X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 14470
Dział: Gimnazjum

Szkolny Konkurs Wiedzy o Europie i Unii Europejskiej

Sprawdź swoją wiedzę o Europie i Unii Europejskiej

Test konkursowy
Czas trwania – 60 minut

Imię i nazwisko ........................................

1. Czy Europa jest najmniejszym kontynentem na świecie?
a) TAK b) NIE
.../1
2. Kontynent europejski ma charakter wybitnie:
a) wyżynny
b) górski
c) nizinny
.../1
3. Europę zamieszkuje około:
a) 728 mln ludzi
b) 750 mln ludzi
c) 810 mln ludzi
.../1
4. Najwyższym szczytem Europy jest:
a) Mont Blanc
b) Gierlach
c) Corno Grande
.../1
5. Najdłuższą rzeką Europy jest:
a) Wołga
b) Dunaj
c) Ren
d) Sekwana
.../1
6. Wymień sześć państw europejskich, które nie mają połączenia z morzem (0,5 punkta za każdą poprawną odpowiedź).
........................................
.../3
7. Największym krajem europejskim jest:
a) Ukraina
b) Rosja
c) Hiszpania
.../1
8. Wymień cztery krainy historyczne, które wchodzą w skład Wielkiej Brytanii:
a) ........................ b) ........................ c) ........................ d) .........................
.../4
9. Największym jeziorem na kontynencie europejskim jest:
a) Aralskie
b) Mamry
c) Łagoda
d) Onega
.../1
10. Najgęściej zaludnionym i najbardziej zurbanizowanym krajem Europy jest:
a) Francja
b) Belgia
c) Wielka Brytania
d) Włochy
.../1
11. Najmniejszym krajem Europy jest:
a) Watykan
b) San Marino
c) Monaco
d) Liechtenstein
.../1
12. Kraje Europy Południowej są położone w basenie:
a) Morza Kaspijskiego
b) Morza Śródziemnego
c) Morza Północnego
d) Morza Czerwonego
.../1
13. Powierzchnia Europy wynosi:
a) 10,5 mln km2
b) 10,8 mln km2
c) 11 mln km2
d) 12 mln km2
.../1
14. Wymień cztery kraje położone nad Morzem Bałtyckim.
a) ...............................
b) ...............................
c) ...............................
d) ...............................
.../4
15. Spośród wymienionych państw europejskich podkreśl te, które są monarchiami (0,5 punktu za każde prawidłowo podkreślone państwo).
Niemcy, Holandia, Szwecja, Polska, Czechy, Słowenia,
Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania, Francja
.../2
16. Wymień cztery półwyspy położone na kontynencie europejskim:
a) ........................................
b) ........................................
c) ........................................
d) ................................. .../4
17. Która z podanych niżej wysp nie jest położona w basenie Morza Śródziemnego?
a) Islandia
b) Sycylia
c) Korsyka
d) Kreta
.../1

