X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15219
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

KOZIENICE

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Mariola Kwiatkowska
Nauczyciel wspomagający w klasie integracyjnej

Opiekun stażu: ........................................
Data rozpoczęcia stażu: ...............................
Data zakończenia stażu: ...............................
CEL GŁÓWNY: Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Zapoznanie z organizacją, zadaniami i zasadami funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
3. Zapoznanie z przepisami zapewniającymi podopiecznym bezpieczne i higieniczne warunki pracy, nauki i zabawy.
4. Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji.
5. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
6. Wykazanie umiejętności właściwego prowadzenia zajęć w obecności opiekuna stażu.
7. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:
• wewnątrzszkolnego;
• zewnątrzszkolnego;
• samokształcenia.
8. Podniesienie efektywności własnych działań dydaktyczno-wychowawczych.
9. Wszechstronny rozwój wychowanków.
10. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.

Plan opracowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli (DZ. U. Nr 214, poz. 1580).

Realizacja kryteriów zawartych w § 6 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia:
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

1) Poznanie procedury awansu zawodowego
- Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.
- Gromadzenie i analiza dokumentów (takich jak: tekst ustawy o systemie oświaty, Karta Nauczyciela).
- Znajomość przepisów prawnych oraz krótkie notatki z analizy przepisów
IX 2011r
Osoby wspierające: Opiekun stażu, Dyrektor
2) Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
- Omówienie i ustalenie przebiegu stażu.
- Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu.
- Zawarcie pisemnego kontraktu z opiekunem stażu.
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
- Pisemny kontrakt zawarty pomiędzy opiekunem stażu a stażystą.
- Plan rozwoju zawodowego. IX 2011r.
Osoby wspierające Opiekun stażu, Dyrektor
3) Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły
Analiza dokumentacji obowiązującej w szkole:
- Statut Szkoły;
- Program Wychowawczy;
- Szkolny Program Profilaktyki;
- Wewnątrzszkolny System Oceniania;
- Udział w zebraniach Rady Pedagogicznej.
- Zapoznanie ze sposobem prowadzenia obowiązującej w szkole dokumentacji
- Znajomość dokumentów i aktów prawnych.
- Notatki własne i kserokopie dokumentów.
- Wpisy do dziennika zajęć.
IX – X 2011r.
Osoby wspierające Opiekun stażu, Dyrektor
4) Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz propagowanie bezpiecznego, zdrowego i higienicznego trybu życia.
- Analiza ustaw i rozporządzeń, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP dotyczących uczniów i nauczycieli.
- Udział w szkoleniach.
- Spotkania z pielęgniarką szkolną.
Cały okres stażu
Opiekun stażu, Pielęgniarka,
5) Dokumentowanie realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego.
- Gromadzenie dokumentów dotyczących realizowanego planu rozwoju zawodowego.
Cały okres stażu
Opiekun stażu,

Realizacja kryteriów zawartych w § 6 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia:
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

1) Zapoznanie się z programem nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej.
- Analiza i realizacja obowiązującego programu nauczania.
- Opracowanie indywidualnych programów edukacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
- Wpisy w dzienniku zajęć.
- Konspekty z zajęć, arkusze hospitacji
Cały okres stażu
Opiekun stażu, Dyrektor
2) Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego uczestnictwa w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.
- Uczestnictwo w szkoleniowych Radach Pedagogicznych organizowanych
w ramach WDN oraz różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach, warsztatach adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły.
Cały okres stażu
Opiekun stażu, Metodyk, Dyrektor
- Zaświadczenia, dyplomy, certyfikaty z ukończonych kursów, warsztatów, szkoleń.
3) Wzbogacanie własnego warsztatu pracy poprzez samodzielne poszerzanie wiedzy i umiejętności zawodowych.
- Studiowanie czasopism i literatury pedagogiczno – psychologicznej.
- Wyszukiwanie informacji w mediach i Internecie mogących pomóc w zdobywaniu wiedzy w zakresie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych uczniów.
- Poszukiwanie nowych form pracy pedagogicznej (w zależności od potrzeb uczniów).
- Kursy metodyczne, warsztaty, szkolenia; aktywny udział we wszystkich dostępnych formach dokształcania.
- Dokumentacja efektów własnej pracy (notatki, scenariusze zajęć). - Zaświadczenia, dyplomy, certyfikaty.
Cały okres stażu
Opiekun stażu, Metodyk, Dyrektor
4) Aktywna realizacja zadań opiekuńczych nauczyciela zgodnie z możliwościami ucznia.
- Przygotowywanie indywidualnych kart pracy przy realizacji tematów odwołujących się do zainteresowań uczniów.
- Sporządzanie bieżącej dokumentacji.
Cały okres stażu
Opiekun stażu
5) Doskonalenie multimedialnych technik pracy
- Praca z komputerem z wykorzystaniem Internetu w pracy nad rozwojem zawodowym oraz podczas przygotowywania zajęć i pomocy dydaktycznych dla uczniów.
- Bogacenie bazy dydaktycznej.
- Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.
- Publikacja planu rozwoju zawodowego w Internecie.
- Teczka stażysty, CD z zapisem elektronicznym.
- Publikacja planu rozwoju zawodowego w Internecie
Cały okres stażu
Opiekun stażu

Realizacja kryteriów zawartych w § 6 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia:
Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem podopiecznych.

