X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15043
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ( psycholog szkolny )

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
PSYCHOLOGA SZKOLNEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela: ..........
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2009
Planowany termin zakończenia stażu: 31.05.2012
Szkoła: Gimnazjum ..........

§ 7 ust. 2 pkt 1
„Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach”

1.Poznanie procedury awansu zawodowego
• analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (m.in. zapoznanie się z rozporządzeniem MENiS z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)
• przedłożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
• opracowanie planu rozwoju zawodowego

2.Współpraca z opiekunem stażu
• rozmowa z opiekunem stażu i zawarcie „kontraktu” określającego przejrzyste warunki współpracy i wzajemnej obserwacji zajęć

3.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
• obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu w wymiarze 1/mies.
• omawianie obserwowanych zajęć

4.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
• przeprowadzanie zajęć w obecności opiekuna stażu w wymiarze 1/mies.
• omawianie przeprowadzanych w obecności opiekuna
stażu zajęć

5.Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu zawodowym
• udział w różnych formach kształcenia zawodowego (kursy, warsztaty, konferencje, szkolenia)
• uczestniczenie w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniowych radach pedagogicznych
• udział w zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli
• ukończenie Dwuletniego Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego

6.Rozbudowa własnego warsztatu pracy
• wzbogacanie warsztatu pracy o nowe metody diagnostyczne i terapeutyczne
• uzupełnianie zaplecza samodzielnie przygotowanych środków dydaktycznych i innych materiałów (testy, ankiety, karty pracy dla uczniów itp.)
• opracowanie zasad pomocy uczniom z różnymi problemami społeczno-emocjonalnymi

7.Prowadzenie dokumentacji
• prowadzenie dziennika psychologa szkolnego oraz kart pracy indywidualnej z uczniem, kart konsultacji z rodzicami oraz nauczycielami
• sporządzanie notatek służbowych

8.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
• gromadzenie dokumentacji (świadectwa, zaświadczenia, programy, scenariusze, itp.)
• napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
• złożenie wniosku o postępowaniu kwalifikacyjnym

§ 7 ust. 2 pkt 2
„Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych”

1.Zapoznanie się z potrzebami i zainteresowaniami oraz problemami i zagrożeniami charakterystycznymi dla wieku rozwojowego uczniów oraz diagnoza problemów społecznych i cywilizacyjnych
•obserwacja własna, rozmowy z uczniami, nauczycielami, wnioski wyciągnięte z Rad Pedagogicznych
• przeprowadzanie wśród uczniów badań ankietowych dotyczących poczucia bezpieczeństwa w szkole, spędzania czasu wolnego itp.
• współpraca z pedagogiem szkolnym, biblioteką i świetlicą szkolną
• udział w szkoleniach dotyczących współczesnych problemów cywilizacyjnych oraz poświęconych problemom i zagrożeniom wieku adolescencji

2.Wprowadzenie do programu terapii indywidualnej i grupowej treści dotyczących wybranych tematów z problematyki środowiska lokalnego, rówieśniczego i rodzinnego
• przygotowanie zajęć terapeutycznych w oparciu o treści związane z zagrożeniami wieku adolescencji, płynącymi ze środowiska lokalnego, rówieśniczego i rodzinnego
• poruszanie tematów dotyczących współczesnych problemów cywilizacyjnych (uzależnienia, choroby psychosomatyczne, stres itp.) podczas godzin wychowawczych, pogadanek, spotkań z uczniami
• prowadzenie gazetki ściennej o tematyce psychologiczno-pedagogicznej

3.Rozpoznawanie sytuacji rodzinnej i materialnej uczniów celem udzielenia im pomocy
• rozmowy z uczniami, rodzicami, wychowawcami i pedagogiem szkolnym
• przeprowadzenie ankiet wśród wychowawców w celu rozpoznania sytuacji rodzinnej oraz szkolnej uczniów
• współpraca z pedagogiem szkolnym, świetlicą socjoterapeutyczną, PCPR, Policją oraz kuratorami

4.Diagnozowanie problemów wychowawczych odnośnie indywidualnych uczniów
• diagnoza potrzeb emocjonalnych
• diagnoza środowiska rodzinnego
• współpraca z rodzicami na rzecz prawidłowego rozwoju społeczno-emocjonalnego ich dzieci
• konsultacje z wychowawcami, nauczycielami, kadrą specjalistyczną placówki oraz PPP odnośnie określonych uczniów

5.Pełnienie roli opiekuna uczniów
• opieka nad uczniami podczas wycieczek i wyjść pozaszkolnych
•o pieka nad uczniami podczas imprez wewnątrzszkolnych

