X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 16031
Dział: Przedszkole

Indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny

INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO - TERAPEUTYCZNY
na rok szkolny 2011/2012

Program jest przeznaczony
dla Norberta ................................ Będzie realizowany w ciągu roku szkolnego 2011/2012.
Indywidualne, roczne przygotowanie przedszkolne w wymiarze 4 godzin tygodniowo i jednej godziny rewalidacji indywidualnej. Zajęcia będą odbywały się w sali dydaktycznej, Sali gimnastycznej oraz Sali polisensoryczej.


I. OGÓLNE INFORMACJE O DZIECKU

1. Imię i nazwisko dziecka, data urodzenia,
grupa, rok szkolny XXXXXXXXX
30.06.2006 r.
................., Grupa .... rok szkolny 2011/2012
2. Numer orzeczenia,
z dnia XXXXXXXXX

3. Okres na jaki utworzono IPET Rok szkolny 2011/2012
4. Rozpoznanie wynikające z orzeczenia: autyzm

5. Zalecenia zawarte w orzeczeniu
• Wskazane kształcenie specjalne dla dzieci z autyzmem w grupie przedszkolnej integracyjnej (pomoc nauczyciela wspomagającego lub asystenta dziecka z autyzmem) lub w grupie przedszkolnej specjalnej dla dzieci z autyzmem;
• Jeśli w rejonie zamieszkania dziecko nie będzie miało możliwości uczęszczania do grupy integracyjnej lub specjalnej wskazane jest indywidualne roczne przygotowanie przedszkolne;
• Zajęcia rewalidacyjne- stymulacja rozwoju poznawczego i mowy;
• Badania kontrolne za rok w celu rozwoju umysłowego i ukierunkowania dalszej edukacji specjalnej

6. Wynik wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka
Mocne strony ucznia:
• Ma dobrą sprawność ruchową- dobrze chodzi, biega, porusza się po schodach, wspina się na wysokości;
• bawi się zabawkami dźwiękowymi, lubi samochody wydające dźwięki;
• samodzielnie myje ręce;
• współpracuje przy ubieraniu go;
• je sprawnie ręką pokarm pokrojony;
• posługuje się łyżką przy jedzeniu pokarmów o gęstej konsystencji;
• chętnie podaje dorosłym rękę i podchodzi do nich na ulicy;
• chłopiec ma pogodne usposobienie;
• nie przejawia zachowań agresywnych;
• Rozumie proste polecenia: usiądź, wstań, daj nogę, daj rękę, masz serek, wrzuć do kosza;
• Interesuje się literami i cyframi;
• Chętnie przegląda gazety;
• Składa puzzle z dwóch elementów;
• Potrafi pracować przy stoliku w pozycji siedzącej ze stałą pomocą terapeuty;
• W zakresie edukacji chłopiec zaczyna naśladować ruchy z użyciem przedmiotów;
• Potrafi samodzielnie wkładać i wyjmować przedmioty z pojemnika oraz nakładać klocki na palik;
• Uczy się dopasowywania identycznych przedmiotów i obrazków;
• Stara się samodzielnie wkładać pojedynczy, brakujący, element do drewnianych układanek;
• Reakcje dziecka na bodźce wzrokowe, słuchowe i dotykowe są prawidłowe.
Trudności ucznia:
• Nie jeździ na rowerze;
• Istotnie obniżona jest zaradność samoobsługowa chłopca;
• Nie zgłasza potrzeb fizjologicznych, korzysta z pieluch;
• Nie lubi myć buzi, nie wyciera się;
• Nie nawiązuje kontaktów z dziećmi w zabawie;
• Ma zmienne nastroje;
• Znacznie opóźniony rozwój mowy dziecka;
• Nie czyta, nie liczy;
• Nie rozumie w pełni systemu motywacyjnego;
• Ma problemy z koncentracją uwagi, łatwo się rozprasza;
• Ma trudności z wykonywaniem zadań wymagających współpracy obu rąk;
• Nie wykonuje samodzielnie zadań z zakresu grafomotoryki;
• Wykazuje chwiejność emocjonalną, przechodząc niejednokrotnie z nieuzasadnionego śmiechu w płacz;
• Nie potrafi dzielić się emocjami z innymi uczestnikami interakcji;
• Przejawia zachowania lękowe, boi się nowych pomieszczeń, często reaguje płaczem i krzykiem w nowych sytuacjach.