18. Uzupełnij tabelę.

Nazwa państwa Nazwa stolicy
Francja
Warszawa
Czechy
Berlin
Rzym
Austria
Hiszpania
Litwa
Amsterdam
Ateny
Lizbona
Wielka Brytania
Bruksela
Rosja
Zadanie sporządzone w formie tabeli.
.../7
19. Cieśniny Bosfor i Dardanele łączą:
a) Morze Egejskie i Morze Czarne
b) Morze Śródziemne i Morze Jońskie
c) Morze Norweskie i Morze Północne
d) Morze Bałtyckie i Morze Północne
.../120. Uzupełnij tabelę dotyczącą 10 największych miast Europy.
Miasto Państwo
Moskwa
Stambuł
Londyn
Petersburg
Madryt
Berlin
Rzym
Kijów
Paryż
Bukareszt
Zadanie sporządzone w formie tabeli
.../5
21. Wiele spośród najznamienitszych postaci – artystów, naukowców, odkrywców, podróżników, sportowców czy świętych, jakich wydała ludzkość – urodziło się w krajach obecnej Unii Europejskiej. Napisz, z jakiego kraju pochodzili lub pochodzą(0,5 punktu za każdą poprawną odpowiedź).
a) Leonardo da Vinci - ..........................
b) William Szekspir - ..........................
c) Albert Einstein - ..........................
d) Krzysztof Kolumb - ..........................
e) Martin Schmit - ..........................
f) św. Wojciech - ..........................
g) Maria Skłodowska-Curie - .........................
h) Robert Korzeniowski - ..........................
i) Tomasz Gollob - .........................
j) Mikołaj Kopernik - ..........................
k) Xavi - ..........................
l) Michał Anioł Buanarotti - ........................
ł) Jan Gutenberg - .......................
m) Fryderyk Chopin - ..........................
.../7
22. Czy wiesz, że wiele produktów, które zapewne dobrze znasz, pochodzi z innych krajów? Przy każdym z
wymienionych niżej produktów wpisz nazwę kraju, z którego pochodzi.
a) Lego - ............ b) spaghetti - ............
c) lazania - .......... d) bagietka - ............
e) pomidory - ............. f) leczo - ...........
g) gulasz - ........... h) pizza - ............
i) oscypek - .......... j) Nokia - ...........
.../5
23. Objaśnij pojęcia i skróty.
Unia Europejska -........................................
........................................
........................................
EWWiS - ........................................
EWG - ........................................
EURATOM - ........................................
........................................
.../4
24. Kiedy powstała Unia Europejska i ilu liczy aktualnie członków?
........................................
........................................
........................................
.../3
25. Dokończ zdania.
Hymnem Unii Europejskiej jest ........................
Flaga Unii Europejskiej to .............................
........................................
Godło Unii Europejskiej przedstawia jej ............ .
.../3
26. Spośród wymienionych postaci podkreśl nazwiska polityków, których powszechnie uważa się za ,,ojców”
zjednoczonej Europy.
Otto III, Robert Schuman, Paul Henri Spaak, Charles de Gaulle, Józef Cyrankiewicz, Winston Churchill, Konrad Adenauer, Chirac, Angela Merkel, Jean Monnet, Elżbieta II
.../6
27. Uszereguj chronologicznie etapy procesu integracji Polski z Unią Europejską wpisując w wolne miejsca
cyfry od 1 do 7.
Podpisanie traktatu akcesyjnego w Atenach .....
Umowa o stowarzyszeniu Polski ze Wspólnotami Europejskimi .....
Zakończenie negocjacji akcesyjnych przez rząd polski w Kopenhadze .....
Referendum zatwierdzające traktat akcesyjny .....
Oficjalne rozpoczęcie przez Polskę negocjacji z państwami członkowskimi UE .....
Polska staje się oficjalnym i pełnoprawnym członkiem UE .....
Złożenie przez Polskę wniosku o członkostwo w UE .....
.../7
28. Państwa, które mimo członkostwa w UE nie przystąpiły do unii walutowej, czyli nie przyjęły wspólnej waluty (euro) to:
a) Francja, Wielka Brytania, Dania
b) Wielka Brytania, Niemcy, Holandia
c) Dania, Szwecja, Wielka Brytania
d) Dania, Szwecja, Włochy
.../1
29. Wymień państwa europejskie, które przystąpiły do Unii Europejskiej 1 maja 2004r. (0,5 punkta za każde prawidłowo wymienione państwo).
........................................
........................................
........................................ .../5
30. Uzupełnij tabelkę dotyczącą najważniejszych organów Unii Europejskiej.

Nazwa instytucji UE Miasto Państwo
Francja
Trybunał Sprawiedliwości Luksemburg
Belgia
Rada Ministrów Bruksela
Zadanie sporządzone w formie tabeli
.../6
31. Wymień państwa sąsiadujące z Polską, które nie są członkami Unii Europejskiej.
........................................
.../3
32. Czy Rada Europejska i Rada Unii Europejskiej to ta sama instytucja?
TAK NIE
.../1
33. Przyporządkuj elementy dotyczące poszczególnych filarów UE, wpisując odpowiednie zwroty w wolne miejsca.

Filar I (unia gospodarczo – walutowa) - ...................
........................................
........................................ Filar II (wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa) -
........................................
........................................
........................................
Filar III (współpraca w dziedzinie sprawiedliwości i spraw
wewnętrznych) -........................................
........................................
........................................

