X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 14322
Dział: Gimnazjum

Program koła ekologicznego realizowanego w ramach projektu "Bezpieczna przyszłość"

PROGRAM KOŁA EKOLOGICZNEGO
REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU „BEZPIECZNA PRZYSZŁOŚĆ”

Miejsce realizacji: Publiczny Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Strzelcach Małych
Termin realizacji: marzec – czerwiec 2009 r.
Odbiorcy programu: członkowie Koła Ekologicznego oraz uczniowie PZSG w Strzelcach Małych
Realizator programu: mgr Gabriela Patek

OPIS PROGRAMU

CELE I ZAŁOŻENIA PROGRAMU
- Wytworzenie bliskich więzi ze środowiskiem gminy poprzez obserwacje w terenie;
- Pobudzanie świadomości ekologicznej;
- Kształtowanie właściwego stosunku do przyrody, wyrabianie nawyków umiejętnego jej chronienia;
- Zrozumienie zmian zachodzących w przyrodzie pod wpływem działań człowieka;
- Kształtowanie umiejętności planowania i podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody w najbliższym otoczeniu;
- Promowanie rowera jako ekologicznego środka lokomocji;
- Podnoszenie kultury ekologicznej środowiska rodzinnego, szkolnego i najbliższego otoczenia;
- Pogłębianie wiedzy o własnym regionie, poznanie obiektów przyrodniczych, ukazywanie specyfiki środowiska przyrodniczego gminy oraz dostrzeganie możliwości ich wykorzystania;
- Upowszechnianie form aktywnego wypoczynku i podnoszenie sprawności fizycznej;
- Uświadomienie, że „3 – majmy się zdrowo” to nie tylko prawidłowe odżywianie, ale także harmonia ciała i umysłu, zdobywanie wiedzy, otwarcie się na problemy innych ludzi;
- Poznanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych miejscach i sytuacjach oraz bezpiecznego poruszania się po drodze.

TREŚCI KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA

1. Poznanie pojęcia ekologii jako nauki i podstawowych pojęć ekologicznych.
2. Umiejętne rozpoznawanie i tłumaczenie zależności występujących w środowisku przyrodniczym.
3. Poznawanie różnorodności zjawisk przyrodniczych.
4. Dostrzeganie piękna otaczającej przyrody.
5. Ochrona potencjałów przyrody ożywionej i nieożywionej.
6. Dostrzeganie i wskazywanie zagrożeń prowadzących do zachwiania równowagi biologicznej w przyrodzie oraz próby poszukiwania racjonalnych rozwiązań ekologicznych.
7. Ekonomiczne i rozumne wykorzystanie zasobów natury.
8. Kształtowanie umiejętności wnikliwej obserwacji otaczającego środowiska naturalnego i wyciągania odpowiednich wniosków.
9. Budzenie świadomości ekologicznej i wdrażanie do prowadzenia ekologicznego trybu życia.

PLAN PRACY KOŁA EKOLOGICZNEGO

(Tabela - dpo. red.)

Lp.
Zagadnienie
Formy realizacji
Terminy/ uwagi

1. Spotkanie organizacyjne.
- ustalenie zasad współpracy;
- przygotowanie harmonogramu spotkań;
- założenie teczki spotkań.
1 godzina

2. Zanieczyszczone środowisko a zdrowie człowieka. Jakie choroby u ludzi, zwierząt i roślin wywołuje zanieczyszczone środowisko?
- zadymione powietrze
- zanieczyszczone rzeki i inne zbiorniki wodne
- stosowanie nawozów sztucznych
- skażona żywność
- rozwój techniki i motoryzacji
Wykorzystanie plansz, ilustracji, plakatów
Praca z materiałami źródłowymi (słowniki, encyklopedie, czasopisma).
Wycieczka w teren ukazująca dewastację środowiska w najbliższej okolicy.
Konkurs „Grzechy wobec przyrody”
3 godziny

3. Ekologiczne sposoby przemieszczania się. Historyjka obrazkowa „Sposoby ekologicznego przemieszczania się”.
Układanie haseł dotyczących rowera jako ekologicznego środka lokomocji.
4 godziny

4. Sposoby ochrony człowieka przed skutkami zanieczyszczenia środowiska. Praca w grupach – projektowanie:
- bariery zieleni jako ochrony przed hałasem i spalinami;
- ochrona powietrza (paliwo ekologiczne); filtry na kominach;
- budowa oczyszczalni ścieków;
- naturalne nawożenie gleby;
- ekologiczne środki transportu.
2 godziny

5. Rośliny chronione w naszej gminie. Oglądanie albumów z ilustracjami roślin chronionych w Polsce.
Wycieczka w celu poszukiwania i obserwacji chronionych roślin w ich naturalnym środowisku.
Tworzenie rymowanek o wybranej roślinie chronionej.
2 godziny

6. Pomniki przyrody. Poszukiwanie starych drzew, pomników przyrody w okolicy.
Prezentacja pt. „Rezerwaty i pomniki przyrody w gminie Masłowice”.
2 godziny

9. Cel zakładania parków narodowych i krajobrazowych oraz rezerwatów przyrody. Wycieczka autokarowa do Ojcowskiego Parku Narodowego.
10. Potrafimy żyć w harmonii ze środowiskiem naturalnym – podsumowanie pracy koła ekologicznego. Opracowanie karty ekologicznego turysty.
1 godzina

EWALUACJA PROGRAMU

Ewaluacji będzie podlegać:
1. Użyteczność – czy program wyposaża ucznia w wiadomości i umiejętności przydatne w życiu.
2. Ciekawość – czy program wyzwala aktywność, inicjatywę, rozwija zainteresowania.
3. Strategia- czy stosowane metody i formy pracy są skuteczne.
4. Stopień realizacji celów.
5. Co utrudnia i co ułatwia jego realizację.
Praca koła podsumowana będzie różnymi metodami (ankieta, obserwacje, wpisy do teczki spotkań).


HARMONOGRAM SPOTKAŃ
Lp.
TEMAT SPOTKANIA
Terminy/ uwagi

1. Spotkanie organizacyjne.
1 godzina
07.03.2009r.

2. Zanieczyszczone środowisko a zdrowie człowieka. 3 godziny
21.03.2009r.

3. Ekologiczne sposoby przemieszczania się. 4 godziny
18.04.2009r.

4. • Sposoby ochrony człowieka przed skutkami zanieczyszczenia środowiska.
• Rośliny chronione w naszej gminie.
• Pomniki przyrody. 2 godziny
2 godziny
2 godziny
09.05.2009r.

5. Cel zakładania parków narodowych i krajobrazowych oraz rezerwatów przyrody – wycieczka do Ojcowskiego Parku Narodowego.
6. Potrafimy żyć w harmonii ze środowiskiem naturalnym – podsumowanie pracy koła ekologicznego.
1 godzina
30.05.2009r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.