X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1554
Przesłano:

Konspekt lekcji w klasie 3 pt."Pory roku"

CZAS TRWANIA: dwa kolejne zajęcia-ok.8h

OŚRODEK TEMATYCZNY: Wszystko się zmienia

TEMAT: Pory roku

EDUKACJE: polonistyczna, przyrodnicza, matematyczna, muzyczna, plastyczna

CELE OGÓLNE:
Utrwalenie wiadomości o czterech porach roku
Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych
Inspirowanie twórczego działania,pobudzanie aktywności i wyobraźni

CELE OPERACYJNE:

UCZEŃ:
- potrafi zaprezentować i przygotowane samodzielnie informacje,
-przygotowuje w grupie wywiad
-oblicza czas trwania danej pory roku
-tworzy prosty wykres temperatury
-odczytuje i zapisuje pomiar temperatury
-nazywa zmiany zachodzące w przyrodzie,
-ocenia estetykę wykonanych prac,
-aktywnie uczestniczy w pracy zespołu
-wykonuje poprawnie obliczenia związane z pomiarem temperatury ,kalendarzem
-potrafi świadomie stosować formy grzecznościowe

METODY:
-słowna: wiersz ,rozmowa kierowana ,polecenia , instrukcje, wywiad
-praktyczna: ćwiczenia,
-aktywizująca :mapa mentalna ,burza mózgów, drama
-waloryzacyjna : pantomima ,
- kinezjologiczna

FORMY:
-zbiorowa(jednolita, zróżnicowana),
-praca w grupach,
-indywidualna.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
-ilustracje, zdjęcia-przedmioty związane z różnymi porami roku( np. liście , rękawice ,karmnik, skakanka) podręcznik i karty pracy „Wesoła szkoła”, instrukcja , załączniki, płyta z utworem „Cztery Pory Roku” A Vivaldiego ,piosenka pt.” Wiosna”PRZEBIEG ZAJĘĆ

Ćwiczenia kinezjologiczne poprawiające koncentracje PACE

1.Przedstawienie projektów prac wykonanych techniką komputerową w domu –wizytówka pór roku
/N prosi o pokazanie prac i umieszcza je na tablicy. Wspólnie z uczniami ocenia estetykę wykonania-wybiera najładniejsze i zawiesza na tablicy kolejno:wiosna, lato, jesień, zima
U pokazują prace i wypowiadają swoją opinię na temat ich wykonania./Edukacja plastyczna + wykorzystanie technologii komputerowej

2. Oglądanie ilustracji związanych z porami roku. Wyodrębnienie różnic krajobrazów w określonych porach roku, uporządkowanie ich na tablicy.
/N. rozkłada na ławce ilustracje i prosi wybranych uczniów o pogrupowanie ich według pory roku,którą przedstawiają.
U układają ilustracje i przypinają do tablicy w miejscu z daną porą roku obok wizytówek. Edukacja przyrodnicza

3.Zmiany zachodzące w przyrodzie na podstawie ilustracji –swobodne wypowiedzi pisemne-mapa mentalna
/N prosi uczniów o zapisanie na karteczkach samoprzylepnych trzech określeń dotyczących poszczególnych pór roku i przyklejenie na tablicy.
U zapisują na karteczkach trzy określenia i przyklejają je do tablicy
N wspólnie z uczniami odczytuje i weryfikuje odczytane karteczki/
Edukacja przyrodnicza

4.Zapisanie informacji o zmianach zachodzących w poszczególnych porach roku-K89
N prosi o pisemne zapisanie w kartach pracy zmian występujących w poszczególnych porach roku,przypomina o estetycznym piśmie
U wykonują ćwiczenie w kartach/

5. Dobieranie elementów rysunkowych do danej pory roku K90,91
N wyjaśnia polecenie
U wycinają ilustracje i przyklejają je w odpowiednim miejscu/Edukacja przyrodnicza

6. Podział uczniów na cztery grupy
N podaje kolorowe karteczki z napisem pory roku
U przesiadają się do wylosowanego stolika

LENIWA ÓSEMKA/usprawnienie czytania ze zrozumieniem

7. Przydzielenie i omówienie zadań:
-instrukcja pisemna w <załączniku 1>

Odwiedziny Pór Roku -przeprowadzenie wywiadu z panią Wiosną, Latem,Jesienią,Zimą
(zwrócenie uwagi na stosowanie form grzecznościowych)
*przedstawienie rozmówcy
*prowadzenie grzecznościowej rozmowy
*pożegnanie rozmówcy
Zawarcie elementów: zwiastun, czas trwania charakterystyczne cechy dla danej pory roku, zachowanie roślin i zwierząt,wizualizacja zachowania roślin i zwierząt o danej porze roku –np. pantomima.
Wykonanie i przedstawienie portretów pór roku.
N przydziela każdej grupie Porę Roku, z którą grupa ma przeprowadzić wywiad oraz przygotować materiały i informacje.Rozdaje instrukcje Każdej grupie przydziela osobne zwierzę i roślinę <Załącznik2>
Wiosna:Przedstaw ruchem za pomocą pantomimy Jak budzi się ze snu zimowego niedźwiedź.Jak spod śniegu wybija się krokus?
Lato :Przedstaw jak bociany budują swe gniazda i oczekują piskląt. Jak rozkwita róża
Jesień Przedstaw jak zbierają się do lotu i odlatują łabędzie .Jak spadają liście?
Zima :Pokaż ruchem jak w zimie zające poszukują pożywienia .Jak rośliny reagują na pierwsze płatki śniegu?
U odczytują wspólnie instrukcje i przystępują do pracy
N nadzoruje pracę w grupach i pomaga przydziel zadania dla poszczególnych uczniów
Edukacja przyrodnicza, polonistyczna, plastyczna

