X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16711
Przesłano:

Ocena opisowa dla ucznia z umiarkowanym upośledzeniem umysłowym

OCENA OPISOWA ZA OKRES I PÓŁROCZA
ROK SZKOLNY 2010/2011

UCZENNICA: ......................, upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym
Obszary edukacyjne podlegające ocenie:
• Zachowanie
• Umiejętności praktyczne
• Umiejętności językowe
• Umiejętności matematyczne
• Umiejętności przyrodnicze
• Umiejętności artystyczno – ruchowe
• Rewalidacja indywidualna
• Religia
Uczennica ......... w br. uczęszcza do klasy czwartej (integracyjnej)......................... Dziewczynka objęta jest kształceniem specjalnym dla dzieci z umiarkowanym stopniem upośledzenia umysłowego. Na obecnym etapie kształcenia ....... realizuje indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny uwzględniający jej możliwości i potrzeby edukacyjne. W programie uwzględniono zapisy podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz zalecenia poradni psychologiczno – pedagogicznej. Ponadto uczennica uczęszcza na terenie szkoły na terapię logopedyczną ( raz w tygodniu) i rewalidację indywidualną (2 h w tygodniu).
.......... uczęszcza do szkoły systematycznie, jest zawsze przygotowana do zajęć. Na zajęciach z całą klasą pracuje tylko pod opieką nauczyciela wspomagającego. Chętnie podejmuje obowiązki szkolne, bardzo rzadko zdarza się, że odmawia wykonania zadań i ćwiczeń. Podczas wypełniania kart pracy jest staranniejsza i dokładniejsza niż w latach ubiegłych. Dba o swoje przybory szkolne, zeszyty i książki. Unika kontaktu z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, nie chce wykonywać ich poleceń, rzadko odpowiada na pytania przez nich zadane. Zazwyczaj nie jest zainteresowana i nie śledzi toku lekcji, skupia się na uzupełnianiu kart pracy, ćwiczeń itp. przygotowanych dla niej przez pedagoga wspomagającego. Interesują ją tematy, które są jej bliskie i znane. Pracuje w nierównym, raczej wolnym tempie, powierzone zadania i prace doprowadza do końca. Dłuższy wysiłek umysłowy i fizyczny powoduje u dziewczynki męczliwość i spadek aktywności. Lubi być chwalona, pochwały motywują ją do dalszej pracy. Oczekuje od nauczyciela wspomagającego stałej obecności i wsparcia w sytuacjach trudnych. Zdarza się, że jest uparta i niegrzecznie odpowiada innym, ale potrafi przeprosić za swoje zachowanie. Zna i stosuje zwroty grzecznościowe. Przestrzega podstawowe zasady i normy społeczne, które obowiązują w szkole. W klasie ma ulubioną koleżankę i kolegę, z którymi chętnie rozmawia i przebywa. Z pozostałymi uczniami z klasy raczej nie ma wspólnych tematów do rozmów, ale jest przez nich lubiana i akceptowana. W kontaktach z dziećmi i dorosłymi na ogół pogodna, spontaniczna i otwarta. Chętnie się dzieli, pomaga i przejmuje się przeżyciami innych. Zachęcana przez nauczyciela bierze udział w zajęciach grupowych, potrafi współdziałać z innymi i wypełniać role przez nich powierzone. Stara się uczestniczyć w imprezach klasowych.
Uczennica jest samodzielna w zakresie czynności samoobsługowych. Przestrzega podstawowych zasad bezpieczeństwa w szkole, podczas wyjść, w czasie zabaw. Prawidłowo posługuje się urządzeniami technicznymi wykorzystywanymi w szkole. Potrafi podać główne informacje o sobie i swojej rodzinie. Posiada podstawową wiedzę na temat Polski oraz regionu w którym mieszka.
