X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15418
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego

- nauczyciela mianowanego w Szkole Podstawowej w Stasinie ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.

*Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy tj. od 01.09.2009r. do 31.05. 2012r.
*Podstawa prawna:
• Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. z późniejszymi zmianami -Rozdział 3a: Awans zawodowy nauczycieli(dz. Ministra. Ministra 2006r. Nr 97, poz.674 z późniejszymi zmianami;
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593);
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2007 r. Nr 214, poz. 1580);
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000r. Dz. U. Nr 98, poz.1071, ze zm.).


§ 8 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podnoszenia jakości pracy szkoły.

Zadania:
I.Obserwacja oraz analiza zadań i potrzeb szkoły.
• Analiza dokumentacji szkolnej- Statutu Szkoły, WSO, Planu Pracy Szkoły, Programu Profilaktycznego;
- aktualizowanie w powołanych zespołach dokumentów regulujących pracę szkoły;

2. Regularne pogłębianie wiedzy w zakresie pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej, oraz wykorzystanie jej w celu doskonalenia jakości pracy szkoły.

- aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z potrzebami nauczyciela i szkoły;
- Bieżące obserwowanie rynku wydawnictw pedagogicznych, psychologicznych, metodycznych, czasopism i publikacji zawartych w Internecie;

- Prezentowanie umiejętności uczniów podczas organizowanych uroczystości, imprez, spotkań;

- Kontynuowanie i poszerzanie współpracy z Policją, Ośrodkiem Zdrowia w Motyczu, Biblioteką Gminną w Konopnicy, Logopedą, poradnią Psych- Pedagogiczną nr 7 w Lublinie;

3. Organizowanie i przygotowywanie uczniów do konkursów.
- przygotowywanie uczniów do konkursów ortograficznych, matematycznych, recytatorskich, plastycznych;

- rozwijanie umiejętności w zakresie pracy z
uczniami zdolnymi, oraz umiejętnej pomocy w pokonywaniu trudności i przezwyciężaniu niepowodzeń uczniom mającym trudności w nauce;

4. Systematyczny udział w doskonaleniu swoich umiejętności pedagogicznych w warsztatach, kursach, szkoleniach.

5. Zapoznanie z procedurami awansu zawodowego

- analiza przepisów prawa oświatowego
dotyczącego awansu zawodowego, śledzenie stron internetowych MENiS;

- opracowanie planu rozwoju zawodowego;

-udział w kursie „Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na nauczyciela dyplomowanego.”

6. Udział w pracach szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.
- Współpraca z rodzicami;

- Wdrażanie wewnątrzszkolnych systemów oceniania i wychowania;

- Udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli;

7. Opracowanie i wdrożenie narzędzi diagnostycznych.


§ 8 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Doskonalenie wiedzy i umiejętności w obsłudze komputera, Internetu i tworzenia stron WWW.
Stosowanie techniki komputerowej w pracy pedagogicznej.
Opracowanie strony WWW klasy.
Przygotowywanie gazetki klasowej - redagowanie z uczniami gazetki klasowej z wykorzystaniem technologii komputerowej.

Opracowywanie dyplomów i zaproszeń.

Wykonywanie pomocy dydaktycznych na zajęcia lekcyjne.

Prezentacje multimedialne.


§ 8 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć,
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Udział w Wewnętrznym Doskonaleniu Nauczycieli.

Współuczestniczenie w zespole przedmiotowym i spotkaniach Rady Pedagogicznej. -dzielenie się doświadczeniem i spostrzeżeniami z nauczycielami wchodzącymi w skład zespołu przedmiotowego;
- udostępnianie koleżankom z nauczania zintegrowanego materiałów pomocniczych, scenariuszy, referatów;

Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli.
- hospitacje koleżeńskie;
- zajęcia dla nauczycieli z małym stażem zawodowym;

Opracowanie publikacji.
-opracowanie i opublikowanie własnych materiałów związanych z wykonywaną pracą na portalach internetowych;
- przekazanie do biblioteki szkolnej opracowanych scenariuszy z uroczystości szkolnych;

