X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 15717
Dział: Gimnazjum

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty j. rosyjskiego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA STAŻYSTY
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

I. DANE OSOBOWE
1. Imię i nazwisko: ........................................
2. Nazwa placówki: ........................................
3. Stanowisko: nauczyciel języka rosyjskiego
4. Posiadane kwalifikacje:
- dyplom licencjata na kierunku filologia rosyjska
- dyplom magistra na kierunku filologia rosyjska
- studia podyplomowe: kształcenie pedagogiczne

II. STAŻ
1. Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2011
2. Termin zakończenia stażu: 31.05.2012
3. Opiekun stażu: ..............................

III. CELE STAŻU
1. Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
2. Cele szczegółowe:
• poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki,
• poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia,
• poznanie przepisów dotyczących zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć,
• doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i omawianie tych zajęć z prowadzącym,
• prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich,
• uczestniczenie w wewnątrzszkolnych, pozaszkolnych i samokształceniowych formach doskonalenia zawodowego,
• pogłębianie kontaktów z rodzicami i wychowankami.

IV. PLAN DZIAŁANIA
1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły (§ 6 ust.2 pkt 1).

ZADANIA / FORMY REALIZACJI / TERMINY / DOWODY REALIZACJI

(Tabela - dop.red.)

Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego. Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
wrzesień 2011 Poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego.
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. Rozmowa, zawarcie kontraktu z opiekunem.
wrzesień 2011
na bieżąco Ustalenie zasad współpracy.
Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę szkoły. Analiza Statutu, programu wychowawczego i profilaktycznego oraz Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania.
wrzesień 2011
cały okres stażu Notatki własne.
Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennik lekcyjny, arkusze ocen i in. Dokonywanie samodzielnych wpisów w dziennikach lekcyjnych, arkuszach ocen. wrzesień 2011
cały okres stażu
Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej.
Zapoznanie się z tygodniowym rozkładem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy z gronie pedagogicznym
Obserwacja, aktywne dyżurowanie, udział w posiedzeniach rady pedagogicznej, w spotkaniach np. zespołów przedmiotowych. wrzesień 2011 oraz cały okres stażu Organizacja zajęć własnych, udział w spotkaniach zespołów.
Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole. Udział w szkoleniu, lektura obowiązujących aktów prawnych. w stażu Zaświadczenie o ukończeniu wewnątrzszkolnego szkolenia. Notatki własne.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy itp.
na bieżąco Dokumentacja stażysty (zaświadczenia, scenariusze, sprawozdania).
Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Opis realizacji planu rozwoju zawodowego.
maj 2012 Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego. Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji.
czerwiec 2012 Wniosek oraz dokumentacja z realizacji stażu.

2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż (§ 6 ust.2 pkt 2).

Tworzenie własnego warsztatu pracy. Analiza podręczników, rozkładów materiału, programów nauczania oraz treści podstawy programowej. wrzesień 2011
Notatki własne, baza materiałów dydaktycznych: poradniki, płyty, scenariusze i in.
Opracowanie Przedmiotowych Systemów Oceniania dla poszczególnych klas z uwzględnieniem uczniów z opiniami i orzeczeniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Opracowanie i modyfikacja Przedmiotowego Systemu Oceniania w oparciu o program nauczania, podstawę programową oraz Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania.
wrzesień 2011
Przedmiotowy System Oceniania.
Współpraca z nauczycielami w celu realizacji ścieżek międzyprzedmiotowych. Odpowiedni dobór tematów, łączenie nauki języka z edukacją czytelniczą i medialną, regionalną, ekologiczną , itp.. cały okres stażu
Zapisy w dziennikach lekcyjnych, scenariusze zajęć
Wykorzystanie metod aktywizujących podczas lekcji. Lektura literatury metodycznej, materiałów z warsztatów.
cały okres stażu Notatki własne, ciekawe scenariusze z wykorzystaniem aktywizacji uczniów.
Doskonalenie własnego warsztatu pracy. Udział w konferencjach metodycznych, szkoleniach, warsztatach, lektura książek i czasopism o tematyce pedagogiczno-psychologicznej oraz literatury w języku rosyjskim.
cały okres stażu Zaświadczenia, certyfikaty, notatki własne, pomoce dydaktyczne
Doskonalenie technik multimedialnych. Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej. Wykorzystanie komputera do przygotowania zajęć lekcyjnych. Praca z komputerem na lekcjach z uczniami. Warsztaty. Publikacja w Internecie Planu Rozwoju Zawodowego.
cały okres stażu Płyta z zapisem elektronicznym. Konspekty lekcyjne. Zaświadczenia.
Przygotowanie uczniów do szkolnego konkursu
z wiedzy o Rosji Przeprowadzenie konkursu wiedzy o Rosji, opracowanie regulaminu i zadań konkursowych
II semestr roku szkolnego 20112012 Sprawozdanie z przebiegu konkursu
Prowadzenie zajęć dodatkowych z języka rosyjskiego Opracowanie planu pracy na zajęciach dodatkowych i jego realizacja
IX - VI Zapisy w dzienniku zajęć dodatkowych

3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§ 6 ust.2 pkt 3).

Zapoznanie się z programem wychowawczym szkoły.
Aktywny udział w pracach zespołu wychowawczego. Analiza programu wychowawczego.
Praca w zespole ds. realizacji zadań priorytetowych programu wychowawczego w br.
wrzesień 2011 Dokumentacja zespołu wychowawczego.
Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniowskim. Rozmowy ze szkolnym pedagogiem, wychowawcami klas. cały okres stażu Notatki własne.
Współpraca z Samorządem Uczniowskim. Rozmowy z uczniami oraz opiekunem Samorządu Uczniowskiego. cały okres stażu Notatki własne.
Poszerzenia wiedzy i umiejętności z zakresu potrzeb opiekuńczo-wychowawczych. Lektura literatury o tematyce psychologicznej i pedagogicznej.
cały okres stażu Notatki własne.
Współpraca z rodzicami uczniów. Konsultacje z rodzicami uczniów. cały okres stażu Dokumentacja szkolna.
Współpraca z uczniami. Konsultacje dla uczniów, współpraca z uczniami poprzez skrzynkę e-mail.
cały okres stażu Notatki własne.

4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§6 ust.2 pkt 4).

Ustalenie z opiekunem stażu terminów zajęć obserwowanych i prowadzonych. Opracowanie terminów z opiekunem stażu. wrzesień 2011 Potwierdzenie opiekuna stażu.
Obserwacja zajęć u opiekuna stażu lub innych nauczycieli. Obecność na lekcji u opiekuna stażu lub innego nauczyciela. raz w miesiącu Arkusze obserwacji lekcji, własne wnioski, refleksje.
Hospitacje na własnych lekcjach. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły i późniejsze ich omówienie. raz w miesiącu Konspekty z zajęć, wnioski i uwagi do realizacji.
Analiza i samoocena prowadzonych lekcji. rozmowy pohospitacyjne, własne spostrzeżenia i refleksje
Na bieżąco Notatki własne, wnioski w sprawozdaniu
Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego. Samoocena i wnioski do dalszej pracy maj 2011 Dokumentacja stażysty.

Opracowano w oparciu o akty prawne:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821 oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 917)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli wraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 14 listopada 2007 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Dziennik Ustaw Nr 214 z 16 listopada 2007 r. pozycja nr 1580


........................................ ....................................
podpis opiekuna stażu podpis stażysty

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.