X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15563
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego

Plan rozwoju zawodowego
na stopień nauczyciela kontraktowego w roku szkolnym 2011/2012

Imię i nazwisko stażysty: mgr Angelika Jankowska
Imię i nazwisko opiekuna stażu: ...
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2011 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2012 r.

A. Cel główny:

- uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

B. Cele szczegółowe:

1. Poznanie organizacji, zadań i funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły.
3. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
4. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy.
5. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli oraz omawianie tych zajęć z prowadzącym.
6. Prowadzenie zajęć z uczniami w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły oraz omawianie je z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone.
7. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego nauczycieli.

C. Plan działania:

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

LP
ZADANIE
FORMY REALIZACJI
OSOBY WSPIERAJĄCE
TERMIN
DOWODY REALIZACJI, WSKAZÓWKI, UWAGI

1.Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego.Poznanie przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, tj. ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz rozporządzenia MEN z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.Dyrektor szkoły, opiekun stażuwrzesień 2011 r. Poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego.

2.Nawiązanie kontaktu między stażystą i opiekunem stażu.Bezpośrednia rozmowa na temat systemu awansu zawodowego.Zawarcie pisemnego kontraktu z opiekunem stażu.Opiekun stażu wrzesień 2011 r.Opracowanie zasad współpracy.

3.Ustalenie z opiekunem stażu terminów oraz tematyki spotkań na okres stażu wraz z uwzględnieniem zajęć obserwowanych
i prowadzonych. Opracowanie zakresu i tematyki spotkań.Opiekun stażu wrzesień 2011 r. Scenariusze zajęć, karty obserwacji, arkusze hospitacji.

4.Zapoznanie się z literaturą pedagogiczną. Czytanie literatury pedagogicznej. Opiekun stażu wrzesień 2011 r. - maj 2012 r.Wykaz czytanej literatury pedagogicznej, publikacji internetowych.

5.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.Gromadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji planu rozwoju zawodowego: zaświadczeń, potwierdzeń, konspektów lekcji, kart spostrzeżeń lekcji hospitowanych.Opiekun stażu wrzesień 2011 r. - maj 2012 r. Teczka stażysty.

6.Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Opis realizacji planu rozwoju zawodowego - autorefleksja, autoanaliza. Opiekun stażu maj 2011 r. Sprawozdanie z realizacji
stażu.


§ 6 ust. 2 pkt 1
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły

1.Poznanie procedury awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego dot. awansu zawodowego tj. ustawy z 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela, rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia.2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz rozporządzenia MEN z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Dyrektor szkoły, opiekun stażu wrzesień 2011 r. Poznanie wymagań dotyczących uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.

2.Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole, harmonogramem dyżurów, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami.Analiza planu zajęć, planu dyżurów oraz zasad współpracy dyrektora z pracownikami. Realizacja zajęć i dyżurów własnych. Dyrektor szkoły, opiekun stażu wrzesień 2011 r.
- maj 2012 r. Pisemne potwierdzenie opiekuna stażu zapoznania się z planem zajęć w szkole, planem dyżurów i zasadami współpracy dyrektora z pracownikami.

3.Nawiązanie współpracy stażysty z opiekunem stażu. Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu, zawarcie pisemnego kontraktu z opiekunem. Opiekun stażu wrzesień 2011 r. Podpisany kontrakt.

4. Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły. Zredagowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły. Opiekun stażu wrzesień 2011 r. Plan Rozwoju Zawodowego.

5. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły. Analiza dokumentacji obowiązującej w szkole: Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program Rozwoju Szkoły, Szkolny Program Wychowawczy, Szkolny Program Profilaktyki, Regulamin Pracy, WDN, Regulamin Rady Pedagogicznej, Regulamin Organizacji Wycieczek Szkolnych oraz innych dokumentów dotyczących pracy szkoły.
Poznanie instytucji, które wspomagają szkołę w pracy wychowawczo- edukacyjno-terapeutycznej. Dyrektor szkoły, opiekun stażu wrzesień 2011 r. - październik 2011 r. Pisemne potwierdzenie opiekuna stażu zapoznania się z dokumentacją obowiązującą w szkole.

6. Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole. Poznanie treści rozporządzenia MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennik lekcyjny, dzienniki zajęć pozalekcyjnych , teczka wychowawcy, arkusze ocen, protokolarz Rady Pedagogicznej. Dyrektor szkoły, opiekun stażu wrzesień 2011 r. - maj 2012 r. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej.

7.Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciwpożarowymi. Uczestnictwo w szkoleniu BHP i ppoż, lektura obowiązujących przepisów w tym zakresie, praktyczne stosowanie zasad BHP i ppoż podczas codziennej realizacji zajęć praktycznych. Dyrektor szkoły, opiekun stażu, inspektor BHP wrzesień 2011 r. - maj 2012 r. Zaświadczenie o ukończeniu kursów.

8.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy lekcji. Opiekun stażu.wrzesień 2011 r. - maj 2012 r. Teczka stażysty.

9.Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły. Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju. Opiekun stażu. maj 2012 r. Sprawozdanie z realizacji stażu.

10. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego. Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji. Opiekun stażu maj 2012 r. Wniosek, dokumentacja z realizacji stażu.


