X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15253
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Leszek Kościelniak
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 w Wieluniu
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2011 r.
Czas trwania stażu: 01.09.2011 r. – 31.05.2012r.
Opiekun stażu:

PODSTAWA PRAWNA
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SORTU Z DNIA 1 GRUDNIA 2004 ROKU W SPRAWIE UZYSKIWANIA STOPNI AWANSU ZAWODOWEGO PRZEZ NAUCZYCIELI NA PODSTAWIE ART. 9G UST 10 USTAWY Z DNIA 26 STYCZNIA 1982 ROKU – KARTA NAUCZYCIELA (DZ. U. Z 2003 ROKU NR 118, POZ. 1112, Z PÓŹŃ. ZM.)

Wieluń, 12 września 2011 r.


CEL OGÓLNY:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

CELE SZCZEGÓŁOWE:
-Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły:
o Przepisy związane z funkcjonowaniem szkoły,
o Sposób prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole,
o Przepisy dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy.
-Uczestniczenie jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli w wymiarze co najmniej jednej godziny w miesiącu oraz omawianie ich z prowadzącym zajęcia.
-Prowadzenie zajęć z uczniami w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły oraz omawianie ich z osobą, w obecności której przeprowadzone zostały zajęcia.
-Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia nauczycieli oraz samokształcenie.

PROGRAM DZIAŁANIA

Treść rozporządzenia: DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z PROCEDURĄ AWANSU ZAWODOWEGO ORAZ ZASADAMI FUNKCJONOWANIA I ORGANIZACJI PLACÓWKI § 6 ust.1pkt.1

Zadania
I.Poznanie procedury awansu zawodowego nauczyciela.
Formy realizacji:
1. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, tj. ustawy, rozporządzenia.
2.Śledzenie informacji w Internecie i prasie poświeconej oświacie.
3. Napisanie planu rozwoju zawodowego.
Termin: IX-X 2011 r.
Dowody realizacji: Kserokopie aktów prawnych. Zatwierdzony plan rozwoju zawodowego.

II.Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu.
Formy realizacji:
1.Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę szkoły.
2.Analiza dokumentacji szkoły: Statutu, programu rozwoju, programu wychowawczego, programu profilaktyki.
3.Poznanie dokumentów związanych z prowadzeniem zajęć: dziennik zajęć.
Termin: Cały okres stażu.
Dowody realizacji: Potwierdzenie opiekuna stażu. Wpisy do dziennika.

III.Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami przeciwpożarowym w szkole.
Formy realizacji:
1. Udział w szkoleniu podstawowym BHP.
2.Praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć praktycznych.
Termin: IX.2011 r. cały okres stażu.
Dowody realizacji: Oświadczenie o znajomości przepisów lub zaświadczenie inspektora BHP.

IV.Dokumentowanie realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego
1.Gromadzenie dokumentów, tj.( konspekty wybranych zajęć, opis i ocena hospitowanych zajęć,
zaświadczenia, protokoły).
2.Sporządzenie sprawozdania z realizacji złożonego planu rozwoju.
3.Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego.
Termin: Cały okres stażu, VI.2012r.
Dowody realizacji: Konspekty, zaświadczenia, protokoły. Sprawozdanie. Wniosek.


Treść rozporządzenia: UCZESTNICZYĆ JAKO OBSERWATOR W ZAJĘCIACH PROWADZONYCH PRZEZ OPIEKUNA STAŻU LUB INNYCH NAUCZYCIELI § 6ust.1 pkt.2

Zadania
I.Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Formy realizacji:
1.Zawarcie kontaktu pomiędzy stażystą a opiekunem stażu (określenie zakresu obowiązków stażysty i opiekuna stażu, uzgodnienie zasad komunikowania się i współpracy).
Termin: IX 2011
Dowody realizacji: Prawidłowy plan rozwoju zawodowego. Kontrakt zawodowy. Zeszyt spotkań z opiekunem.

II.Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli.
Formy realizacji:
1.Hospitacja zajęć według wcześniej określonych zasad.
2.Omawianie obserwowanych zajęć z osobami prowadzącymi zajęcia.
Termin: Okres stażu – raz w miesiącu.
Dowody realizacji: Karty hospitacji. Konspekty, wnioski z obserwacji i hospitacji.


Treść rozporządzenia: PROWADZIĆ ZAJĘCIA Z UCZNIAMI, W OBECNOŚCI OPIEKUNA STAŻU LUB DYREKTORA SZKOŁY, W WYMIARZE CO NAJMNIEJ JEDNEJ GODZINY ZAJĘĆ W MIESIĄCU, ORAZ OMAWIAĆ JE Z OSOBĄ, W OBECNOŚCI KTÓREJ ZAJĘCIA ZOSTAŁY PRZEPROWADZONE.
§ 6ust.1 pkt.3

Zadania
I. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły.
Formy realizacji:
1.Opracowywanie konspektów prowadzonych zajęć, konsultacja.
2.Omawianie przeprowadzonych zajęć, uwagi i wnioski.
Termin: Okres stażu – raz w miesiącu.
Dowody realizacji: Konspekty. Wnioski i uwagi do realizacji.


