X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 14623
Dział: Gimnazjum

Szkolny konkurs - znamy swoje prawa i obowiązki

SZKOLNY KONKURS
ZNAMY SWOJE PRAWA I OBOWIĄZKI

RUNDA 1:
1. JAKIE KRYTERIA POWINIEN PRZEDSTAWIĆ NAUCZYCIEL UCZNIOM NA POCZATKU ROKU SZKOLNEGO?
(informacje o kryteriach i zasadach oceniania jakie stosuje każdy nauczyciel oraz o szczegółowych kryteriach oceniania zachowania.)

2. W JAKI SPOSÓB UCZEŃ MOŻE MIEĆ WPŁYW NA ŻYCIE SZKOŁY?
(wpływ na życie szkoły poprzez działalność samorządowa oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole.)

3. CO ROZUMIE SIĘ PRZEZ POJĘCIE ZASADY WSPÓŁŻYCIA SPOŁECZNEGO?
(okazywanie szacunku dorosłym i kolegom, przeciwstawianie się przejawom brutalności i wulgarności, szanowanie poglądów i przekonań innych ludzi, poszanowanie godności i wolności drugiego człowieka.)

4. W JAKI SPOSÓB UCZEŃ POWINIEN DBAĆ O BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE WŁASNE I SWOICH KOLEGÓW?
(uczeń nie pali tytoniu, nie pije alkoholu, nie używa narkotyków i innych środków odurzających, jest czysty, chłopcy nie noszą kolczyków a dziewczęta tylko w uszach, uczniowie nie farbują włosów, dopuszcza się dyskretny makijaż.)

5. KTO OKREŚLA WZÓR JEDNOLITEGO STROJU NOSZONEGO NA TERENIE SZKOŁY?
(wzór jednolitego stroju w szkole określa Dyrektor Zespołu w porozumieniu z Radą Rodziców.)

6. W JAKICH DNIACH UCZNIOWIE MOGĄ BYĆ ZWOLNIENI Z OBOWIĄZKU NOSZENIA JEDNOLITEGO STROJU?
(jednolity strój szkolny nie obowiązuje w czasie zajęć wychowania fizycznego, wyjść i wycieczek oraz dyskotek i zabaw szkolnych.)

7. NA ILE WCZEŚNIEJ NALEŻY ZGŁOSIĆ DYREKCJI SZKOŁY WYJŚCIE POZA SZKOŁE W PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY?
(trzy dni przed Dniem Wiosny.)

8. ZA CZYIM POŚREDNICTWEM UCZEŃ MOŻE ZWRÓCIĆ SIĘ DO DYREKCJI SZKOŁY LUB RZECZNIKA PRAW DZIECKA W PRZYPADKU NARUSZENIA JEGO PRAW?
(PODAJ 3 MOŻLIWOŚCI).
( osobiście, przez władze samorządu uczniowskiego lub rady rodziców.)
9. JAKIE KONSWKWENCJE PONOSI UCZEŃ W PRZYPADKU KORZYSTANIA Z TELEFONU KOMÓRKOWEGO LUB INNEGO SPRZETU ELEKTRONICZNEGO NA ZAJĘCIACH LEKCYJNYCH?
(odebranie telefonu lub innego sprzętu elektronicznego przez nauczyciela i zdeponowanie go u Dyrektora szkoły, telefon może odebrać rodzic.)

10. ZA USZKODZENIE JAKIEJ WŁASNOŚCI UCZNIA SZKOŁA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI?
(szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie bądź utratę telefonu lub innego sprzętu elektronicznego.)

11. W JAKI SPOSÓB MOŻE BYĆ NAGRODZONY UCZEŃ ZA WZOROWĄ POSTAWE, WYBITNE OSIĄGNIĘCIA, RZETELNA NAUKE I PRACĘ SPOŁECZNĄ?
(PODAJ 5 MOŻLIWOŚCI)
(1. pochwała wychowawcy wobec klasy, 2. pochwała Dyrektora szkoły na apelu, 3. dyplom lub list pochwalny do rodziców, 4. świadectwem z paskiem, 5. nagrodą książkową lub rzeczowa.)

12. DO CZEGO MA PRAWO UCZEŃ KIEDY NIE ZROZUMIE JAKIEJŚ PARTII MATERIAŁU?
(ma prawo do zwrócenia się do nauczyciela o ponowne wytłumaczenie niezrozumiałych partii materiału.)

