X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 16192
Dział: Przedszkole

Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej

Sprawozdanie z pracy dydaktyczno – wychowawczej , oddział zamiejscowy w Słupi Kapitulnej rok szkolny 2010/2011– Maria Balbus.

Oddział zamiejscowy w Słupi Kapitulnej w roku szkolnym 2010/2011 liczy 26 dzieci:12 dziewczynek i 14 chłopców. 10 - sześciolatków, 12 - pięciolatków, 4 - czterolatków. Troje dzieci leworęczne – Wojciech Niwczyk, Amelia Kubiszyn i Konrad Becela. 10 dzieci objętych jest opieką logopedyczną prowadzoną przez panią Agnieszkę Płóciennik.

Pracę swoją opieram na Programie edukacji przedszkolnej Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby - Żabińskiej „ Nasze przedszkole” wydany przez Mac Edukacja. Koncepcja programu dostosowana jest do założeń nowej podstawy programowej.

Głównym celem mojej pracy było wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci zmierzające do osiągnięcia stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego wspomagałam rozwój dzieci, doskonaliłam ich umiejętności, wychowywałam i kształciłam dzieci we wszystkich obszarach podstawy programowej. Stwarzałam przy tym sytuacje edukacyjne w formie zabawowej i zadaniowej z wykorzystaniem różnorodnych form i metod pracy oraz środków dydaktycznych.
Realizacja treści programowych z obszaru 1 pozwoliła na opanowanie kompetencji społecznych u dzieci. Dzieci mają poczucie własnej odrębności i swojego sprawstwa, a także odpowiedzialności za to, że co robią i jak się zachowują. Potrafią porozumiewać się z innymi, mówić o swoich zamierzeniach i potrzebach, a także starać się rozumieć innych. Wiedzą, że należy pomagać dzieciom, dorosłym, szanować rośliny i mądrze zachowywać się względem zwierząt. Rozumieją, że przynależność do grupy oznacza także przestrzeganie obowiązujących w niej umów społecznych. Mają rozeznanie, co do własności: to jest moje, to twoje, to nasze wspólne. Potrafią zachować się zgodnie z przyjętymi zwyczajami. Potrafią w parach i większych zespołach podejmować i realizować różne zadania. Dyskutują z kolegą i uczą się dochodzić do kompromisu. Formułują ocenę zachowań własnych i innych osób. Dokonują wyborów i przeżywają pozytywne efekty własnych działań. Potrafią określić uczucia, a także uczucia drugiego człowieka.
Nawyki kulturalne i higieniczne są przez dzieci w pełni opanowane. Wychowankowie mają wyrobiony nawyk mycia rąk przed spożywaniem posiłków, po powrocie z podwórka, po załatwieniu swoich potrzeb fizjologicznych, mycia zębów po śniadaniu. Podczas spożywania posiłków zachowują się kulturalnie według ustalonych zasad, używają zwrotów grzecznościowych, uczą się korzystać z noża. Wszystkie czynności związane z samoobsługą wykonują poprawnie i sprawnie. Potrafią samodzielnie się ubrać, rozebrać, ułożyć ubrania w szafce. Umiejętność wiązania sznurowadeł nie jest jeszcze przez niektóre dzieci dobrze opanowana. Dwoje dzieci sześcioletnich nie potrafi wiązać sznurowadeł.
Samodzielnie przygotowują sobie miejsce i przybory do pracy i zabawy oraz sprzątają po sobie. Potrafią zadbać o czystość i wygląd swojej sali.
Troszcząc się o rozwój mowy swoich wychowanków prowadziłam ćwiczenia artykulacyjne, ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, rozwijałam słuch fonematyczny i wdrażałam do wyrazistego mówienia. Dzieci wykazują się umiejętnością słuchania innych i mówienia tak, aby inni rozumieli. Większość dzieci poprawnie wypowiada się pod względem gramatycznym, składniowym i logicznym. Potrafią w skupieniu słuchać czytanych baśni, powiastek i opowiadań, a potem wypowiadać się na ich temat. Potrafią przedstawić tekst własnymi słowami i skupić uwagę na rozmówcy. Ich zasób słów jest coraz bogatszy. Cyklicznie korzystają z zajęć bibliotecznych.
Dzieci, które mają trudności z wybrzmiewaniem poszczególnych głosek objęte są pomocą logopedyczną. Zajęcia logopedyczne odbywają się w przedszkolu i są prowadzone przez panią Agnieszkę Płóciennik.
Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych odbywało się przez porównywanie i grupowanie przedmiotów, przez przewidywanie czynności manipulacyjnych i łączenia przyczyny ze skutkiem, a także poprzez omawianie ilustracji i historyjek obrazkowych. Manipulacja przedmiotami pozwoliła dzieciom łączyć doświadczenia poznawcze i czuciowe z obserwacją skutków wykonywanych czynności. Patrząc i działając potrafią słownie nadać sens temu, co dostrzegają, co sądzą o związkach przyczynowych, o skutkach zmian, o sposobie porządkowania. Dzieci wykazują umiejętność wskazywania związków przyczynowo- skutkowych występujących w historyjkach obrazkowych.
Realizując wychowanie zdrowotne wdrażałam dzieci do profilaktyki zdrowotnej. Dzieci wiedzą, że warunkiem zdrowia jest przestrzeganie higieny, zdrowe odżywianie oraz aktywność ruchowa. Potrafią uzasadnić konieczność przestrzegania zasad higieny, potrafią wyjaśnić konieczność odpowiedniego przygotowania żywności do spożycia, potrafią wymienić, jakie produkty są zdrowe, a jakie należy ograniczać. Brały udział w przygotowaniu sałatki owocowej oraz w konkursie organizowanym przez SANEPID pod hasłem Nie pal przy mnie proszę!
Wychowanie dzieci w zakresie dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych koncentrowało się wokół kształtowania u dzieci umiejętności bezpiecznego poruszania się po drogach, uświadamiania im niebezpieczeństw, które mogą grozić w źle dobranym miejscu zabawy, zagrożeń ze strony zwierząt, a także wdrażania do przewidywania skutków zagrożeń tego typu. Dzieci przestrzegają ustalonych zasad bezpiecznej zabawy w przedszkolu i w ogrodzie.
Podczas wyjść poza teren przedszkola przejawiają właściwe zachowania i postawy związane z bezpiecznym poruszaniem się na drogach.
Odgrywając scenki dotyczące sytuacji trudnych, np. zgubienia się uczyły się proszenia o pomoc. Poznały numery alarmowe i wiedzą, w jakich sytuacjach należy z nich korzystać.
Znają zagrożenia dotyczące zabawy na zamarzniętych zbiornikach wodnych.