Treść rozporządzenia: UCZESTNICZYĆ W WEWNĄTRZ-SZKOLNYCH FORMACH DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI.§ 6 ust.1pkt.4

Zadania
I.Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym doskonaleniu oraz samokształceniu.
Formy realizacji:
1.Uczestnictwo w radach pedagogicznych, wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli, warsztatach szkoleniowych.
2.Współpraca z dyrektorem szkoły, nauczycielami i wychowawcami, pedagogiem oraz w razie potrzeby z psychologiem.
Termin: Okres stażu
Dowody realizacji: Listy obecności, Protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej, zaświadczenia.


Treść rozporządzenia: UMIEJĘTNOŚĆ PROWADZENIA ZAJĘĆ W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY WŁAŚCIWĄ REALIZACJĘ STATUTOWYCH ZADAŃ SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWA STAŻ. § 6 ust.2pkt.2

Zadania
I.Zapoznanie się z programem nauczania obowiązującym w szkole.
Formy realizacji:
1.Analiza podstawy programowej.
2.Zapoznanie się z obowiązującymi podręcznikami.
Termin: IX 2011
Dowody realizacji: Program nauczania.

II.Opanowanie umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych.
Formy realizacji:
1.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i dyrektora.
2.Nabywanie umiejętności omawiania i analizy zajęć dydaktycznych.
Termin: Raz w miesiącu.
Dowody realizacji: Zeszyt spotkań z opiekunem.

III.Doskonalenie organizacji własnego warsztatu pracy.
Formy realizacji:
1.Wzbogacenie warsztatu pracy w pomoce dydaktyczne, materiały szkoleniowe.
2.Opracowanie dokumentów.
Termin: Okres stażu.
Dowody realizacji: Pomoce dydaktyczne, materiały.

IV.Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
Formy realizacji:
1.Aktywny udział w formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela.
Termin: Okres stażu
Dowody realizacji: Świadectwa i zaświadczenia o uczestnictwie w szczególnych formach doskonalenia.

V. Rozwijanie pozytywnych i odpowiednich relacji uczeń-nauczyciel.
Formy realizacji:
1.Rozmowy z uczniami.
Termin: Cały okres stażu.

VI. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków uczniom.
Formy realizacji:
1.Dbanie o bezpieczeństwo uczniów na terenie szkoły i podczas wycieczek.
Termin: Cały okres stażu.
Dowody realizacji: Sprawozdanie.

VII. Doskonalenie multimedialnych technik pracy.
Formy realizacji:
1.Publikacja w Internecie planu rozwoju.
2.Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.
Termin: Cały okres stażu.
Dowody realizacji: Płyta z zapisem elektronicznym.


Treść rozporządzenia:ZNAJOMOSĆ ŚRODOWISKA UCZNIÓW, ICH PROBLEMÓW ORAZ UMIEJĘTNOŚCI WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM.
§ 6ust.2 pkt.3

Zadania
I.Praca z uczniem stwarzającym problemy wychowawcze.
Formy realizacji:
1.Stosowanie odpowiednich metod i form pracy.
2.Kontakt z pedagogiem szkolnym.
3.Studiowanie literatury na ten temat.
Termin: Cały okres stażu.
Dowody realizacji: Notatki.

II.Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów.
Formy realizacji:
1.Analiza akt osobowych uczniów.
2.Współpraca z wychowawcami klas, pedagogiem, zapoznanie ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku ucznia.
3.Kontakty z rodzicami uczniów: rozmowy indywidualne, udział w zebraniu z rodzicami.
Termin: Cały okres stażu.
Dowody realizacji: Notatki. Potwierdzenie pedagoga lub wychowawcy.

Treść rozporządzenia: UMIEJĘTNOŚĆ OMAWIANIA PROWADZONYCH I OBSERWOWANYCH ZAJĘĆ.§ 6 ust.2pkt.4

Zadania
I.Dokumentowanie realizacji planu zawodowego.
Formy realizacji:
1.Gromadzenie dokumentów, zaświadczeń, scenariuszy zajęć.
Termin: Cały okres stażu.
Dowody realizacji: Konspekty zajęć.

II.Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w zewnątrzszkolnym doskonaleniu oraz samokształceniu.
Formy realizacji:
1.Branie udziału w kursach i szkoleniach poza terenem szkoły.
Termin: Cały okres stażu.
Dowody realizacji: Zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach.

III.Opracowanie i wdrożenie planów dydaktycznych w klasie przysposabiającej do pracy.
Formy realizacji:
1.Opracowanie rozkładu materiału.
2.Rozmowa z nauczycielami praktycznej nauki zawodu.
Termin: Cały okres stażu.
Dowody realizacji: Rozkłady materiału.

IV.Samodzielne studiowanie literatury.
Formy realizacji:
1.Prowadzenie spisu lektur: lektura czasopism pedagogicznych, książki o tematyce pedagogicznej.
2.Gromadzenie interesujących materiałów.
Termin: Cały okres stażu.
Dowody realizacji: Notatki, omówienie tematyki wybranych czasopism i lektur oraz pisemne zaprezentowanie jednego artykułu.

V.Współpraca z opiekunem stażu i dyrekcją.
Formy realizacji:
1.Omawianie zajęć, problemów uczniów.
Termin: Cały okres stażu.

VI.Przygotowanie projektu sprawozdania.
Formy realizacji:
1.Opis działań w zakresie stażu.
Termin: V-VI 2012r.
Dowody realizacji: Sprawozdanie za okres stażu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.