X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14805
Przesłano:

Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
Nauczyciel mianowany Publicznego Gimnazjum nr 2 w Brzesku ubiegający się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Dane osobowe:
Imię i nazwisko : Anna Cebula

Posiadane kwalifikacje: magister filologii, specjalność: język angielski; Wyższa Szkoła Ekonomiczno- Humanistyczna w Łodzi

Nauczany przedmiot: język angielski
Terminy:
- rozpoczęcie stażu 01.09.2011
- zakończenie stażu: 31.05.2014


Zadania i sposób ich realizacji według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY
DZIAŁANIA
Formy realizacji
termin
Dowody realizacji

§ 8 ustęp 1 punkt 1:
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
1. Wstępna analiza własnych umiejętności autorefleksja
IX .2011
Teczka osiągnięć zawodowych
2. Poznanie procedury awansu zawodowego
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli
Ix.2011
Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu i sporządzenie planu rozwoju zawodowego
3. Aktywny udział w pracach zespołu przedmiotowego
Dzielenie się wiedzą podczas posiedzeń zespołu przedmiotowego, lekcje koleżeńskie
Okres stażu
Zapisy w protokołach zebrań zespołu przedmiotowego, scenariusze zajęć
4. Udział w formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły
Aktywny udział w kursach, szkoleniach w ramach WDN oraz warsztatach organizowanych przez wydawnictwa, studiowanie literatury fachowej Okres stażu
Świadectwa ukończenia, dokumentacja z posiedzeń rad pedagogicznych, notatki
5. Organizowanie konkursów szkolnych i gminnych Udział we współorganizowaniu konkursów, koordynacja Zgodnie z harmonogramami konkursów
20011-2014
Potwierdzenia udziału, sprawozdania
6. Przygotowanie uczniów i udział w różnych konkursach Opracowanie planu przygotowań i prowadzenie nieodpłatnych konsultacji
Okres stażu
Zgłoszenia do konkursów, plan przygotowań
7. Wyrównanie poziomu wiedzy uczniów mających problemy w nauce Prowadzenie zajęć wyrównawczych
2011-2014
Plan działań, dziennik zajęć wyrównawczych oraz zajęć dodatkowych

§ 8 ustęp 2 punkt 2:
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
1. Stosowanie Internetu w życiu prywatnym i zawodowym Wykorzystanie komputerowych programów edukacyjnych i Internetu na lekcjach i w życiu codziennym
Okres stażu
Opis i analiza realizowanych przedsięwzięć
2. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych Wykorzystanie edytora tekstu do pisania wszystkich niezbędnych materiałów związanych z pracą dydaktyczną i wychowawczą, awansem zawodowym oraz pracą szkoły.
Okres stażu
Pomoce dydaktyczne, scenariusze lekcji, testy, Plan Rozwoju Zawodowego i sprawozdanie z jego realizacji
3. Opracowanie prezentacji komputerowych Wykorzystanie samodzielnie przygotowanych prezentacji w Power Point na lekcjach języka angielskiego
Okres stażu
Prezentacje, potwierdzenie wykorzystania
4. Wykorzystywanie nowości technologicznych na lekcjach języka angielskiego
Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem tablicy interaktywnej
Okres stażu

§ 8 ustęp 3 punkt 3:
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
1. Prowadzenie zajęć otwartych i lekcji wspólnych dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych. Przygotowanie scenariuszy i przeprowadzenie zajęć
Okres stażu
Scenariusze, analizy i sprawozdania
2. Pełnienie obowiązku opiekuna stażu lub opiekuna praktyk konsultacje metodyczne, arkusze hospitacji
Okres stażu
Zaświadczenie sprawozdanie, scenariusze i arkusze
3. Opracowanie i udostępnienie w bibliotece szkolnej scenariuszy lekcji, uroczystości szkolnych, testów i kart pracy. Opracowanie materiałów do udostępnienia w szkolnej bibliotece
Okres stażu
Scenariusze, karty pracy, testy
4. Zamieszczenie w Internecie planu rozwoju zawodowego Zamieszczenie planu rozwoju w portalu edukacyjnym
Do końca 2011
Adres strony internetowej
5. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów Opracowanie i przeprowadzanie wspólnych projektów.
Wspólne opracowanie scenariuszy uroczystości i szkoleń
Okres stażu
Scenariusze lekcji i uroczystości szkolnych, projekty.
Sprawozdanie i analiza wspólnych działań
6. Poszukiwanie nowatorskich rozwiązań problemów
Konsultacje z innymi nauczycielami języków obcych, wymiana poglądów Okres stażu
Notatki, opis działań
7. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami w ramach zespołu przedmiotowego
Wygłoszenie referatu na jednym ze spotkań 2012
Kopia referatu

§ 8 ustęp 2 punkt 4a :
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
1. Przygotowanie programu zajęć przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego Przygotowanie programu i opracowanie planu zajęć
Okres stażu
Program, plan, sprawozdanie
2. Współpraca z rodzicami Przygotowanie i wdrożenie programu pedagogizacji, rozmowy indywidualne
Okres stażu
Program, sprawozdanie, zapis w dzienniku lekcyjnym
3. Praca z uczniem słabym Przygotowanie planu i prowadzenie zajęć wyrównawczych
Okres stażu
Plan działań, sprawozdanie

§ 8 ustęp 2 punkt 4 b :
Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej 1. Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej z zakresu egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego Udział w pracach OKE Kraków
Okres stażu
Karta powołania

§ 8 ustęp 2 punkt 4c:
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
1. Współorganizowanie akcji charytatywnych na terenie szkoły i gminy. Aktywne uczestnictwo w przygotowywaniu akcji charytatywnych na terenie szkoły i gminy.
Okres stażu
Opis działań
2. Przygotowanie wniosku w ramach Comenius-Partnerskie Projekty Szkół
Opracowanie wniosku
2012- 2013
Kopia wniosku

§ 8 ustęp 2 punkt 5:
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki i typu i rodzaju szkoły
1. Zdiagnozowanie dwóch przypadków wychowawczych. Ustalenie metod pracy i oddziaływań wychowawczych. Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu
Okres stażu
Opis i analiza dwóch przypadków
2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych
Sporządzenie lub udoskonalenie planu pracy wychowawczej. Studiowanie literatury fachowej
Okres stażu
Kopia planu pracy wychowawcy klasy.
Opis i wynik ewaluacji

Data i podpis: Zatwierdzam:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.