X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14595
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY W PRZEDSZKOLU

Opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
(Dz. U. z dnia 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580)

Imię i nazwisko: ...
Miejsce pracy: Przedszkole Publiczne ...
Dyrektor: ...
Opiekun stażu: ...
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2011 rok
Przewidywana data zakończenia stażu: 31. 05. 2011r.

Cel główny:
- Uzyskanie, w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:
- Poznanie zasad funkcjonowania, zadań i organizacji placówki przedszkolnej.
- Poznanie obowiązującej w przedszkolu dokumentacji, a także nabycie umiejętności jej prowadzenia.
- Poznanie przepisów, stanowiących o prowadzeniu i tworzeniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, nauki oraz wypoczynku.
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. Wyciąganie wniosków do dalszej pracy.
- Doskonalenie warsztatu pracy, nabywanie doświadczenia poprzez obserwację zajęć opiekuna stażu, gromadzenie materiałów do dalszego rozwoju naukowego.
- Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego.

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

Lp.
Działania i zadania nauczyciela
Forma/metoda realizacji
Dowody realizacji/dokumentacja
Termin

WSTĘPNE ZADANIA STAŻU

1. Poznanie obowiązujących procedur awansu zawodowego.
- zapoznanie się i analiza prawa oświatowego związanego z awansem zawodowym na stopień nauczyciela kontraktowego (Karta Nauczyciela, ustawa o systemie oświaty)

- zdobywanie najnowszych informacji na temat oświaty i awansu zawodowego nauczyciela we wszystkich dostępnych mediach

- sporządzenie planu rozwoju zawodowego - opracowanie i złożenie planu rozwoju zawodowego
- rejestr analizowanych przepisów: Karta Nauczyciela, Rozporządzenie MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- spis stron internetowych poświęconych edukacji
- spis literatury pedagogicznej
wrzesień 2011

2. Nawiązanie kontaktu oraz współpracy z opiekunem stażu.
- konsultacje i rozmowy na temat przebiegu i sposobu realizacji stażu
- omówienie treści zawartych w planie rozwoju zawodowego
- sporządzenie pisemnego kontraktu z opiekunem stażu - kontrakt o wzajemnej współpracy pomiędzy opiekunem stażu, a nauczycielem stażystą
- współpraca

wrzesień 2011

cały okres stażu

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA MEN Z DNIA 16 listopada 2007

§6 ust. 2 pkt 1 znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

3. Poznanie rozkładu zajęć w placówce przedszkolnej, a także zasad współpracy dyrekcji z wychowawcami poszczególnych grup.
- organizowanie i prowadzenie własnych zajęć

- uczestnictwo w spotkaniach rady pedagogicznej

- obserwacja - miesięczne plany pracy

- wpisy w dzienniku zajęć

- sprawozdania z rad pedagogicznych

Cały okres stażu

4. Zapoznanie się ze sposobem prowadzenia dokumentacji obowiązującej w przedszkolu.
-rozmowy z opiekunem stażu i innymi wychowawcami na temat sposobu prowadzenia obowiązującej dokumentacji (dziennik lekcyjny, dokumenty wychowawcy)
- karty obserwacji

- dziennik zajęć
wrzesień 2011

5. Zapoznanie się z aktami prawnymi, które regulują funkcjonowanie, działanie oraz organizację Przedszkola ....
- analiza następujących dokumentów:
statut przedszkola, program wychowawczy, plan pracy na rok szkolny 2011/2012, plan dnia, dokumenty związane z zajęciami dydaktycznymi (dziennik zajęć i rozkład zajęć w poszczególnych grupach) i in. - odpisy wymienionych dokumentów

- notatki własne
wrzesień – październik 2011

6. Zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w placówce przedszkolnej.
- udział w szkoleniu BHP

- zaznajomienie się z regulacjami prawnymi dotyczącymi BHP w przedszkolu - potwierdzenie odbycia szkolenia BHP

- stosowanie w praktyce obowiązujących zasad BHP
cały okres stażu

7. Aktywne uczestnictwo w działalności organów przedszkola odpowiedzialnych za realizację podstawowych funkcji i zadań.
- udział w obradach Rady Pedagogicznej

- zaświadczenie o obecności

- protokoły
cały okres stażu

8. Prowadzenie dokumentacji służącej realizowaniu Planu Rozwoju Zawodowego.
- gromadzenie następujących dokumentów: scenariusze zajęć, konspekty, zaświadczenia, zdjęcia, i in.
- teczka stażysty
cały okres stażu

9. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi przedszkola
- napisanie sprawozdanie, które określi poziom realizacji planu rozwoju z uwzględnieniem wszystkich zmian
- sprawozdanie półroczne realizacji stażu

- sprawozdanie z całego stażu
luty 2012, maj 2012

10. Złożenie wniosku o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją.
- napisanie wniosku i przygotowanie dokumentacji
- wniosek
- dokumentacja stażu
V 2009

§ 6 ust. 2 pkt 2 umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

11. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
- obserwacja zajęć
- omówienie
- ewaluacja - arkusze obserwacji zajęć, które będą zawierać będą ocenę i opinię
raz w miesiącu

12. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
- opracowanie konspektów i scenariuszy zajęć edukacyjnych
- ocena i analiza słabych i mocnych stron przeprowadzonych zajęć przez opiekuna stażu
- scenariusze i konspekty zajęć edukacyjnych

- wnioski z rozmów

- autorefleksja raz w miesiącu

13. Udoskonalanie wiedzy, umiejętności oraz nabywanie doświadczenia poprzez aktywny udział w doskonaleniu nauczycieli.
- uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego
- zaświadczenia o ukończeniu szkoleń, kursów, warsztatów
cały okres stażu

14. Samodzielne pogłębianie wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodowych.
- studiowanie czasopism i różnorodnej literatury psychologiczno - pedagogicznej
- spis literatury psychologiczno - pedagogicznej
w ciągu całego stażu

15. Wykorzystanie w pracy pedagogicznej nowoczesnych technologii komputerowych i informacyjnych.
- korzystanie z publikacji dotyczących edukacji zawartych w mediach

- przygotowanie dokumentacji stażu z wykorzystaniem technik komputerowych

- publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego

- tworzenie strony internetowej przedszkola
- płyta z zapisem elektronicznym

- potwierdzenie zamieszczenia planu rozwoju zawodowego w Internecie

- strona www

- teczka stażysty
cały okres stażu

16. Wymiana doświadczeń. - dzielenie się swoją wiedzą z innymi nauczycielami, rodzicami - notatki
- zajęcia otwarte dla rodziców
w ciągu całego stażu

§ 6 ust. 2 pkt 3 znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów

17. Rozpoznanie możliwości i potrzeb dzieci znajdujących się w grupie. Diagnoza pedagogiczna.
- prowadzenie kart obserwacji
- karty obserwacji dziecka
cały okres stażu

18. Poznanie sytuacji rodzinnej podopiecznych.
- analiza Karty Informacyjnej Dziecka

- spotkania z rodzicami (rozmowy indywidualne)

- rozmowy w gronie pedagogicznym - przykład karty informacyjnej dziecka

- notatki własne
cały okres stażu

19. Współpraca z rodzicami. - zaangażowanie rodziców w przygotowania uroczystości w grupie

- pozyskiwanie rodziców do pracy na rzecz grupy i placówki - dokumentacja fotograficzna

- sprawozdanie z odbytych imprez z uwzględnieniem pomocy rodziców cały okres stażu

20. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb podopiecznych.
- czytanie literatury pedagogicznej i psychologicznej

- konsultacje z innymi wychowawcami
- notatki własne

- bibliografia
cały okres stażu

§ 6 ust. 2 pkt 4 umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

21. Poznawanie zasad omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.
- rozmowa z opiekunem stażu, wnioski i uwagi

- notowanie spostrzeżeń - notatki

- spostrzeżenia
wrzesień 2011

22. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności.
- kierowanie się opinią opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem
- teczka stażysty
w ciągu całego stażu

ZADANIA WYNIKAJACE Z WŁASNYCH ZAINTERESOWAŃ I POTRZEB PLACÓWKI

23. Zadania związane z realizowanym rocznym planem pracy przedszkola. - organizowanie i współorganizowanie imprez przedszkolnych typu: Dni Babci, Dziadka, Mamy, Taty; urodziny dzieci; festyny okolicznościowe; pasowanie; pożegnanie straszaków

- dekoracja przedszkola - notatki

- scenariusze
- zdjęcia
cały okres stażu

24. Wspomaganie aktywności twórczej dzieci.
- udział wychowanków w konkursach o różnorodnej tematyce
- zdjęcia

- zaświadczenia wydane przez organizatorów konkursów

- dyplomy
cały okres stażu

25. Permanentne pogłębianie wiedzy i umiejętności dydaktyczno – wychowawczych.
- uczestnictwo w kursach doskonalenia zawodowego

- studiowanie fachowej literatury, poszukiwanie ciekawych rozwiązań na stronach www
- zaświadczenia

- spis literatury

- spis stron www
cały okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.