II. ZAKRES DOSTOSOWAŃ WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

7. Realizowane programy:
• indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny.

III. CELE PROGRAMU
8. Ogólne • Poprawa komunikacji i stymulacja ogólnorozwojowa
• Usprawnienie umiejętności koncentracji uwagi
• Wydłużenie czasu koncentracji;
• Zwiększenie sprawności manualnej
• Usprawnienie ruchowe
Edukacyjno- terapeutyczne • rozwijanie elastyczności i precyzji ruchów dłoni i palców.
• wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała
• koordynacja pracy rąk i koordynacji wzrokowo – ruchowej
• wyrobienie płynności i harmonii ruchów ręki ( ruchy okrężne , pionowe, poziome, faliste od strony lewej do prawej i z góry do dołu )
• ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
• kształtowanie umiejętności prostej samoobsługi.
• nauka wielozmysłowego poznawania otoczenia
• nabywanie umiejętności komunikacji z otoczeniem w sposób werbalny
• nauka umiejętności przebywania w grupie oraz opanowania umiejętności wspólnej zabawy i pracy
• odkrycie i rozwijanie indywidualnych możliwości dziecka.
• Współdziałanie z nauczycielem
• Wyzwalanie aktywności dziecka
• Dostarczanie dziecku poczucia bezpieczeństwa
• Rozluźnienie napięcia mięśniowego
FORMY METODY PRACY Z DZIECKIEM
9. Forma • indywidualna zróżnicowana
• grupowa
Metody:
Metoda M. Ch. Knillów;
- Metoda Malowania 10 palcami;
- Rysowane wierszyki;
- Techniki relaksacyjne;
- Elementy Metody Dobrego Startu – program przygotowujący do nauki pisania;
- Muzykoterapia
- Zabawy paluszkowe

III. RODZAJ I ZAKRES ZINTEGROWANYCH DZIAŁAŃ NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW

10. Zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów:

Indywidualne roczne przygotowanie przedszkolne:
Prowadząca: XXXXXXXXXXXX


Rewalidacja indywidualna ukierunkowana na stymulację rozwoju poznawczego i mowy.
Prowadząca: XXXXXXXXXXXXXXX

• Ćwiczenie sprawności manualnej i grafomotorycznej:
• Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
• Stymulacja rozwoju poznawczego.
• Rozwijanie percepcji słuchowej
• Doskonalenie czynności samoobsługowych.
• Kształtowanie nawyków higienicznych:
• Wykonywanie czynności samoobsługowych:

Rodzaj działań:

1. Usprawnianie całej ręki poprzez ćwiczenia rozmachowe:
• Wykonywanie w powietrzu prostych ruchów pionowych, poziomych oraz okrężnych;
• Rysowanie w powietrzu dużych wzorów
• Rysowanie na dużym arkuszu lasek, ślimaków, kół, fal;
• Pokrywanie dużych płaszczyzn kredkami, mazakami;
• Zabawa w naśladowanie ptaków;
2. Usprawnianie ruchów dłoni, nadgarstka i palców poprzez ćwiczenia manualne:
• Wymachy dłoni (pożegnanie, odganianie muchy);
• Robienie kulek z gazet;
• Obrysowywanie figur geometrycznych;
• Zabawy w „grę na pianinie”, „pisanie na maszynie” itp.;
• Lepienie z plasteliny, masy papierowej;
• Wydzieranki z papieru;
• „Zabawy paluszkowe”;
• Rysowanie w szablonie;
• Naklejanie małych elementów;
3. Usprawnianie ruchu chwytnego palców:
• Zbieranie koralików do pojemnika;
• Nawlekanie koralików na sznurek;
• Wtykanie klocków
4. Zmniejszanie nadmiernego napięcia mięśni rąk:
• Malowanie kulkami z waty;
• Malowanie patyczkami do uszu;
• Malowanie kształtów „e” i „o” bez odrywania ręki;
5. Nauka prawidłowego trzymania ołówka.
Ćwiczenia graficzne:
• kalkowanie prostych wzorów;
• rysowanie po śladzie bez odrywania ręki;
• łączenie kropek;
• zamalowywanie małych powierzchni kredkami;
• rysowanie labiryntów;
• toczenie piłki do celu;
• rzucanie do celu;
• leniwe ósemki Denisona;
• układanie prostych budowli z klocków;
• gra w kręgle

1. Rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez kształtowanie umiejętności prawidłowego rozpoznawania i różnicowania bodźców wzrokowych:
• rozpoznawanie treści obrazków;
• różnicowanie kolorów;
• różnicowanie prostych figur geometrycznych;
• dobieranie jednakowych obrazków;
• spostrzeganie różnic;
• układanie prostych puzzli;
• wyszukiwanie braków na obrazku;
• układanie obrazków wg wzoru;
2. Rozwijanie percepcji słuchowej poprzez kształtowanie umiejętności prawidłowego rozpoznawania i naśladowania dźwięków:
• wysłuchiwanie i rozpoznawanie odgłosów otoczenia i odgłosów przyrody;
• naśladowanie odgłosów otoczenia i odgłosów przyrody;
• odtwarzanie przez dziecko rytmu (klaskanie, wystukiwanie);
3. Rozwijanie procesów myślenia
• dobieranie przedmiotów w pary;
• klasyfikowanie przedmiotów ze względu na wspólną cechę;
4. Usprawnianie zdolności zapamiętywania:
• uczenie się wierszyków, piosenek,

