X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16696
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Program adaptacyjny dla dzieci 3- 4- letnich

PROGRAM ADAPTACYJNY DZIECI 3- 4- LETNICH PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ŁOWISKU „Razem w przedszkolu”

Program adaptacyjny dla dzieci 3- 4-

"Razem w przedszkolu" - to program adaptacyjny Przedszkola Publicznego w Łowisku skierowany do dzieci i ich rodziców, którego celem jest współpraca przedszkola i domu rodzinnego, ukierunkowana na pomoc w pokonaniu obaw i stresów związanych z przekroczeniem progu przedszkolnego.

1. Charakterystyka programu:
Adaptacja to przystosowanie się do nowego środowiska społecznego, sytuacji, warunków; również zmniejszenie odczuwania określonych bodźców wskutek ich długotrwałego działania. Przystosowanie jest wyrazem zaakceptowania nowych warunków, odnalezienia się w nowej roli, pragnienia zmian wewnętrznych i zewnętrznych. M. Suświłło stwierdza, że „poznawanie przez dziecko nowego środowiska społecznego jest szansą na wzbogacenie i stymulację procesów rozwojowych, uspołecznienie, ale tylko wówczas,gdy jest ono zaakceptowane."
Przekroczenie przez dziecko progu przedszkola to przełomowy moment w jego życiu. Zmiana dotychczasowego trybu życia, a przede wszystkim obecność nowych osób wywołują u dzieci napięcie emocjonalne i są przyczyną różnych form protestu i negatywnych reakcji. Takie reakcje mają największe nasilenie na początku roku przedszkolnego
„System przedszkolny w dotychczasowym kształcie nie jest w stanie zapewnić dziecku, chociażby na pewien czas, opieki jednej osoby dorosłej w zastępstwie matki.
Musi ono przystosować się do nowych warunków i uczyć się zaspakajania swoich potrzeb emocjonalnych w krótkich kontaktach z innymi osobami dorosłymi i znosić te ograniczenia. Jedne dzieci dają sobie radę z tymi nowymi warunkami emocjonalnymi, a inne nie.” Koniecznym jest więc podjęcia takich działań, które pozwoliłby pokonać lęki stres dzieci oraz wpłynęłyby na wyrównanie, w miarę możliwości poziomu rozwoju dzieci w sferze; motoryki, czynności samoobsługowych, zabawowych, rozwoju mowy, rozwoju umysłowego tj. uczuć i zachowań społecznych.
Złotym środkiem mogą być spotkania adaptacyjne przygotowujące dziecko do roli przedszkolaka:
• Umożliwi to poznanie nowego otoczenia.
• Stworzy atmosferę przyjaźni i zaufania.
• Obniży lęk rodziców i dzieci w związku z pobytem dziecka w przedszkolu.
• Prawidłowo nastawi do nowego środowiska.
• Pozwoli na poznanie specyfiki pracy nauczyciela przedszkola.

Program został opracowany w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego i zawiera się w następujących obszarach:
• Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie sytuacjach zadaniowych.
• Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.
• Wspomaganie rozwoju mowy u dzieci.
• Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
• Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności ruchowej dzieci.
• Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych .

2. Cele programu adaptacyjnego:
• adaptacja nowych dzieci do uczęszczania na zajęcia w przedszkolu,
• zaspakajanie podstawowej potrzeby psychicznej dzieci
– potrzeby bezpieczeństwa,
• pokonanie przez dzieci bariery związanej z koniecznością przebywania w nowym otoczeniu i rozłąki z rodziną,
• nabywanie przez dzieci umiejętności dostosowanych do wieku i swoich możliwości rozwojowych,
• zapoznanie rodziców ze sposobami przygotowania dzieci do pozostawienia ich w przedszkolu oraz jego funkcjami i zadaniami.

3. Metody
• elementy metody Pedagogiki Zabawy, ułatwiające integrację grupy,
• elementy metody Ruchu Rozwijającego W.Scherborne,
• zabawy i ćwiczenia ruchowe,
•opowieściruchowe,
• wybrane metody aktywne: zabawy w kręgu, drama, improwizacja, burza mózgów,
• zabawy naśladowcze,
• opowiadania, bajki, inscenizacje,
• techniki relaksacyjne.

4. Procedury osiągania celów:
W toku zabaw i zajęć adaptacyjnych dzieci mają okazje poznać swoje panie, imiona nowych kolegów i koleżanek oraz placówkę przedszkola, jej otoczenie i panujące w niej zasady. Ten tydzień dni adaptacyjnych nie sprawi, że przystosowanie dzieci do przedszkola przebiegać będzie całkowicie bezproblemowo, ale znacznie go przyśpieszy i ułatwi.