1) Poznanie sytuacji dydaktyczno-wychowawczej uczniów.
- Konsultacje z wychowawcą klasy, pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz wychowawcami podopiecznych Placówki Socjalizacyjnej w Kozienicach.
- Obserwacja uczniów podczas zajęć dydaktycznych oraz zajęć z logopedą, psychologiem, pedagogiem w celu poznania sytuacji ucznia wykazującego dysfunkcje oraz trudności w nauce; rozmowy z uczniem.
- Wyznaczenie kierunku podejmowanych zadań w pracy z dziećmi.
- Wnioski z obserwacji uczniów.
- Notatki własne.
- Wyniki w nauce uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
X 2011r.-VI 2011r.
Opiekun stażu
2) Asertywna i systematyczna współpraca z wychowawcą klasy.
- Współudział w integrowaniu klasy.
- Pomoc w organizowaniu uroczystości klasowych z udziałem środowiska rodzinnego dzieci oraz imprez szkolnych.
- Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela wspomagającego.
- Notatki, scenariusze zajęć otwartych, uroczystości klasowych i imprez szkolnych.
Cały okres stażu
Opiekun stażu, Dyrektor
3) Współpraca z rodzicami i opiekunami.
- Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków.
- Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz uczniom wykazującym trudności w nauce.
- Informowanie na bieżąco o postępach edukacyjnych i zachowaniu dziecka (rozmowy indywidualne z rodzicami i opiekunami).
- Zajęcia otwarte dla rodziców i opiekunów.
- Grafik zebrań, listy obecności, notatki ze spotkań.
Cały okres stażu
Opiekun stażu,
4) Współpraca z instytucją pomagającą w sprawach wychowawczych.
- Nawiązanie współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Palcówką Socjalizacyjną oraz pedagogiem i psychologiem szkolnym.
- Spis niezbędnych telefonów i adresów.
- Notatki ze spotkań.
Cały okres stażu
Opiekun stażu, Psycholog, Pedagog
5) Pogłębianie wiedzy w zakresie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych dziecka.
- Studiowanie literatury psychologicznej i pedagogicznej.
- Udział w szkoleniach, kursach, warsztatach i konferencjach.
- Konsultacje z pedagogiem i psychologiem szkolnym.
- Bibliografia przeczytanych pozycji.
- Zaświadczenia z ukończonych szkoleń, kursów, warsztatów i konferencji.
Praca ciągła
Opiekun stażu,
6) Bezpośredni nadzór i opieka nad uczniami w czasie:
a. zajęć
b. po zajęciach
- Udzielanie wsparcia podczas zajęć, otaczanie szczególną opieką i uwagą uczniów wymagających pomocy.
- Opieka w czasie uroczystości klasowych i szkolnych, zawodów sportowych, wycieczek itp.
- Dyżury podczas przerw międzylekcyjnych.
- Współorganizowanie wycieczek i wypraw terenowych.
- Wpisy w dzienniku zajęć.
- Cały okres stażu
- Zgodnie z grafikiem dyżurów w roku szkolnym 2011/2012
Opiekun stażu, Nauczyciele
7) Działalność w „Małym Kole Teatralnym”.
- Opracowanie i realizacja planu pracy „Małego Koła Teatralnego” na rok szkolny 2011/2012.
- Prezentacja przestawień realizowanych w ramach „Małego Koła Teatralnego” dla społeczności szkolnej.
- Wpisy w dzienniku.
- Cały okres stażu
Opiekun stażu, Nauczyciele

Realizacja kryteriów zawartych w § 6 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

1) Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli.
- Hospitacje zajęć wg wcześniej opracowanego harmonogramu.
- Omawianie zajęć z nauczycielem prowadzącym zajęcia
- Arkusze hospitacji.
- Wnioski z obserwacji i hospitacji.
- Notatki własne.
Na bieżąco
Opiekun stażu, Dyrektor, Nauczyciele
2) Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora
- Opracowanie scenariuszy zajęć (konspektów).
- Omawianie zajęć, konsultacje.
- Scenariusze zajęć, wnioski i uwagi do realizacji.
Na bieżąco
Opiekun stażu, Dyrektor, Nauczyciele
3) Udział w wybranych zajęciach dydaktycznych prowadzonych:
a. w przedszkolu integracyjnym;
b. w klasie integracyjnej, w innej szkole na terenie Kozienic.
- Aktywna obserwacja.
- Wykorzystanie zdobytych doświadczeń
pracy z dziećmi.
- Wymiana doświadczeń.
- Dziennik pracy pedagoga specjalnego.
- Notatki własne
Raz w semestrze
Opiekun stażu, Nauczyciele
4) Wymiana doświadczeń
- Dzielenie się swoją wiedzą z innymi nauczycielami, rodzicami i opiekunami.
- Aktywny udział w imprezach okolicznościowych i integracyjnych wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych.
- Notatki własne.
- Scenariusze zajęć
- Cały okres stażu
Opiekun stażu, Nauczyciele
5) Ocena własnych umiejętności.
- Autorefleksja.
- Analiza mocnych i słabych stron własnej działalności.
- Dokumentacja efektów własnej pracy z uwzględnieniem opracowanych scenariuszy zajęć, ankiet itp.
Na bieżąco
Opiekun stażu, Nauczyciele
6) Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego
- Wnioski do dalszej pracy, opis realizacji planu rozwoju zawodowego.
- Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego
- Teczka stażysty.
- Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego.
- Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju.
Po zakończeniu stażu
Opiekun stażu, Dyrektor

............................. ................................
(nauczyciel stażysta Zatwierdzam do realizacji

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.