§ 6 ust. 2 pkt 2
Wykazanie umiejętności prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły

1. Zapoznanie się z zasadami wyboru programu nauczania. Analiza podstawy programowej. Opiekun stażu, dyrektor szkoły, nauczyciele. wrzesień 2011r. Pisemne oświadczenie zapoznania się z podstawą programową.

2. Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym oraz zewnątrzszkolnym. Udział w warsztatach i kursach, szkoleniowych radach pedagogicznych, zbieranie informacji wzbogacających warsztat pracy. Opiekun stażu, dyrektor szkoły, doradcy metodyczni. wrzesień 2011 r.
- maj 2012 r. Zaświadczenia, potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu. Sprawozdania, notatki własne.

3. Samokształcenie. Lektura czasopism pedagogicznych i psychologicznych. Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej oraz udostępnienie jej innym nauczycielom.
Opiekun stażu wrzesień 2011 r.
- maj 2012 r. Lista przeczytanych książek oraz czasopism.
Adres strony internetowej

4. Doskonalenie multimedialnych technik pracy. Przygotowanie materiałów na zajęcia z wykorzystaniem komputera. Wykorzystanie Internetu oraz encyklopedii multimedialnych. Opiekun stażu wrzesień 2011 r.
- maj 2012 r. Przykładowe materiały z edukacji wczesnoszkolnej opracowane z wykorzystaniem komputera.

5.Obserwacja i analiza poziomu wiedzy i umiejętności ucznia. Zbieranie informacji według przygotowanych narzędzi – diagnoza, testy. Opiekun stażu. wrzesień 2011 r.
- maj 2012 r. Sporządzanie bieżącej dokumentacji. Arkusze miesięcznej analizy wyników w nauce klasy.


§ 6 ust. 2 pkt 3
Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów

1. Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniów. Współpraca z opiekunem stażu, pedagogiem szkolnym, nauczycielami oraz wychowawcami klas.
Doskonalenie własnego warsztatu pracy poprzez opracowanie i przeprowadzenie ankiety dla rodziców na temat aktualizacji danych, trudności i zdolności dzieci). Opiekun stażu, pedagog szkolny: wrzesień 2011 r. - maj 2012 r.
Wrzesień 2011 r.: Zapis w dokumentacji przebiegu stażu, potwierdzenie opiekuna stażu.
Ankieta dla rodziców.

2. Zapoznanie się ze Szkolnym Programem Wychowawczym oraz ze Szkolnym Programem Profilaktyki. Analiza programów z uwzględnieniem priorytetów MEN i Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty. Opiekun stażu. wrzesień 2011 r. - październik 2012 r. Potwierdzenie opiekuna stażu.

3. Prowadzenie działalności wychowawczo – opiekuńczej jako wychowawca klasy. Sporządzenie Planu Wychowawczego Klasy z uwzględnieniem Szkolnego Programu Wychowawczego, Szkolnego Programu Profilaktyki. Zajęcia, pogadanki, rozmowy z uczniami, diagnoza, wywiady środowiskowe (według potrzeb). Opiekun stażu. wrzesień 2011 r.
- maj 2012 r. Plan wychowawczy klasy I. Wpisy w dzienniku. Teczka wychowawcy klasy.
4.Współpraca z rodzicami. Wywiadówki, konsultacje indywidualne. Organizowanie uroczystości klasowych i szkolnych według kalendarza imprez szkolnych. Prowadzenie zeszytu korespondencji z rodzicami. Opiekun stażu, nauczyciele wrzesień 2011 r. - maj 2012 r. Protokoły z zaplanowanych spotkań z rodzicami i konsultacji indywidualnych. Sprawozdania z uroczystości i imprez.

5. Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb uczniów. Lektura pedagogiczna i psychologiczna. Opiekun stażu wrzesień 2011 r. - maj 2012 r. Wykaz literatury psychologicznej i pedagogicznej.

6. Współpraca z Samorządem Szkolnym. Rozmowa z uczniami, opiekunem Samorządu Szkolnego. Opiekun stażu. wrzesień 2011 r. - maj 2012 r. Notatki własne.


§ 6 ust. 2 pkt 4
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

1. Ustalenie z opiekunem stażu harmonogramu obserwacji. Sporządzenie harmonogramu zajęć obserwowanych przez dyrektora, opiekuna stażu i nauczyciela stażystę. Opiekun stażu. wrzesień 2011 r. Harmonogram obserwacji, scenariusze lekcji.

2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela. Obserwacja zajęć według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie jej wyników. Opiekun stażu, nauczyciele. wrzesień 2011 r - maj 2012 r.
1 raz w miesiącu. Arkusze obserwacji. Wnioski z obserwacji.

3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora. Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja. Opiekun stażu, dyrektor szkoły. wrzesień 2011 r. - maj 2012 r. 1 raz w miesiącu Konspekty lekcji i uwagi do realizacji, karty spostrzeżeń.

4. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności. Uwzględnienie opinii opiekuna i dyrektora w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem. Opiekun stażu wrzesień 2011r. - maj 2012 r. Opinia opiekuna i dyrektora.

5. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego. Samoocena. Opiekun stażu maj 2012 r. Teczka stażysty.

Zatwierdzam do realizacji

....................................
Miejscowość,data ....................................
Podpis i pieczątka

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.