Organizowanie zabaw z:
• ćwiczeniami ortofonicznymi
usprawniającymi narządy mowy i utrwalenie prawidłowej artykulacji,
• ćwiczeniami oddechowymi regulującymi aparat oddechowy: wdech i wydech,
• układanki obrazkowe, rymowanki, zabawy dydaktyczne,
• wycieczki, zabawy.
• nauka wierszy i piosenek
• kształtowanie sprawności prawidłowego wykonywania czynności higienicznych,
• usprawnianie jedzenia łyżką i picie z kubka,
• spożywa posiłek przy stole, zachowuje czystość w miejscu jedzenia,
• korzysta po posiłku z serwetek,
• trening czystości,
Sposoby realizacji:
• pokaz, praktyczne wykonywanie czynności,
• śpiewanie piosenek,
• wyliczanki, rymowanki.

IV. FORMY, SPOSOBY I OKRES UDZIELANIA UCZNIOWI POMOCY

11. Formy pomocy udzielanej uczniowi Sposoby
Okres/wym. godz.

Zajęcia resocjalizacyjne Nie dotyczy
-------------------------------------
Zajęcia socjoterapeutyczne Nie dotyczy
-------------------------------------
Zajęcia rehabilitacyjne Nie odbywają się w p-lu
-------------------------------------
Zajęcia rewalidacyjne
XXXXXXXXXXXXX Zajęcia indywidualne
praktyczne, ćwiczebne, naśladownictwo,
stymulacja polisensoryczna. 1 raz w tygodniu 60 min.
Zajęcia logopedyczne Zabawy stymulacyjne wielozmysłowe
zajęcia indywidualne
---------------------------------------
Zajęcia korekcyjno kompensacyjne nie dotyczy
-----------------------------------------
Wsparcie pedagoga wspomagającego Nie ma -----------------------------------------
Indywidualne roczne przygotowanie przedszkolne
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Zabawy ruchowe,
zajęcia edukacyjne,
ćwiczenia gimnastyczne,
zabawy dydaktyczne,
zabawy grupowe,
w parach, zespołach 4-6 osobowych, indywidualnie.
Dwa razy w tygodniu po 90 min
1 raz w tygodniu 60 min
Inne
-------------------- ------------------------------------------

V. DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE RODZICÓW WE WSPÓŁDZIAŁANIU Z INSTYTUCJAMI

12. Instytucja Rodzaj i zakres współpracy

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

Zajęcia terapeutyczne, dydaktyczno - wyrównawcze, specjalistyczne: logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, warsztaty, porady dotyczące rozwoju i wychowania, porady, prelekcje, spotkania, prowadzenie treningów, warsztatów, udzielania instruktaży.
Poradnia specjalistyczna Konsultacje i poradnictwo
Organizacje pozarządowe
(fundacje, stowarzyszenia...)
Informacje o instytucjach wspierających rozwój i wychowanie dziecka.

Placówki doskonalenia nauczycieli

XXXXXXXXXXXXXX

VI. WSPÓŁPRACA NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW Z RODZICAMI.
Działania wspierające rodziców

13. Działania wspierające rodziców dziecka
• rozmowa wspierająca,
• instruktaże do pracy w domu,
• pedagogizacja rodziców w zakresie metod pracy nad występującymi u dziecka trudnościami,
• wspieranie rodziców w podejmowanych działaniach na rzecz dziecka (zrozumienie potrzeb i trudności dziecka),
• stała współpraca rodziców z przedszkolem polegająca na informowaniu o wymaganiach edukacyjnych i postępach dydaktycznych i rozwojowych dziecka.
14. Zakres współpracy z rodzicami
• wyjaśnienie sposobu pracy z dzieckiem w domu mających na celu rozwijanie motoryki małej i dużej:
• zajęcia pokazowe, porady, konsultacje, instruktaż,
• dostarczanie materiałów edukacyjnych z zakresu rozwijania sprawności manualnych oraz rozwoju ruchowego z uwzględnieniem rozwijania sprawności ruchowej, czynności samoobsługowych i nawyków higienicznych,
• dostarczanie materiałów i literatury z zakresu rozwijania mowy (ćwiczenia, pomoce dydaktyczne)
15. Ewaluacja PAC 1 Gunzburga

VII. OCENA EFEKTYWNOŚCI POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

16. Proponowane modyfikacje IPET
----------------------------------------------------------------
17. Data
30.09.2011r.
18. Podpisy członków Zespołu:

Dyrektor: ........................................
Koordynator: ...................................
Nauczyciel: ......................................
nauczyciel: .......................................
nauczyciel: ......................................
logopeda: ........................................
fizjoterapeuta: ..................................

19. Data i podpis rodzica/opiekuna

20. Podpis Dyrektora

Opracowała: Barbara Lubiejewska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.