Praca w zespole przedmiotowym nauczycieli uczących w klasie I. II, III.
Aktywny udział w pracach zespołu: wymiana doświadczeń, prowadzenie dyskusji i podejmowanie decyzji dotyczących pracy dydaktyczno – wychowawczej;
Przygotowanie referatów;
Prowadzenie pedagogizacji rodziców. Opracowywanie i wygłaszanie referatów na klasowych spotkaniach z rodzicami;
Opracowanie ankiet, zdiagnozowanie potrzeb, przeprowadzenie warsztatów dla rodziców;


§ 8 ust. 2 pkt 4 a rozporządzenia
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Opracowanie i wdrożenie autorskiego programu „Jestem twórczy- Potrafię.”
- działania zmierzające do realizacji programu;
- opracowanie i wdrożenie programu;
- coroczne podsumowanie i opracowanie ewaluacji;

Opracowanie i wdrożenie własnego programu „Współpracy z rodzicami” ze szczególnym uwzględnieniem pedagogizacji rodziców.

Opracowanie i wdrożenie XIV edycji ogólnopolskiego programu „Szkolne i przedszkolne projekty recyklingowe.”

Opracowanie i wdrożenie projektu „Wyrównanie szans.”

Opracowanie i wdrożenie planu pracy „Koła flażoletowego.”


§ 8 ust. 2 pkt 4 c rozporządzenia
Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Udział w realizacji programu „Szkoła bez przemocy” poprzez realizowanie cyklu zajęć w klasach I-III „Zachowuję się bezpiecznie.”
- omawianie i promowanie programu podczas zajęć;
- organizowanie spotkań w ramach projektu;
-społeczne przeprowadzenie zajęć;

Udział w programie profilaktycznym PCK„Klub wiewiórka”.

Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów na terenie szkoły.
- opracowanie pytań;
- przeprowadzenie konkursu;
- podsumowanie;

Udział w konkursach szkolnych. Zorganizowanie Gminnego Konkursu Ortograficznego dla klas III.

Uczestnictwo wraz z uczniami w różnych formach kultury

Realizacja Planu Profilaktycznego, Wychowawczego klas I-III


§ 8 ust. 2 pkt 4 e rozporządzenia

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Lublinie.

Organizowanie i przeprowadzanie akcji charytatywnych i społecznych , - prowadzenie i współuczestniczenie w akcjach charytatywnych i społecznych;
-organizowanie zbiórki książek, zabawek i gier dla Ośrodka Szkolno Wychowawczego .

Współpraca ze strukturami samorządowymi lub innymi organizacjami środowiska lokalnego. Rozszerzenie zakresu działań poza szkołę, m.in.: współpraca z MOPS, PCK, współpraca ze świetlicą środowiskową, współpraca z Ośrodkiem Zdrowia w Motyczu, współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną, współpraca z Policją (organizowanie spotkań z policjantem), współpraca ze Strażą Pożarną.

Współpraca z nauczycielami szkoły i z innych szkół, - korelacja działań i zadań dydaktyczno wychowawczych w ramach zespołów klasowych, przedmiotowych;
-wymiana doświadczeń, poglądów.

Aktywna współpraca ze strukturami samorządowymi lub innymi organizacjami środowiska lokalnego


§ 8 ust. 2 pkt 4 f rozporządzenia
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

Organizacja konkursów dla uczniów klas II- III. - organizowanie, współorganizowanie i przeprowadzanie konkursów;

Organizowanie imprez i uroczystości szkolnych i klasowych.
- zorganizowanie lub współorganizowanie: Dnia Matki, Dnia KEN, Ślubowania kl. I, Choinki szkolnej, Dnia Babci i Dziadka , Dnia Dziecka, Andrzejek, Mikołajek, Dnia Kobiet, Dnia Chłopaka, Wigilii klasowej, Pożegnania uczniów klasy III;


§ 8 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia

Opis i analiza dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych związanych z wykonywaną pracą.
-zdiagnozowanie wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych;
- ustalenie i zastosowanie środków zaradczych
- podsumowanie i wnioski;

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.