Ujednolicenie norm prawa karnego, rozbrojenia , wspólna polityka rolna, walka ze zorganizowaną przestępczością, wspólny rynek, wspólne stanowisko na temat pokoju na świecie, wspólna polityka pieniężna, ochrona środowiska, współdziałanie sił policyjnych, współpraca w zakresie polityki imigracyjnej
.../10
34. Zapoznaj się z tekstem i podaj trzy cele istnienia funduszy strukturalnych UE.
Fundusze strukturalne są instrumentami finansowymi polityki regionalnej Unii Europejskiej i mają pomóc władzom centralnym i regionalnym (słabiej rozwiniętych regionów Unii) w rozwiązaniu ich najważniejszych problemów gospodarczych. Ich zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji gospodarek, co ma wpłynąć na zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej krajów Unii. Fundusze kierowane są do tych sektorów gospodarki i regionów, które bez pomocy finansowej nie są w stanie dorównać do średniego poziomu ekonomicznego w UE.
........................................
........................................
........................................
.../3
35. Wśród wymienionych państw Unii Europejskiej podkreśl te, które wprowadziły na swoim terenie wspólną walutę – euro
(0,5 punkta za każde dobrze podkreślone państwo).
Austria, Wielka Brytania, Irlandia, Cypr, Malta, Luksemburg, Francja, Litwa, Łotwa, Dania, Belgia, Węgry, Finlandia, Szwecja, Słowenia, Włochy, Portugalia, Holandia, Niemcy, Polska, Estonia, Grecja, Hiszpania, Słowacja, Czechy
.../8,5
36. Wymień traktaty reformujące Unię Europejską.
a)........................................ b)........................................
c)........................................
.../3
37. Wymień trzy kraje europejskie, które ubiegają się o członkostwo w Unii Europejskiej.
........................................ .../3
38. Wymień po jednej korzyści ze wstąpienia Polski do Unii Europejskiej:
a) dla przeciętnego obywatela
........................................
b) dla państwa polskiego
........................................ .../2
39. Poniżej są wymienione kompetencje dwóch organów Unii Europejskiej. O jaką instytucje chodzi?
- zatwierdza budżet Wspólnoty Europejskiej,
- opiniuje projekty ustaw,
- kontroluje pracę Komisji Europejskiej,
- ma uprawnienia w zakresie zatwierdzania układów stowarzyszeniowych.
........................................
- ustalenie głównych kierunków integracji europejskiej,
- określenie ogólnej polityki Wspólnoty,
- przeprowadzanie arbitrażu w kwestiach spornych które nie zostały rozstrzygnięte w Radzie UE
........................................
.../2
40. Dokończ zdanie.
Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego jest
............. ..................
.../1
41. Przewodniczącym Komisji Europejskiej jest:
a) Jose Manuel Barroso
b) Hose Antonio Ferrero
c) Michael Platini
.../1
42. Oto opisy państw europejskich. Obok każdego opisu wpisz nazwę państwa, którego on dotyczy.
A) Jest to kraj walca, wyniosłych alpejskich szczytów oraz modrych fal Dunaju. ____________________
B) Kraj w Europie Środkowej bez dostępu do morza.Patronuje mu św. Wacław. Most nazwany jego imieniem spina dwa brzegi Wełtawy, nad którą leży stolica. W tym kraju znajduje się też mamucia skocznia w Harachowie. __________________
C) Kraj ten leży nad Niemnem. W przeszłości połączony był unią z Polską. Mickiewicz powiedział o nim ,,........... Ojczyzno moja ............”. ____________________
D) Kraj na południu Europy położony na półwyspie i dwóch wyspach. Wydał wielu wspaniałych artystów. Na terenie jego stolicy znajduje się najmniejsze państwo świata ___________
E) Kraj ten leży na zachodzie Europy. Słynie ze słonecznych plaż, wielu zabytków kultury arabskiej, tańca flamenco, pasadoble i korridy. __________________
F) W tym kraju znajdują się: winnice, zamki nad Loarą, Eurodisneyland oraz jedna z najsłynniejszych wież na świecie. W przeszłości z gwardzistami kardynała walczyli tutaj słynni trzej muszkieterowie. _____________
G) Kraj ten należy do krajów Beneluksu. Jest to najgęściej zaludniony kraj w Europie. Tutaj znajdują się główne instytucje Unii Europejskiej. _______________
H) Mieszkańcy tego kraju to prawdziwi miłośnicy turystyki. W państwie tym co roku na przełomie września i października odbywa się największy na świecie festyn – Oktoberfest, w czasie którego tysiące osób degustują różne gatunki piwa.
_______________
I) Kraj ten sąsiaduje z Francją. Kojarzy się z wiatrakami, tulipanami, chryzantemami, pomidorami i największymi szlifierniami diamentów. __________________
J) Kraj ten stał się członkiem Unii Europejskiej w 2004r. Jest krajem o krótkiej państwowości, funkcjonuje jako niepodległe państwo od 1 stycznia 1993r. po rozpadzie południowego sąsiada Polski. ________________
K) Kraj ten położony jest na zachodzie Europy, składa się z czterech krain historycznych i jest największa wyspą w Europie. ___________________
L) Kraj położony na półwyspie bałkańskim w basenie Morza Śródziemnego, to w nim narodziła się demokracja, teatr i igrzyska olimpijskie. ____________________
Ł) Jedno z najmniejszych państw członkowskich Unii Europejskiej, sąsiaduje z Niemcami, Belgią, Holandią i Francją. Nazwa jego stolicy jest identyczna z nazwą państwa. ______________________
.../13
43. Na mapie Europy zaznacz państwa członkowskie UE przyporządkowując im numery zgodnie z legendą. W tym miejscu zamieściłem mapę Europy z podziałem na wszystkie państwa europejskie.

Legenda:
Państwa założycielskie EWG w 1957r.
1. Niemcy 2. Włochy 3. Holandia
4. Luksemburg 5. Belgia 6. RFN

Państwa przyjęte w 1973r.
7. ..........................
8. ..........................
9. ..........................

Państwo przyjęte w 1981r.
10. Grecja

Państwa przyjęte w 1986r.
11. Hiszpania 12. Portugalia

Państwa przyjęte w 1995r.
13. Austria 14. Finlandia 15. Szwecja

Państwa przyjęte w 2004r.
16. ...................... 17. ....................
18. ...................... 19. ....................
20. ...................... 21. ....................
22. ...................... 23. ....................
24. ....................... 25. ....................

Państwa przyjęte w 2007r.
26. Bułgaria 27. Rumunia
.../21,5

Ogólna liczba punktów do zdobycia z testu – 160

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.