Propozycje zabaw:
• zabawy umożliwiające poznawanie i korzystanie z sali
dydaktycznej, łazienki, szatni oraz ich wyposażenia
• zabawy pozwalające poznać swoje emocje
• zabawy integracyjne, muzyczno- ruchowe i opowieści ruchowe
• zabawy pozwalające poznać schemat swojego ciała i innych
• zabawy słowne, opowiadania, bajki, teatrzyki, historyjki obrazkowe
• uroczystości przedszkolne
Formy kontaktów z rodzicami:
• rozmowy indywidualne
• zebrania informacyjne
• gazetki i tablice edukacyjne
• uroczystości przedszkolne

5. Oczekiwane efekty:
Dziecko potrafi:
• spokojnie rozstać się z rodzicem,
• przezwyciężyć lęk i obawy przed zmianą środowiska,
• uczestniczyć w życiu grupy,
• z zaufaniem zwracać się o pomoc do nauczycieli,
• przestrzegać podstawowych reguł współżycia w grupie,
Rodzic:
• wie, w jaki sposób pomóc dziecku pokonać „próg
przedszkola”,
• ma poczucie bezpieczeństwa o swoje dziecko,
• obserwuje swoje dziecko na tle rówieśników,
• nawiązuje aktywną współpracę z przedszkolem.
Nauczyciel:
• poznaje dzieci, którymi będzie się opiekował,
• planuje pracę w oparciu o wyniki obserwacji zachowań
dzieci,
• zna oczekiwania rodziców wobec przedszkola

6. Ewaluacja programu
Ewaluacji programu dokonuje się w formie analizy ankiety adaptacyjnej dla rodziców, która pozwoli na uzyskanie opinii o wszystkich poczynionych oddziaływaniach adaptacyjnych przedszkola Analiza realizacji programu wskaże dalsze kierunki pracy.

7. Opis programu "Razem w przedszkolu"

Maj
Pierwszy kontakt małych dzieci i ich rodziców z przedszkolem - okres zapisu:
- zwiedzanie przedszkola,
- rozmowy, udzielanie rodzicom odpowiedzi na pytania,
- informacja dla rodziców jak pomóc dziecku w procesie adaptacyjnym.

Czerwiec
Spotkanie informacyjne dla rodziców.
- Rodzice poznają zasady funkcjonowania przedszkola, rozkład dnia, normy obowiązujące w grupie.

"Tydzień otwartych drzwi"
Udział rodziców i dzieci w zorganizowanych w popołudniowej części dnia spotkaniach adaptacyjnych.

1. Temat: "Poznajemy się"
Zabawa z piłką w kole "Moje imię",
Zabawa integracyjna ze śpiewem "Wszyscy są, witam Was...",
Odbijanie dłoni dziecka na drzewie narysowanym na dużym arkuszu szarego papieru "Tu jestem". Zabawa w kole "Balonik", „Karuzela”
Wizytówki z imionami dzieci i rodziców naklejane na drzewo imion. Umieszczenie prac na głównej ścianie w sali.

2. Temat: "Mój znaczek"
Zabawa integracyjna w kręgu "Iskierka przyjaźni",
Zabawa ruchowa w odbijanie balonika z rodzicem, taniec z balonem,
Wykonanie znaczka wspólnie z rodzicem wybraną techniką plastyczną .

3. Temat: " W przedszkolu"
Zabawa w kole na przywitanie " Jeżyk" - pokonywanie nieśmiałości podczas wystąpień przy całej grupie. Taniec integracyjny do rytmicznej muzyki,
Zabawa z gazetami: dmuchanie, gniecenie, rzuty papierowymi kulami, robienie czapki przez rodzica,
Malowanie obrysu leżącej postaci na szarym papierze, dorysowanie innych elementów.

4. Temat: "Ćwiczymy razem"
Ćwiczenia w parach: "Mosty", "Koniki", "Lustro", "Masaż plecków", "Zwijanie dywanu", "Huśtawka"
Zabawa orientacyjno – porządkowa „Słonko świeci, deszczyk pada”, zabawa z szarfami „Kwiaty i motyle”. Zabawy ruchowe na przedszkolnym placu zabaw.

5.Temat " Bawimy się razem" Zabawy w kole "Murzynek", ", "Chusteczka", "Kółko graniaste", „ Stary niedźwiedź mocno śpi” itp. Praca plastyczna pt. „Lato na łące” wykonana techniką płaskiego orgiami. Wystawa wszystkich prac wykonanych przez dzieci podczas zajęć adaptacyjnych.. Zabawy dowolne dzieci w przedszkolnych kącikach zainteresowań

PAŹDZIERNIK
Ankieta dla rodziców
Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2009r. Nr 4 poz 17)

Literatura:
• M. Suświłło (1997) Wybrane problemy wczesnej edukacji: adaptacja w przedszkolu, Olsztyn, s.19.
• Lubowiecka J. (2000) Przystosowanie psychospołeczne dziecka do przedszkola, Warszawa, WSiP
• Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się, WSiP, Warszawa 2000.
• Weronika Sherborne: „Ruch rozwijający dla dzieci”. PWN, Warszawa 2003

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.