X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 14489
Dział: Przedszkole

Plan działań wspierających dla dzieci 4, 5 i 6 - letnich z zaburzonym rozwojem mowy i słuchu fonematycznego

Plan działań wspierających dla dzieci 4, 5 i 6 - letnich z zaburzonym rozwojem mowy i słuchu fonematycznego w roku szkolnym 2011/2012.

Obszar obejmowany wsparciem:
- Wspomaganie rozwoju mowy dzieci, kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

Okres realizacji planu:
- Do końca pierwszego semestru roku szkolnego 2011/2012.

Cele:
- Rozwijanie umiejętności poprawnego mówienia pod względem: artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym.
- Doskonalenie umiejętności układania krótkich zdań, dzielenia zdań na wyrazy, wyrazów na sylaby, wyodrębniania głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej.
- Budzenie zainteresowania czytaniem i pisaniem.
- Budzenie wiary we własne siły.

Cele szczegółowe:
- usprawnianie narządów mowy
- wdrażanie do poprawnych, wyrazistych wypowiedzi bogacenie słownictwa dzieci
- doskonalenie zmysłu słuchu u dzieci
- wspomaganie rozwoju narządu słuchowego poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia
- rozwijanie słuchu fonematycznego.

Formy pomocy:
- Zajęcia grupowe prowadzone przez nauczyciela w ramach czasu do dowolnego zagospodarowania.
- Indywidualizacja pracy podczas zajęć zorganizowanych – dostosowanie wymagań do możliwości rozwojowych dziecka objętego pomocą.

Działania, w tym zakresie zakres dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci:
- Przygotowanie przez nauczyciela zestawu ćwiczeń rozwijających mowę dziecka pod względem: artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym.
- Przygotowanie zestawu ćwiczeń artykulacyjnych i logopedycznych usprawniających mowę dziecka.
- Organizowanie działalności słownej i słuchowej sprzyjającej aktywizowaniu dziecka do działania i podejmowania trudniejszych zadań.
- Budowanie u dziecka poczucia wartości, zadowolenia z własnej pracy, docenianie trudu prowadzącego do osiągnięcia sukcesu.
- Stała współpraca rodziców z przedszkolem polegająca na informowaniu
o wymaganiach edukacyjnych i postępach dydaktycznych dziecka.

Metody pracy z uczniem:
- Metody słowne – rozmowa, opowiadanie, instrukcja słowna.
- Metoda ćwiczeń utrwalających.
- Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz (usprawnianie funkcji poznawczych, przygotowanie do nauki czytania i pisania).
- Metoda A. Faber i E. Mazzlish (doskonalenie umiejętności komunikacji interpersonalnej).

Zakres współdziałania przedszkola/szkoły z innymi podmiotami (w zależności od potrzeb):
Współdziałanie z rodzicami:
- Rozmowa wspierająca.
- Przygotowanie materiałów edukacyjnych dla rodziców.
- Określenie zakresu wspomagania dziecka w domu.

Podpisy:
- Osób przygotowujących plan działań.
- Dyrektora.

Opracowanie:
- Podpis wychowawcy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2018 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.