X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 16596
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Informacja o stanie gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole - opisowa - przykład

Informacja o stanie gotowości dziecka
do podjęcia nauki w szkole

Imię i nazwisko dziecka: ........................................
Rok szkolny:
Forma wychowania przedszkolnego: przedszkole

Opanowanie wymagań określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego w obszarze:

1. Umiejętności szkolne:
• mocne strony- Uczeń rozumie relacje i pojęcia związane z przestrzenią ( odróżnia kierunki lewo – prawo, -rozumie pojęcia związane z przestrzenią np. nad, pod ,za obok ,-wskazuje kierunki na kartce papieru ). Rozumie związki przyczynowo- skutkowe między zdarzeniami ( potrafi opowiedzieć historyjkę obrazkową, - w opowiadaniu ujmuje związki przyczynowo skutkowe). Potrafi skupić się na wykonywanej czynności .Zna pojęcia związane z kategorią czasu ( pory roku i związane z nimi zjawiska, - potrafi powiedzieć jaki jest dzień tygodnia i jaki jest następny).Wykonuje operacje logiczne i matematyczne ( potrafi umieścić nowy obiekt w już ułożonym szeregu, - zna i stosuje liczebniki porządkowe, - dodaje i odejmuje „ konkretne” przedmioty , liczmany). Wykonuje przekształcenia na materiale językowym ( dzieli zdanie na wyrazy,- dzieli wyraz na sylaby i łączy sylaby w wyraz, - Posiada umiejętność analizy i syntezy fonemowej). Podejmuje próby samodzielnego czytania. Z chęcią składa układanki typu puzzle. Wykonuje zadania grafomotoryczne ( przerysowuje szlaczki i proste figury geometryczne, - rysuje szlaczki literopodobne ).
• zauważone trudności- nie stwierdza się trudności
• podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka- prawidłowość funkcjonowania chłopca nie wymagała podejmowania działań wspierających
• wskazówki dla rodziców- prawidłowość funkcjonowania chłopca w podskali umiejętności szkolne nie wymaga udzielania wskazówek rodzicom.

2. Kompetencje poznawcze:
• mocne strony- Olek przejawia zainteresowania poznawcze, ujmuje relacje między zdarzeniami i zachowaniami ( wyjaśnia obserwowane zjawiska,- przewiduje zachowania innych dzieci,- stara się definiować nazwy przez odniesienie do ogólniejszych kategorii, - dość często wybiera gry liczbowe,- chętnie rozwiązuje zagadki matematyczne). Chłopiec ma zasób wiadomości raczej wykraczający poza bezpośrednie doświadczenie. Olek wyraża elementy samowiedzy i próby samooceny( raczej dużo mówi o sobie,- potrafi trafnie powiedzieć , co wie i umie). Chłopiec opanował umiejętność czytania i matematyczne powyżej oczekiwanych ( dodaje i odejmuje w pamięci w zakresie 10, liczy w pamięci w zakresie 100)
• zauważone trudności- nie stwierdza się trudności
• podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka- prawidłowość funkcjonowania chłopca nie wymagała podejmowania działań wspierających
• wskazówki dla rodziców- prawidłowość funkcjonowania chłopca w podskali kompetencje poznawcze nie wymaga udzielania wskazówek rodzicom.

3. Sprawność motoryczna :
• mocne strony- Uczeń ma bardzo wysoką sprawność fizyczną, w tym również koordynację ruchową oraz sprawność manualną ( lubi zajęcia gimnastyczne i sportowe, lubi prace ręczne, sprawnie łapie i odrzuca piłkę, wspina się na drabinki, przechodzi po równoważni, buduje z drobnych klocków, lepi figurki z plasteliny, prawidłowo trzyma ołówek)
• zauważone trudności- nie stwierdza się trudności
• podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka- prawidłowość funkcjonowania chłopca nie wymagała podejmowania działań wspierających
• wskazówki dla rodziców- prawidłowość funkcjonowania chłopca w podskali sprawność motoryczna nie wymaga udzielania wskazówek rodzicom.