Moi wychowankowie próbują samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przedszkolu, a tematyka związana z bezpieczeństwem dzieci poruszana jest niemal każdego dnia.
Przygotowanie dzieci do roli widza i aktora wystąpiło poprzez uczestnictwo w przedstawieniach teatralnych, koncertach muzycznych, aktywność twórczą dzieci, słuchanie utworów literatury dziecięcej i zabawy teatralne. Dzieci znają zasady kulturalnego zachowania się podczas odbioru dzieł literackich i teatralnych. Potrafią wyrazić swoje wrażenia i przeżycia związane z odbiorem utworu literackiego lub przedstawienia teatralnego. Dokonują oceny postępowania bohaterów w kategorii dobra i zła. Uczestniczą w formach teatralnych grając z podziałem na role. Rozumieją umowne znaczenie rekwizytu, potrafią wykonać sylwetę i posługiwać się nią w zabawie teatralnej. Chętnie korzystały z kącika teatralnego, który został zorganizowany w naszej sali. Przebierały się w stroje i odgrywały wymyślone przez siebie role. Miały możliwość wykazania się swoimi umiejętnościami aktorskimi podczas spotkania z babciami i dziadkami, a także podczas przedstawienia inscenizacji dla rodziców oraz starszych kolegów ze szkoły.
W wychowaniu plastycznym wspomagałam dziecięcą wyobraźnię i wrażliwość na piękno, rozwijałam zdolności oraz kształtowałam umiejętności twórczego wypowiadania się w różnych formach działalności plastycznej. W efekcie dzieci potrafią eksperymentować barwami, sprawnie posługiwać się poznanymi technikami, eksperymentować w zakresie łączenia różnych technik i materiałów, potrafią zaplanować swoją pracę, ilustrować opowiadania, bajki, projektować np. ubrania do katalogu mody ,potrafią przedstawić ludzi w ruchu oraz świat przyrody, tworzyć różnorodne kompozycje płaskie według wzoru i własnego pomysłu. Wytwory prac dziecięcych można było podziwiać na wystawie w korytarzu przedszkola, a także służyły do wystroju naszej sali. Dzieci przejawiające zdolności plastyczne uczestniczyły w konkursach plastycznych .Prace moich wychowanków zostały wyróżnione i nagrodzone.

