X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14508
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego - nauczyciel mianowany ubiegający się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Plan Rozwoju Zawodowego
Elżbieta Kość nauczyciel mianowany ubiegający się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

§ 8, ust.2, p.1
Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Poznanie procedury awansu zawodowego i jego realizacja

A.Analiza dokumentów prawnych, śledzenie stron internetowych MENiS.
B.Opracowanie planu rozwoju zawodowego
C.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
D.Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju

2. Wstępna analiza własnych umiejętności.
A.Autorefleksja.

3. Poszerzenie wiedzy i umiejętności podejmowania działań na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły.

A.Przypomnienie organizacji, zasad funkcjonowania i zadań szkoły.
B.Analiza dokumentacji szkoły: statutu, regulaminów.
C.Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
D.Udział w kursach, konferencjach i warsztatach.
E.Aktywne i twórcze uczestnictwo w pracach zespołu przyrodniczego.
F.Obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli.
G.Organizowanie konkursów przedmiotowych
H.Pomoc w przygotowaniach uczniów do konkursów przedmiotowych
I.Praca z uczniem zdolnym i z uczniem sprawiającym trudności

4. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.

A.Studiowanie literatury z metodyki, psychologii i pedagogiki chemii
B.Bieżące śledzenie publikacji w Internecie
C.Wymiana doświadczeń z nauczycielami
D.Wykorzystanie metod aktywizujących w procesie edukacyjnym

§8 ust.2, p.2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej.

A.Opracowanie i wykorzystanie pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem technologii komputerowej ( sprawdziany, testy, tabele, wykresy)
B.Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych – Internet, encyklopedia multimedialna.
C.Opracowywanie scenariuszy lekcji, imprez.
D.Bieżące dokumentowanie rozwoju zawodowego
E.Stosowanie Internetu w życiu codziennym i w pracy zawodowej poprzez elektroniczny kontakt z innymi nauczycielami w kraju.
F.Podnoszenie swoich kwalifikacji w zakresie posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną.

§8, ust.2,p.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
1.Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem

A.Prowadzenie zajęć otwartych, lekcji koleżeńskich
B.Prowadzenie pokazowych lekcji wychowawczych
C.Publikacje na stronach portali edukacyjnych i bibliotece szkolnej
D.Wymiana publikacji, dyskusje na forum internetowym.
E.Pełnienie funkcji opiekuna stażu i/lub opiekuna praktyk
F.Opracowanie i wygłoszenie referatu w ramach realizacji zadań zespołu przedmiotowego

§ 8, ust.2,p. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
1.Nabywanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań

A.Opracowanie i wdrożenie planu pracy wychowawczej zgodnego z Programem Wychowawczym Szkoły
C.Opracowanie i wdrożenie programu wychowawczego przedmiotu – chemia
D.Opracowanie programu zajęć pozalekcyjnych- koła chemicznego.
E.Wdrożenie programu oraz jego ewaluacja

2.Organizacja konkursów szkolnych.

A.Opracowanie regulaminów organizowanych konkursów.
B.Opracowanie zadań konkursowych.
C.Przeprowadzenie konkursów.
D.Przygotowanie i opracowanie dokumentacji konkursowej

§ 8, ust.2, p.4b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.

1.Wykonywanie zadań egzaminatora OKE

A.Uzyskanie uprawnień egzaminatora OKE
B.Udział w szkoleniach na odległość dotyczących kryterialnego oceniania (praca
w portalu Moodle).
C.Praca w charakterze egzaminatora OKE.

§8 ust.2 pkt.4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, a w szczególności działań szkoły dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1.Współpraca przy organizacji imprez.

A.Organizowanie wycieczek dydaktyczno-krajoznawczych, imprez kulturalnych
B.Pomoc przy organizacji imprez szkolnych:
- Dnia Patrona
- Dnia Otwartego Szkoły
- apeli okolicznościowych
2. Aktywna realizacja zadań wynikających z pełnienia funkcji wychowawcy
A.współpraca z rodzicami -zebrania, spotkania indywidualne,
B. pedagogizacja rodziców
C.współpraca z pracownikiem oświaty zdrowotnej- pogadanki z młodzieżą
D.współpraca z Komendą Miejską Policji – spotkania młodzieży z przedstawicielem KMP

§8, ust.2,p.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1.Opis i analiza dwóch przypadków edukacyjnych lub wychowawczych
A.Zdiagnozowanie dwóch przypadków edukacyjnych lub wychowawczych.
B.Ustalenie metod pracy z młodzieżą i oddziaływań wychowawczych.
C.Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu.
D.Podsumowanie i wnioski

[plan może ulec modyfikacji i aktualizacji adekwatnie do potrzeb nauczyciela i szkoły]

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.