13. ZA CZYIM PORĘCZENIEM MOŻNA ZAWIESIĆ KARĘ NA OKRES PRÓBY NIE DŁUŻSZY NIŻ PÓŁ ROKU? (PODAJ 3 MOŻLIWOŚCI).
(1.poręczenie samorządu klasowego lub szkolnego, 2. organizacji uczniowskiej, do której należy uczeń, 3. wychowawcy.)

14. JAKIE KONSEKWENCJE GROŻĄ UCZNIOWI ZA BRAK JEDNOLITEGO STROJU OKREŚLONEGO W STATUCIE?
(upomnienie wychowawcy klasy, upomnienie Dyrektora szkoły, obniżenie oceny z zachowania.)

15. W JAKI SPOSÓB UCZEŃ MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SZKOŁĘ?
(uczeń ma prawo reprezentować szkołę w konkursach, zawodach, przeglądach i innych imprezach, zgodnie ze swoimi zdolnościami i umiejętnościami.)

16. JAKICH KAR NIE MOŻE STOSOWAĆ SZKOŁA?
(kar fizycznych.)

17. W JAKI SPOSÓB MOŻE ZOSTAĆ UKARANY UCZEŃ NIE PRZESTRZEGAJĄCY STATUTU SZKOŁY?
(upomnienie wychowawcy klasy, upomnienie Dyrektora, nagana Dyrektora, zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych oraz do reprezentowania szkoły na zewnątrz, przeniesienie przez kuratora oświaty do innej szkoły.)
18. ZA WZOROWĄ POSTAWĘ I WYBITNE OSIĄGNIĘCIA UCZEŃ KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ GIMNAZJUM MOŻE OTRZYMAĆ ŚWIADECTWO Z CZERWONYM PASKIEM. CO JEST ODPOWIEDNIKIEM TEJ NAGRODY DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ?
(odznaka „wzorowy uczeń”.)

RUNDA 2:
1. UCZEŃ MA PRAWO DO WŁAŚCIWIE ZORGANIZOWANEGO PROCESU KSZTAŁCENIA ZGODNIE Z ZASADAMI:
A) HIGIENY OSOBISTEJ
B) HIGIENY PRACY UMYSŁOWEJ
C) BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

2. UCZEŃ MA PRAWO DO KORZYSTANIA Z:
A) PORADNICTWA MEDYCZNEGO
B) PORADNICTWA PRAWNEGO
C) PORADNICTWA ZAWODOWEGO

3. DO OBOWIĄZKÓW UCZNIA NALEŻY ZACHOWANIE SIĘ W KAŻDEJ SYTUACJI W SPOSÓB GODNY:
A) UCZNIA ZESPOŁU SZKÓŁ IM.
STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W
WAGANOWICACH
B) AMBASADORA PRAW UCZNIA
C) MŁODEGO POLAKA

4. UCZEŃ MA PRAWO DO TRAKTOWANIA W SPOSÓB:
A) PODMIOTOWY
B) PRZEDMIOTOWY
C) SUBIEKTYWNY

5. WEDŁUG ZAPISU W STATUCIE UCZEŃ MA OBOWIĄZEK POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z DOBREM:
A) SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ
B) SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
C) SPOŁECZNOŚCI UCZNIOWSKIEJ

6. KTO MA OBOWIĄZEK TROSZCZYĆ SIĘ O MIENIE SZKOLNE I ESTETYKĘ POMIESZCZEŃ:
A) PANIE SPRZĄTAJĄCE
B) KAŻDY UCZEŃ
C) DYŻURNY KLASOWY

7. DŁUŻSZA NIEOBECNOŚĆ UCZNIA NA ZAJĘCIACH POWINNA BYĆ USPRAWIEDLIWIONA PRZEZ RODZICA:
A) TELEFONICZNIE
B) OSOBIŚCIE
C) PISEMNIE

8. UCZEŃ OTRZYMUJE ŚWIADECTWO Z CZERWONYM PASKIEM, GDY POSIADA ŚREDNIĄ OCEN POWYŻEJ:
A) 4,70
B) 4,75
C) 4.80

9. STATUT MÓWI, ŻE DO OBOWIĄZKÓW UCZNIA NALEŻY:
A) WYKORZYSTANIE CZASU
WOLNEGO NA POMOC
RODZICOM
B) WYKORZYSTANIE W PEŁNI
CZASU NA NAUKĘ
C) WYKORZYSTANIE W PEŁNI
CZASU PODCZAS PRZERW
MIĘDZYLEKCYJNYCH

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.