Na obecnym etapie kształcenia ....... słucha i rozumie wypowiedzi innych. Nazywa rzeczy, czynności i stany w naturalnych sytuacjach oraz przedstawione na obrazie. Wypowiada się prostymi zdaniami na temat własnych przeżyć, doświadczeń i wrażeń. Jej wypowiedzi są bogatsze i bardziej rozbudowane niż w latach ubiegłych. Kierowana pytaniami nauczyciela opisuje przedmiot lub postać na podstawie bezpośredniej obserwacji. Zna litery drukowane. W dalszym ciągu należy utrwalać zmiękczenia i dwuznaki. Coraz lepiej czyta metodą sylabową - wyrazy i proste, niezbyt skomplikowane teksty. Adekwatnie dobiera do nich ilustracje. Z pomocą nauczyciela układa wyrazy z rozsypanek literowych i sylabowych. Wykonuje wybrane ćwiczenia sprawności grafomotorycznej. Odwzorowuje wyrazy i krótkie teksty, posługuje się literami drukowanymi. Potrafi przepisać wyrazy z tablicy. Podejmuje próby pisania sylab i prostych wyrazów ze słuchu.
...... zna cyfry. Przelicza elementy zbioru w zakresie 10. Przeważnie bezbłędnie dodaje i odejmuje na liczydle w tym zakresie. Podejmuje próby liczenia na kalkulatorze w celu sprawdzenia wyniku, który otrzymała. Zazwyczaj prawidłowo odczytuje liczby do 20. Utrwala ich zapis. Rozpoznaje podstawowe figury geometryczne. Prawidłowo posługuje się linijką – potrafi mierzyć oraz narysować za jej pomocą odcinki, figury po kropkach i bez kropek. Odczytuje pełne godziny na zegarze. W dalszym ciągu utrwala nazwy pór roku, dni tygodnia i miesięcy.
Wspólnie z nauczycielem dokonuje systematycznej obserwacji pogody i zjawisk przyrodniczych, wymienia składniki pogody i nazywa rodzaje opadów. Dostrzega zmiany w przyrodzie w zależności od pory roku. Poznała podstawowe wiadomości na temat budowy ciała człowieka. Zapoznała się z sytuacjami i czynnikami zagrażającymi zdrowiu i życiu oraz rolą w zdrowym żywieniu wartościowych produktów spożywczych .
Uczennica bardzo chętnie i z zaangażowaniem wykonuje prace plastyczne. Rozpoznaje i nazywa kolory. Poprawnie posługuje się różnymi narzędziami plastycznymi. Rysuje i maluje na temat dowolny lub określony. Tworzy wydzieranki i wylepianki. Wycina z papieru z uwzględnieniem stopnia trudności. Sprząta po zakończonej pracy. Na miarę swoich możliwości zapamiętuje słowa i melodię poznanych piosenek. Chętnie śpiewa w grupie. Na zajęciach rewalidacyjnych wykonuje proste ćwiczenia gimnastyczne oraz zabawy z elementami chwytu, rzutu, toczenia i skoku.
Dziewczynka uczęszczała na religię.
........ systematycznie uczęszczała na zajęcia rewalidacyjne, na których zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej szczególny nacisk położono na rozwinięcie, doskonalenie i usprawnienie u dziecka podstawowych technik szkolnych, opóźnionych w rozwoju funkcji percepcyjno – motorycznych oraz procesów myślenia i mowy. Dziewczynka jest aktywna na zajęciach, wykazuje duże zaangażowanie i chęć do pracy. W pracy rewalidacyjnej wykorzystywano również komputer. ...... korzystała z programów komputerowych ,,Klik uczy liczyć”, ,,Klik uczy czytać”, Power Point oraz podejmowała próby samodzielnego pisania na komputerze wyrazów podanych przez nauczyciela.
Ocenę opisową opracował nauczyciel wspomagający:
........................................
Opnie o Kasi nauczycieli uczących w klasie:
1. ........................................
2. ........................................
3. ........................................
4. ........................................
5. ........................................

Podpis Dyrektora Szkoły:

........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.