X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16647
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się
o stopień nauczyciela mianowanego


....................nauczyciel języka angielskiego
w Szkole Podstawowej........................................


Czas odbywania stażu: 1.09.2010r.- 31.05.2013r.


Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

§ 7 ust.2 pkt 1

Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności dokonywania zmian w tych działaniach

Zadania do wykonania
Termin realizacji
Potwierdzenie realizacji
(Plan sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

Uczestniczenie w różnych instytucjonalnych formach kształcenia zawodowego:
a) kursy doskonalące w sferze dydaktycznej i wychowawczej,
b) konferencje,
c) warsztaty
Cały staż
Zaświadczenia

Poznanie procedur awansu zawodowego
Cały staż
Notatki

Systematyczna współpraca z opiekunem stażu
Wrzesień 2010r.
Na bieżąco
Kontrakt, scenariusze obserwowanych zajęć, sprawozdanie

Aktywne uczestnictwo w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia nauczycieli
Cały staż
Protokoły

Planowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej
Na bieżąco
Plany wynikowe

Tworzenie bazy własnych materiałów dydaktycznych, narzędzi pomiaru dydaktycznego
Na bieżąco
Opracowane narzędzia pomiaru dydaktycznego

Organizowanie konkursów z języka angielskiego dla uczniów klas IV - VI
Cały staż
Regulaminy konkursów, potwierdzenia dyrektora

Udział w zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli
Cały staż
Arkusze hospitacyjne

Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań:
uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
Okres stażu
Wpis do protokolarza Rady Pedagogicznej

Dokumentowanie własnych działań
Na bieżąco
Zaświadczenia, ankiety, scenariusze zajęć i przedstawień

Wstępna ocena własnych możliwości, umiejętności, osiągnięć
Wrzesień 2010 r.
Arkusz samooceny


§ 7 ust.2 pkt 2

Umiejętność uwzględniania w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych


§ 7 ust.2 pkt 3

Umiejętność wykorzystywania technologii komunikacyjnej i informacyjnej

Opracowanie dokumentacji, scenariuszy zajęć, kart pracy przy wykorzystaniu komputera
Na bieżąco
Materiały

Znajomość podstawowych programów komputerowych
Na bieżąco
Materiały, zaświadczenia

Poszerzenie kompetencji w zakresie posługiwania się technologią komputerową i informacyjną
Na bieżąco
Zaświadczenia

Publikacje swoich materiałów w Internecie
Cały staż
Publikacje

Prowadzenie zajęć z języka angielskiego w pracowni komputerowej
Cały staż
Scenariusz, wpis w dzienniku lekcyjnym

Propagowanie wśród uczniów portali poświęconych nauce języka angielskiego
Cały staż
Scenariusze zajęć, wpis w dzienniku lekcyjnym

Pełnienie funkcji opiekuna pracowni komputerowej
Cały staż
Materiały

Prowadzenie za pośrednictwem poczty elektronicznej korespondencji z rodzicami, nauczycielami, organizatorami konferencji, warsztatów metodycznych i kursów
Na bieżąco
Materiały

Ukończenie studiów podyplomowych na kierunku „Informatyka i technika”
Cały staż
Zaświadczenia, dyplom ukończenia studiów

Tworzenie prezentacji multimedialnych z wykorzystaniem programu Power Point
Cały staż
Płyta CD z prezentacjami

Pomoc w aktualizowaniu strony internetowej szkoły
Cały staż
Strona internetowa

Naprawa na bieżąco komputerów
Cały staż
Materiały

Nawiązanie współpracy z Internetowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli
Ukończenie e – learningowych form doskonalenia nauczycieli
Cały staż
Zaświadczenia

Zachęcanie uczniów do wymiany materiałów edukacyjnych z języka angielskiego w formie multimedialnej lub pocztą elektroniczną oraz wymiany e – mail z uczniami z obcych krajów
Cały staż
Prezentacje multimedialne


§ 7 ust.2 pkt 4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Aktualizacja wiedzy z wymienionych dziedzin przez aktywne samokształcenie
Cały staż
Notatki, wykaz lektur

Znajomość aktualnego poziomu rozwoju uczniów
Cały staż
Materiały diagnostyczne, karta spotkań z pedagogiem

Realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie ze Szkolnym Programem Wychowawczym
Cały staż
Notatki, zapisy w dzienniku

Objęcie szczególną troską uczniów mających trudności w nauce, prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z języka angielskiego
Cały staż
Notatki

Opieka nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez motywowanie ich do dalszego poszerzania wiedzy poprzez udział w konkursach, indywidualna pomoc w przygotowaniu uczniów do konkursów ogólnopolskich: „FOX”, „Olimpus”
Cały staż
Zapisy w dzienniku

Przeciwdziałanie konfliktom w klasie
Cały staż
Notatki, zapisy w dzienniku lekcyjnym

Diagnozowanie możliwości uczniów, problemów w nauce i ich przyczyn
Cały staż
Notatki, zapisy w dzienniku, ankiety

Dobieranie różnych metod i narzędzi w procesie nauczania języka obcego
Cały staż

Adnotacje w dzienniku lekcyjnym
Konsultacje z pedagogiem szkolnym, nauczycielami przy rozwiązywaniu trudności wychowawczych
Cały staż
Zaświadczenia, sprawozdania


§ 7 ust.2 pkt 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której odbywa staż.

Współpraca z pedagogiem szkolnym w celu udzielania pomocy i wspomagania dzieci z trudnościami w nauce języka angielskiego
Cały staż
Notatki, zaświadczenia pedagoga szkolnego

Współpraca z Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych we Wrześni
Cały staż
Zaświadczenia

Aktywny udział w zbiórkach i akcjach charytatywnych
Cały staż
Zaświadczenia, sprawozdania

Stworzenie podręcznej biblioteki podstawowych aktów prawnych obowiązujących w szkole
Na bieżąco
Teczka

Nawiązanie współpracy ze Szkołą Podstawową w Skarboszewie
Cały staż
Notatki, wpisy w dzienniku, zaświadczenia

Współpraca z Instytutem Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Cały staż
Zaświadczenia

Prowadzenie zajęć z języka angielskiego dla uczniów oddziałów przedszkolnych
Cały staż
Zapisy w dzienniku

Pomoc nauczycielom oddziałów przedszkolnych w realizacji programów i projektów o zasięgu ogólnopolskim
Cały staż
Zaświadczenia

Organizowanie dla uczniów oddziałów przedszkolnych czytania książek w języku angielskim w oparciu o akcję „Poczytaj mi przyjacielu”
Cały staż
Zapisy w dzienniku

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.