i stanowi ważną formę sprawdzenia zaangażowania ucznia w pracę, ale przede wszystkim jest formą podnoszenia aktywności uczniów mniej uzdolnionych plastycznie (skala ocen z aktywności to : 5, + i -)

Wymagania na oceny z zajęć technicznych dla osób z orzeczeniami
*Wobec uczniów posiadających specyficzne trudności w nauce stosuje się zalecenia poradni zawarte w opiniach i orzeczeniach.
Wymagania na konkretne oceny są takie same różnice dotyczą sposobu oceniania
1. zakres materiału taki sam, ale ocena skupia się przede wszystkim na wkładzie pracy i chęciach ucznia, w mniejszym stopniu brany jest pod uwagę efekt końcowy wykonywanej pracy (zajęcia artystyczne i zajęcia techniczne)
2. uczniowie mogą pracować dłużej, należy stosować oceną opisową, często chwalić i zachęcać do ukończenia pracy


EWALUACJA PROGRAMU

Po wdrożeniu programu wskazane jest przeprowadzenie ewaluacji w celu uzyskania informacji zwrotnej o tym w jakim stopniu zaproponowane treści umożliwią realizację zadań edukacyjnych.
Przedmiotem ewaluacji będzie:
- osiąganie celów edukacyjnych,
- skuteczność metod i form aktywności,
- kształtowanie umiejętności i postaw.
W trakcie realizacji treści programowych uczniowie będą oceniani na podstawie:
- obserwacji uczniów w czasie zajęć,
- szacowania wytworów ich pracy,
- analizy zgodności działań z poleceniem do wykonania zadania,
- „Karty samooceny ucznia”


KARTA SAMOOCENY UCZNIA

Imię................................... Nazwisko ........................................ klasa ..........
data ......................
(odpowiedzi do wyboru tak/nie)

1. Omawiane zagadnienia sprawiły mi trudności ......
2. Pracowałem chętnie, wytrwale i systematycznie ......
3. Nauczyciel potrafił wytłumaczyć mi temat lekcji ......
4. Wykonałem wszystkie prace .....
5. Problemy rozwiązałem sam .....
6. Pomagał mi nauczyciel ......
7. Pomagali mi koledzy .....
8. Pomagałem innym .....
9. Wolę pracować sam .....
10. Wolę pracować w grupie .....
11. Dobrze bawiłem się na zajęciach .....

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.