Rozbudzając zainteresowania techniczne dzieci stwarzałam warunki do zabaw konstrukcyjnych według własnych pomysłów. Dzieci przy wykorzystaniu klocków różnego rodzaju uczyły się planowania, projektowania. Podczas zabaw konstrukcyjnych współdziałają ze sobą, wymieniają się doświadczeniami, łączą swoje pomysły, a skutkiem ich działań są ciekawe pod względem konstrukcyjnym budowle. Doskonaliłam umiejętność posługiwania się przyborami i narzędziami. Dzieci bardzo sprawnie posługują się nożyczkami, dają radę podczas posługiwania się szpikulcem przy robieniu ludzików z kasztanów, potrafią korzystać z szablonów, a także z linijki podczas rysowania prostych kresek. Potrafią wykonywać prace przestrzenne z papieru, proste orgiami, lepić z plasteliny i masy solnej, tworzyć prace z butelek plastikowych. Rozumieją znaczenie pracy ludzi różnych zawodów. Korzystają z techniki komputerowej. Znają podstawowe elementy komputera i ich funkcje. W mojej obecności posługują się sprzętem i korzystają z programów edukacyjnych związanych z aktywnością umysłową.

Pomagając dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych obserwowaliśmy pogodę w okresie późnego lata, jesieni ,zimy oraz wiosny, utrwalając przy tym symbole pogody. Dziecipotrafią opisać charakterystyczne zjawiska występujące w danej porze roku. Uczestniczyły w zabawach badawczych określających właściwości fizyczne śniegu, lodu i wody oraz wyciągały wnioski z zaobserwowanych zjawisk. Znają również zagrożenia wynikające z siły przyrody. Prowadziłam rozmowy z dziećmi na temat nawałnicy, która nawiedziła latem nasze miasto. Rozumieją, jakie szkody może spowodować silny wiatr. Wiedzą, jak należy zachować się podczas burzy. Dzieci dzieliły się informacjami zasłyszanymi w telewizji na temat skutków tegorocznej zimy- była to okazja, aby uświadomić dzieciom wpływ warunków atmosferycznych na świat ludzi i zwierząt.
W zakresie poszanowania roślin i zwierząt moi wychowankowie rozpoznają rośliny i zwierzęta żyjące w takich środowiskach przyrodniczych, jak las, park, pole, sad, ogród, znają sposoby przystosowania się zwierząt do poszczególnych pór roku: odloty i przyloty ptaków, zapadanie w sen zimowy, wymieniają warunki konieczne do rozwoju roślin i zwierząt, wiedzą, jaki pożytek przynoszą zwierzęta środowisku, znają zagrożenia dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka (zatruwanie powietrza, pożary, wyrzucanie śmieci), wiedzą, że należy dbać o przyrodę ( nie śmiecić, szanować rośliny, zachowywać ciszę w lesie), pomagają ptakom przetrwać zimę, potrafią segregować odpady według ich rodzaju..
Zakres treści edukacji matematycznej jest przez dzieci opanowany. Dzieci orientują się na kartce papieru, potrafią wytyczyć kierunki od siebie i innych osób, dostrzegają przemienność i rytm dni tygodnia, pór roku, miesięcy, doskonale potrafią liczyć obiekty i kojarzyć ilość wyrażoną za pomocą liczebnika, liczą od początku i na wspak, dodają i odejmują na palcach i innych zbiorach zastępczych w zakresie 10, segregują przedmioty wg podanych cech, porównują liczebność przez ustawianie w pary, ustalają miejsce w szeregu używając liczebników porządkowych, potrafią mierzyć długość krokami, stopa za stopą oraz różnymi przyborami, różnicują przedmioty cięższe, lżejsze, odmierzają płyny porównując ich ilość.
Z zakresu gotowości dzieci do nauki czytania i pisania doskonaliły percepcję wzrokową i słuchową, nabywały sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo- ruchowej, korzystały z książek, doskonaliły rozumienie informacji przedstawionych w formie symbolu. W efekcie dzieci dokonują analizy i syntezy słuchowej prostych i trudniejszych wyrazów o pisowni zgodnej z fonetyką.
Dzieci aktywnie brały udział w uroczystościach i imprezach organizowanych w naszym przedszkolu, a rodzice chętnie korzystają z ofert placówki biorąc w nich czynny udział.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.