X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 15905
Dział: Gimnazjum

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

§ 7 ust.1 pkt. 1 Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

1.Aktywny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.
2.Współpraca z Samorządem Uczniowskim:
•współorganizowanie zabaw (dyskotek) dla dzieci
•współpraca podczas organizacji uroczystości szkolnych i różnorodnych imprez rekreacyjno- sportowych
3.Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
4.Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez, zawodów sportowych i wyjść poza szkolnych.

§ 7 ust.1 pkt. 2 Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

1.Aktualizacja szkolenia BHP.
2.Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu tj. rady szkoleniowe, zespoły samokształceniowe.
3.Udział w pracach zespołu matematyczno-fizycznego i zespołu tworzącego plan wychowawczy.
4.Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:
•konferencje szkoleniowe
•warsztaty metodyczne dotyczące nauczania wychowania fizycznego
5.Samodzielne studiowanie literatury fachowej, zgłębianie wiedzy na temat nowości związanych z wychowaniem fizycznym, gromadzenie literatury.
6.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i prowadzenie zajęć w jego obecności.

§ 7 ust.1 pkt. 3 Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty

1.Analiza i śledzenie zmian w dokumentacji:
• Karta Nauczyciela,
• Rozporządzenie MEN z 01.12.2004 r. z późniejszą zmianą z 14.11.2007 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
•Rozporządzenie MEN z dnia 13.07.2007 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,
•ustawa o systemie oświaty,
•zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały CODN, prasa oświatowa, Internet

§ 7 ust.2 pkt. 1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1.Poznanie procedury awansu zawodowego nauczyciela mianowanego:
•analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego (ustawa, rozporządzenia)
•napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu,
•sformułowanie wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego
2.Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu:
•zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy,
•przygotowanie planu rozwoju zawodowego,
•ustalenie terminów spotkań z opiekunem,
•hospitacje zajęć
prowadzonych przez opiekuna stażu;
•hospitacje przeprowadzone przez opiekuna stażu,
•prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu (konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza),
3.Doskonalenie warsztatu pracy, wzbogacenie bazy sportowej szkoły:
•analiza i wybór programu nauczania w oparciu o nową podstawę programową i bazę sportową,
•aktualizacja tablicy rekordów szkoły-motywowanie do poprawiania wyników,
•doradztwo i pomoc przy zakupie sprzętu sportowego,
•pozyskiwanie środków od sponsorów i pomoc przy budowie skoczni w dal(uczniowie, rodzice),
4.Prowadzenie dokumentacji realizacji planu rozwoju zawodowego : gromadzenie dokumentów, świadectw, zaświadczeń, zdjęć itp.
5.Publikowanie własnych prac.
•Opublikowanie planu rozwoju zawodowego w Internecie,
6.Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki lekcyjne i pozalekcyjne.

§ 7 ust.2 pkt.2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1.Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych uczniów:
•obserwacja uczniów podczas lekcji ,
•rozmowa z uczniem, rodzicem,
•konsultacje z innymi nauczycielami,
2.Przygotowanie uczniów do zawodów sportowych podczas zajęć pozalekcyjnych.
3.Organizowanie wyjazdów na zawody sportowe, współudział w wyjazdach na wycieczki szkolne, do kina itp.
4.Udział w akcjach promujących zdrowy tryb życia, edukacja zdrowotna

§ 7 ust. 2 pkt. 3 Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Wykorzystanie znajomości obsługi komputera w pracy nauczyciela:
•przygotowanie dokumentacji dołączonej do wniosku,
sprawozdań, wniosków, konspektów, dyplomów,
•przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową, udział w życiu portali edukacyjnych, publikacje( plan rozwoju zawodowego),

§ 7 ust. 2 pkt. 4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty realizowanych zadań nauczyciela.

1.Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki,
2.Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej, własnej,
3.Korzystanie z publikacji na stronach www poświęconych nauczaniu i wychowaniu w szkole, śledzenie nowości wydawniczych w Internecie

§ 7 ust.2pkt. 5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1.Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego i ich modyfikacji: Statut Szkoły, Plan dydaktyczno-wychowawczy, Plan rozwoju szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania. Wdrażanie regulaminów wewnątrzszkolnych.
2.Analiza przepisów prawa oświatowego i posługiwanie się nimi w trakcie awansu.
3.Współtworzenie planów wychowawczych, planów wynikowych skorelowanych z obowiązującymi regulacjami prawnymi.
4.Praca w komisjach powołanych w szkole

Opracowała: mgr Beata Gryza

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.