6.Pogłębianie wiedzy z zakresu problematyki współczesnego świata (współczesna młodzież w obliczu zagrożeń cywilizacyjnych)
• lektura odpowiednich książek, czasopism oraz artykułów na portalach Internetowych
• konsultacje z pedagogiem szkolnym, reedukatorem oraz pracownikami PPP
• kontakt z pracownikami innych instytucji pracujących na rzecz dziecka i rodziny

§ 7 ust. 2 pkt 3
„Umiejętność wykorzystywania w pracy technologi informacyjnej i komunikacyjnej”

1.Wykorzystanie komputera i Internetu w pracy psychologa szkolnego
• nabywanie i doskonalenie umiejętności obsługi komputera
• korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej)
• przygotowywanie różnego rodzaju materiałów (scenariusze, ankiety, karty pracy) na komputerze
• opracowywanie dokumentacji szkolnej (plany pracy, harmonogramy pracy, sprawozdania itp.)
• pisanie opinii psychologicznych
• lektura artykułów na portalach internetowych poświęconych tematyce psychologiczno-pedagogicznej

2.Wykorzystanie komputera i Internetu do czynności związanych z odbywaniem stażu
• uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego drogą multimedialną
• śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego, Karcie Nauczyciela za pośrednictwem Internetu
• korzystanie ze stron MENiS, www.literka.pl, www.publikacje.edu.pl, www.interklasa.pl i innych

§ 7 ust. 2 pkt 4
„Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczycieli zadań”

1.Pogłębianie wiedzy zakresu psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki
• lektura książek, czasopism, publikacji z podanego zakresu oraz odwiedzanie portali Internetowych zajmujących się zagadnieniami z w/w dziedzin
• konsultacje z nauczycielami oraz kadrą specjalistyczną placówki; wymiana doświadczeń
• współpraca z pracownikami PPP, udział w organizowanych przez poradnię szkoleniach
• udział w różnego rodzaju kursach z zakresu psychologii i pedagogiki, kontynuacja kształcenia w Dwuletnim Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego

2.Zastosowanie zdobytej wiedzy w pracy terapeutycznej z uczniami
• praca indywidualna z uczniami
• praca z grupami
• udzielanie rodzicom uczniów wsparcia, porad wychowawczych, konsultacji; pedagogizacja rodziców
• opracowanie metod pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (uczeń dyslektyczny, nadpobudliwy psychoruchowo itd.)
• współpraca z nauczycielami na rzecz prawidłowego rozwoju społeczno-emocjonalnego uczniów uczęszczających na zajęcia indywidualne

3.Działania profilaktyczno-wychowawcze
• podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu profilaktycznego szkoły z udziałem rodziców i nauczycieli
• przeciwdziałanie formom niedostosowania społecznego wśród młodzieży
• prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów
• udzielanie uczniom wsparcia oraz porad w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych oraz w kontaktach rówieśniczych i w danym środowisku lokalnym

§ 7 ust. 2 pkt 5
„Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż”

1.Analiza przepisów dotyczących systemu oświaty
• analiza Karty Nauczyciela, Ustawy o systemie oświaty, Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzenia MENiS dotyczącego podstawy programowej, Konwencji o Prawach Dziecka itd.

2.Aktualizacja wiedzy dotyczącej obowiązujących aktualnie aktów prawa oświatowego
• odwiedzanie portali Internetowych zajmujących się zagadnieniami oświatowymi
• udział w Radach Pedagogicznych poświęconych prawu oświatowemu i jego aktualizacjom

3.Dalsze poznawanie zadań, organizacji i zasad funkcjonowania szkoły
• analiza przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły, dokumentów wewnątrzszkolnych (statut, regulamin, WSO, program profilaktyki, procedury wewnątrzszkolne itp.)

4.Uwzględnienie i posługiwanie się we własnej pracy zagadnieniami prawa oświatowego
• posługiwanie się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu oraz w codziennej pracy psychologa szkolnego
• prowadzenie dokumentacji
• udział w pracach komisji podczas egzaminów gimnazjalnych


Zatwierdzam do realizacji:
..........................
data, podpis dyrektora

..........................
data, podpis n-la


UWAGA! W poniższej publikacji nie zamieszczałam terminów realizacji poszczególnych zadań (zdecydowaną większość realizuje się przez cały okres stażu) oraz sposobów dokumentowania wykonania zadań - bo to z kolei dość oczywiste. W oryginale plan zapisany jest w formie tabeli.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.