X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15572
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


Imię i nazwisko – X X
Nazwa szkoły – Zespół Szkół im. Św. Antoniego z Padwy w X
Nauczany przedmiot – matematyka
Czas trwania stażu – 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia i zakończenia stażu – 01.09.2009r. – 31.05.2012r.
Posiadane wykształcenie: wyższe (matematyka, specjalność nauczycielska w zakresie nauczania matematyki)

Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

ZADANIA DO REALIZACJI W OKRESIE STAŻU


§ 7 ust. 1 pkt 1

Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji

1. Poznanie procedury awansu zawodowego
● Zapoznanie z rozporządzeniem MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
IX 2009 Wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego
2. Ustalenie zasad współpracy z opiekunem stażu
● Rozmowa z opiekunem stażu, zawarcie kontraktu określającego warunki współpracy IX 2009 Pisemne przejrzyste zasady współpracy nauczyciela z opiekunem stażu
3. Poznanie zasad funkcjonowania i zadań szkoły
● Analiza dokumentacji: Statut Szkoły, Program Rozwoju Szkoły, WSO IX – X 2009 Potwierdzenie opiekuna stażu o analizie wymienionych dokumentów
4. Uczestniczenie w pracach różnych organów szkoły
● Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
● Współpraca z Samorządem Uczniowskim (organizacja i współorganizacja zabaw i dyskotek dla uczniów) Cały okres stażu Zaświadczenie dyrektora
5. Przygotowanie projektu sprawozdania ● Autorefleksja, analiza planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego. VI 2012 Sporządzenie sprawozdania


§ 7 ust. 1 pkt 2

Pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego

1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i prowadzenie zajęć w jego obecności
● Obserwacja, konsultacje, omówienie zajęć, ewaluacja. Cały okres stażu Karty obserwacji, konspekty
2. Rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych
● Udział w zajęciach warsztatowych Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli, zbieranie dokumentacji. Wg oferty szkoleniowej PCEN Zaświadczenia PCEN
3. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w zewnątrzszkolnym doskonaleniu
● Udział w szkoleniach i konferencjach nauczycieli matematyki
● Ukończenie kursu kierowników wycieczek Cały okres stażu Zaświadczenia
Świadectwo ukończenia
4. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej i metodycznej
● Poszerzenie wiedzy z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych z uwzględnieniem specyfiki zadań realizowanych przez szkołę Cały okres stażu Potwierdzenie opiekuna stażu


§ 7 ust. 1 pkt 3

Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust.1 pkt 2 i ust. 1 a Karty Nauczyciela – przepisy dotyczące pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły – z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż

1. Analiza przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły
● Analiza ustaw i rozporządzeń ustawowych Cały okres stażu Zaświadczenie opiekuna stażu
2. Zapoznanie się z Prawami Ucznia i Konwencją Praw Dziecka
● Analiza Praw Ucznia i Karty Praw Dziecka – stosowanie tych praw w pracy dydaktyczno - wychowawczej Cały okres stażu Zaświadczenie opiekuna stażu


§ 7 ust. 2 pkt 1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli
● Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (m.in. zapoznanie z rozporządzeniem MENiS z 1 grudnia 2004roku oraz z 14 listopada 2007roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, oraz Kartą Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 roku) Cały okres stażu Opracowanie planu rozwoju zawodowego
2. Współpraca z opiekunem stażu
● Rozmowa, zawarcie kontraktu z opiekunem stażu
● Spotkania, konsultacje, rozmowy
● Hospitacje zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
● Hospitacje przeprowadzone przez opiekuna stażu IX 2009
Cały okres stażu Kontrakt
Konspekty, arkusze obserwacji lekcji, wpisy w dzienniku
Potwierdzenie opiekuna stażu
3. Prowadzenie dokumentacji realizacji planu rozwoju zawodowego
● Gromadzenie świadectw, zaświadczeń, konspektów itp. Cały okres stażu Dokumentacja procedury awansu zawodowego
4. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
● Opis realizacji zadań ujętych w planie, autorefleksja VI 2012 Sprawozdanie ze stażu
5. Dokumentowanie własnego działania
● Przygotowanie konspektów lekcji, testów
● Prowadzenie dokumentacji szkolnej Cały okres stażu Konspekty lekcji, testy
Dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć pozalekcyjnych
6. Ewaluacja metod pracy
● Analiza wyników sprawdzianu po szkole podstawowej
● Analiza wyników egzaminów gimnazjalnych
● Dokonywanie modyfikacji, korekt planów i metod pracy Cały okres stażu Zaświadczenie dyrektora szkoły


