X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 15832
Przesłano:

Poznajemy cechy podzielności liczb przez 10 i 100 - scenariusz zajęć z matematyki w klasie IV

Scenariusz zajęć z matematyki dla klasy IV

Imię i nazwisko prowadzącego: mgr Barbara Lewicka

Data: 12.12.2011

Liczba uczniów: 28

Temat: Poznajemy cechy podzielności liczb przez 10 i 100


Cele lekcji:
• ćwiczenie rachunku pamięciowego
• rozwijanie logicznego myślenia
• wdrażanie do posługiwania się uogólnieniami i terminologią matematyczną
• rozwijanie intuicji, spostrzegawczości i szybkiej orientacji
• wskazanie wielokrotności liczb 10 i 100
• odkrycie cechy podzielności liczb przez 10 i 100

Zadania dydaktyczne:

Uczeń zna pojęcia: dzielnik, reszta z dzielenia, wielokrotność

Uczeń rozumie:
• istotę podzielności liczb przez 10 i 100
Uczeń potrafi:
• wskazać liczby podzielne przez 10 i 100
• utworzyć liczby podzielne przez 10 i 100
• wskazać różnicę pomiędzy liczbą parzystą a liczbą podzielną przez 10 i 100

Metody: Poszukująca – wykonywanie doświadczeń prowadzących do uogólnień
Ćwiczenia praktyczne – rozwiązywanie zadań utrwalających zdobyte wiadomości
Gra dydaktyczna – loteryjka

Środki dydaktyczne: podręcznik + ćwiczenia, karty loteryjki

Scenariusz lekcji:

1. Czynności organizacyjno porządkowe

2. Sprawdzenie pracy domowej- utrwalenie wiadomości o podzielności liczb przez 5

3. Wprowadzenie zasad podzielności liczb przez 10

- Samodzielne rozwiązanie przez uczniów zadania polegające na wpisaniu kilku różnych wielokrotności liczby 10 i zaobserwowaniu wspólnych cech tych liczb

- Wnioskowanie na podstawie wykonanych czynności – uczniowie samodzielnie formułują spostrzeżenia dotyczące cech liczb podzielnych przez 10, a następnie porównują je ze spostrzeżeniami innych i skoordynowane przez nauczyciela wnioski zapisują w zeszycie ćwiczeń.

4. Wykonywanie zadań utrwalających cechę podzielności liczb przez 10
- Na podstawie zdobytych wiadomości uczniowie znajdują w podanym zbiorze liczb, te, które są podzielne przez 10 (Zad. 1) oraz uzupełniają o brakujące cyfry podane liczby tak, aby były one wielokrotnością liczby 10
Zad. 1 W podanym zbiorze liczb podkreśl te, które są podzielne przez 10.

17, 20, 139, 2150, 2345, 8800, 11960, 3454276, 9430

Zad. 2 Uzupełnij brakujące cyfry tak, aby otrzymana liczba była wielokrotnością 10.

3___4___ ; 75___ ___ ; 8___ ; ___4___ ___ ; 16___
- Sprawdzenie przez nauczyciela poprawności wykonanych poleceń

- Dyskusja na forum klasy dotycząca podzielności iloczynu z wykorzystaniem wcześniejszych wniosków - uzasadnienie i sprawdzenie na kilku przykładach, że iloczyn liczby 10 i każdej innej liczby jest podzielny przez 10

- Sprawdzenie, czy liczba parzysta jest zawsze podzielna przez 10 oraz czy liczba podzielna przez 10 jest zawsze liczbą parzystą - zapisanie wniosków

5. Wprowadzenie zasad podzielności liczb przez 100

- Samodzielne rozwiązanie przez uczniów zadania polegającego na wpisaniu kilku różnych wielokrotności liczby 100 i zaobserwowaniu wspólnych cech tych liczb

- Wnioskowanie na podstawie wykonanych czynności – uczniowie samodzielnie formułują spostrzeżenia dotyczące cech liczb podzielnych przez 100, a następnie porównują je ze spostrzeżeniami innych i skoordynowane przez nauczyciela wnioski zapisują w zeszycie ćwiczeń.

6. Wykonywanie zadań utrwalających cechę podzielności liczb przez 5, 10, 100
Zad. Podkreśl zdania prawdziwe. Przy zdaniach fałszywych podaj przykłady.

a) Jeżeli liczba jest podzielna przez 5, to dzieli się też przez 10
b) Jeżeli liczba jest podzielna przez 100, to jest podzielna przez 10
c) Jeżeli liczba jest podzielna prze z10, to dzieli się też przez 5
d) Jeżeli jedną z cyfr w danej liczbie jest 0, to ta liczba dzieli się przez 10
e) Jeżeli liczba jest podzielna przez 5 i przez 2, to jest podzielna przez 10
f) Liczba podzielna przez 10 jest podzielna przez 100

- Wspólne zapisywanie wniosków popartych przykładami dotyczących prawdziwości lub fałszywości sformułowań dotyczących podzielności liczb przez 5, 10, 100

7. Gra dydaktyczna „ Loteryjka” utrwalająca zdobyte wiadomości.
Podział klasy na grupy.
5 100 30 55 72
10 25 35 60 200
15 20 85 300 250
300 40 63 70 40
50 25 200 45 70

Nauczyciel losuje jeden kartonik z liczbą 5, 10 lub 100 i wyczytuje dzielnik. Uczeń zakrywa dzielną znajdującą się na kartce. Na jedno hasło zakrywamy jedną liczbę. Wygrywa ten, kto pierwszy zakryje w jednym rzędzie pionowym wszystkie liczby.
8. Zadanie pracy domowej - ( zadania z podręcznika)
9. Ocenienie aktywności uczniów na lekcji.

Zaangażowanie uczniów:
- ciekawe ćwiczenia zmobilizowały uczniów do logicznego myślenia i wykorzystywania wcześniej zdobytej wiedzy
- uczniowie pracowali aktywnie, chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi samodzielnie wykonywanych ćwiczeń
- ukierunkowani przez nauczyciela uczniowie potrafili skupić się na istocie lekcji, analizować przykłady wyciągając trafne wnioski

Relacje nauczyciel- uczeń:
- polecenia nauczyciela zostały jasno sformułowane, uczniowie nie mieli problemów z ich zrozumieniem
- w celu lepszego utrwalenia wcześniej zdobytych wiadomości nauczyciel kilkakrotnie powtarzał je w ciągu lekcji
- nauczyciel zachęcił uczniów do czynnego udziału w lekcji
- zajęcia prowadzone były w życzliwej atmosferze
- uczniowie zachowywali się w sposób zdyscyplinowany
- nauczyciel ocenił sprawiedliwie aktywność uczniów na lekcji

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.