X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 15961
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Plan rozwoju zawodowego na stopień awansu nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

1. Imię i nazwisko: Edyta Sosnowska
2. Nauczany przedmiot: język niemiecki
3. Miejsce pracy : Gimnazjum w Radziłowie
4. Okres stażu: 01.09.2009 – 30.05.2012
5. Data złożenia planu: ........................................
6. Data zatwierdzenia planu: ......................................


I. Czynności organizacyjne

Lp. / Zadania / Formy realizacji / Dowody realizacji / Terminy realizacji / Uwagi

1. Przypomnienie procedury awansu zawodowego - lektura procedury awansu zawodowego - poprawnie skonstruowany plan rozwoju zawodowego - czerwiec 2009
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego - gromadzenie dokumentacji potwierdzającej realizacje zamierzonych zadań - zgromadzone dokumenty - w okresie stażu
3. Sporządzenie sprawozdania za okres stażu - opis realizacji zadań, autorefleksja, analiza - pisemne sprawozdanie z przebiegu stażu i stopnia realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego - maj 2012
4. Złożenie wniosku po zakończeniu stażu o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego - wniosek - maj 2012


II. Zadania wynikające z rozporządzenia

§8 ust 2 pkt.1

- uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

1. Praca z uczniem zdolnym w ramach Koła Języka Niemieckiego - przygotowanie uczniów do konkursu przedmiotowego języka niemieckiego
- zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego - wpisy w dzienniku zajęć dodatkowych - w okresie stażu
2. Praca z uczniem mającym problemy - zajęcia wyrównawcze - wpisy w dzienniku zajęć dodatkowych - w okresie stażu
3. Przygotowanie imprez i uroczystości szkolnych - organizacja corocznych obchodów Europejskiego Dnia Języków Obcych
- współorganizowanie obchodów Dnia Unii Europejskiej
- organizacja innych imprez o charakterze ogólnoszkolnym - scenariusze imprez, zdjęcia,
strona www szkoły, gazetka szkolna Gimpress
- w okresie stażu
4. Doskonalenie warsztatu i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej - udział w warsztatach, kursach i szkoleniach metodycznych
- udział w szkoleniach rady pedagogicznej - zaświadczenia
- wpis w protokolarzu - w okresie stażu
5. Opracowanie programu autorskiego dla Koła Młodych Miłośników Literatury Niemieckiej - zgromadzenie materiałów
- sporządzenie programu - program - w okresie stażu


§8 ust 2 pkt.2

- wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Wykorzystanie technologii komputerowej i informatycznej w pracy pedagogicznej -opracowanie przy pomocy komputera dokumentacji związanej z realizacją planu rozwoju zawodowego
- korzystanie z zasobów internetowych
- opracowywanie własnych materiałów dydaktyczno-wychowawczych przy pomocy komputera
- prowadzenie zajęć edukacyjnych pracowni multimedialnej
- wykorzystanie w pracy edukacyjnej projektora multimedialnego
- systematyczne zamieszczanie informacji związanych z działalnością koła językowego na stronie internetowej szkoły
- wypisywanie świadectw przy użyciu programu komputera
- wykorzystanie w pracy dydaktycznej materiałów audio-wizualnych (np.filmy, muzyka niemieckojęzyczna)
- tworzenie i zamieszczanie na stronie www szkoły testów interaktywnych dla uczniów
- korzystanie z platformy Moodle (współtworzenie szkolnej platformy edukacyjnej) - przedłożona dokumentacja

- wpisy w dzienniku pracowni internetowej
- testy, plany pracy, scenariusze imprez

- zapis tematyki w dzienniku lekcyjnym
- zapis w planie
wynikowym

- strona internetowa

- świadectwa uczniów

- zapisy w planie wynikowym danej klasy

- testy interaktywne

- stworzenie kursów umieszczonych na platformie
- stosowanie metod i form kształcenia na odległość - w okresie stażu

- w okresie stażu

- w okresie stażu

- w okresie stażu

- koniec roku szkolnego

- w okresie stażu

- w okresie stażu


§8 ust 2 pkt.3

- umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;

1. Stworzenie szkolnego zespołu językowego (nauczyciele języków obcych) -prowadzenie działań w ramach zespołu ukierunkowanych na opracowanie sprawdzianów na start, próbnych egzaminów gimnazjalnych dla klas II i III, analizę wyników egzaminu gimnazjalnego - protokoły z pracy zespołu - w okresie stażu
2. Prowadzenie rad szkoleniowych dla rady Pedagogicznej - prezentacja materiałów pozyskanych na szkoleniach zewnętrznych -zapisy w protokołach rad pedagogicznych - w okresie stażu
3. Opieka nad studentką odbywającą praktykę - wprowadzenie studentki w obowiązki i zadania nauczyciela i omawianie przeprowadzonych przez nią lekcji - ocena praktyki - 2010r
4. Pedagogizacja rodziców - dzielenie się z rodzicami wiedzą z zakresu psychologii i pedagogiki - zapisy w protokołach spotkań z rodzicami - w okresie stażu
5. Lekcje otwarte dla innych nauczycieli - prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli - scenariusze zajęć - w okresie stażu
6. Publikowanie samodzielnie opracowanych materiałów na stronach internetowych - udostępnianie materiałów edukacyjnych - tytuły stron internetowych, ewentualnie potwierdzenia publikacji - w okresie stażu


§8 ust 2 pkt.4a

- opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Opracowanie programu autorskiego zajęć wyrównawczych - zgromadzenie materiałów, sporządzenie programu zajęć - opracowany program - w okresie stażu
2. Zorganizowanie Gminnego Konkursu Języka Angielskiego dla szkół podstawowych - przygotowanie regulaminu konkursu, materiałów konkursowych, pozyskanie sponsorów potwierdzenie dyrektora szkoły - w okresie stażu


§8 ust 2 pkt.4c

-poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących działań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Pozyskanie środków na zakup pracowni multimedialnej - praca w zespole nauczycieli Gimnazjum w Radziłowie nad stworzeniem projektu finansowanego ze środków programu operacyjnego „Kapitał ludzki” - pracownia multimedialna - rok szkolny 2009/2010
2. Kontynuacja współpracy z zespołem redakcyjnym gazetki szkolnej Gimpress - redagowanie wkładki niemieckojęzycznej Deutschecke - gazetka Gimpress - w okresie stażu
3. Kontynuacja obchodów Europejskiego Dnia Języków Obcych - organizacja uroczystości Europejskiego Dnia Języków Obcych np. w formie inscenizacji, konkursów - kronika szkoły, strona www szkoły, wkładka Deutschecke - wrzesień/październik 2009/2010/2011
4. Stwarzanie dodatkowych możliwości rozwoju językowego uczniów - Udział w kampanii Deutsch Wagen Tour - kronika szkoły, strona www szkoły, wkładka Deutschecke - termin uzależniony od organizatorów
5. Włączenie uczniów w działalność charytatywną - organizacja imprez charytatywnych, z których dochód zostanie przeznaczony na rzecz organizacji charytatywnych - kronika szkoły, strona www szkoły, wkładka Deutschecke - w okresie stażu


§8 ust 2 pkt.4d

1. Nabycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych - ukończenie studiów licencjackich o kierunku filologia angielska - dyplom ukończenia studiów - rok 2011

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.