• Samodzielność:
• mocne strony- Uczeń wykazuje się dużą samodzielnością w wykonywaniu codziennych czynności ( sprawnie się ubiera, zapina guziki, suwaki,- potrafi zapamiętać i wykonać polecenia). Samodzielnie dąży do pokonania trudności ( wytrwale podejmuje próby, nie zraża się niepowodzeniami, - wykazuje inicjatywę, wypróbowuje różne sposoby działania).Uczeń podejmuje zadaniowe, celowe formy aktywności ( zawsze jest zainteresowany wynikiem, stara się dokończyć prace, - lubi dobrze wykonać swoje prace, poprawia je).
• zauważone trudności- nie stwierdza się trudności
• podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka- prawidłowość funkcjonowania chłopca nie wymagała podejmowania działań wspierających
• wskazówki dla rodziców- prawidłowość funkcjonowania chłopca w podskali samodzielność nie wymaga udzielania wskazówek rodzicom.

4. Niekonfliktowość:
• mocne strony – Uczeń postępuje zgodnie z umową ( kontraktem grupy,- sprząta zabawki i pomoce,- pamięta o zasadach bezpiecznego zachowania w grupie, -uwzględnia prawa innych, np. czeka na swoją kolej).Chłopiec unika sytuacji konfliktowych. Próbuje radzić sobie w „ pokojowy” sposób.
• zauważone trudności- nie stwierdza się trudności
• podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka- prawidłowość funkcjonowania chłopca nie wymagała podejmowania działań wspierających
• wskazówki dla rodziców- prawidłowość funkcjonowania chłopca w podskali niekonfliktowość nie wymaga udzielania wskazówek rodzicom.

5. Aktywność społeczna:
• mocne strony- Uczeń inicjuje kontakty z rówieśnikami ( jego kontakty są rozumiane przez dzieci,- zaprasza dzieci do rozmów i zabaw). Chłopiec okazuje współczucie i chęć pomocy ( pomaga innym dzieciom, próbuje pocieszać kolegę,- rozpoznaje i nazywa przeżycia innych dzieci,- staje w obronie innych dzieci). Śmiało mówi o sobie i wyraża swoje uczucia ( mówi o tym co jest ważne dla niego,- okazuje radość z osiągniętego wyniku).Swobodnie porozumiewa się z rówieśnikami i nauczycielem.
• zauważone trudności- nie stwierdza się trudności
• podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka- prawidłowość funkcjonowania chłopca nie wymagała podejmowania działań wspierających
• wskazówki dla rodziców- prawidłowość funkcjonowania chłopca w podskali aktywność społeczna nie wymaga udzielania wskazówek rodzicom.
II. Potrzeby rozwojowe, w tym zauważone predyspozycje, uzdolnienia i zainteresowania:
1. Opis- Uczeń wykazuje dużą sprawność fizyczną. Został królem skoku w dal. Z chęcią uczestniczy w grach , zabawach o charakterze ruchowym .Umie też poruszać się w rytm muzyki , wyczuwa tempo , rytm i nastrój każdego utworu muzycznego. Jest otwarty w stosunku do propozycji występów na scenie , z chęcią bierze udział w przedstawieniach. Nie ma tremy i lubi występować przed szerszą publicznością.
2. Podjęte lub potrzebne działania służące ich rozwijaniu – tworzenie warunków do rozwijania potrzeby aktywności ruchowe, wytypowanie do uczestnictwa w między [przedszkolnej spartakiadzie. Udział w przedstawieniach i przeglądach dla dzieci.
3. Wskazówki dla rodziców- wskazanie umożliwienia rozwijania predyspozycji do uprawiania sportów . Zapisanie dziecka na zajęcia dodatkowe: taneczne lub sportowe.
4. Uczeń uczęszcza na zajęcia specjalistyczne – logopedyczne prowadzone przez specjalistę od ................... do...............
5. Zakres w którym dziecko wymaga pomocy logopedycznej-nieprawidłowa artykulacja szeregu głosek przedniojęzykowo dziąsłowych : sz,ż,cz,dż
6. Wskazówki do pracy z dzieckiem- Zwrócenie uwagi na poprawną artykulację głosek podczas zajęć i w domu. Ćwiczenia artykulacyjne usprawniające automatyzację głosek nieprawidłowo wymawianych. Wskazana konsultacja ortodontyczna.

III. Dodatkowe spostrzeżenia o dziecku
Umiejętności szkolne- Zgodny z oczekiwanym stopień gotowości szkolnej
Kompetencje poznawcze- wysoki stopień
Sprawność motoryczna- zgodny z oczekiwanym
Samodzielność- wysoki stopień
Niekonfliktowość- średni stopień
Aktywność społeczna- wysoki stopień

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.