KAPTUREK MYŚLENIA/wspomaga wystąpienia publiczne


8.Prezentacja pracy zespołów
U odczytują przeprowadzone wywiady prezentują portret wykonany wybraną przez siebie techniką(pastele,kredki świecowe, łączenie różnych materiałów collage ,wydzieranka)
N umieszcza prace na tablicy przy wizytówkach
Edukacja przyrodnicza, polonistyczna, plastyczna

9.Omówienie i ocena pracy przez dzieci i nauczyciela.
Ocena wyglądu prac, estetyki, trudności związanych z wykonaniem pracy. Metoda walizki i kosza
N rozdaje karty ewaluacji zapowiadając: napisz, co na dzisiejszych zajęciach podobało ci się najbardziej –umieść to w walizce. To, co chciałbyś zmienić umieść w koszu <załącznik3>

10.Wymyślenie pseudonimu dla poszczególnych pór –Burza mózgów
N prosi uczniów o wymyślenie pseudonimu dla pór roku przypomina o tym, że pseudonim nie może być obraźliwy)
U ustnie przedstawiają swoje pomysły na pseudonim ,wybierają najlepszy zapisują go na tablicy. Edukacja polonistyczna

11.Wysłuchanie piosenki pt.” Przyszła pani Wiosna”.

12. Omówienie nastroju piosenki i wspólne śpiewanie z uwzględnieniem tempa, głośności podziału na grupy.
N odtwarza piosenkę ,dyrygując rękami wskazuje która grupa ma włączyć się do śpiewania
U Śpiewają razem z akompaniamentem Edukacja muzyczna

PUNKTY POZYTYWNE-wspomagają procesy pamięci długotrwałej ,matematyczne

13.Obliczenia kalendarzowe:
N zadaje pytania ile trwa wiosna, lato jesień, zima?
U obliczają w zeszytach samodzielni ,a później poproszeni przez nauczyciela zapisują działania na tablicy Edukacja matematyczna

17. Przedstawienie pomiarów temperatury wykonywanych przez dzieci w domu
N prosi o przygotowanie pracy domowej-pomiarów temperatury
U przedstawiają swoje pomiar porównują je i zapisują na tablicy
./Edukacja przyrodnicza

18. Próba stworzenia wykresu przedstawiającego temperaturę
od dnia… do dnia…
N objaśnia uczniom w jakim celu tworzy się wykresy Wspólnie z nimi na tablicy wykonuje wykres słupkowy Nauczyciel wstawia kolejno temperaturę i daty poszczególnych dni <załącznik4>
Edukacja matematyczna

14.Długość dnia i nocy latem i zimą –obliczenia
N odczytuje długość dnia i nocy latem i zimą Prosi o obliczenie różnicy –O ile dłuższa jest noc w zimie ,o ile dłuższy jest dzień latem
U zapisują obliczenia w zeszycie Po wykonaniu odczytują je na prośbę nauczyciela Edukacja matematyczna
SŁOŃ- wspomaga procesy zapamiętywania

15.Porównywanie temperatury powietrza w ciągu roku P.112
N poleca otworzyć podręcznik na stronie 112 odczytanie z wykresu temperatury najniższej i najwyższej w ciągu całego roku ,obliczenie różnicy temperatur Edukacja matematyczna

U odczytują temperatury i zapisują obliczenia w zeszycie
N proponuje ułożenie przez uczniów pytań typu: o ile wyższa była temperatura w lipcu od temperatury w marcu,w którym miesiąc u była temperatura najwyższa,a w którym najniższa
Edukacja matematyczna

16. Podsumowanie zajęć. Ocena pracy uczniów.
N wspólnie z uczniami powtarza najważniejsze informacje zapamiętane aktywność lekcji, ocenia aktywność na lekcji, nagradza oceną najlepszą grupę, ewentualnie pojedynczych uczniów prosi o dokonanie samooceny
17. Zadanie pracy domowej
N Wiosna straciła pamięć. Opowiedz jej, kim jest. Wykonaj swoją pracę w formie listu Edukacja polonistyczna

ĆWICZENIA RELAKSACYJNE Z WYKORZYSTANIEM UTWORU Vivaldiego „CZTERY PORY ROKU"

ZAŁĄCZNIK 1
(instrukcja)

Odwiedziny Pór Roku

1.Przeprowadż wywiad z panią ……………………….

*przedstaw rozmówcę
*używaj zwrotów grzecznościowych
*prowadź ciekawą, kulturalną rozmowę
*pożegnaj rozmówcę


Nie zapomnij w wywiadzie zapytać o:
-zwiastuny,
-czas trwania,
-charakterystyczne cechy dla danej pory roku,
-zachowanie roślin i zwierząt

2.Przedstaw za pomocą ruchu wizualizację zachowania roślin i zwierząt o danej porze roku –np. pantomima.

3.Wykonaj portret pory roku, z którą rozmawiałeś .Wybierz technikę
collage , wydzieranki lub pasteli

ZAŁĄCZNIK 2

Wiosna :Przedstaw ruchem za pomocą pantomimy Jak budzi się ze snu zimowego niedźwiedź.Jak spod śniegu wybija się krokus?

Lato :Przedstaw jak bociany budują swe gniazda i oczekują piskląt. Jak rozkwita róża?

Jesień Przedstaw jak zbierają się do lotu i odlatują łabędzie .Jak spadają liście?

Zima :Pokaż ruchem jak w zimie zające poszukują pożywienia .Jak rośliny reagują na pierwsze płatki śniegu?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.