§ 7 ust. 2 pkt 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i sytuacji rodzinnej uczniów
● Zapoznanie z orzeczeniami i opiniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
● Kontakty z rodzicami
● Konsultacje z innymi nauczycielami
● Obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych, indywidualne rozmowy z uczniem Cały okres stażu Adnotacje w dzienniku
Zaświadczenia wystawione przez innych nauczycieli szkoły
2. Uwzględnienie potrzeb rozwojowych uczniów i problematyki środowiska lokalnego w swojej pracy
● Koło matematyczne dla uczniów zdolnych
● Przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych
● Organizowanie konkursów matematycznych
● Organizowanie i współorganizowanie wycieczek szkolnych Cały okres stażu Zaświadczenie opiekuna stażu
Potwierdzenia udziału
3. Organizacja zajęć pozalekcyjnych
● Współorganizacja zajęć pozalekcyjnych (dyskoteki szkolne, andrzejki, choinka, wspólne wyjazdy i wyjścia) Cały okres stażu Karta wycieczki
4. Uwzględnienie w swojej pracy współczesnych problemów cywilizacyjnych
● Realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym Cały okres stażu Zapisy tematów w dzienniku


§ 7 ust. 2 pkt 3

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej
● Przygotowanie potrzebnych dokumentów, np.: plan rozwoju zawodowego, sprawozdań, wniosków, konspektów zajęć, programów nauczania, testów, prac klasowych itd.
● Przygotowanie materiałów dydaktycznych (pomocy)
● Prowadzenie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej z przedstawicielami wydawnictw Cały okres stażu Cała dokumentacja procedury awansu zawodowego.
Wykaz adresów portali edukacyjnych
Potwierdzenie opiekuna stażu
2. Doskonalenie umiejętności wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej w pracy nauczyciela
● Wykorzystanie portali edukacyjnych w samokształceniu
● Konsultacje z nauczycielem informatyki Cały okres stażu Spis adresów portali
Zaświadczenie nauczyciela informatyki
3. Publikacje w Internecie
● Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej – plan rozwoju zawodowego X 2009 Adres strony www
4. Korzystanie z edukacyjnych serwisów internetowych
● Korzystanie z Internetu – wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej, korzystanie z dostępnych na edukacyjnych portalach internetowych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii, pedagogiki
● Poznawanie przepisów i aktów prawa oświatowego poprzez Internet
● Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego, Karcie Nauczyciela za pośrednictwem Internetu
● Konsultowanie się z innymi nauczycielami odbywającymi awans poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych
● Korzystanie ze stron MENiS, literka.pl, publikacje.edu.pl, edux.pl, interklasa.pl, profesor.pl, szkola.net/awans Cały okres stażu Potwierdzenie opiekuna stażu


§ 7 ust. 2 pkt 4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1. Realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym
● Analiza wyników w nauce
● Organizowanie pomocy koleżeńskiej i indywidualna pomoc uczniom
● Objęcie troską uczniów słabych
● Opieka nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez motywowanie ich do dalszego poszerzania wiedzy poprzez udział w konkursach (indywidualna pomoc w przygotowaniu się do tych konkursów)
● Przeciwdziałanie konfliktom w klasie
● Pełnienie dyżurów w trakcie przerw śródlekcyjnych Na bieżąco
Wg potrzeb
Cały okres stażu Potwierdzenie opiekuna stażu
Zaświadczenie dyrektora szkoły
2. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych
● Udział w konferencjach metodycznych organizowanych przez wydawnictwa pedagogiczne dotyczących nowości, zmian w programach nauczania i podstaw programowych w nauczaniu matematyki Cały okres stażu Potwierdzenia udziału (zaświadczenia)


§ 7 ust. 2 pkt 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

1. Zapoznanie się z aktami prawnymi dotyczącymi systemu oświaty i działania szkoły
● Analiza Karty Nauczyciela, Ustawy o Systemie Oświaty, Rozporządzenia MENiS, Statutu Szkoły, WSO i obowiązujących regulaminów
● Opracowanie dokumentacji koniecznej do przeprowadzenia stażu Na bieżąco
IX 2009 Potwierdzenie opiekuna stażu
Wniosek o rozpoczęcie stażu
2. Współtworzenie prawa wewnątrzszkolnego i posługiwanie się przepisami systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w pracy nauczyciela
● Uczestnictwo w radach pedagogicznych i spotkaniach zespołów przedmiotowych
● Praca w komisjach powoływanych w szkole
● Analiza opinii z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
● Organizacja i współorganizacja imprez szkolnych i pozaszkolnych Cały okres stażu
Wg potrzeb
Cały okres stażu Zaświadczenie dyrektora szkoły


Opracowano zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. nr 260, poz. 2593) oraz rozporządzenia MENiS z dnia 14 listopada 2007 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. nr 214, poz. 1580).


Zatwierdzam do realizacji:

........................................ .................................
(data i podpis dyrektora szkoły) (podpis nauczyciela)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.