X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15062
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ( przedmioty artystyczne )

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr sztuki Joanna Budzyńska
Nazwa i adres szkoły: Liceum Plastyczne przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Malborku
Ul. Armii Krajowej 146
82-200 Malbork
Opiekun stażu: mgr Anna Jaszkowska
TERMINARZ:
Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2004r.
Termin zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego: ................
Termin dokonania oceny dorobku zawodowego za okres stażu: ................
Termin złożenia wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego: ................
Termin posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej: ................
Termin nadania stopnia nauczyciela kontraktowego: ................
Data zakończenia stażu: ................
CEL GŁÓWNY: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

I. SFERA ORGANIZACYJNA

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMINY
DOWODY REALIZACJI

Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego nauczycieli analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli , śledzenie informacji w internecie i prasie poświęconej oświacie wrzesień 2004 napisanie niniejszego planu rozwoju, rozpoczęcie stażu z początkiem pracy w szkole
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu rozmowy, hospitacje wrzesień 2011
oraz na bieżąco

Współpraca z opiekunem stażu
Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania szkoły oraz obowiązującą dokumentacją Prowadzenie dzienników lekcyjnych i konspektów oraz zapoznanie się z :
-statutem szkoły
-programem dydaktyczno-wychowawczym
-wewnątrzszkolnym systemem oceniania
wrzesień 2011
oraz na bieżąco
Zapisy w dziennikach, konspekty

Uczestnictwo w działaniach wewnątrzszkolnych
Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania, współpraca z innymi nauczycielami, wychowawcami moich uczniów, ich rodzicami, praca w zespołach przedmiotowych
Na bieżąco
Zaświadczenia, obecność na zebraniach i radach pedagogicznych

Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły
Planowanie i organizacja, lub udział w organizowanych wydarzeniach w życiu szkoły, współpraca w realizacji planu rozwoju szkoły, regulaminu
Na bieżąco
Dokumentacja szkolna, zapisy w dziennikach

Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego
Gromadzenie i opis dokumentów , działań, programów, scenariuszy, wydarzeń, dokumentacja fotograficzna itp.
Analiza własnych działań i ocena skuteczności
Na bieżąco
Wspomniane dokumenty

Przygotowanie projektu sprawozdania
Opis realizacji niniejszego planu rozwoju
Czerwiec 2012
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju


II. SFERA DYDAKTYCZNA

Tworzenie własnego warsztatu pracy dobierając podręczniki, czasopisma o sztuce
Przegląd oferty wydawniczej w katalogach lub Internecie, zapoznanie uczniów z szerokim wachlarzem czasopism poświęconych sztuce
Wrzesień 2011 i na bieżąco
Wybrane i zakupione przez uczniów podręczniki, albumy, wybrane czasopisma pogłębiające ich wiedze o sztuce

Współpraca z nauczycielami w celu realizacji ścieżek międzyprzedmiotowych.
Odpowiedni dobór i kolejność tematów, łączenie działań plastycznych z edukacją kulturalną, medialną, regionalną, prozdrowotną, ekologiczną, proeuropejską,itp.
Na bieżąco
Zapisy w dziennikach lekcyjnych, dokumentacja fotograficzna

Tworzenie i organizowanie pomocy naukowych niezbędnych do prowadzenia zajęć plastycznych, wystrój gabinetu.
Współpraca z wydawnictwami, dyrekcją szkoły i pozostałymi nauczycielami przedmiotów artystycznych
Na bieżąco
Wystrój gabinetu, stopniowo organizowana biblioteczka (książki, albumy i czasopisma)

Poznawanie metod aktywizacji nauczania oraz ich wykorzystanie na lekcjach
-Studiowanie literatury metodycznej
-hospitacje
Na bieżąco konspekty, arkusze obserwacji lekcji
Zastosowanie metod aktywizujących w celu przystosowania sali do nauki, stworzenia pomocy naukowych, wyeksponowania pracy uczniów i późniejszego z nich korzystania
Organizacja mini-wystaw prac
Na bieżąco
Wyeksponowane prace uczniów zdobiące gabinet i służące jako pomoce naukowe

Hospitacje na własnych lekcjach
Prowadzenie zajęć w obecności dyrekcji szkoły lub opiekuna stażu i późniejsze ich omówienie
Na bieżąco
Arkusze obserwacji lekcji, własne wnioski i refleksje, opinia osoby hospitującej na temat pracy dydaktycznej

Analiza i samoocena prowadzonych przez siebie lekcji, obserwacje lekcji Hospitacje i rozmowy pohospitacyjne, przeprowadzanie ankiet wśród uczniów
Na bieżąco
Dokumenty pohospitacyjne, arkusze obserwacji lekcji i ankiety

Doskonalenie własnego warsztatu pedagogicznego
Kursy metodyczne, szkolenia, seminaria,wystawy i warsztaty, aktywny udział we wszelkich dostępnych formach dokształcania
Na bieżąco oraz w przeszłości
Zaświadczenia, certyfikaty, dyplomy,

Dokumentacja własnych działań pedagogicznych
Gromadzenie dokumentacji, jej analiza i korzystanie z wniosków Na bieżąco Konspekty zajęć, programy, ankiety


III. SFERA OSOBISTA

Wstępna samoocena
Autorefleksja, analiza własnej pracy i możliwości samorozwoju, wnioski
Na bieżąco
Wdrażanie wniosków do planu rozwoju

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami Publikacja planu rozwoju i pozostałych dokonań pedagogicznych w internecie oraz udostępnianie innym nauczycielom
Na bieżąco
portale internetowe,
niniejszy plan rozwoju dostępny dla innych nauczycieli w szkolnej dokumentacji

Rozwijanie umiejętności interpersonalnych
Współpraca z nauczycielami , dzielenie się doświadczeniami, analiza i samoocena
Na bieżąco
Kontakty interpersonalne min. z uczniami i gronem pedagogicznym

Analiza i samoocena swoich zachowań
Analiza własnych lekcji, notatek i rozmów pohospitacyjnych
Na bieżąco
Wyniki pedagogiczne i wnioski do dalszej pracy

Wykorzystanie techniki, zwłaszcza komputera i internetu w pracy pedagogicznej
Praca z komputerem z wykorzystaniem internetu w pracy nad rozwojem zawodowym,przygotowaniu lekcji oraz na lekcjach z uczniami
Na bieżąco
Konspekty lekcji,
publikacje w internecie


IV. SFERA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZA

Zapoznanie się z planem wychowawczo-dydaktycznym szkoły
Analiza planu wychowawczo-dydaktycznego
wrzesień 2004

Motywacja ucznia do nauki i rozwoju, kształtowanie autonomii ucznia w zakresie pracy nad swoim rozwojem w dziedzinie poznawanych działań plastycznych Rozmowy, metody pracy, wsparcie duchowe dla uczniów,
Lekcje poświęcone tematyce doskonalenia warsztatu w sferze malarstwa i rysunku, oraz technik graficznych
Na bieżąco
Konspekty

Zdobywanie wiedzy w zakresie potrzeb opiekuńczo -wychowawczych ucznia Studiowanie literatury psychologicznej i pedagogicznej
Na bieżąco

Wyniki we współpracy z uczniem
Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub mającym trudności w nauce przedmiotu zawodowego
Badanie i diagnozowanie sytuacji każdego ucznia wykazującego dysfunkcje lub trudności w nauce, rozmowy z uczniem, współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz rodzicami, udzielanie pomocy i otoczenie szczególną opieką i uwagą uczniów tego wymagających
Na bieżąco
Wyniki w nauce uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.